ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สกลนคร
Sakon Nakhon


คำขวัญ สกลนคร : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่9605.764 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 379651 ครัวเรือน
ประชากรชาย 574342
ประชากรหญิง 579048
ประชากรรวม 574342
Sakon Nakhon ประวัติเมืองหนองหารหลวง ประวัติเมืองหนองหารหลวงไม่มีหลักฐานปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ของเมืองได้จดจำถ้อยคำของพระบรรเทา กรมการเมืองขุนขันธ์คนเก่ากับเพี้ยศรีคอนชุม ซึ่งเป็นหัวหน้าข้า พระธาตุเชิงชุมว่าหลังจากพระยาสุวรรณภิงคาระสิ้นพระชนม์ลง เหล่าเสนาข้าราชการผู้ใหญ่ชาวเขมรก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองเป็นเจ้าเมือง หนองหารหลวงต่อกันมาเรื่อยๆ หลายยุคหลายสมัยต่อมาได้เกิดทุกข์ภัยฝนแล้งมา 7 ปี ราษฎรไม่ได้ทำนา เกิดความอดอยากข้าวปลาอาหารไม่มีจะกิน เจ้าเมืองอพยพราษฎรอยู่ที่เมืองหนองหารหลวงไปอยู่ที่เมืองเขมรกันหมด ทิ้งให้เมืองหนองหารหลวงกลายเป็นเมืองร้างในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครอบครัวมาตั้งรักษาพระธาตุเชิงชุมจนมีผู้คนมากขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านธาตุเชิงชุมเป็นเมืองสกลทวาปี โดยตั้งให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็นพระธานีเจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรก พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เจ้าเมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมกำลังป้องกันเมือง เจ้าพระยาบดินทร์ เดชานุชิต (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาตรวจราชการ เห็นว่าเจ้าเมืองกรมการไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมืองปล่อยให้ข้าศึก (ทัพเจ้าอนุวงศ์) ล่วงลำ้ได้โดยง่ายจึงสั่งให้นำตัวพระธานี ไปประหารชีวิตที่หนองทรายขาว พร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ที่กบินทร์บุรีบ้าง ประจันตคามบ้าง ให้คงเหลือรักษาพระธาตุเชิงชุม แต่พวกศรีคอนชุม ตำบลธาตุเชิงชุม บ้านหนองเหียน บ้านจานเพ็ญ บ้านอ่อมแก้ว บ้านธาตุเจงเวง บ้านพราน บ้านนาคีบ้านวังยาง และบ้านพรรณา รวม 10 ตำบล เพื่อให้เป็นข้าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมเท่านั้นในสมัยต่อๆ มา ได้มีราชวงศ์คำ แห่งเมืองมหาชัยกองแก้ว ทางฝั่งซ้ายแม่นน้ำโขง ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ขอสร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่ที่เมืองสกลทวาปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชวงศ์คำ เป็นพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) ในตำแหน่งเจ้าเมืองสกลทวาปี และทรงเปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็น “สกลนคร” ตั้งแต่บัดนั้นมา

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • วัดพระธาตุดุม เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • วัดพระธาตุภูเพ็ก เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • วัดพระธาตุศรีมงคล เขต/อำเภอวาริชภูมิ 
 • อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก เขต/อำเภอส่องดาว 
 • วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ เขต/อำเภอวาริชภูมิ 
 • วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เขต/อำเภอส่องดาว 
 • วัดป่าสุทธาวาส (พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่หลุยย์ จันทสาโร) เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เขต/อำเภอเจริญศิลป์ 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร เขต/อำเภอบ้านม่วง 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • หนองหาร เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • อุทยานแห่งชาติภูพาน เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล เขต/อำเภอเต่างอย 
 • วัดป่ากลางโนนภู่ เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • ชุมชนบ้านท่าแร่ เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • มิสซังโรมันคาทอลิก ท่าแร่ หนองแสง เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • น้ำตกคำหอม เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านวาใหญ่ เขต/อำเภออากาศอำนวย 
 • ปราสาทบ้านพันนา เขต/อำเภอสว่างแดนดิน 

