ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สิงห์บุรี
Sing Buri


คำขวัญ สิงห์บุรี : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
ภาคกลาง
พื้นที่822.478 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 77432 ครัวเรือน
ประชากรชาย 99265
ประชากรหญิง 109181
ประชากรรวม 99265
Sing Buri สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จ ว่า ".........เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่า พระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย

ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้ง อยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองอยู่ ลับลี้......"

ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย

ดังนี้ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น

สมัยทวาราวดีพบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ

ส่วนหนึ่ง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตอินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้ จังหวัดสิงห์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง

รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและ เมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย กำแพงเมือง (ที่ทำด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาด กว้าง 5 เมตร

สมัยสุโขทัยมีการค้นพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและลำน้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ชุมชนต่าง ๆ นั้นมีความ สำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้น ได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฎเหตุการณ์ที่สำคัญคือ สมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง

นอกจากนี้แล้วเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นใน และหัวเมือง ชั้นในหน้าด่าน รายทางด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ก็ได้ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้จัดการปกครองใหม่ โดยกำหนด ให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี จึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็น เมืองที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไป สืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า

ขณะเดียวกัน ก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฎในพระราช พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2110 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน พม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง

ครั้งนี้ พม่ายกกองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมี พระยาพสิมเป็นแม่ทัพ แต่ทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพ กรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่ พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ

เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้า มาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังคือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2308 สมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกัน ต่อสู้กับพม่า ที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี

ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้าน และปรากฎชื่อ คือ
1. พระอาจารย์ธรรมโชติ 2. นายแท่น
3. นายโชติ 4. นายอิน
5. นายเมือง 6. นายทองแก้ว
7. นายดอก 8. นายจันหนวดเขี้ยว
9. นายทองแสงใหญ่ 10. นายทองเหม็น
11. ขุนสรรค์ 12. พันเรือง

โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309

สมัยกรุงธนบุรีเมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ในประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนา ท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออก และคุมพรรคพวก ซ่องสุมกำลังยกไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานที่ปรากฎคือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา)

และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอำเภอ สิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน ปีพ.ศ.2444

อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนเป็นอำเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมืองสิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้

จากหลักฐานที่ปรากฎ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ริมลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง ต่อมาได้มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยบริเวณใต้วัดสิงห์สุทธาวาสและย้ายมาอยู่ที่ปากบางนกกระทุงตำบลต้นโพธิ์ ต่อมาในปี 2439 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางพุทรา

สิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิรบที่ห้าวหาญของสายเลือดไทยที่เด็ดเดี่ยวสามารถใช้ กลยุทธ์และหัวใจที่เสียสละเพื่อชาติ ปกป้องแผ่นดินไว้เพื่อลูกหลานไทย แม้จะเสียเลือด เสียเนื้อ จนหยดสุดท้าย จากห้วงเวลาของการสู้รบและเหนี่อยยาก

มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง(ร.5) ทรงเสด็จ ประพาสเมืองสิงห์ ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ต้นเครื่อง-แม่ครัว ในยุคนั้นได้สืบทอดวิชาการปรุงอาหารรสเลิศเกิดเป็น ตำนานแม่ครัวหัวป่าเมืองสิงห์ จวบจนปัจจุบัน

ภูมิปัญญาในการหาเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพืช ผักกุ้ง ปู ปลา ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมน้ำเป็นวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร จนได้ชื่อว่า "แดนดินแห่งแม่น้ำสามสาย"

นอกจากจะปรากฏร่องรอยของตำนาน นักรบไทย เรื่องราวในอดีตยังได้กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ นักรบ และชาวบ้านให้เกิดการฮึกเหิม ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ปรากฏเป็นวัดวาอารามเก่าแก่ เกจิอาจารย์ชื่อดัง

