ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

หนองบัวลำภู
Nong Bua Lam Phu


คำขวัญ หนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่3859.086 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 149891 ครัวเรือน
ประชากรชาย 256221
ประชากรหญิง 256559
ประชากรรวม 256221
Nong Bua Lam Phu จังหวัดหนองบัวลำภู ดินแดนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีปรากฎหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มานานนับพันปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มจากการดำรงชีวิตแบบเร่ร่อน มาเป็นตั้งชุมชนอยู่ตามที่เนินสูง ตามถ้ำหรือริมฝั่งน้ำแสวงหาอาหารด้วยการจับปลา ล่าสัตว์และหาพืชผักผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาจนถึงการดำรงชีวิตในสังคมกสิกรรมจึงเริ่มอยู่รวมกันเป็นชุมชนมีการเพาะปลูกเสี้ยงสัตว์ ทำเครื่องประดับ และหล่อโลหะแบบต่าง ๆ ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ค้นพบได้แก่ แหล่งโบราณคดีโนนพร้าวบ้านกุดคอเมย ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง และแหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง

บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ชุมชนโบราณค่อย ๆ มีการพัฒนาการเข้าสู่ชุมชนเมือง มีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น วัฒนธรรมแบบทวารวดี เข้ามามีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ในภาคอีสานประมาณปี พ.ศ.1100 - 1500 ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่นใบเสมาหินทราย วัดพระธาตุเมืองพิณ อำเภอนากลาง และในเสมาหินทราย วัดป่าโนนคำวิเวก อำเภอสุวรรณคูหา
เมื่อสิ้นวัฒนธรรมขอมพื้นที่ในภาคอีสานได้รับอิทธิพลไทยลาว (ล้านช้าง)เข้ามาแทนที่ ปรากฎชัดเจนเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัย บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและลุ่มแม่น้ำอู แถบเมืองเชียงทอง การตั้งบ้านเรือนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวเป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ว่าอยู่ในสมัยเดียวกับสุโขทัย


จังหวัดหนองบัวลำภู
ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา
ต่อมาในสมัยพระเจ้าลิไท ก็ได้กล่าวถึงชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาว ที่ได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักร ในชื่ออาณาจักรล้านช้าง ดังนี้ (เขตเมืองสุโขทัย) "เบี้ยงตะวันออกเถิงแดนพระยาฟ้าง้อม (งุ้ม)" รัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม เมื่อประมาณปี พ.ศ.1896 - 1961 และในรัชสมัยพระเจ้าสามแสนไทย (พ.ศ.1916 - 1959) มีการขยายอาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างได้ครอบคลุมภาคอีสานถึงที่ราบโคราช และได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองการปกครอง แพร่กระจายชุมชนเข้ามาบริเวณแอ่งสกลนครถึงบริเวณพระธาตุพนม
ในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ฯ แห่งอาณาจักรล้านช้างได้สร้างสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าจักรพรรดิ์ เพื่อต่อต้านอำนาจพม่า ที่กำลังแพร่ขยายเข้ามาในอาณาจักรล้านนา เชียงใหม่
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2106 พระเจ้าไชยเชษฐา ฯ แห่งกรุงศรีสัตนาคบหุต (เวียงจันทน์) ได้นำผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สร้างพระพุทธรูป และศิลาจารึกที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา และสร้างบ้านแปงเมือง หนองบัวลำภูขึ้นใหม่อีกครั้งที่ริมหนองบัว (หนองซำช้าง) ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยขอมมีอำนาจอยู่ ได้สร้างพระพุทธรรูป วิหาร และขุดบ่อน้ำในบริเวณวัดใน หรือวัดศรีคูณ และยกฐานะขึ้นเป็น เมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ คนทั่วไปนิยมเรียกว่า เมืองหนองบัวลำภู ปรากฎหลักฐานคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดศรีคูณ เมืองมีอยู่สองลักษณะคือ พระพุทธรูปมีสององค์ องค์เล็กประดิษฐานอยู่ในกู่ หรือซุ้มเล็ก ชั้นล่างหันหน้าไปทางทิศใต้ ฐานกู่ก่อด้วยศิลาแลง มีใบเสมาฝังอยู่โดยรอบทั้งสี่ด้าน และมีการบูรณะต่อเติมให้แข็งแรงขึ้น ด้วยอิฐดินเผา และมีใบเสมาฝังซ้อนรอยฐานกู่ทั้งสี่ด้าน ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนฐานสูง อยู่ในซุ้มก่อด้วยอิฐภายในวิหาร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยลาว (ล้านช้าง)
เมื่อปี พ.ศ.2117 ในระหว่างที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกแก่พม่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงครองเมืองพิษณุโลกอยู่ ได้ตามเสด็จสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดา นำกองทัพเสด็จประทับพักแรมที่บริเวณริมหนองบัวแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงได้เสด็จนำกองทัพกลับกรุงศรีอยุธยา
ตามตำนานพระวอ - พระตา ผู้สร้างเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า เมืองนี้พระวอและพระตา เป็นผู้สร้างโดยได้สร้างกำแพงเมือง มีค่ายคู ประตูหอรบครบครัน เพื่อป้องกันข้าศึกโดยเฉพาะข้าศึกจากทางเวียงจันทน์ คือ ได้สร้างกำแพงหิน หอรบขึ้นที่เชิงเขาบนภูพานคำ ซึ่งเป็นเส้นทางหน้าด่าน ใกล้กับบริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร
ตามประวัติพระวอ และพระตา มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหินโวม เป็นเสนาบดีของพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์ มีเรื่องขัดใจกับพระเจ้าสิริบุญสาร ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดา จึงได้พาไพร่พลของตนอพยพหนี โดยข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านแปงเมืองจำปานครกาบแก้วบัวบาน ขึ้นใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2302 แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับเมืองเวียวงจันทน์ ส่วนหลวงราโภชนัย และท้าวคำผง ซึ่งอพยพมาพร้อมกัน และไพร่พลอีกส่วนหนึ่งได้ไปสร้างบ้านแปงเมือง อยู่ที่เมืองภูเวียง (ปัจจุบันคือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
ต่อมาในปี พ.ศ.2310 พระเจ้าสิริบุญสาร แห่งเมืองเวียงจันทน์ได้ข่าวว่า พระวอ พระตา แยกตัวมาตั้งเมือง นครเขื่อนขันธ์ ฯ (หนองบัวลำภู) และไม่ยอมขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์ จึงได้ส่งกองทัพมาปราบปราม เกิดการต่อสู้กันที่ช่องน้ำจั่น (น้ำตกเฒ่าโต้) บนภูพานคำ สู้รบกันอยู่สามปี ยังไม่แพ้ชนะกัน ทางฝ่ายเมืองเวียงจันทน์จึงขอกองทัพพม่ามาช่วยเหลือ จนสามารถตีเมืองนครเขื่อนขันธ์ ฯ ได้ พระวอ พระตา จึงได้อพยพผู้คนหนีไปภูเวียง ลงไปทางใต้ตามลำน้ำชี และไปขอพึ่งเจ้าเมืองจำปาศักดิ์ อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาได้แยกตัวออกมาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่ดอนมดแดง (ปัจจุบันคือ จังหวัดอุบล ฯ) แล้วขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ฝ่ายเจ้าสิริบุญสาร ได้ยกกองทัพติดตามกลุ่มพระวอ - พระตา จนล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย และปราบพระวอ - พระตา ได้ในปี พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาจักรียกกองทัพมาช่วยพระวอ - พระตา ขับไล่กองทัพของพระเจ้าสิริบุญสารออกไปจากเขตแดนไทย แล้วยกกองทัพติดตามเข้าตีเมืองเวียงจันทน์ได้ ครั้งนั้นได้ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต ซึ่งพระเจ้าไชยเชษฐานำไปจากเมืองเชียงใหม่ กลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยตามเดิม เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นของไทยในฐาะนเมืองประเทศราช แะลเมืองนครเขื่อนขันธ์ ฯ ก็ได้มาขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทย นับแต่นั้นมา
ระหว่างปี พ.ศ.2369 - 2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เป็นกบฎ ยกกำลังมายึดเมืองนครราชสีมา ทางกรุงเทพ ฯ ได้ส่งกองทัพมาปราบ เจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลำภู ทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันเป็นสามารถ ในที่สุดกองทัพของไทยได้ติดตามจับตัวเจ้าอนุวงศ์ ได้ที่เมืองเวียงจันทน์ แล้วนำตัวไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพ ฯ
ในปี พ.ศ.2433 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองบ้านเมือง ทางลุ่มแม่น้ำโขงใหม่ โดยให้ข้าหลวงเมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองใหญ่ 16 เมือง เมืองขึ้น 36 เมือง เรียกว่า เมืองลาวฝ่ายเหนือ ในช่วงนี้เมืองหนองบัวลำภูขึ้นอยู่กับเมืองหนองคาย
ต่อมาในปี พ.ศ.2434 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่ออกไปประจำดินแดนภาคอีสานสามพระองค์ คือ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ครั้งเป็นกรมหมื่น เป็นข้าหลวงใหญ่ ณ เมืองอุบล ฯ เรียกว่า ข้าหลวงเมืองลาวกาว มีเมืองใหญ่ 21 เมือง เมืองขึ้น 43 เมือง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ครั้งเป็นกรมหมื่น เป็นข้าหลวงใหญ่ ณ เมืองหนองคาย เรียกว่า ข้าหลวงเมืองลาวพวน มีเมืองใหญ่ 13 เมือง เมืองขึ้น 16เมือง ครั้งนั้นเมืองหนองบัวลำภูขึ้นกับเมืองหนองคาย กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ครั้งเป็นกรมหมื่น เป็นข้าหลวงใหญ่ ณ เมืองหลวงพระบาง เรียกว่า ข้าหลวงหัวเมืองลาวพุงขาว มีเมืองหลวงพระบาง สิบสองปันนา สิบสองจุไทย และหัวพันทั้งห้าทั้งหก ในครั้งนั้นเจ้าเมืองหนงคาย ได้แต่งตั้งให้ พระวิชโยคมกมุทเขต มาครองเมืองนครเขื่อนขันธ์ ฯ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองเอก และเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองกมุทธาสัย
