ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ยโสธร
Yasothon


คำขวัญ ยโสธร : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่4161.664 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 172580 ครัวเรือน
ประชากรชาย 268774
ประชากรหญิง 268525
ประชากรรวม 268774
Yasothon จังหวัดยโสธร
  เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี ได้ชื่อว่าเมืองบั้งไฟ เป็นดินแดนที่มีอดีตอันล้ำค่าและยาวนานกว่า 200 ปี มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน และเกี่ยวพันกับเมืองอุบลราชธานีโดยในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน ชุมชนโบราณส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทุ่งราบโล่งหรือบริเวณขอบชายทุ่ง ติดกับพื้นที่โคกและป่า ได้แก่ ชุมชนโบราณชายขอบทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตอำเภอมหาชนะชัยและอำเภอค้อวัง เช่น ชุมชนโบราณที่บ้านหัวเมือง บ้านคูเมือง บ้านคูสองชั้น ในเขตอำเภอมหาชนะชัยชุมชนโบราณบ้านน้ำอ้อม บ้านโพนแพง บ้านหมากมาย บ้านแข้ บ้านโพนเมือง ในเขตอำเภอค้อวัง

จากประวัติศาสตร์เมื่อประมาณปี พ.ศ.2314 พระเจ้าตา เจ้าพระวอ เสนาบดีเก่านครเวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารหนีมาเพื่อตั้งรกรากใหม่ เนื่องจากไม่พอใจเจ้านครคนใหม่ โดยใช้ชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองหนองบัวลุมภู ขณะเดียวกันพระเจ้าศิริบุญสารซึ่งเป็นเจ้านครเวียงจันทน์อยู่เกิดหวาดระแวงจึงยกกองทัพจากนครเวียงจันทน์มาปราบปราม พระเจ้าตาถูกข้าศึกยิงด้วยอาวุธปืน และฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิราลัยในที่รบ เจ้าพระวอ เจ้าคำผง และเจ้าฝ่ายหน้าผู้เป็นน้องทั้ง 2 ของเจ้าพระวอ อีกทั้งเจ้าก่ำ เจ้าทิดพรมได้ยกทัพฝ่าหนีออกจากเมืองหนองบัวลุมภูไปพึ่งพาเจ้านครจำปาศักดิ์ ขบวนทัพของเจ้าพระวอได้เดินทางตามลุ่มน้ำชีมาพักกับ เจ้าคำสูผู้ปกครองบ้านสิงห์ท่า (ปัจจุบัน คือ จังหวัดยโสธร) ภายหลังต่อมาเจ้าพระวอดำริว่าหากอยู่กับเจ้าคำสูแล้วถ้าเวียงจันทน์ยกทัพมาก็จะเป็นการลำบาก และจะเกิดศึกสงครามกันต่อไป เมื่อประชุมตกลงกันแล้วจึงได้พาไพร่พลอพยพลงไปตามลำน้ำมูล และสร้างเมืองใหม่ที่ดอนวังกองเขตนครจำปาศักดิ์ ตามรับสั่งของพระเจ้าองค์หลวงเจ้านครจำปาศักดิ์ โดยเจ้าพระวอให้ขุดคูสร้างค่ายขึ้นเรียกว่าค่ายบ้านดู่บ้านแก
  พ.ศ. 2354 เจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศาถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้เจ้าหนู หลานเจ้านครจำปาศักดิ์ ครองนครจำปาศักดิ์สืบไป ฝ่ายเจ้าราชวงศ์สิงห์ บุตรเจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศา กลับมาอยู่บ้านเดิมคือบ้านสิงห์ท่าและได้นำเอาอัฐิของเจ้าพระยาพิชัยราชขัตติยวงศา กลับมาด้วย แนะนำมาก่อเจดีย์บรรจุไว้ที่วัดมหาธาตุ ใกล้กับพระธาตุพระอานนท์ซึ่งยังปรากฏอยู่จนปัจจุบัน
  พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า เมืองยศสุนทร ให้เจ้าราชวงศ์สิงห์เป็นเจ้าครองเมืองมีราชทินนามว่า พระสุนทรราชวงศา เป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองยโสธร
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเกิดศึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ เมืองยศสุนทรก็ได้รับเกณฑ์เข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยได้ชัยชนะ ได้รับพระราชทานเชลยเมืองเวียงจันทน์ 500 ครอบครัว และพระราชทานปืนใหญ่ไว้สำหรับเมืองหนึ่งกระบอกชื่อว่า ปืนนางป้อง ยังปรากฏอยู่ที่ศาลหลักเมืองยโสธรมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อพระสุนทรราชวงศาเห็นได้เป็นเจ้าเมืองแล้ว ได้นำศิลาจากบ้านแก้งหินโงมมาสร้างพระพุทธบาทจำลอง แล้วสร้างวัดป่าอัมพวัน และวัดกลางศรีไตรภูมิไว้เป็นวัดคู่เมือง
