ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya


คำขวัญ พระนครศรีอยุธยา : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
ภาคกลาง
พื้นที่2556.64 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 329102 ครัวเรือน
ประชากรชาย 394901
ประชากรหญิง 425287
ประชากรรวม 394901
Phra Nakhon Si Ayutthaya จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะ ตำนานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร หรือเมืองพระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบ้านเมืองที่มีความเจริญทางการเมือง การปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง 3 ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส พระอัยการลักษณะกู้หนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ. 2127 และ เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปีเดียวกันแล้วทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยกวาดต้อนผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรีเพื่อสร้างเมืองใหม่ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ กลายเป็นเมืองร้าง ยังคงมีคนรักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และราษฎรที่หลบหนีไปได้กลับเข้ามาอยู่รวมกัน ต่อมาได้รับการยกย่อง เป็นเมืองจัตวาเรียก "เมืองกรุงเก่า"พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็นหัวเมืองจัตวาเช่นเดียวกับสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นโปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้นโดยให้รวมเมืองที่ใกล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 ทรงโปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี ต่อมาโปรดให้รวมเมืองอินทร์ และเมืองพรหมเข้ากับเมืองสิงห์บุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และต่อมาในปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุงเก่าเป็นมณฑลอยุธยา ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหาร การปกครองมากขึ้นการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถานภายในเมืองอยุธยาเพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษประจวบกับในปี พ.ศ.2498นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและมอบเงินจำนวน200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร เป็นการเริ่มต้นการบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติให้ขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น " มรดกโลก " เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที่ 7เมษายน 2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกู้เอกราช วีรกรรมและด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารดังคำกล่าวว่า " ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว " ทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมากมายไปด้วยวัดวาอาราม ปราสาทราชวังและปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุมากมายกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบต่อกันมา 33 พระองค์ มีราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันครองอาณาจักรรวม 5 ราชวงศ์1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
3. ราชวงศ์สุโขทัย 4. ราชวงศ์ปราสาททอง
5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดตาลเอน เขต/อำเภอบางปะหัน 
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดพระราม เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดพุทไธศวรรย์ เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดภูเขาทอง เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดสมณโกฏฐาราม เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโลกยสุธาราม เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วัดไก่ เขต/อำเภอบางปะหัน 
 • วัดไชยวัฒนาราม เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • วิหารพระมงคลบพิตร เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เขต/อำเภอบางไทร 
 • ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • หมู่บ้านญี่ปุ่น เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • หมู่บ้านทำดอกไม้โสน เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • หมู่บ้านสานปลาตะเพียน เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • หมู่บ้านโปรตุเกส เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

 • วัดสุทธาวาส วิปัสสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลาดบัวหลวง 
 • ชุมชนบ้านสาคี กิจกรรม เขต/อำเภอ เสนา 
 • ท่องเที่ยวทางน้ำ กิจกรรม เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • การจักสานพัดไม้ไผ่  กิจกรรม เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • ร้านใบลานประดิษฐ์ กิจกรรม เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • ตลาดโก้งโค้ง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางปะอิน 
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) กิจกรรม เขต/อำเภอ บางไทร 
 • เขื่อนพระราม 6 มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่าเรือ 
 • วัดบางนมโค วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เสนา 
 • วัดแม่นางปลื้ม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • โบราณสถานวัดนางกุย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดพนมยงค์  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันอยุธยาศึกษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดบรมพุทธาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดประดู่ทรงธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • พระที่นั่งเพนียด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดตูม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดภูเขาทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วังหลัง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดลาดระโหง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางปะอิน 
 • วัดช้างใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางไทร 
 • วัดชุมพลนิกายาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางปะอิน 
 • ตำหนักนครหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นครหลวง 
 • บ้านสวนศิลปะไทยสี่ภาค มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เสนา 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดใหม่สองห้อง เขต/ตำบล สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดไก่เตี้ย เขต/ตำบล คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดเขียนลาย เขต/ตำบล บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดนครโปรดสัตว์ เขต/ตำบล คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดลำพะเนียง เขต/ตำบล สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดท้าวอู่ทอง เขต/ตำบล บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดหลวงพ่อเขียว เขต/ตำบล สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโบสถ์ เขต/ตำบล บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโพธิ์ทองหนองจิก เขต/ตำบล กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดคลองบุญ เขต/ตำบล น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดกลางทุ่ง เขต/ตำบล บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดสุเมธ เขต/ตำบล บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดกุฎีทอง เขต/ตำบล พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดประดู่ตะบอง เขต/ตำบล กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดปากคลอง เขต/ตำบล หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโพธิ์ เขต/ตำบล โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดใหม่ปากบาง เขต/ตำบล ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดสุวรรณเจดีย์ เขต/ตำบล บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดนาค เขต/ตำบล พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโพธิ์ประสิทธิ์ เขต/ตำบล บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดกระโจมทอง เขต/ตำบล พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดแจ้ง เขต/ตำบล พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดกลาง เขต/ตำบล บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดเทพสุวรรณ เขต/ตำบล บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดเวฬุวัน เขต/ตำบล โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดเจ้าปลุก เขต/ตำบล เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดท่า เขต/ตำบล บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดท่าตอ เขต/ตำบล ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดโบสถ์ เขต/ตำบล เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 
 • วัดบางสงบ เขต/ตำบล บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ พระนครศรีอยุธยา

