ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ราชบุรี
Ratchaburi


คำขวัญ ราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
ภาคตะวันตก
พื้นที่5196.462 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 319619 ครัวเรือน
ประชากรชาย 425677
ประชากรหญิง 447424
ประชากรรวม 425677
Ratchaburi จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง “ เมืองพระราชา ” ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากทำให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่ยุคหินกลางตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยทราวดีที่ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองราชบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ เป็นสมรภูมิการรบหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ยกทัพมาตั้งรับศึกพม่าในเขตราชบุรีหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามเก้าทัพต่อมา พ.ศ. 2360 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองใหม่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคโดยรวมหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ตั้งขึ้นเป็นมณฑล และได้รวมเมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ รวม 6 เมือง ตั้งขึ้นเป็นมณฑลราชบุรี ตั้งที่บัญชาการมณฑล ณ ที่เมืองราชบุรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง (ปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่า) ต่อมาใน พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่บัญชาการเมืองราชบุรี จากฝั่งซ้าย กลับมาตั้งรวมอยู่แห่งเดียวกับศาลาว่าการมณฑลราชุบรี ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง จนถึง พ.ศ. 2476 เมื่อได้มีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลทั้งหมด มณฑลราชบุรีจึงถูกยกเลิกและคงฐานะเป็นจังหวัดราชุบรีจนถึงปัจจุบัน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดหนองหอย เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง เขต/อำเภอจอมบึง 
 • สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขต/อำเภอจอมบึง 
 • เขาช่องพราน เขต/อำเภอโพธาราม 
 • วัดเขาวัง เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ถ้ำจอมพล เขต/อำเภอจอมบึง 
 • โบราณสถานบ้านคูบัว เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • แก่งส้มแมว เขต/อำเภอสวนผึ้ง 
 • โป่งยุบ เขต/อำเภอสวนผึ้ง 
 • ธารน้ำร้อนบ่อคลึง เขต/อำเภอสวนผึ้ง 
 • ถ้ำเขาบิน เขต/อำเภอจอมบึง 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เขต/อำเภอบ้านโป่ง 
 • วัดคงคาราม และจิตรกรรมฝาผนัง เขต/อำเภอโพธาราม 
 • วัดช่องลม เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • วัดป่าพระธาตุเขาน้อย เขต/อำเภอบ้านคา 
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เขต/อำเภอดำเนินสะดวก 
 • ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน เขต/อำเภอโพธาราม 

 • อุทยานหินเขางู วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานธรรมชาติวิทยา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • หลวงพ่อแก่นจันทน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง กิจกรรม เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ดำเนินสะดวก 
 • วัดพระศรีอารย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โพธาราม 
 • วัดเพลง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วัดเพลง 
 • รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ กิจกรรม เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • พุน้ำร้อนไทยประจัน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • พิพิธภัณฑ์ภโวทัย (สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • บึงกระจับ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โพธาราม 
 • บ้านไร่ไทรงาม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • น้ำตกห้วยสวนพลู อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • น้ำตกซับเตย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ้านคา 
 • ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • ถ้ำสาริกา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โพธาราม 
 • จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาน้อยเทียมจันทร์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาช่องพราน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โพธาราม 
 • เขากระโจม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • พุน้ำร้อนโป่งกระทิง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวนผึ้ง 
 • วัดช่องลม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดทุ่งน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองจอก เขต/ตำบล หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 
 • วัดเขาธารมงคล เขต/ตำบล บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 
 • วัดบ้านดงคา เขต/ตำบล บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 
 • วัดลำพระ เขต/ตำบล บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 
 • วัดโป่งกระทิงล่าง เขต/ตำบล บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 
 • วัดคลองขนอน เขต/ตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดหนองเกษร เขต/ตำบล เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดเพลง เขต/ตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดศรัทธาราษฎร์ เขต/ตำบล วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดเวียงทุน เขต/ตำบล เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดแจ้งเจริญ (แจ้ง) เขต/ตำบล จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดเกาะศาลพระ เขต/ตำบล เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 
