ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สุรินทร์
Surin


คำขวัญ สุรินทร์ : สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่8124.056 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 397878 ครัวเรือน
ประชากรชาย 696248
ประชากรหญิง 700583
ประชากรรวม 696248
Surin จังหวัด สุรินทร์ได้รับการสันนิษฐานจากนักประวัติศาสตร์ว่า พื้นที่อันเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์มีชุมชนอาศัยอยู่เมื่อประมาณ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว พบหลักฐานการอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ยุคโลหะตอนปลาย ซึ่งมีการใช้เครื่องมือเหล็กแล้ว ซึ่งยังปรากฏให้เห็นชุมชนโบราณกว่า 59 แห่ง จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นที่ที่เคยเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ทำให้ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ได้รับวัฒนธรรมขอมมาโดยตลอดตั้งแต่ในช่วงพุทธ ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของชุมชนในสมัยต่อมา จนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2260 จึงปรากฏร่องรอยขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพงศาวดารอีสาน ชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า ส่วยหรือกูย ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนของไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน พากันอพยพข้ามลำน้ำโขงมาสู่ฝั่งขวา โดยได้แยกย้ายกันไปตั้งชุมชนที่เมืองลีง (อ.จอมพระ) บ้านโคกลำดวน (อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ) บ้านอัจจะปะนึ่ง (อ.สังขะ) และบ้านกุดปะไท (อ.ศีขรภูมิ) ในปี พ.ศ. 2303 หัวหน้าชาวกูยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้ช่วยขุนนาง   จากราชสำนักคล้องช้างเผือกแตกโรง มาจากกรุงศรีอยุธยากลับไปได้ ต่อมาได้ส่งส่วยของป่าและรับราชการกับราชสำนัก จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และยกบ้านที่ปกครองขึ้นเป็นเมืองต่อมาในปี พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทร์ภักดีหรือเชียงปุม หัวหน้าหมู่บ้านเมืองที

ได้ขอให้เจ้าเมือง พิมายกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านคูประทาย ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัยต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดี ได้กระทำความดีความชอบเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามริ นทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านคูประทายเป็นเมืองประทายสมันต์และเลื่อน บรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดีเป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางให้ เป็นเจ้าเมืองปกครอง ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์เจ้าเมือง เมืองสุรินทร์มีเจ้าเมืองปกครองสืบเชื้อสายกันมารวม 11 คน จนถึงปี พ.ศ.2451 ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน  เป็นแบบเทศาภิบาลส่วนกลางจึงได้แต่งตั้งพระกรุงศรีบุรีรักษ์ (สุม สุมานนท์) มาดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแรก

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เขต/อำเภอคุระบุรี 
 • หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • หาดสุรินทร์ เขต/อำเภอถลาง 
 • ปราสาทยายเหงา เขต/อำเภอสังขะ 
 • ปราสาทศีขรภูมิ เขต/อำเภอศรีขรภูมิ 
 • ปราสาทบ้านพลวง เขต/อำเภอปราสาท 
 • ปราสาทเมืองที เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • วนอุทยานพนมสวาย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ศูนย์เครือข่าย OTOP เขวา เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เขต/อำเภอท่าตูม 
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ปราสาทจอมพระ เขต/อำเภอจอมพระ 
 • วัดบูรพาราม สุรินทร์ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ศาลหลักเมืองสุรินทร์ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • วนอุทยานป่าสนหนองคู เขต/อำเภอสังขะ 
 • ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม เขต/อำเภอกาบเชิง 
 • ปราสาทตะเปียงเตีย เขต/อำเภอลำดวน 