ตลอดจนโบราณสถานทรงคุณค่าให้ประชาชนสักการะตลอด ริมแม่น้ำที่สร้างมาร่วมสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิให้เราได้สืบค้นเพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นไป ที่เปลี่ยนแปลงตามอดีต หลากหลายเชื้อชาติที่พลัดถิ่นจากสงครามเดินทางมาตั้งหลักปักฐานกลายเป็นชนพื้นบ้านในแถบ อ.พรหมบุรี หรือชาวลาวเวียง ชาวลาว บ้านแป้ง ต้นกำเนิด ประเพณีกำฟ้า ประเพณีต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันตามแถบลุ่มน้ำกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผสมผสานสืบทอด...มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดโพธิ์เก้าต้น เขต/อำเภอค่ายบางระจัน 
 • ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • เมืองโบราณบ้านคูเมือง เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย เขต/อำเภอบางระจัน 
 • วัดอัมพวัน เขต/อำเภอพรหมบุรี 
 • วัดกระดังงาบุปผาราม เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • คูค่ายพม่า เขต/อำเภอพรหมบุรี 
 • วัดกุฎีทอง เขต/อำเภอพรหมบุรี 
 • วัดประโชติการาม เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • วัดพระปรางค์มุนี เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • วัดพระปรางค์ เขต/อำเภอบางระจัน 
 • วัดพิกุลทอง เขต/อำเภอท่าช้าง 
 • วัดม่วง เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • วัดสุทธาวาส เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • วัดหน้าพระธาตุ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • วัดโบสถ์ เขต/อำเภออินทร์บุรี 

 • สวนชมพู่ทองสามสี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่าช้าง 
 • บ้านพักค่ายบางระจันสร้างสรรค์เยาวชน (โฮมสเตย์) กิจกรรม เขต/อำเภอ ค่ายบางระจัน 
 • กลุ่มจักสานแม่บ้านระนาม กิจกรรม เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • วัดม่วง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • สวนรุกขชาติ คูเมือง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสมัยรัชกาลที่ 5 วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระปรางคมุนี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • ล่องเรื่อไปตามลำน้ำน้อย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่าช้าง 
 • เมืองโบราณบ้านคูเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • วัดสุทธาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • วัดโบสถ์  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อินทร์บุรี 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสว่างอารมณ์** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดประโชติการาม** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดกระดังงาบุปผาราม** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดกุฎีทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • คูค่ายพม่า** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • วัดอัมพวัน** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • วัดพรหมเทพาวาส** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • ตลาดปากบาง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พรหมบุรี 
 • อุทยานแม่ลานมหาราชานุสรณ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางระจัน 
 • แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางระจัน 
 • วัดจำปาทอง** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ท่าช้าง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดไผ่ขาด เขต/ตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดดงยาง เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดโพธิ์ทอง เขต/ตำบล อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดหัวดง เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดสาลโคดม เขต/ตำบล ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดพระปรางค์สามยอด เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดปากแรต เขต/ตำบล ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดกระโจม เขต/ตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดไผ่ดำ เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดบ้านลำ เขต/ตำบล โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดล่องกะเบา เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดเซ่าสิงห์ เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดเกาะแก้ว เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดกำแพง เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เขต/ตำบล ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดกระทุ่มปี่ เขต/ตำบล โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดแจ้ง เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดโฉมศรี เขต/ตำบล ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดโพธิ์สำราญ เขต/ตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดแหลมทอง เขต/ตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดธรรมจักรสิทธาราม เขต/ตำบล ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดโพธิ์ลังกา เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดน้อย เขต/ตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดยาง เขต/ตำบล ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดเชียงราก เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดคลองโพธิ์ศรี เขต/ตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดท่าอิฐ เขต/ตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดโบสถ์ เขต/ตำบล อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 • วัดทอง เขต/ตำบล น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สิงห์บุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
 • วงศ์ษฎาคลินิกเวชกรรม สาขาสิงห์บุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
 • รพ.สิงห์บุรีเวชการ(หมอประเจิด)
 • รพ.สิงห์บุรี
 • สสอ.เมืองสิงห์บุรี
 • สสจ.สิงห์บุรี
 • รพ.ท่าช้าง
 • รพ.พรหมบุรี
 • รพ.ค่ายบางระจัน
 • รพ.บางระจัน
 • รพ.ไชโย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดอัมพวัน 
 • โรงเรียนอุดมทรัพย์ 
 • โรงเรียนวัดสิงห์ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 
 • โรงเรียนวัดสาธุการาม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 
 • โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 
 • โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 
 • โรงเรียนวัดบ้านกลับ 
 • โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 
 • โรงเรียนวัดประดับ 
 • โรงเรียนค่ายบางระจัน 
 • โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 
 • โรงเรียนวัดวังกะจับ 
 • โรงเรียนวัดตะโกรวม 
 • โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
 • โรงเรียนวัดโสภา 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 
 • โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 
 • โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ท่าช้าง) 
 • โรงเรียนวัดถอนสมอ 
 • โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
 • โรงเรียนวัดวิหารขาว 
 • โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพิกุลทอง 
 • โรงเรียนวิจิตรศึกษา 
 • โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
 • โรงเรียนบางระจันวิทยา 
 • โรงเรียนวัดแหลมคาง 
 • โรงเรียนวัดห้วย 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 
 • โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 
 • โรงเรียนวัดชันสูตร 
 • โรงเรียนวัดวังขรณ์ 
 • โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 
 • โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 
 • โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 
 • โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 
 • โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 
 • โรงเรียนวัดคีม 
 • โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 
 • โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 
 • โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนวัดดาวเรือง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลสาขาวัดป่าหวาย 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 
 • โรงเรียนวัดประสาท 
 • โรงเรียนวัดเตย 
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 
 • โรงเรียนวัดโคปูน 
 • โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 
 • โรงเรียนบ้านเก่า 
 • โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 
 • โรงเรียนวัดเสาธงทอง(อ.พรหมบุรี) 
 • โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 
 • โรงเรียนวัดหลวง 
 • โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 
 • โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 
 • โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา 
 • โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา 
 • โรงเรียนศรีอุดมวิทยา 
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนปราสาทวิทยา 
 • โรงเรียนอุดมศิลป์ (โพธิลังการ์มูลนิธิ) 
 • โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมสังฆรักษ์วิทยา 
 • โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี 
 • โรงเรียนวัดการ้อง 
 • โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง 
 • โรงเรียนวัดศรีสำราญ 
 • โรงเรียนวัดทอง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบางมัญ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • กุนเชียงนายอิ้ว เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • เกษราเบเกอรี่ สาขา 1 เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • เกษราเบเกอรี่ สาขา 2 เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • ขนมเปี๊ยะโรตีนายกิมเซี้ย เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • ซาลาเปาแม่สายใจ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • น้ำพริกปทุมทิพย์ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • หมูทุบวัชรินทร์ เขต/อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
 • ขนมเปี๊ยะนายเซี๊ยะ (ตลาดปากบาง) เขต/อำเภอพรหมบุรี 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิหารขาวสามัคคี เขต/อำเภอท่าช้าง 
 • ขนมตาลกะทิสด,ขนมถ้วยฟูน้ำตาลสด เขต/อำเภอท่าช้าง 
 • กลุ่มแปรรูปผลไม้ (แม่บ้านวัดประดับ) เขต/อำเภอค่ายบางระจัน 
 • กลุ่มจักสานบ้านแม่ระนาม เขต/อำเภออินทร์บุรี 
 • ปราณีหัตถกรรม เครื่องจักสานจิ๋ว เขต/อำเภออินทร์บุรี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภ.ภัทรการโยธา 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรจง เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท ที.พี ซิสเต็มส์ จำกัด
 • บริษัท เคซี พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮี๋ยไฮ้ 99.25
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภกิจบริการ3
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลลิตสุดา เอ็นจีเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอสเอส ซัพพลาย 2014
 • บริษัท มิตซู เอสซี สิงห์บุรี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.พี.เสริมกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงตะวัน เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.เอส.คอนสตรัคชั่น 999
 • บริษัท เอ็น วาย เอส เอส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุติพนธ์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขพันธุ์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส ที ดี 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริสุวรรณ 2557
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรอดม่วง กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุกทอง ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินทราเนีย ดีไซน์
 • บริษัท เอสพี ไฮดรอลิคส์ แอนด์ นิวเมติคส์ จำกัด
 • บริษัท บี.เค.เค.คอนสตรัคชั่น 1122 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ.โอ โลจิสติก
 • บริษัท กิติศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท มี มีนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท แอร์ทัช ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป. ปวีพร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปร ซัพเซอร์วิส
 • บริษัท ลิฟท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนมัสเต การค้า
 • บริษัท มิ่งทรัพย์มงคล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มบิลด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนะขนส่ง
 • บริษัท สันติพัฒน์ พาวเวอร์ จำกัด
 • บริษัท สหไทย พาวเวอร์ จำกัด
 • บริษัท สุวรรณาแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท สิงห์บุรี เอฟ.ซี. จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์ไทย เม็ททอลชีท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มบิลด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนะขนส่ง

 • More..
  สิงห์บุรี


  ไปหน้าที่ | 1