ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สมุทรสงคราม
Samut Songkhram


คำขวัญ สมุทรสงคราม : เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
ภาคกลาง
พื้นที่416.707 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 71306 ครัวเรือน
ประชากรชาย 92555
ประชากรหญิง 100750
ประชากรรวม 92555
Samut Songkhram จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลอง ในอดีตคือแขวงบางช้างของเมืองราชบุรี ชื่อบางช้างอาจตั้งตามพระนามในเจ้าพลาย (ในปี พ.ศ. 2173 เจ้าพลายและเจ้าแสนซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งและพระราชโอรสองค์ที่สองตามลำดับในสมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) ซึ่งเป็นพระอนุชาพระองค์เดียวที่เราทราบในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์ดำ) ซึ่งไม่มีพระราชโอรส ได้หนีราชภัยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แขวงบางช้าง) แขวงบางช้างมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน) แขวงบางช้างมีอีกชื่อว่าสวนนอก (มีคำกล่าวที่ว่า "สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง") ต่อมาปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี แขวงบางช้างแยกออกจากจังหวัดราชบุรีเรียกว่า "เมืองแม่กลอง" สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น

ชื่อเมืองแม่กลองเปลี่ยนเป็นสมุทรสงครามในปีใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานไว้ว่าเปลี่ยนราวปี พ.ศ. 2295 ถึงปี พ.ศ. 2299 เพราะจากหลักฐานในหนังสือกฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระราชกำหนดเรื่องการเรียกสินไหมพินัยความ ได้ปรากฏชื่อเมืองแม่กลอง เมืองสาครบุรี และเมืองสมุทรปราการอยู่ และต่อมาพบข้อความในพระราชกำหนดซึ่งตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2299 ความระบุว่าโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนาธิเบศร์ สมุหมณเฑียรบาล เอาตัวขุนวิเศษวานิช (จีนอะปั่นเต็ก) ขุนทิพ และหมื่นรุกอักษร ที่บังอาจกราบบังคมทูลขอตั้งบ่อนเบี้ยในแขวงเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรปราการทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายสั่งห้ามไว้ก่อนแล้ว มาลงโทษ

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากการทับถมของโคลนตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ เกิดเป็นที่ดอนจนกลายมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ ปรากฏชื่อครั้งแรกในนาม “แม่กลอง” นอกจากนั้นตามประวัติของราชินิกุลบางช้าง (ดูเพิ่มเติม ณ บางช้าง) สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระญาติวงศ์ มีพระนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่แขวงบางช้าง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงสืบเชื้อสายจากกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยาและราชวงศ์พระร่วง (ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัยโดยที่เจ้าพลายและเจ้าแสน แห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา ทรงหนีราชภัยมาตั้งถิ่นฐานที่แขวงบางช้าง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นเมืองราชินิกุลบางช้างและราชสกุลแห่งราชวงศ์สุโขทัย มีการสืบทอดนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และการทำอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารชาววัง) ของสมัยสุโขทัยเป็นต้นมา สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเคยประทับกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีที่แขวงบางช้างทรงรับถ่ายถอดการทำอาหารจากที่นี่และทรงเป็นผู้ทำอาหารในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ตลาดน้ำท่าคา เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดบางกะพ้อม เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดอัมพวันเจติยาราม เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดเขายี่สาร เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เขต/อำเภอบางคนที 
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เขต/อำเภอบางคนที 
 • ค่ายบางกุ้ง เขต/อำเภอบางคนที 
 • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 เขต/อำเภออัมพวา 
 • ดอนหอยหลอด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน จัน เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • วัดจุฬามณี เขต/อำเภออัมพวา 
 • ตลาดน้ำอัมพวา เขต/อำเภออัมพวา 
 • บ้านดนตรีไทย สมุทรสงคราม เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดประดู่ (พระอารามหลวง) เขต/อำเภออัมพวา 
 • วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ตลาดร่มหุบ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) เขต/อำเภอบางคนที 
 • วัดแก่นจันทน์เจริญ เขต/อำเภอบางคนที 