ในปี พ.ศ.2443 ได้มีการเปลี่ยนชื่อมณฑลฝ่ายเหนือ เป็นมณฑลอุดร และให้รวมเมืองต่าง ๆ ในมณฑลอุดรเป็นห้าบริเวณ เมืองกมุทธาสัย ถูกรวมอยู่ในบริเวณบ้านหมากแข้ง
พ.ศ.2449 ได้โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเป็น "เมืองหนองบัวลำภู" ขึ้นอยู่บริเวณหมากแข้ง
ส่วนเมืองในสังกัดบริเวณให้มีฐานะเป็นอำเภอ เมืองหนองบัวลำภูจึงกลายเป็น "อำเภอหนองบัวลำภู" ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอำเภอคนแรก
พ.ศ.2450 ได้โปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆในบริเวณหมากแข้งตั้งเป็งเมืองจัตวา เรียกว่าเมืองอุดรธานี ส่วนเมืองในสังกัดบริเวณให้มีฐานะเป็นอำเภอ เมืองหนองบัวลำภูจึงกลายเป็น "อำเภอหนองบัวลำภู" ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอำเภอคนแรก
อำเภอหนองบัวลำภู มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร ทางราชการจึงได้ยกฐานะชุมชนที่มีความเจริญ และอยู่ห่างไกลแยกการปกครองจากอำเภอหนองบัวลำภู จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอรวมสี่กิ่งอำเภอ ตามลำดับคือ กิ่งอำเภอโนนสัง (พ.ศ.2491) กิ่งอำเภอศรีบุญเรือง (พ.ศ.2508) กิ่งอำเภอนากลาง (พ.ศ.2508) และกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา (พ.ศ.2516)
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัยและคณะ แล้วประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • วัดถ้ำกลองเพล เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • แหล่งหัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • แหล่งโบราณคดีภูผายา เขต/อำเภอสุวรรณคูหา 
 • แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง เขต/อำเภอโนนสัง 
 • แหล่งโบราณคดีโนนพร้าวบ้านกุดคอเมย เขต/อำเภอโนนสัง 
 • ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอด ปโมทิตะเจดีย์ เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • วัดศรีคูณเมือง เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • วัดถ้ำสุวรรณคูหา เขต/อำเภอสุวรรณคูหา 
 • สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม เขต/อำเภอศรีบุญเรือง 
 • หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติ๊บต้นคล้า เขต/อำเภอศรีบุญเรือง 
 • ผาสามยอด เขต/อำเภอศรีบุญเรือง 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เขต/อำเภอนากลาง 
 • กลุ่มทอผ้าไหม บ้านกุดแห่ เขต/อำเภอนากลาง 
 • วัดสันติธรรมบรรพต เขต/อำเภอนากลาง 
 • ถ้ำผาเจาะ เขต/อำเภอนาวัง 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง เขต/อำเภอนาวัง 
 • วัดถ้ำเอราวัณ เขต/อำเภอนาวัง 

 • หอสวรรค์ อช.ภูเก้า-ภูพานคำ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • ถ้ำอาจารย์สิม อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสันติธรรมบรรพต วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นากลาง 
 • วัดดอยเทพสมบูรณ์ วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เจดีย์หลวงปู่ขาว วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • กุฏิเก่าของหลวงปู่ขาว วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำเสือตก อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • ถ้ำผาเวียง อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • ถ้ำจันได อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • ถ้ำกองเพล อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูเก้า อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • โนนวัดป่า วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • เขื่อนหนองบัว มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • เขื่อนอุบลรัตน์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าถ้ำพระภูเก้า วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • น้ำตกเฒ่าโต้ อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • สุสานหอย 150 ล้านปี อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์หัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวร วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดถ้ำกลองเพล วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูพานคำ อุทยาน/ป่าเขา/ถ้ำ เขต/อำเภอ โนนสัง 
 • พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดนาสมนึก เขต/ตำบล นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดสว่างอำนวย เขต/ตำบล วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีมงคล เขต/ตำบล วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดภูดวงดาว เขต/ตำบล วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดอรัญญาวาส เขต/ตำบล นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีกลมประชาสามัคคี เขต/ตำบล วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดอุดมวารี เขต/ตำบล เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดอัมพวนาราม เขต/ตำบล เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู 
 • วัดนานิคม เขต/ตำบล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดป่าโนนทอง เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดกุดฮูอรุณรังษี เขต/ตำบล นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดถ้ำพระวิจิตรพัฒนา เขต/ตำบล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศิริทรงธรรม เขต/ตำบล บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสุวรรณาราม เขต/ตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสามัคคีเจริญธรรม เขต/ตำบล กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสว่างกุงทอง เขต/ตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีสว่างอุดมพร เขต/ตำบล กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดเพ็ญสว่าง เขต/ตำบล กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดโนนทองวิเวก เขต/ตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดเขาดินภูวงศ์ เขต/ตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสุคนธ์เทพนิมิต เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสังคมสามัคคี เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศิริธรรมพัฒนา เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีวิลัย เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดโนนสะอาด เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดเกาะแก้วสุมังคลา เขต/ตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดสระปทุมทอง เขต/ตำบล นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีสะอาด เขต/ตำบล นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
 • วัดศรีชมภู เขต/ตำบล นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ หนองบัวลำภู

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
 • รพ.หนองบัวลำภู
 • สสอ.เมืองหนองบัวลำภู
 • สสจ.หนองบัวลำภู
 • รพ.สุวรรณคูหา
 • รพ.ศรีบุญเรือง
 • รพ.โนนสัง
 • รพ.นากลาง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
 • โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหาน 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 
 • โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
 • โรงเรียนบ้านยางชุม 
 • โรงเรียนบ้านนาสมใจ 
 • โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 
 • โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านอาบช้าง 
 • โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 
 • โรงเรียนบ้านนาด่าน 
 • โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
 • โรงเรียนบ้านกุดฮู 
 • โรงเรียนบ้านต่างแคน 
 • โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 
 • โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
 • โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาสี 
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 
 • โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนงาม 
 • โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
 • โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 
 • โรงเรียนยูงทองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
 • โรงเรียนบ้านต้อง 
 • โรงเรียนบ้านนาโมง 
 • โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 
 • โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 
 • โรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
 • โรงเรียนบ้านวังหินซา 
 • โรงเรียนบ้านนาไร่ 
 • โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
 • โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านบุญทัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 
 • โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 
 • โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านมอใต้ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 
 • โรงเรียนโนนคูณวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 
 • โรงเรียนบ้านป่าคา 
 • โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 
 • โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 
 • โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี 
 • โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด 
 • โรงเรียนบ้านดอนข่า 
 • โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองอุ 
 • โรงเรียนบ้านทรายมูล 
 • โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 
 • โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 
 • โรงเรียนบ้านนาทม 
 • โรงเรียนบ้านวังคูณ 
 • โรงเรียนบ้านกุดแท่น 
 • โรงเรียนบ้านกุดสะเทียน 
 • โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 
 • โรงเรียนบ้านหนองโน 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านนาทับควาย 
 • โรงเรียนดอนปอวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาแพง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแตง 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 
 • โรงเรียนบ้านโคกสูง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มทอผ้าขิดไหม เขต/อำเภอนากลาง 
 • รัศมีไหมไทย เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • ผลิตภัณฑ์ใยบวบ เขต/อำเภอสุวรรณคูหา 
 • กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ แสงจันทรืผ้าทอมือ เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 • OTOP Outlet @ หนองบัวลำภู เขต/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีเพื่อนเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตชินท์ สตีล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศาลาแดงเรดิโอ
 • บริษัท ศูนย์ไตเทียมหนองบัวลำภู จำกัด
 • บริษัท โปรเจคบุ๊คส์ จำกัด
 • บริษัท รัตนาพร สยาม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มพีพี แอนด์ เอ็นเอ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลแสงเพชร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมทองทวีก่อสร้าง
 • บริษัท แอดไวซ์ไอทีศรีบุญเรือง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสังรวมก่อสร้าง พัฒนา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรยุศ เอส กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์แสงทอง ดีเวลลอปเมนท์
 • บริษัท สตาร์เทคสตีล หนองบัวลำภู จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฏฐพร เจริญทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสุดาก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีพีเอสเฮิร์บ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฏฐธิดาการบัญชี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมทรัพย์ทวีโชค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรพัฒน์ดินทอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดก.ทวีทรัพย์วัสดุและวิทยุ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ทอีสแทรคเตอร์
 • บริษัท กิตติภัทร์ ยางพารา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนึงศิลป์
 • บริษัท สวิมมิ่งพูล(ไทยแลนด์) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพิมพ์ศรีบุญเรืองบริการ
 • บริษัท ยูนิตี้ เน็ทเวิร์ค (หนองบัวลำภู) จำกัด
 • บริษัท อมตะ ซีเมนต์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธราทรโยธา
 • บริษัท ยุทธสุวรรณ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ. เจริญชัยนากลาง 1999
 • บริษัท กินรี หนองบัวลำภู จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์บารมี
 • บริษัท เอ็น.บี. แลงเกว็จ เฮ้าส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามพี่น้อง กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาหวัน บริการ
 • บริษัท ฉัพพลัณรังษีเอ็น เทคอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นชัยทวีทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันแอนด์เอ็นเคมีภัณฑ์
 • บริษัท กล้าทิพย์ จำกัด

 • More..
  หนองบัวลำภู


  ไปหน้าที่ | 1