ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

อุตรดิตถ์
Uttaradit


คำขวัญ อุตรดิตถ์ : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
ภาคเหนือ
พื้นที่7838.592 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 170691 ครัวเรือน
ประชากรชาย 221583
ประชากรหญิง 231520
ประชากรรวม 221583
Uttaradit อุตรดิตถ์มีความหมายว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือและก่อนจะมาเป็นเมืองท่าสำคัญแต่เดิมอุตรดิตถ์เคยเป็นเมืองในปกครองของ เมืองพิชัยอันเป็นเมืองเก่าแก่ ปรากฏชุมชนอาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยโบราณก่อน พ.ศ. 1000 ยังไม่มีตัวอักษรใช้กัน แต่อุตรดิตถ์มีคนอาศัยอยู่แล้วเพราะหลักฐานจากการ ค้นพบภาพเขียนสีโบราณบนหน้าผาเขาตาพรหม หลังที่ว่า การอำเภอทองแสนขันและกลองมโหระทึกทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2470 ทำให้ เราทราบว่าอุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ.ศ. 1000 แล้ว เพราะโบราณวัตถุที่ค้นพบดังกล่าวเป็นโลหะ ที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อน ประวัติศาสตร์นั่นเอง
สมัยสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัยท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี การตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองฝางหรือเมืองสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของกรุงสุโขทัย เมื่อคราวที่พระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัยได้ทรงสร้างพระมหาธาตุที่นครชุม ตอนท้ายของศิลาจารึกได้กล่าวถึง เมืองฝางซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย และยังเป็นเมืองต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาปัจจุบันเมืองฝางอยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากการพบตัวเมืองและสถูปมีลักษณะเดียวกับเมืองโบราณสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ในกฎหมาย ลักษณะลักพา ครั้งรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่ง กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเมืองทุ่งยั้งอยู่ในทำเนียบด้วย ปัจจุบัน อยู่ในท้องที่อำเภอลับแล เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองตาชูชก มีแม่น้ำ น่านเป็นคูเมืองธรรมชาติ มีคำบรรยายลักษณะเมืองในศิลา จารึกสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอตรอน
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ปรากฏ เมืองขึ้นถึง 16 เมือง ในจำนวนนี้ มีเมืองพิชัยซึ่งอยู่ในท้องที่อุตรดิตถ์ ในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงยกทัพขึ้น ไปขับไล่ทหารพม่าทางหัวเมืองเหนือ พระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัย แข็งเมืองไม่ยอมเกณฑ์กำลังไปช่วย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงจับตัว เจ้าเมืองทั้งสองประหารชีวิต และกวาด ต้อนผู้คนพลเมืองมายังเมืองพิษณุโลกจนสิ้น

