ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

อุดรธานี
Udon Thani


คำขวัญ อุดรธานี : กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่11730.302 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 519338 ครัวเรือน
ประชากรชาย 787642
ประชากรหญิง 799004
ประชากรรวม 787642
Udon Thani จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศ ว่าชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้น สันนิฐานว่า อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายที่เก่าที่สุดของโลก

หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานี ก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พ.ศ.1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ.1200-1800) และสมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวาราวดีลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีปรากฎในประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ.2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประชวรด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์และเมืองหนองบัวลำภูนี้เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในสมัยกรุงรัตนโกสินเป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่าง พ.ศ.2369- 2371 ได้เกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือคุณหญิงโม(ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวเมืองหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงส์แตกพ่ายไป กระทั่งในปลายสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ประมาณ พ.ศ.2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลลาวพวน เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว
ในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้าย กำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและมีท่าทีจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเหนือไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองอุดรธานียังไม่ปรากฏชื่อเพียงแต่ปรากฎชื่อบ้านหมากแข้ง หรือบ้านเดื่อหมากแข้ง สังกัดเมืองหนองคายขึ้นการปกครองกับมณทลลาวพวน และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ
ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศสต้องการลาว เขมร ญวณ เป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตร ของฝั่งแม่น้ำโขง
ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งประอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางของหัวเมือง หรือมณฑลลาวพวน ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือ (หนองประจักษ์ปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่ง ทั้งห้วยหมากแข้ง ซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็น กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ทรงบัญชาให้ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวน และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เพราะเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศยิ่งกว่าเหตุทางการค้า การคมนาคมหรือเหตุผลอื่น ดังเช่นหัวเมืองสำคัญต่างๆ ในอดีต
ศาลหลักเมืองอุดรธานีอย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" ได้มาปรากฏเป็นชื่อเมืองเมื่อ พ.ศ.2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร หรือ "โพธิ์ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง อยู่ในการปกครองของมณฑลอุดร
หลังการเปลื่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอำเภอเท่านั้น มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือเพียงจังหวัด "อุดรธานี"

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดป่าบ้านค้อ เขต/อำเภอบ้านผือ 
 • วัดพระพุทธบาทบัวบาน เขต/อำเภอบ้านผือ 
 • วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • ศาลเจ้าปู่ ย่า เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • ตลาดผ้าบ้านนาข่า เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เขต/อำเภอบ้านผือ 
 • เขื่อนห้วยหลวง เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีลายบ้านเชียง เขต/อำเภอหนองหาน 
 • วัดป่าภูก้อน เขต/อำเภอนายูง 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น เขต/อำเภอหนองวัวซอ 
 • วัดโพธิ์ศรีใน เขต/อำเภอหนองหาน 
 • วนอุทยานน้ำตกคอยนาง เขต/อำเภอหนองแสง 
 • น้ำตกหินตั้ง เขต/อำเภอหนองวัวซอ 
 • พระธาตุนางเพ็ญ เขต/อำเภอเพ็ญ 
 • พระพุทธบาทบัวบก เขต/อำเภอบ้านผือ 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เขต/อำเภอหนองหาน 
 • อุทยานแห่งชาตินายูง น้ำโสม เขต/อำเภอนายูง 
 • คำชะโนด เขต/อำเภอบ้านดุง 

 • หมู่บ้านไทพวน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • Home Stay บ้านเชียง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองหาน 
 • สวนธรรมชาติ (สวนลิง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กุมภะวาปี 
 • แหล่งปั้นหม้อดินเผาบ้านคำอ้อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองหาน 
 • อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดทับกุง (ถ้ำสหายจันท์) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองแสง 
 • พระธาตุนางเพ็ญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เพ็ญ 
 • วัดหลวงพ่อนาค วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านผือ 
 • วัดป่าภูก้อน (พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ น้ำโสม 
 • ถ้ำสิงห์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กุดจับ 
 • น้ำตกถ้ำสหาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองแสง 
 • วนอุทยานวังสามหมอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังสามหมอ 
 • วนอุทยานภูพานน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองแสง 
 • น้ำตกหินตั้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองวัวซอ 
 • รอยพระพุทธบาทบัวบาน  เขต/อำเภอ บ้านผือ 
 • จุดเขียนลายหม้อบ้านเชียง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองหาน 
 • วัดโพธิ์ศรีใน* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองหาน 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง*** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองหาน 
 • ภูฝอยลม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองแสง 
 • วนอุทยานน้ำตกธารงาม** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองแสง 
 • ภูพระบาท* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองวัวซอ 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองวัวซอ 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระตำหนักหนองประจักษ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ฟาร์มกล้วยไม้อุดรซันไซน์* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดศุภวนาราม เขต/ตำบล โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 
 • วัดศิริวัฒนา เขต/ตำบล คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 
 • วัดป่าหนองช้างคาว เขต/ตำบล คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 
 • วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ เขต/ตำบล โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 
 • วัดโพธิ์ศรีสว่าง เขต/ตำบล โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 
 • วัดแสงสว่างธรรมราราม เขต/ตำบล ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 
 • วัดเวฬุวัน เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดป่าทองธรรมนิมิต เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดธาตุอุโมง เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดมงคลสวัสดิ์ เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดวารินดำรง เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดพรหมประดิษฐ์ เขต/ตำบล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดลัฏฐิวัน เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดอุบลวรวิหาร เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดป่ายาง เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดสุกรมงคล เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดเจริญพัฒนาราม เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดสว่างแสงอรุณ เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดลำดวน เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดนิทัศนาลัย เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดหอคำ เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดพระสมาคม เขต/ตำบล ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดไชยวานวัฒนา เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดจูมพลประชาสรรค์ เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดโพธิ์ชัย เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดโพธาราม เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดป่าสามัคคีสันติธรรม เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดศรีแก้ว เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 
 • วัดโนนสว่าง เขต/ตำบล บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ อุดรธานี

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอุดรธานี
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล8 เมืองอุดรธานี
 • ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศสตร์การแพทย์อุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี
 • ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
 • รพ.อุดรธานี
 • สสอ.เมืองอุดรธานี
 • สสจ.อุดรธานี
 • รพ. กองบิน 23
 • รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 • ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอุดรธานี
 • รพ.อุดรธานี
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 • รพ.พิบูลย์รักษ์
 • รพ.นายูง
 • รพ.หนองแสง
 • รพ.สร้างคอม
 • รพ.เพ็ญ
 • รพ.น้ำโสม
 • รพ.บ้านผือ
 • รพ.ศรีธาตุ
 • รพ.ไชยวาน
 • รพ.ทุ่งฝน
 • รพ.หนองหาน
 • รพ.โนนสะอาด
 • รพ.ห้วยเกิ้ง
 • รพ.กุมภวาปี
 • รพ.หนองวัวซอ
 • รพ.กุดจับ

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 
 • โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 
 • โรงเรียนวัดเทพสิงหาร 
 • โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 
 • โรงเรียนบ้านนายูง 
 • โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 
 • โรงเรียนชุมพลนาคลัง 
 • โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 
 • โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 
 • โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 
 • โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 
 • โรงเรียนบ้านนาตูม 
 • โรงเรียนบ้านนาแค 
 • โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านเพิ่ม 
 • โรงเรียนบ้านวังแข้ 
 • โรงเรียนบ้านวังบง 
 • โรงเรียนพันดอนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 
 • โรงเรียนบ้านดงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 
 • โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 
 • โรงเรียนบ้านปะโค 
 • โรงเรียนบ้านเชียงแหว 
 • โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านผือ 
 • โรงเรียนบ้านวาปี 
 • โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 
 • โรงเรียนบ้านดงแคน 
 • โรงเรียนบ้านคำเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านพันดอน 
 • โรงเรียนบ้านกงพาน 
 • โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 
 • โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 
 • โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 
 • โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 
 • โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 
 • โรงเรียนบ้านดงเรือง 
 • โรงเรียนบ้านสี่แจ 
 • โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 
 • โรงเรียนเทพนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านเลา 
 • โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 
 • โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 
 • โรงเรียนสิริปุณโณ 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 • โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 
 • โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 
 • โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 
 • โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 • โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 
 • โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
 • โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 
 • โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 
 • โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านท่ายม 
 • โรงเรียนบ้านท่าสี 
 • โรงเรียนบ้านทับไฮ 
 • โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 
 • โรงเรียนบ้านนาฝาย 
 • โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 
 • โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 
 • โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 
 • โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 
 • โรงเรียนบ้านข้าวสาร 
 • โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 
 • โรงเรียนชุมชนโนนสูง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • จิปาถะ เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • ชวนไหมไทย เขต/อำเภอหนองหาน 
 • ที่นอนมีชัย เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • ใบหม่อน เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • ฝ้ายสวย ครามงาม เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • พรแหนมเนือง เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • มะพร้าวแก้วเรวดี เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • มะพร้าวแก้วจันทร์เพ็ญ เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • รำไพไหมไทย เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • เลดี้อาเขต เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • หมี่ขิด เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • แม่ปาผ้าฝ้าย เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • หมูยอนายเติม เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • หมูยอพรทิพย์ เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • หมูยอแม่อ้วน เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • แหนมปริญญา เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • อุดรโบ พิน ตราชู เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 
 • สุขสมบูรณ์ของฝากอุดรธานี เขต/อำเภอเมืองอุดรธานี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเอสโปรเทค แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทับทิมเซฟตี้ 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเตย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ที คิดช็อป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์พลัสวัน แอลพีจี
 • บริษัท หนองวัวซอ คอฟฟี่ โกรว์เวอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเงาไม้ เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอดอรุณเซ็นเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอนันต์ คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรธนัท 168
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก้าสิบเก้าดีไซน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์จักรกลการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีบีเอ็นชัยนิวัฒน์ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.เจริญรุ่งเรือง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมฆินทร์รุ่งเรือง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูดีที คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท พรนารีย์ จำกัด
 • บริษัท เมลโล่ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท วาราญา กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท โอซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โอ พี แอดไวส์เซอร์รี่ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีหานาวี (ไทยแลนด์)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น ซีวิล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ที.ซี 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยราชเจริญยน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.บูรพาหีบศพ อุดรธานี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรรษาพาสนุก
 • บริษัท ซันชายดรีม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ้งทอง รับเหมาก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะตอมมิค อิเล็กทรอนิกซ์ ซิสเต็ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุปผา กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ประภาภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัทสาร การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณศิริ โปรโมชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซันนี่ อุดร
 • บริษัท มูน ซิสเตอร์ จำกัด
 • บริษัท กินรี ไทย แมสซาจ แอนด์ สปา จำกัด
 • บริษัท ปิยะดา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท จอห์น เฟลมมิ่ง วิลลาส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชิติ ซัพพลาย

 • More..
  อุดรธานี


  ไปหน้าที่ | 1