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2417 ได้เกิดศึกฮ่อยกกำลังมาตีเมืองหนองคาย เมืองยศสุนทรถูกเกณฑ์ให้ยกกำลังไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพ ฯ เป็นจำนวน 500 คน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2426 พวกฮ่อได้ยกกำลังมาตั้งอยู่ที่ทุ่งเชียงคำ เมืองยศสุนทรได้รับเกณฑ์ให้เอากำลังช้างม้าโคไปเป็นพาหนะบรรทุกเสบียงไปเลี้ยงกองทัพ และพ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดรูปการปกครองใหม่ หัวเมืองอีสานชั้นเอก โท ตรีและจัตวา ถูกรวมเข้าด้วยกันเรียกว่า กอง สำหรับเมืองยศสุนทรถูกรวมเข้าอยู่ในหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้าหลวงตั้งกองว่าราชการอยู่ที่เมืองอุบล ประกอบด้วยหัวเมือง 12 หัวเมืองคือ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุวรรณภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภูแล่นช้าง กมลาไสย เขมราฐ นองสองคอนดอนดงเมืองยศสุนทร และศรีสะเกษ ซึ่งขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
  ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้ยกกำลังจากเมืองญวนมาตีเมืองสมโบกของไทย เมืองยศสุนทรได้ถูกเกณฑ์ให้ไปช่วยรักษาเขตแดน โดยนำกำลังไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพฯ สามกองทัพ กองทัพละ 1,000 คน
  พ.ศ. 2443 ได้ยุบเลิกมณฑลอีสาน เมืองยศสุนทรได้รวมเข้ากับเมืองอุบล โดยแยกออกเป็น 2 อำเภอ คือ อำเภออุทัยยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอประจิมยโสธร ภายหลังเป็นอำเภอยโสธร
  ในปี พ.ศ. 2456 ได้เปลี่ยนชื่ออำเภออุทัยยโสธร เป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว เปลี่ยนชื่ออำเภอปจิมยโสธร เป็นอำเภอยโสธร เมืองยโสธร จึงลดฐานะจากเมืองมาเป็นอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
  คำว่า ยศสุนทร ต่อมากลายเป็นยะโสธร มีความหมายว่า ทรงไว้ซึ่งยศ แต่การเขียนหรือการเรียกสั้น ๆ ว่า ยะโส ไม่เป็นที่ไพเราะหูและไม่เป็นมงคลนาม ร.ต.ท.พวง ศรีบุญลือ นายอำเภอยะโสธร (พ.ศ. 2500 – 2513) ได้มีหนังสือขอให้เขียนชื่อเสียใหม่เป็น “ยโสธร” และได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของราชบัณฑิตยสถานให้เปลี่ยนได้ และใช้มาจนบัดนี้
  พ.ศ. 2494 กระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มขอตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัด จนกระทั่งถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 จึงได้มีประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 โดยแยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันเป็นจังหวัดยโสธร จังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • หอไตรวัดนาเวียง เขต/อำเภอทรายมูล 
 • ภูถ้ำพระพุทธนิมิต เขต/อำเภอเลิงนกทา 
 • แหล่งโบราณคดีบ้านสงเปือย เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • ดอนปู่ตา เขต/อำเภอป่าติ้ว 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เขต/อำเภอเลิงนกทา 
 • บ้านนาสะไมย์ เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • ธาตุก่องข้าวน้อย เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • พระพุทธรูปใหญ่ เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • พิพิธภัณฑ์ของโบราณดงเมืองเตย เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • ภูทางเกวียน เขต/อำเภอกุดชุม 
 • พระธาตุกู่จาน เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • วัดมหาธาตุ เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • สวนสาธารณะพญาแถน เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน เขต/อำเภอป่าติ้ว 
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร เขต/อำเภอมหาชนะชัย 
 • บ้านทุ่งนางโอก เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • ภูถ้ำพระ เขต/อำเภอเลิงนกทา 

 • หมู่บ้านนาสะไมย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หอไตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทรายมูล 
 • ภูทางเกวียน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กุดชุม 
 • พระพุทธบาทยโสธร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ มหาชนะชัย 
 • พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ (