ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

กาญจนบุรี
Kanchanaburi


คำขวัญ กาญจนบุรี : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
ภาคตะวันตก
พื้นที่19483.148 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 343345 ครัวเรือน
ประชากรชาย 450262
ประชากรหญิง 445263
ประชากรรวม 450262
Kanchanaburi กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ จรดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ จรดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จรดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก จรดประเทศพม่า

ความเป็นมาของกาญจนบุรีเท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี เป็นเจดีย์ลักษณะเดียวกับจุลประโทนเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี และเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์สมัยทวารวดีจำนวนมาก สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม สมัยบายน


ประตูเมืองกาญจนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2374
กาญจนบุรียังปรากฏในพงศาวดารเหนือว่า กาญจนบุรีเป็นเมืองขึ้นของสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัย ครั้นมาถึงสมัยอยุธยา กาญจนบุรีก็มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการทำสงครามระหว่างกองทัพไทยกับพม่า จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เดิมตัวเมืองกาญจนบุรีเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลลาดหญ้า (บริเวณเขาชนไก่ในปัจจุบัน) ภายหลังจนถึง พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้ก่อสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการขึ้นเป็นการถาวร ณ เมืองกาญจนบุรีใหม่โดยตั้งอยู่ ณ ตำบลปากแพรก อันเป็นสถานที่บรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย โดยตัวเมืองอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์และด้านการค้า โดยเริ่มก่อสร้างเมืองเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2374 และสำเร็จในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 และได้แยกออกจากสุพรรณบุรีนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อติดต่อค้าขายกับเมืองราชบุรี ดังพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "แต่มีเมืองปากแพรกเป็นที่ค้าขาย ด้วยเขาชนไก่เมืองเดิมอยู่เหนือมากมีแก่งถึงสองแก่ง ลูกค้าไปมาลำบาก จึงลงมาตั้งเมืองเสียที่ปากแพรกนี้เป็นทางไปมาแก่เมืองราชบุรีง่าย เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ กว้าง 5 เส้น ยาว 10 เส้น 18 วา มีป้อม 4 มุมเมือง ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้าเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้มีป้อมใหญ่อยู่ตรงเนิน ด้านหลังมีป้อมเล็กตรงกับป้อมใหญ่ 1 ป้อม" การสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่นี้ ดังปรากฏในศิลาจารึกดังนี้ ให้พระยาราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจเป็นพระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเศษประเทศนิคมภิรมย์ราไชยสวรรค์พระยากาญจนบุรี ครั้งกลับเข้าไปเฝ้าโปรดเกล้าฯ ว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองอังกฤษ พม่า รามัญ ไปมาให้สร้างเมืองก่อกำแพงขึ้นไว้จะได้เป็นชานพระนครเขื่อนเพชรเขื่อนขัณฑ์มั่นคงไว้แห่งหนึ่ง ในปัจจุบันกำแพงถูกทำลายลงโดยธรรมชาติและหน่วยราชการเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เหลือเพียงประตูเมืองและกำแพงเมืองบางส่วน

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล กาญจนบุรีถูกโอนมาขึ้นกับมณฑลราชบุรี และยกฐานะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2467

เหตุการณ์ที่ทำให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัตในพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ จนทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ยากแค้นและโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้า ซึ่งภาพและเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรี

ชื่อเรียกอื่น ๆ ของกาญจนบุรี เช่น เมืองกาญจน์ ปากแพรก ศรีชัยยะสิงหปุระ (ซึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกเมืองกาญจนบุรีว่า ศรีชัยยะสิงหปุระ) และเมืองขุนแผน เป็นต้น

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • ถ้ำไทรทอง เขต/อำเภอไทรโยค 
 • น้ำตกกระเต็งเจ็ง เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • น้ำตกคลีตี้ เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • น้ำตกตะเคียนทอง เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • ด่านเจดีย์สามองค์ เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • น้ำตกทุ่งนางครวญ เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • น้ำตกธารทอง เขต/อำเภอศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกผาตาด เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เขต/อำเภอศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกเกริงกระเวีย เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • น้ำตกเอราวัณ เขต/อำเภอศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกไดช่องถ่อง เขต/อำเภอสังขละบุรี 
 • น้ำตกไตรตรึงษ์ เขต/อำเภอศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกไทรโยคน้อย เขต/อำเภอไทรโยค 
 • เส้นทางรถไฟสายมรณะ เขต/อำเภอไทรโยค 
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่ เขต/อำเภอไทรโยค 
 • น้ำพุร้อนหินดาด เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • บึงเกริงกระเวีย เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • ศูนย์หัตถกรรมอัญมณีบ่อพลอย เขต/อำเภอบ่อพลอย 