สมัยกรุงธนบุรี
เมื่อปีพ.ศ. 2315 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปสุพลา แม่ทัพพม่า เมื่อเดินทัพผ่านเข้ามาใกล้ชายแดนไทยก็แบ่ง กองทัพเข้ามาตีเอาเมืองลับแล และยกทัพเลยเข้ามาตีเมือง พิชัย ขณะนั้นไพร่พลเมืองพิชัยยังมีน้อย พระยาพิชัยจึงรักษา เมืองไว้ และขอกำลังเมืองพิษณุโลกขึ้นไปช่วย เจ้าพระยา สุรสีห์ก็รีบเกณฑ์กองทัพขึ้นไปยังเมืองพิชัยตีค่ายพม่า พระยาพิชัยยกออกมาตีกระหนาบอีกด้าน กองทัพพม่า ต้านทานไม่ไหวก็แตกหนีไปต่อมา พ.ศ. 2316 โปสุพลาแม่ทัพพม่ายกทัพตีเมือง พิชัยอีก แต่ฝ่ายไทยรู้ตัวก่อน เจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัย ชวนกันยกกองทัพซุ่มสกัดทัพพม่า เมื่อกองทัพ พม่ายกมาถึงเจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัยออก ระดมตีได้รบกันเป็นสามารถ ฝ่ายไทยได้ที่ชัยภูมิ ได้เปรียบพม่าตีทัพโปสุพลาแตกกลับไป การรบ ครั้งนี้เมื่อเข้าประจัญบาน พระยาพิชัยถือดาบ สองมือเข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหัก เลื่องลือชื่อ เสียงถึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั่นมา
สมัยรัตนโกสินทร์
ช่วงรัชกาลที่ 3 เมืองพิชัย ได้กลายเป็นหัวเมือง สำคัญ ได้เมืองขึ้นแผ่ขยายเขตแดนออกไปถึงเมืองเวียงจันทร์ จดแม่น้ำโขง ต้องตรวจตรารักษาการเมืองแพร่และเมืองน่าน ตลอดจนเมืองหลวงพระบางอันเป็นเมืองหน้าด่าน ขณะเดียวกัน กับตำบลบางโพท่าอิฐซึ่งอยู่ติดแม่น้ำน่าน อันเป็นแม่น้ำสำคัญ สายเดียวที่ใช้ติดต่อค้าขายขึ้นมาได้สะดวกถึงเมืองเหนือด้วย เหนือขึ้นไปสายน้ำตื้นเขินมากมายไปด้วยเกาะแก่ง จึงเป็นที่ รวมสินค้าจากเมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่าน ตลอดจนแคว้นสิบสองปันนาก็นำสินค้าพื้นเมืองเดินบกลงมา จำหน่ายแล้วส่งต่อล่องใต้ไปจนถึงกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ที่ตำบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป ในภายหน้า ด้วยเป็นทำเลการค้าอย่างดีริมแม่น้ำน่าน ราษฎร ก็อพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นทุกปี จึงโปรดให้ตั้งเป็นเมือง อุตรดิตถ์ อันหมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ และโปรดให้ อุตรดิตถ์เป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ย้าย ศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งบังคับบัญชาที่เมืองอุตรดิตถ์ เวลานั้นอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าเมือง พิชัยเสียอีก ปี พ.ศ. 2458 จึงโปรดให้เปลี่ยน นามเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์เป็นต้นมา จนปัจจุบัน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดเอกา เขต/อำเภอพิชัย 
 • สวนสาธารณะหนองพระแล เขต/อำเภอลับแล 
 • หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ถ้ำดิน เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • เขื่อนดินช่องเขาขาด เขต/อำเภอท่าปลา 
 • วนอุทยานถ้ำจัน เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • วัดหน้าพระธาตุ เขต/อำเภอพิชัย 
 • วัดดอนสัก เขต/อำเภอลับแล 
 • วัดท่าถนน เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • วัดธรรมาธิปไตย เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • วัดใหญ่ท่าเสา เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • วัดกลางธรรมสาคร เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • อำเภอลับแล เขต/อำเภอลับแล 
 • อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ เขต/อำเภอลับแล 
 • วัดมหาธาตุ เขต/อำเภอพิชัย 
 • วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เขต/อำเภอลับแล 
 • วัดพระยืนพุทธบาทยุคล เขต/อำเภอลับแล 

 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • หนองพระแล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลับแล 
 • ศาลกลางเมืองพิชัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิชัย 
 • วัดเอกา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิชัย 
 • วัดหน้าพระธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิชัย 
 • วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 
 • วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 
 • วัดดอนสัก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 
 • วัดกลางธรรมสาคร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ลานอเนกประสงค์ริมน่าน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ลานสน  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • ผาภูเมี่ยง  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • บ้านห้วยคา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิชัย 
 • บ้านนาทะเล  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 
 • น้ำตกห้วยคอม  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • น้ำตกแม่เฉย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำจันทร์  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำปาด 
 • ตลาดบ้านแม่เฉย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • จิตรกรรมฝาผนัง วัดกลาง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขื่อนดินช่องเขาขาด (แซดเดิ้ล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าปลา 
 • เขาพลึง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • แก่งนางพญา  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าปลา 
 • อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 
 • อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลับแล 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดใหม่เจริญธรรม เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดวังตะเคียน เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดปางวุ้น เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดหนองหิน เขต/ตำบล น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดวังปรากฏ เขต/ตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดผักขวง เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดห้วยปลาดุก เขต/ตำบล น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดวังเบน เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดน้ำหมีน้อยสามัคคี เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดวังโป่ง เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดสว่างคลองตรอน เขต/ตำบล ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดน้ำพี้ เขต/ตำบล น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดไร่ห้วยพี้ เขต/ตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดนาลับแลง เขต/ตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดนาป่าคาย เขต/ตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดคีรีวงกฎ เขต/ตำบล ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดบ่อทอง เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดราชคีรีวิเศษ เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดปางหมิ่น เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดดอนมูลน้ำลอก เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดท่าช้าง เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดแสนขัน เขต/ตำบล บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
 • วัดซำผักหนามชัยมงคล เขต/ตำบล ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 
 • วัดโพธิ์ล้อม เขต/ตำบล ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ 
 • วัดนานกกก เขต/ตำบล นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 
 • วัดดอยมูล เขต/ตำบล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 
 • วัดท้องลับแล เขต/ตำบล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 
 • วัดกุฏิพระฤาษีทรงธรรม เขต/ตำบล ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ อุตรดิตถ์