 • โฮมสเตย์บ้านคลองช่อง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • โฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านเกษตร เทิดไทร่วมใจ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • โฮมสเตย์ นายก อบต.สวนหลวง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • อาสน์วิหารพระแม่บังเกิด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางคนที 
 • ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดอัมพวันเจติยาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • ปลูกป่าชายเลน (อบต.คลองโคน) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านหัวหาด (โฮมสเตย์) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • บ้านเรือนไทยอัมพวาโฮมสเตย์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านริมคลอง (โฮมสเตย์) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านดนตรี กิจกรรม เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • บ้านแมวไทยโบราณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • บ้านเบญจรงค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดอินทราราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดภุมรินทร์กุฏิทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดบางแคใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดบางแคน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดบางกะพ้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • วัดเขายี่สาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • ตลาดน้ำท่าคา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • บ้านท่าคา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • ตลาดน้ำอัมพวา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทิดไทย ตำบลเหมืองใหม่  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • อุทยาน ร.2 อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อัมพวา 
 • สุขเสวตโฮมสเตย์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดทุ่งเศรษฐี เขต/ตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดหนองกระพง เขต/ตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดคลองขุดเล็ก เขต/ตำบล แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดราษฎร์วัฒนาราม เขต/ตำบล นางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดบุญนาคประชาสรรค์ เขต/ตำบล ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดนางวัง เขต/ตำบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดเจริญรัตนาราม เขต/ตำบล แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดสาธุชนาราม เขต/ตำบล บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดปากน้ำ เขต/ตำบล แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดอมรวดี เขต/ตำบล ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดช่องลมวรรณาราม เขต/ตำบล วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดโคกเกตุบุญญศิริ เขต/ตำบล ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดอลงกรณ์ เขต/ตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดเสด็จ เขต/ตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดเทพประสิทธ์คณาวาส เขต/ตำบล ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดบางแคน้อย เขต/ตำบล แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดวรภูมิราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดปรกสุธรรมาราม เขต/ตำบล บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดแก้วเจริญ เขต/ตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดลังกา เขต/ตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดบางแคกลาง เขต/ตำบล บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดมณีสรรค์ เขต/ตำบล ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดบางแคใหญ่ เขต/ตำบล แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดเกษมสรณาราม เขต/ตำบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดพระยาญาติ เขต/ตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดแว่นจันทร์ เขต/ตำบล สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เขต/ตำบล สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดบางพรหม เขต/ตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดอัมพวันเจติยาราม เขต/ตำบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 
 • วัดประดู่ เขต/ตำบล วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สมุทรสงคราม