 • ภูก่อ (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • น้ำตกแก่งโพธิ์ (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • ผาพญาเต่างอย (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • น้ำตกคำสร้าง (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • หน้าผาเนินหิน (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • ถ้ำเสาวภา (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • ถ้ำพระเวทย์ (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • ถ้ำหีบภูผานาง (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • อ่างเก็บน้ำดงน้อย (อช.ภูผายล) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • ถ้ำม่วง (อช.ภูผายล) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูพาน 
 • น้ำตกตาดผาทอง (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • น้ำตกเก้าชั้น (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • น้ำตกดีหมี (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • น้ำตกแก่งกุลา (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • ลานอุษาสวรรค์ (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • ป่าหินดานมันปลา (อช.ภูผาเหล็ก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • หอส่องดาว (อช.ภูผาเหล็ก)  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • ผาเสวย (อช.ภูพาน) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านทอผ้าบ้านวาใหญ่ดอนแดง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อากาศอำนวย 
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านวาใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อากาศอำนวย 
 • น้ำตกเก้าชั้น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • ภาพเขียนสามพันปี ผาผักหวาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ส่องดาว 
 • ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือภูผาทอง)  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สว่างแดนดิน 
 • ภูอ่างศอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วาริชภูมิ 
 • ถ้ำพระทอง(พระพุทธไสอาสน์) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วาริชภูมิ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดสร้างค้อ เขต/ตำบล สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 
 • วัดบ้านคำเพิ่ม เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดป่าอุดมธรรม เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดบ้านกกโด่ เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดห้วยนาค เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดหลุบเลา เขต/ตำบล หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 
 • วัดหนองส่าน (บ้านหนองส่าน) เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดหนองครอง เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดสร้างแก้วน้อย เขต/ตำบล สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 
 • วัดศรีดาหนองครอง เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดพวงชมพู (บ้านต้อน) เขต/ตำบล สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 
 • วัดป่านาผาง เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดป่าเทพนิมิตร เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดบ้านนาห้วยนาค เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดนางเติ่ง เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดโคกภูใหม่ เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดโคกภูเก่า เขต/ตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร 
 • วัดกกปลาซิว เขต/ตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 
 • วัดหลุบเลา เขต/ตำบล หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 
 • วัดใหม่ไชยา เขต/ตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดป่าอุดมธรรมมงคล เขต/ตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดโพนแคนน้อย เขต/ตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดป่าอ้อมแก้ว เขต/ตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดบึงสะพานดำ เขต/ตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดโพนสว่างอุดมพร เขต/ตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดเทพารักษ์ เขต/ตำบล นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดประดิษฐ์ฐาราม เขต/ตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดเทพนิมิตร เขต/ตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 
 • วัดบางธรรมนิมิตร เขต/ตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สกลนคร

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร 1
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสกลนคร
 • รพ.สกลนคร
 • สสอ.เมืองสกลนคร
 • สสจ.สกลนคร
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 • รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
 • รพ.โพนนาแก้ว
 • รพ.เจริญศิลป์
 • รพ.โคกศรีสุพรรณ
 • รพ.เต่างอย
 • รพ.ส่องดาว
 • รพ.อากาศอำนวย
 • รพ.บ้านม่วง
 • รพ.คำตากล้า
 • รพ.วานรนิวาส
 • รพ.นิคมน้ำอูน
 • รพ.วาริชภูมิ
 • รพ.พังโคน
 • รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
 • รพ.กุดบาก
 • รพ.กุสุมาลย์
 • รพ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 
 • โรงเรียนบ้านสรศรี 
 • โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนบ้านหนองน้อย 
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 
 • โรงเรียนดอนชัยวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโสก 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งแก 
 • โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 
 • โรงเรียนบ้านแกดำ 
 • โรงเรียนบ้านกุดนาขาม (เชิดชูวิทยาสาร) 
 • โรงเรียนบ้านนาดี 
 • โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 
 • โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 
 • โรงเรียนบ้านคำบอน 
 • โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 
 • โรงเรียนบ้านโคกศิลา 
 • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 
 • โรงเรียนบ้านหนองแปน 
 • โรงเรียนบ้านดงสง่า 
 • โรงเรียนเจริญพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
 • โรงเรียนบ้านคำเม็ก 
 • โรงเรียนบ้านดงบัง (คุรุราษฎร์อุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 
 • โรงเรียนบ้านดงบาก 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านตองโขบ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยแคน 
 • โรงเรียนบ้านนาสีนวล 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 
 • โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนค็อกนิสไทยฯ 
 • โรงเรียนร่มเกล้า 
 • โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 
 • โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 
 • โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านลาดค้อ 
 • โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 • โรงเรียนบ้านไร่นาดี 
 • โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 
 • โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 
 • โรงเรียนบ้านดงสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 
 • โรงเรียนบ้านอูนโคก 
 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 
 • โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 
 • โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 
 • โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 
 • โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
 • โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 
 • โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 
 • โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหวด 
 • โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 
 • โรงเรียนบ้านดงหลวง 
 • โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
 • โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านท่างาม 
 • โรงเรียนบ้านเพีย 
 • โรงเรียนบ้านนาถ่อน 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 
 • โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 
 • โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 
 • โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 
 • โรงเรียนบ้านคำตากล้า 
 • โรงเรียนบ้านนาแต้ 
 • โรงเรียนบ้านดอนคำ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 
 • โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง (สาขาสันติสุข) 
 • โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • Mann Craft เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • ครามทอง เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • ส้มตีนยายปันส้มตีนโคขุนโพนยางคำ เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • ร้านผ้าครามงามทิพย์ เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายเข็นย้อมครามบ้านโนนเรือ เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • ฑิตากลุ่มทอผ้าย้อมครามธรรมชาติ เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • กลุ่มทอผ้าครามบ้านอูนดง เขต/อำเภอพรรณานิคม 
 • คำหอม เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • ปึง หงี่ เซียง (สาขา ปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร) เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 
 • บัวคำกล้วยตากแผ่น เขต/อำเภอเมืองสกลนคร 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟคโฟคก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มโพธิ์คำ เรดิโอ มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรกฤษดาก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูพลังรุ่งเจริญ
 • บริษัท เฮิร์นโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ไทยฮาร์ดเนส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไทสกล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลว์-อินเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์เจริญทรัพย์
 • บริษัท เดนเฟล็ค ไอที จำกัด
 • บริษัท แท๊กซี่สกลนคร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรียาดา คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนภัทร 2014
 • บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรม โปรโมชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุชิตอินเตอร์เซอร์เวย์เยอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยรุ่งเรือง เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็มมา เอนจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินโดจีน เรดิโอ มีเดีย
 • บริษัท ค้อน 89 จำกัด
 • บริษัท สุภาลัย 14 จำกัด
 • บริษัท สุนิภา 89 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไก่โจ้น เรดิโอ ธุรกิจ
 • บริษัท พีพี ฟาร์ม่า(2014) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสดคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมังธานี เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลีนุกซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรดิโอ โฮแซว
 • บริษัท ทูเก็ตเตอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยจุฑา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์เชียงกงนำชัย
 • บริษัท ทีพี เอ อี ซี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ็น. บิซิเนส พลัส (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลผ้าหอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต.เจริญชัย ก่อสร้าง
 • บริษัท ย่านสถาปนิก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธานินทร์ แอดไวเซอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม็กซ์คิวเอนเตอร์ไพรส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.วิบูลย์คำตากล้า
 • บริษัท วินิ รับเบอร์ จำกัด

 • More..
  สกลนคร


  ไปหน้าที่ | 1