 • ถ้ำลับแล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองปรือ 
 • อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่ามะกา 
 • สวนหินสมเด็จพระศรีนครินทร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ต้นจามจุรียักษ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม (วัดทุ่งสมอ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พนมทวน 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าเลไลยก์(วัดกาญจนบุรีเก่า) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ไร่คุณมน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บ่อพลอย 
 • โครงการพระราชดำริห้วยองคต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองปรือ 
 • เที่ยวป่าสังขละบุรี กิจกรรม เขต/อำเภอ สังขละบุรี 
 • สวนอรอนงค์ชวนชม มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พนมทวน 
 • สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปางช้างไทรโยค กิจกรรม เขต/อำเภอ ไทรโยค 
 • บ่อพลอย กิจกรรม เขต/อำเภอ บ่อพลอย 
 • บ่อน้ำร้อนวัดวังขนายทายิการาม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าม่วง 
 • ค่ายฝึกเขาชนไก่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ทองผาภูมิ 
 • สถานีพัฒนาและส่งเสริม การอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกผาสวรรค์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีสวัสดิ์ 
 • น้ำตกธารทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองปรือ 
 • น้ำตกธารเงิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองปรือ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดทิพย์สุคนธาราม เขต/ตำบล ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดสระกระเบื้อง เขต/ตำบล ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดซ้องสาธุการ เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดหนองนางเลิ้ง เขต/ตำบล ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดเขาศาลาศรีธรรมาราม เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดเขาศาลาพัฒนาราม เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดพยอมงาม เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดสวนมะม่วง เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดนาใหม่ เขต/ตำบล วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดบ่อเงิน เขต/ตำบล สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดบ่อทอง เขต/ตำบล วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดเขาดินสอ เขต/ตำบล ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดสุดประเสริฐ เขต/ตำบล สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดไพรงาม เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดห้วยลึกสามัคคีธรรม เขต/ตำบล สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดห้วยยาง เขต/ตำบล สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดวังข้าวใหม่ เขต/ตำบล ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดทัพพระยา เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดพงษ์ไพบูลย์ เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดไผ่งาม เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดห้วยกระเจา เขต/ตำบล ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 
 • วัดถ้ำเนรมิต เขต/ตำบล สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดหนองไม้เอื้อย เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดราษฎร์เจริญธรรม เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดเวฬุวันคีรีวงศ์ เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดหนองปลาไหล เขต/ตำบล หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดเขาโสธาราม เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดห้วยหวาย เขต/ตำบล หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดหนองหูช้าง เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
 • วัดนันทวันมิตรเจริญ เขต/ตำบล หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ กาญจนบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
 • รพ.กาญจนบุรีเมโมเรียล
 • สสอ.เมืองกาญจนบุรี
 • สสจ.กาญจนบุรี
 • รพ.ห้วยกระเจา
 • รพ.ท่ากระดาน
 • รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
 • รพ.ด่านมะขามเตี้ย
 • รพ.เลาขวัญ
 • รพ.เจ้าคุณไพบูลย์
 • รพ.สังขละบุรี
 • รพ.ทองผาภูมิ
 • รพ.ท่าม่วง
 • รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
 • รพ.บ่อพลอย
 • รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 • รพ.ไทรโยค
 • รพ. ค่ายสุรสีห์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า 
 • โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
 • โรงเรียนบ้านท่าพุ 
 • โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) 
 • โรงเรียนบ้านท่าแย้ 
 • โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน 
 • โรงเรียนบ้านเนินไพร 
 • โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหินแด้น 
 • โรงเรียนบ้านหนองปากดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 
 • โรงเรียนบ้านแหลมทอง 
 • โรงเรียนวัดหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านกลอนโด 
 • โรงเรียนวัดยางเกาะ 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งโก 
 • โรงเรียนบ้านไทรทอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองโสน 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
 • โรงเรียนบ้านหนองกวาง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 • โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 
 • โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 
 • โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนา 
 • โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
 • โรงเรียนบ้านนาสวน 
 • โรงเรียนบ้านองสิต 
 • โรงเรียนบ้านปากนาสวน 
 • โรงเรียนบ้านองหลุ 
 • โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 
 • โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 
 • โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 
 • โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 
 • โรงเรียนบ้านดงเสลา 
 • โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 
 • โรงเรียนบ้านน้ำมุด 
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านแก่งแคบ 
 • โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 
 • โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
 • โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 
 • โรงเรียนสุนทรเวช 
 • โรงเรียนตชด.บ้านทิไล่ป้า (สาขา ตชด.สุนทรเวช) 
 • โรงเรียนบ้านอุ่นรัก 
 • โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 
 • โรงเรียนสหธนาคารกรุงเทพ 
 • โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
 • โรงเรียนบ้านหินตั้ง 
 • โรงเรียนบ้านยางขาว 
 • โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
 • โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกบ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
 • โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
 • โรงเรียนบ้านวังกะ (อนุบาลสังขละบุรี) 
 • โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 
 • โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 
 • โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 
 • โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 
 • โรงเรียนบ้านพยอมงาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 
 • โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 
 • โรงเรียนบ้านเขามุสิ 
 • โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 • โรงเรียนเสรี - สมใจ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองขอน 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 
 • โรงเรียนประชามงคล 
 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม 
 • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
 • โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 
 • โรงเรียนบ้านสามหลัง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำพุ 
 • โรงเรียนมิตรมวลชน 2 
 • โรงเรียนบ้านลําอีซู 
 • โรงเรียนบ้านหนองแกใน 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ริเวอร์แคว เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • บุญเยี่ยมเจียระไน เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ศูนย์หัตถกรรมอัญมณีบ่อพลอยเจมส์ เขต/อำเภอบ่อพลอย 
 • บ้านพลอยจิวเวอรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • พลอยไพลิน เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • กฤษฎา จิวเวอรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • แม่น้ำแควจิวเวอรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • บ้านแพรวาไหมไทย เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • พีชะรัช เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ทองม้วน นวลศรี เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ไพฑูรย์ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • อนันตพล พลอยกาญจน์ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • แก้ว เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • ณัฐชา จิวเวอรี่ เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • ดอยคำ (โครงการหลวง) เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • น้ำพริกแม่พะเยาว์ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ผ้าขาวม้าร้อยสี เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • วังแก้วจิวเวอรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • วิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • วาสนา จิวเวอรี่ เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • ศรีฟ้า เบเกอรี่ เขต/อำเภอท่าม่วง 
 • ไวน์ผลไม้ เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • เอกรัตน์ เจมส์ เขต/อำเภอบ่อพลอย 
 • ชูเกียรติ ปาล์มประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • นกตองตาล เขต/อำเภอพนมทวน 
 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • กลุ่มสตรีชาวกะเหรี่ยงผลิตภัณฑ์ผ้าประดิษฐ์ลายพื้นเมือง เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • สมชัย ดนตรีไทย เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • สาลี่มะพร้าวสดธีระ เสรี เขต/อำเภอพนมทวน 
 • วิสาหกิจกลุ่มไส้กรอกสมุนไพร (เต่ง กุนเชียง) เขต/อำเภอท่ามะกา 
 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ต.รางหวาย เขต/อำเภอพนมทวน 
 • ไวน์ทับทิม เขต/อำเภอท่ามะกา 
 • พลอยไทย จิวเวลรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • บานาน่า เขต/อำเภอพนมทวน 
 • กลุ่มจักสานทอเสื่อรวก เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ศรีนพเก้า จิวเวลรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ไส้อั่ววุ้นเส้น นพรัตน์ เขต/อำเภอไทรโยค 
 • ไร่คุณมน เขต/อำเภอบ่อพลอย 
 • ขนมบ้านป้าดวงตา เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • กาญจนา ชาเขียวใบหม่อน เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • เพชรแก้วมณี เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • กิติริน จิวเวลรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • เพ็ญสโตร์ จิวเวลรี่ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ทองม้วนวันวิไล (เวอร์จิ้น โคโค่) เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ศิลาดล เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 • ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลบ่อพลอย เขต/อำเภอบ่อพลอย 
 • นิคม สักทอง เฟอร์นิเจอร์ เขต/อำเภอทองผาภูมิ 
 • พลอยใส จิวเวลรี่ เขต/อำเภอบ่อพลอย 
 • ทองม้วน แม่จรูญ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทนรี่ เพลส คอนโทรล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะกริ เคียว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดถ่านอัดแท่งโชคจิระ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วเกล้า
 • บริษัท เค เจ เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอช ทู มิเนอรัล เนเจอรัล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเอฟเอ. โฮม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอ.แอล.เอส ครีเอท ซัพพลายเออร์
 • บริษัท เอ็ม พี เอ็ม ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เลเบอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์สินปรีชา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยศเรศ กรุ๊ป
 • บริษัท ไดนามิก แอร์บอร์น ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท ฉายแสง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท แจมมี่ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมแทนคุณ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาย.เอ.ไอ. คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีซี ซัคเซส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.อิสระพาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี สเคพ ดี ไซน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาวุฒิ พร็อพเพอร์ตี้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหนือตะวัน กรุ๊ป
 • บริษัท เวิลด์ ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท โกลเด้น ดราก้อน.ทีเอช จำกัด
 • บริษัท ทัพศิลา หึง ฟง จำกัด
 • บริษัท อมรชัย ไมนิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกลีบบัว ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์วรงค์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนโมพัฒนกิจ
 • บริษัท ไอ ที อาร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อนันตะ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
 • บริษัท วราพร โลจิสติกส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรกาญจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.วิเศษสิงห์
 • บริษัท ซีพีเอ็น อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท เอ็น.เอส.พี.สยามพาร์ท จำกัด
 • บริษัท แอทแทรกชั่นทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท สิทธิสม ก่อสร้าง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มพีเอ เทคโนโลยี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกอุ้ย ทรานสปอร์ต

 • More..
  กาญจนบุรี


  ไปหน้าที่ | 1