  สถานพยาบาล
 • ศสช.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์(สาขา 2 วัดท้ายตลาด)
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • รพ.อุตรดิตถ์
 • สสอ.เมืองอุตรดิตถ์
 • สสจ.อุตรดิตถ์
 • รพ.ทองแสนขัน
 • รพ.ลับแล
 • รพ.พิชัย
 • รพ.บ้านโคก
 • รพ.ฟากท่า
 • รพ.น้ำปาด
 • รพ.ท่าปลา
 • รพ.ตรอน
 • รพ. ค่ายพิชัยดาบหัก
 • รพ.อุตรดิตถ์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 
 • โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
 • โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
 • โรงเรียนบ้านผักขวง 
 • โรงเรียนบ้านปางวุ้น 
 • โรงเรียนบ้านร้องลึก 
 • โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านเขาสัก 
 • โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 
 • โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 
 • โรงเรียนบ้านนาลับแลง 
 • โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 
 • โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านแพะ 
 • โรงเรียนบ้านแสนขัน 
 • โรงเรียนดาราพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังสะโม 
 • โรงเรียนบ้านวังสําโม 
 • โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 
 • โรงเรียนบ้านดารา 
 • โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านชําตก 
 • โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 
 • โรงเรียนบ้านชําสอง 
 • โรงเรียนบ้านท่าสัก 
 • โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 
 • โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 
 • โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
 • โรงเรียนวัดสว่าง 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 
 • โรงเรียนด่านแม่คํามัน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 • โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 
 • โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 
 • โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยาวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 
 • โรงเรียนบ้านหัวดุม 
 • โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 
 • โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 
 • โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 
 • โรงเรียนบ้านซําบ้อ 
 • โรงเรียนบ้านย่านดู่ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 
 • โรงเรียนเจริญราฎร์อุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 
 • โรงเรียนประชานิคมวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 
 • โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 
 • โรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 
 • โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 
 • โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 
 • โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยศ 
 • โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 • โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 
 • โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 
 • โรงเรียนบ้านปางคอม 
 • โรงเรียนบ้านนาบัว 
 • โรงเรียนวัดนาขุม 
 • โรงเรียนบ้านม่วงชุม 
 • โรงเรียนบ้านสุมข้าม 
 • โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำแพ 
 • โรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 
 • โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านป่าถ่อน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 • โรงเรียนวัดวังอ้อ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 
 • โรงเรียนฟากท่าวิทยา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • อัญชันผ้าไทย เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • จุฑามาศผ้าไทย เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ร้านกล้วยกวนแม่กิมยิ้น จ.อุตรดิตถ์ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ร้านอรวรรณ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ผลิตภัณฑ์เเปรรูปไม้ไผ่ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ไม้กวาดตองกงเกาะไทย เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ข้าวกล้องหอมมะลิคุ้งตะเภา เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ผ้าทอพื้นเมืองน้ำริด เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • เครื่องเบญจรงค์ หนองคัน เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ไม้ไผ่เอนกประสงค์ เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ชุดนักเรียนหนองคำฮ้อย เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • ไข่สดเสริมไอโอดีน ท่าเสา เขต/อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 • บ้านบนดอย เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านบุญถึง ตลาดลับเเล เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านพื้นเมืองซุ้มประตูลับเเล เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านข้าวหลามเเม่มาลี เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านข้าวหลามเเม่จำปี เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านข้าวหลามรุ่งทิพย์ เขต/อำเภอลับแล 