 • วัดคุณสารหนองไร่ เขต/ตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดถ้ำกิเลนทอง เขต/ตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดไทรงาม เขต/ตำบล ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดมณีลอย เขต/ตำบล วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดท่ายาง เขต/ตำบล ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดพุเกตุ เขต/ตำบล ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาช้างมงคลวนาราม เขต/ตำบล หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดหนองสรวง เขต/ตำบล ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดห้วยต้นห้าง เขต/ตำบล อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดรางโบสถ์ เขต/ตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาถ้ำทะลุ เขต/ตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาพุนก เขต/ตำบล ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาพระเอก เขต/ตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดถ้ำยอดทอง เขต/ตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดหนองน้ำใส เขต/ตำบล ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดหนองบัวหิ่ง เขต/ตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาอีส้าน เขต/ตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 
 • วัดเขาถ่านธรรมเสนานี เขต/ตำบล ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ราชบุรี

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์สุขภาพประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศเมืองราชบุรี
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางราชบุรี
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ราชบุรีแล็ป
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4จังหวัดราชบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 • รพ.ราชบุรี
 • สสอ.เมืองราชบุรี
 • สสจ.ราชบุรี
 • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง
 • รพ.วัดเพลง
 • รพ.ปากท่อ
 • รพ.เจ็ดเสมียน
 • รพ.บางแพ
 • รพ.สวนผึ้ง
 • รพ. ค่ายภาณุรังษี
 • รพ.ราชบุรี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 
 • โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
 • โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดบัวงาม 
 • โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี 
 • โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 
 • โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกู 
 • โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดหนองประทุน 
 • โรงเรียนวันมหาราช 
 • โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
 • โรงเรียนเทพวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
 • โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 
 • โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 
 • โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านพุบอนบน 
 • โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 
 • โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
 • โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 
 • โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 
 • โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองโก 
 • โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 
 • โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
 • โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 
 • โรงเรียนบ้านลำพระ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยผาก 
 • โรงเรียนบ้านตะโกปิดทอง 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำหิน 
 • โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 
 • โรงเรียนวัดเขากลิ้ง (รุ่งเจริญธรรม) 
 • โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 
 • โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 
 • โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 
 • โรงเรียนบ้านมะขามเอน 
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 
 • โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
 • โรงเรียนบ้านกล้วย 
 • โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว (ศิริทวีอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 • โรงเรียนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง) 
 • โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 
 • โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 
 • โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ (สาขาวังส้มป่อย) 
 • โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 
 • โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 
 • โรงเรียนสินแร่สยาม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยผาก 
 • โรงเรียนบ้านปากสระ 
 • โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ 
 • โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 
 • โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 
 • โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาฯ) 
 • โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 
 • โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
 • โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 
 • โรงเรียนวัดเวียงทุน 
 • โรงเรียนวัดหลวง 