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลหลักเมืองสุรินทร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปราสาทบ้านอนันต์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีขรภูมิ 
 • ปราสาทบ้านปราสาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปราสาทบ้านช่างปี่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีขรภูมิ 
 • ปราสาทบ้านจาน (ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สังขะ 
 • ปราสาททนง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปราสาท 
 • คูเมืองชั้นใน,นอก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปราสาทยายเหงา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สังขะ 
 • ปราสาทภูมิโปน * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สังขะ 
 • เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ (สถานีวนวัฒนาวิจัยหนองคู) * อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สังขะ 
 • ปราสาทศรีขรภูมิ *** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศีขรภูมิ 
 • วัดปราสาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีขรภูมิ 
 • ปราสาทตะเปียงเตีย (หนองเป็ด) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลำดวน 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง * มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานพนมสวาย * อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดบูรพาราม * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านหัตถกรรมบุทม * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปราสาทเมืองที * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เครื่องเงินบ้านโชคและบ้านสตอ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ปราสาทตาเมือนธม * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พนมดงรัก 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดสามโค เขต/ตำบล ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดป่าอำปึล เขต/ตำบล ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดนาโพธิ์ เขต/ตำบล เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านแร่ เขต/ตำบล บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดวังบึงน้ำเย็น เขต/ตำบล บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดเขวาสินรินทร์ เขต/ตำบล เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 • วัดนาแก่น เขต/ตำบล คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดปราสาทขุมดิน เขต/ตำบล หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านหนองพวง เขต/ตำบล หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดศรีสะอาด เขต/ตำบล ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดมัชฌิมาวาส เขต/ตำบล หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดสาลีวรรณาราม เขต/ตำบล คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านหนองแวง เขต/ตำบล หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดหนองไม้งาม เขต/ตำบล โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดป่าสองห้อง เขต/ตำบล หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดป่าบ้านโบก เขต/ตำบล โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดโนนน้อย เขต/ตำบล ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านหนองผาง เขต/ตำบล หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
 • วัดนิมิตราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม เขต/ตำบล ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านหอกมงคล เขต/ตำบล ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดฉลีกมงคล เขต/ตำบล ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดสำโรงราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดบ้านพระจันทร์ เขต/ตำบล ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดโสนกลาง เขต/ตำบล ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดโสนกลาง เขต/ตำบล ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
 • วัดหัวอ่างสามัคคี เขต/ตำบล บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 
 • วัดป่าสามัคคีธรรม เขต/ตำบล โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 
 • วัดโนนสมบูรณ์ เขต/ตำบล โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 
 • วัดป่าสมานมิตร เขต/ตำบล บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สุรินทร์