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • รพ.พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์แพทย์รงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก
 • ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร
 • ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม
 • สสอ.พระนครศรีอยุธยา
 • สสจ.พระนครศรีอยุธยา
 • สถานพยาบาล กองวัตถุระเบิด
 • เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
 • ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
 • ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
 • รพ.พระนครศรีอยุธยา
 • รพ.บ้านแพรก
 • รพ.มหาราช
 • รพ.อุทัย
 • รพ.บางซ้าย
 • รพ.วังน้อย
 • รพ.ลาดบัวหลวง
 • รพ.ภาชี
 • รพ.ผักไห่
 • รพ.บางปะหัน
 • รพ.บางปะอิน
 • รพ.บางบาล
 • รพ.บางไทร
 • รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
 • รพ.ท่าเรือ

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 
 • โรงเรียนวัดหัวหิน 
 • โรงเรียนวัดไก่จ้น 
 • โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก 
 • โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
 • โรงเรียนมุสลิมบำรุง 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 
 • โรงเรียนวัดเชิงเลน 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 
 • โรงเรียนบ้างเชียงรากน้อย 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 
 • โรงเรียนวัดดอนลาน 
 • โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 
 • โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 
 • โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 
 • โรงเรียนวัดลาดชะโด 
 • โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 
 • โรงเรียนคชเวกวิทยา 
 • โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 
 • โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 
 • โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 
 • โรงเรียนคอตัน 
 • โรงเรียนวัดวังชะโด 
 • โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 
 • โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดสามเพลง 
 • โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 
 • โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 
 • โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก 
 • โรงเรียนโคกตาพรหม 
 • โรงเรียนวัดเทพมงคล 
 • โรงเรียนวัดสุคนธาราม 
 • โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 
 • โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 
 • โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 
 • โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 
 • โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 
 • โรงเรียนวัดบ้านดาบ 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 
 • โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 
 • โรงเรียนวัดตะโหนด 
 • โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 
 • โรงเรียนวัดปรีดาราม 
 • โรงเรียนวัดสำมะกัน 
 • โรงเรียนวัดน้อย 
 • โรงเรียนวัดมเหยงค์ 
 • โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
 • โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 
 • โรงเรียนวัดม่วงหวาน 
 • โรงเรียนวัดแจ้ง 
 • โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดบางบาล 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดขวิด 
 • โรงเรียนวัดไทรน้อย 
 • โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 
 • โรงเรียนวัดปราสาททอง 
 • โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 
 • โรงเรียนวัดโคก 
 • โรงเรียนวัดบางปลาหมอ (ราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 
 • โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 
 • โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 
 • โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบางบาล 
 • โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ 
 • โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 
 • โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
 • โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว 
 • โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
 • โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 
 • โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 
 • โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 
 • โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • โรตีสายไหมนิวัฒน์ แสงอรุณ (บังบี) เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • ตลาดน้ำอโยธยา เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • ตลาดโก้งโค้ง เขต/อำเภอบางปะอิน 
 • ตลาดน้ำทุ่งบัวชม เขต/อำเภอวังน้อย 
 • ทดสอบโดย admin กขต เขต/อำเภอท่าเรือ 
 • ตลาดน้ำอโยธยา เขต/อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
 • ตลาดหลวงปู่ทวด เขต/อำเภอมหาราช 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปติกร เวิลด์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิลามาศ อินเตอร์เทรด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบสท์ ไดมอนด์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นพีพี17 ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เจ.เพาเวอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที เอส เอ็น โปรคัลเลอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาดอกไม้ไฟ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสอาร์ คอนส์ เดค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเอ็น แอนด์ เอ ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกชกนก ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ซี.ที. ร่วมกิจ
 • บริษัท เอสเค พอยท์เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท ธนกฤต โยธาการ จำกัด
 • บริษัท อยุธยา กอล์ฟ ทัวร์ จำกัด
 • บริษัท อ็อก โปรเจ็ค จำกัด
 • บริษัท ยุทธนาพาณิชย์ (2557) จำกัด
 • บริษัท ดิจิตอล โปรดักส์ แอนด์ ซิสเตมส์ จำกัด
 • บริษัท รัตนไชยกุล ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณรงค์ชัยโรจนะ 3
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเอ็มอี ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.อาร์.วาย. อะไหล่ยนต์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเสริม เซียงกง วังน้อย
 • บริษัท เอ็ม เค เทรดดิ้ง999 จำกัด
 • บริษัท พาส โพลิเมอร์ จำกัด
 • บริษัท ไชยพร คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคอร์ จำกัด
 • บริษัท ธนะพร มอเตอร์(2015) จำกัด
 • บริษัท เอ็น.พี.เค.อินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท วี อีเลฟเว่น จำกัด
 • บริษัท สยามเอเชียออยล์ค้าส่ง จำกัด
 • บริษัท โรจนะ ออโต้ คาร์ 2 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด24 พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวชิระก่อสร้าง (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดราวิโอลี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรีซอทโต้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณรงค์ชัยโรจนะ 2
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณรงค์ชัยโรจนะ 1
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ๊อบ เพ้นท์ติ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • บริษัท พี เอ็ม พี แปซิฟิก จำกัด
 • บริษัท ไมครอน ทูลส์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

 • More..
  พระนครศรีอยุธยา


  ไปหน้าที่ | 1