 • โรงเรียนวัดหนองม่วง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น 
 • โรงเรียนวัดดอนสาลี 
 • โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
 • โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (ทรัพย์ประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านกุ่ม 
 • โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 
 • โรงเรียนวัดเหนือ 
 • โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล) 
 • โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 
 • โรงเรียนวัดดอนพรม 
 • โรงเรียนวัดดอนคา (ชอบธรรมประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) 
 • โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 
 • โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดหัวโพ 
 • โรงเรียนวัดแหลมทอง 
 • โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ผ้าจกบ้านคูบัว เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • แม่กิมฮวย เขต/อำเภอโพธาราม 
 • ตุ๊กตาบ้านสิงห์ เขต/อำเภอโพธาราม 
 • Pasaya Factory Outlet เขต/อำเภอบางแพ 
 • บ้านหอมเทียน เขต/อำเภอสวนผึ้ง 
 • แม่เล็กเต้าหู้ดำ (โพธาราม) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • โรงโอ่งเถ้าฮงไถ่ เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • โรงโอ่งรุ่งศิลป์ (Rungsin Jar Plant) เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านไร่ เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1 (RattanaKosin 1) เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 (RattanaKosin 4) เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • โรงงานสยามราชเครื่องเคลือบ (Siam Rat) เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • เครื่องทองเหลือง เครื่องประดับ ผ้าซิ่นตีนจก(Brassware & Mini Decoration Tin Jok Skirt) เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • เตือนใจ สังข์แก้ว ผลิต จำหน่าย เครื่องเบญจรงค์ เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Rattan Product) เขต/อำเภอบ้านโป่ง 
 • หจก.อัมมาริณีสมุนไพรไทย เขต/อำเภอบ้านโป่ง 
 • ไชโป๊หวาน แม่ทองสุข (Mae Thongsuk Sweetened Radish) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • ไชโป๊หวาน แม่กิมฮวย (Mae Kimhuai Sweetened Radish) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • นมพร้อมดื่มตราหนองโพ : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • ติ๋มเค้กมะพร้าวอ่อน (Tim Coconut Cake) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • รุ่งโรจน์ตุ๊กตา (Rung Roj Cloth doll) เขต/อำเภอบางแพ 
 • บ้านเราปลานำโชค (ปลาหมอสี) (Baan Rao Fish) เขต/อำเภอโพธาราม 
 • นิ๊คแน็ค ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย เขต/อำเภอดำเนินสะดวก 
 • นิล พลอย โอทอบ (Nil Ploy Otop) เขต/อำเภอสวนผึ้ง 
 • ผ้าจก : ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว เขต/อำเภอจอมบึง 
 • ผ้ามัดลาย เขต/อำเภอดำเนินสะดวก 
 • ผ้าขาวม้าทอมือ : กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไทยทรงดำ เขต/อำเภอปากท่อ 
 • เสื้อสำเร็จรูปจากผ้าไหมบาติก เขต/อำเภอปากท่อ 
 • ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ลายไทย : ร้านแพรทองไหมไทย เขต/อำเภอเมืองราชบุรี 
 • สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา เขต/อำเภอโพธาราม 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเวอร์ยู ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศรัตน์เนรมิต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาตี๋ โกปี๊
 • บริษัท ไบโอ ซี แล็บบอราเทอรี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สัมฤทธิ์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสนั่น ใจมุ่ง เอ็มทีเอ็ม
 • บริษัท ทรัพย์ใจเสือกุล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนัชพร เอส พี กรุ๊ป
 • บริษัท ว.ทับปิง คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีอาร์พีเจ ซัพพลาย
 • บริษัท ทีเอสเอ็ม ราชบุรี เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท บิ๊ก บอย บัส จำกัด
 • บริษัท โมเดิร์น บัสบอดี้ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส พี อินเตอร์เทรด 2014
 • บริษัท คอร์โรเทค จำกัด
 • บริษัท สยามรีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ไทย อาร์. เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เบอร์รี่ไวท์ จำกัด
 • บริษัท เดอะ คาแนล ราชบุรี จำกัด
 • บริษัท อินเทรนสปอร์ตไบค์ จำกัด
 • บริษัท สมบูรณ์ เรียลเอสเตท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนพร ปรางทอง คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชบุรี ล็อตเตอรี่
 • บริษัท วี.ซี.กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท เจเอชเอ็ม-อคอฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐภากร โปรดักท์
 • บริษัท เก้ากุมภา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอมยิ้ม เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มฟ้าก่อสร้างและการค้า
 • บริษัท 63 ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนอุดม บริการ
 • บริษัท ยอดดำเนิน จำกัด
 • บริษัท ที.เอส.ดี.เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท มิคซ์แมชบิสสิเนส จำกัด
 • บริษัท ทีทีอาร์ วอเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าผา มหานคร
 • บริษัท เค.พี. ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อินดี้ เพ้นท์ แอนด์ บอดี้ จำกัด
 • บริษัท พี.คอน.พงษ์วิริยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • More..
  ราชบุรี


  ไปหน้าที่ | 1