 • ผ้าทอสตรีสหกรณ์บ้านดงสระเเก้ว เขต/อำเภอลับแล 
 • ผ้าตีนจกโบราณ เขต/อำเภอลับแล 
 • ร้านม่อนลับเเล เขต/อำเภอลับแล 
 • รากบัวเชื่อม เขต/อำเภอลับแล 
 • ไม้กวาดตองกงบ้านห้วยใต้ เขต/อำเภอลับแล 
 • กระดาษสา เเละขนมไทยข เขต/อำเภอลับแล 
 • ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ชัยจุมพล เขต/อำเภอลับแล 
 • เครื่องดื่มน้ำลางสาด เขต/อำเภอลับแล 
 • ทุเรียนห้วยใต้ เขต/อำเภอลับแล 
 • ผ้าทอพื้นเมืองเละซิ่นตีนจกชัยจุมพล เขต/อำเภอลับแล 
 • ผ้าทอพื้นเมืองข่อยสูง เขต/อำเภอตรอน 
 • ขนมสาลี่มะพร้าว เขต/อำเภอตรอน 
 • ผลิตภัณฑ์เเปรรูปสมุนไพรเเหลมคูณ เขต/อำเภอตรอน 
 • หมวกคาวบอย ห้วยพิกุล เขต/อำเภอตรอน 
 • สารสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติเเละปุ๋ยหอยเชอรี่ คอรุมพิชัย เขต/อำเภอพิชัย 
 • ผลิตภัณฑ์เหล็กน้าพี้ เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • ผ้าทอพื้นเมืองปางวุ้น เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • ดาบน้ำพี้ เเละกลุ่มตีดาบเหล็กน้ำพี้ เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • จักสานผักตบชวา เขต/อำเภอทองแสนขัน 
 • มะม่วงหิมพานต์หาดล้า เขต/อำเภอท่าปลา 
 • ไม้กวาดดอกตองกง บ้านเเดนทอง เขต/อำเภอท่าปลา 
 • เฟอร์นิเจอร์ปีกไม้สักท่าเรือ เขต/อำเภอท่าปลา 
 • ปลาซิวเเก้วท่าปลา เขต/อำเภอท่าปลา 
 • ไม้กวาดดอกตองกง ห้วยพญา เขต/อำเภอท่าปลา 
 • ผ้าทอ บ้านวังผาชัน เเละบ้านนากล่ำ เขต/อำเภอน้ำปาด 
 • ผ้าทอลายลูกเเก้ว เขต/อำเภอน้ำปาด 
 • ผ้าทอหนองเเห้ว เขต/อำเภอน้ำปาด 
 • ผ้าล้อ ห้วยคอม เขต/อำเภอน้ำปาด 
 • ผ้าทอผ้าบ้านท่าโพธิ์ เขต/อำเภอน้ำปาด 
 • ข้าวเกรียบสมุนไพร บ้านเสี้ยว เขต/อำเภอฟากท่า 
 • ศิลปะประดิษฐ์เยาวชน สหกรณ์บ้านเสี้ยว เขต/อำเภอฟากท่า 
 • ผ้าทอนิคมฟากท่า เขต/อำเภอฟากท่า 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลูนหลิง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มชัยไพศาล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบลูโอเชี่ยนชิปปิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตรดิตถ์ แอลซีอาร์ ขนส่ง
 • บริษัท สตาร์เทคสตีล อุตรดิตถ์ จำกัด
 • บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคมกฤษณ์ เซอร์วิส
 • บริษัท ฟอร์เวิร์ด เมดดิคัล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สง่าขนส่ง
 • บริษัท ดิกนิไฟด์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ฟาร์มไก่ไข่ในสวน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาเมน วิศวกรรมโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจนนี่ มีเดีย อุตรดิตถ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลุงจบคอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวารี วอเตอร์
 • บริษัท เวียงลับแล จำกัด
 • บริษัท ส.อรุณขนส่ง (ไทย) จำกัด
 • บริษัท คิว พีโอนี จำกัด
 • บริษัท เจริญจินดาอุตสาหกรรมรีไซเคิล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี แอนด์ เอ ทรัพย์ชัยชาญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านแม่เฉยแอลพีจี
 • บริษัท เชษฐเศรษฐโชติ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองศิลาทอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไข่มุกการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดใบพลู ก่อสร้าง
 • บริษัท อุตรดิตถ์ แอลพีจี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทศกัณฐ์ เน็ตเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี สปอร์ต อุตรดิตถ์
 • บริษัท ฟากนครดอทคอม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำเหนือเขื่อน
 • บริษัท แอดไวซ์ น้ำปาด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนโชติเคมีเกษตร
 • บริษัท ไทยมาร์ท โมบาย จำกัด
 • บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด
 • บริษัท สกาย เม็ดดิเคิ้ล ดีไวซ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดครูน้อยการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.อาร์ วอเตอร์ดริ๊งก์
 • บริษัท อิมแพ็ค คอนกรีต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนไอที
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตาลเดี่ยวการก่อสร้าง

 • More..
  อุตรดิตถ์


  ไปหน้าที่ | 1