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
 • ศูนย์วิชาการศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 • สสอ.เมืองสมุทรสงคราม
 • สสจ.สมุทรสงคราม
 • รพ.อัมพวา
 • รพ.นภาลัย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์ เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดบางพลับ (สุนทรานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 
 • โรงเรียนศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) 
 • โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) 
 • โรงเรียนวัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล) 
 • โรงเรียนสกลวิสุทธิ 
 • โรงเรียนบ้านยายแพง (พิศผ่องประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์ 
 • โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร 
 • โรงเรียนวัดบางกล้วย (รุ่งมณี) 
 • โรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 
 • โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) 
 • โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 
 • โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน์) 
 • โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล) 
 • โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 
 • โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษ 
 • โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ประภัสสรประชานุกูล) 
 • โรงเรียน วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนอนุบาลบางคนที (วัดเกาะใหญ่เลี้ยง 
 • โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) 
 • โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม (สมบูรณ์ตาบอุทิศว 
 • โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล) 
 • โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 
 • โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนู 
 • โรงเรียนอนุกูลวิทยา 
 • โรงเรียนถาวรวิทยา 
 • โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 
 • โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 
 • โรงเรียนวัดประดู่ (ประดู่ดิลกศิลป์) 
 • โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 
 • โรงเรียนจตุวัฎมหาราชานุสรณ์ 
 • โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) 
 • โรงเรียนบ้านดอนจั่น (วาสน์เจริญเรือนอุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 
 • โรงเรียนอนุบาลอัมพวา 
 • โรงเรียนวัดช้างเผือก (วัฒนคชาราษฎร์ศึกษา) 
 • โรงเรียนวัดจุฬามณี (มาลยานุสาวรีย์) 
 • โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 
 • โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) 
 • โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 
 • โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านบางนางลี่ (กมลราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 
 • โรงเรียนล้อมรัก 
 • โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง 
 • โรงเรียนถาวรานุกูล 
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 
 • โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์สาขาวัดศรีศรัทธาธ 
 • โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) 
 • โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 
 • โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 
 • โรงเรียนบ้านบางบ่อ 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) 
 • โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม) 
 • โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง 
 • โรงเรียนวัดนางพิมพ์ (สมกิตติราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม (ธรรมวิถีสา 
 • โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห 
 • โรงเรียนท้ายหาด 
 • โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) 
 • โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 
 • โรงเรียนวัดคลองโคน 
 • โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านตะวันจาก 
 • โรงเรียนบ้านเขตเมือง 
 • โรงเรียนวัดสวนแก้ว 
 • โรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์นุกู 
 • โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคา 
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 
 • โรงเรียนวัดลาดเป้ง 
 • โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุ 
 • โรงเรียนบ้านคลองบางกก 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • บริษัท สหชัยซีฟู้ด จำกัด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • บริษัท ดิ ออร์คิด ฟาร์ม จำกัด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์ (บ้านเบญจรงค์) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • เรือจำลอง กลุ่มสหกรณ์บ้านปากมาบ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทราธรรม เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มอาชีพทำกะปิ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท้ายหาด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแม่บ้านตำบลนางตะเคียน เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแม่บ้านบางแก้ว เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มเรือจำลอง (ต.บางจะกร็ง) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มอาชีพจักสาน เขต/อำเภออัมพวา 
 • กลุ่มพังงาเรือประมง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรลาดใหญ่ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มสหกรณ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มอาชีพทำปลาหมึกกรอบ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ตลาดกลางบางแก้ว เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ตลาดของดีแม่กลอง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ตลาดสินค้าพื้นเมืองบริเวณดอนหอยหลอด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กะลาบรรเลง เขต/อำเภอบางคนที 
 • วุ้นเป็ดธนัน เขต/อำเภอบางคนที 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ (วิสาหกิจชุมชนลอดช่องบางคนที) เขต/อำเภอบางคนที 
 • ร้านศรีอัมพวา เขต/อำเภออัมพวา 
 • บ้านเบญจรงค์ บางช้าง เขต/อำเภออัมพวา 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทิดไทร่วมใจ เขต/อำเภออัมพวา 
 • น้อยเบเกอรี่ 1980 เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • มูนวิสเปอร์ออร์แกนิคฟาร์ม เขต/อำเภอบางคนที 
 • กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (รองเท้า) ตำบลปลายโพงพาง เขต/อำเภออัมพวา 
 • น้องแชมป์กล้วยอบน้ำผึ้งทอดแม่กลอง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • ร้านแตน 88 เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • พรทิวา เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • บ้านสวนมะนาวโห่ลุงศิริ เขต/อำเภอบางคนที 
 • กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง บางแก้ว เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • วิสาหกิจชุมชนก้ามดาบอาหารทะเลแปรรูป เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร เขต/อำเภออัมพวา 
 • แตน 88 เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก เขต/อำเภอบางคนที 
 • ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ของกลุ่มอาชีพสตรีผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เขต/อำเภออัมพวา 
 • ทิพย์บารมีเบญจรงค์ เขต/อำเภออัมพวา 
 • บ้านเบญจรงค์ฟรอรีส เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 • Chailai Choo เขต/อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สมุทรแอสฟัลท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชา แม่กลองก่อสร้าง
 • บริษัท รีไลอะบิลิที คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท ตั้งรุ่งเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เฟรนลิซ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญณรงค์
 • บริษัท สินทรัพย์ปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
 • บริษัท ซิงเกิ้ล เอ เทรนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท ตราใบโพธิ์ จำกัด
 • บริษัท ไทยนันทพันธ์ จำกัด
 • บริษัท ทัยยนต์ทรัค จำกัด
 • บริษัท ซันนี่ สยาม นูตาร์ จำกัด
 • บริษัท สตาร์ แกรนด์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เคลียเนอร์จี้ จำกัด
 • บริษัท ทีมเว็บสตูดิโอ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินเนอร์บราเธอร์
 • บริษัท รัตนไพบูลย์ สเตชั่น จำกัด
 • บริษัท แก๊สดี แม่กลอง จำกัด
 • บริษัท เจทูที พาเนลแอนด์ดอร์ จำกัด
 • บริษัท ฟ้าใส เวิร์ลกรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุฑาพรบริการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนภัสพงษ์อะไหล่ยนต์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณบารมี
 • บริษัท ภัทรมงคล ชัย 2556 จำกัด
 • บริษัท แสงทับทิม อินเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช. เจริญ 2515 ก่อสร้าง
 • บริษัท บ้านอิ่มอุ่น จำกัด
 • บริษัท ซีฟู้ดส์ เฟรชมาร์ท จำกัด
 • บริษัท เอ็น.พี.ซี.ไบโออินโนเวชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมอรักสัตว์
 • บริษัท รวมใจไฟเบอร์กลาส จำกัด
 • บริษัท ซีเค วู้ดโปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท โอซาก้า วู้ด เทรด จำกัด
 • บริษัท พรหมมินทร์ จำกัด
 • บริษัท อินโดไชน่า พลัส ทราเวล จำกัด
 • บริษัท สลีพชีพ จำกัด
 • บริษัท พรหมมินทร์ จำกัด
 • บริษัท อินโดไชน่า พลัส ทราเวล จำกัด
 • บริษัท สลีพชีพ จำกัด
 • บริษัท บุญพร โลจิสติกส์ จำกัด

 • More..
  สมุทรสงคราม


  ไปหน้าที่ | 1