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุรินทร์
 • สุรินทร์คลินิกแลป
 • คลินิกสุรินทร์เดนตัลแคร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
 • สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์
 • รพ.สุรินทร์รวมแพทย์1
 • รพ.รวมแพทย์ สุรินทร์(หมออนันต์)
 • รพ.สุรินทร์
 • สสอ.เมืองสุรินทร์
 • สสจ.สุรินทร์
 • รพ. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
 • รพ.สุรินทร์
 • รพ.บัวเชด
 • รพ.สำโรงทาบ
 • รพ.ลำดวน
 • รพ.สังขะ
 • รพ.ศีขรภูมิ
 • รพ.สนม
 • รพ.รัตนบุรี
 • รพ.กาบเชิง
 • รพ.ปราสาท
 • รพ.จอมพระ
 • รพ.ท่าตูม
 • รพ.ชุมพลบุรี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านซำปะโต 
 • โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 
 • โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 
 • โรงเรียนบ้านบัวเชด 
 • โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านโอทะลัน 
 • โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 
 • โรงเรียนบ้านจรัส 
 • โรงเรียนบ้านโชค 
 • โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
 • โรงเรียนบ้านสะแร 
 • โรงเรียนบ้านอาโพน 
 • โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 
 • โรงเรียนบ้านจบก 
 • โรงเรียนบ้านนา 
 • โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 
 • โรงเรียนบ้านตาวัง 
 • โรงเรียนบ้านสวาท 
 • โรงเรียนบ้านโคกสมอง 
 • โรงเรียนบ้านไทยเดิม 
 • โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 
 • โรงเรียนบ้านสน 
 • โรงเรียนบ้านสะเดา 
 • โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 
 • โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
 • โรงเรียนวัดทักษิณวารี 
 • โรงเรียนบ้านลำดวน 
 • โรงเรียนบ้านจรวย 
 • โรงเรียนบ้านตาเมาะ 
 • โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองยาง 
 • โรงเรียนบ้านระไซร์ 
 • โรงเรียนบ้านตรำดม 
 • โรงเรียนดรุณวิทยากร 
 • โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองคู 
 • โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 
 • โรงเรียนพนาสนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านมะลูจรุง 
 • โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 
 • โรงเรียนบ้านโชกใต้ 
 • โรงเรียนบ้านตะเคียน 
 • โรงเรียนบ้านอู่โลก 
 • โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนกสามัญศึกษา) 
 • โรงเรียนบ้านแนงมุด 
 • โรงเรียนประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านสระทอง 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 
 • โรงเรียนบ้านราวนคร 
 • โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านคูตัน 
 • โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
 • โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 • โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านตะเคียน 
 • โรงเรียนบ้านสกล 
 • โรงเรียนบ้านกู่ 
 • โรงเรียนบ้านโนนทอง 
 • โรงเรียนบ้านถนนชัย 
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
 • โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 
 • โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านจารย์ 
 • โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 
 • โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านบักจรัง 
 • โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 
 • โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 
 • โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 
 • โรงเรียนบ้านด่าน 
 • โรงเรียนบ้านโจรก 
 • โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 
 • โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 
 • โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
 • โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 
 • โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเรือ 
 • โรงเรียนบ้านตลุง 
 • โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 
 • โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • เรือนไหมใบหม่อน เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • สิบพี่น้องขนมไทย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • กุนเชียง 5 ดาว เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ดีวิไล เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • เอกอนันต์ไหมไทย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ข้าวหอม เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ลิ้มอี่เฮี่ยง เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • เจ็กมิ้งไหมไทย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • น้องหญิง เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • จิงเฮียง เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • สายไหมสุรินทร์ เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • เฮียง เฮียง เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • แม่สองบาล กาละแมศีขรภูมิ(ช้างแม่ลูก) เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • กาละแมสดศีขรภูมิ(ปราสาทเดียว) เขต/อำเภอศรีขรภูมิ 
 • กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • Yuwanan Thai Silk เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวายผลิตภัณฑ์ชุมชน แลท้องถิ่น เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • หัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • สหรส เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • เพ็ญกำไลเงิน เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • แม่ย่านางทัวร์ช็อป เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • กลุ่มหัตถกรรมไผ่พัฒนา เขต/อำเภอรัตนบุรี 
 • ร้านกรอบไม้ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • มณฑิราปลอกหมอนลายปัก เขต/อำเภอปราสาท 
 • ฐิติวรรณเครื่องประดับเงิน เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • อรุณีไหมไทย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ผ้าไหมปราณี เขต/อำเภอลำดวน 
 • แก้วกาญจน์ผ้าใหม เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • พจนาเครื่องเงิน เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • หมูหินแอนด์ซิลเวอร์ เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • ชาตรีเครื่องปั้นดินเผา เขต/อำเภอรัตนบุรี 
 • อรพินท์เครื่องเงิน เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • แดงบุหงา เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • นุกูล เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • แม่สมทรัพย์เครื่องประดับเงิน เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • ทักษ์พงศ์เครื่องเงินประยุกต์ เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • วังหวายบ้านบุทม เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ร้านลุงทวนสวนปาล์ม เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ยุวนันท์ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • กล้วยไม้ เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • วันเวย์สเตชั่น เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • สันทราย เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • เครือข่าย OTOP อำเภอเขวาสินรินทร์ เขต/อำเภอเขวาสินรินทร์ 
 • สหกรณ์การเกษตรปราสาท เขต/อำเภอปราสาท 
 • ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว และจำหน่ายของที่ระลึก หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง เขต/อำเภอท่าตูม 
 • กรีนเอาท์เล็ท (Green outlet @ Surin) เขต/อำเภอเมืองสุรินทร์ 
 • ศิริพรโอทอป หมู่บ้านช้างสุรินทร์ เขต/อำเภอท่าตูม 
 • เต่าสะเร็น เขต/อำเภอปราสาท 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวารีเทพสุรินทร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมเจริญ วู้ดเด้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำดื่ม พี.ซี.อาร์.
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรภาพเจริญรุ่งเรือง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนสุขรุ่งเรืองกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ทรัพย์เพิ่มพูนก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่แดงอะไหล่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโสธร ออโต้คาร์สุรินทร์
 • บริษัท 168 กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโภคทรัพย์ ธุรกิจ
 • บริษัท นายทอง จำกัด
 • บริษัท สไมล์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิติธรา การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัมพรอุดมพง
 • บริษัท อสุรินทร์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ตเสรีเพลซ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาสุรินทร์ เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหก่อสร้างและการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศศิธร ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์ก่อสร้าง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดครูเพียง 99
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์เสน คอนสตรัคชั่น (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจอนันต์การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขเจริญ 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.พี.ที. เครน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอดไวซ์ศีขรภูมิ
 • บริษัท สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย จำกัด
 • บริษัท อะเบลล่าเฮาส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮิโตะ (สุรินทร์)
 • บริษัท ทรัพย์ในดิน จำกัด
 • บริษัท เอ.พี.เจริญยาง จำกัด
 • บริษัท เอส เค ที 2012 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำย่งล้ง รัตนบุรี
 • บริษัท เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรรุ่งเรือง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เอส. สปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณทิพย์ 27
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์ มายโฮม รีสอร์ท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติพัฒนา 2014
 • บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์นการ์ด จำกัด

 • More..
  สุรินทร์


  ไปหน้าที่ | 1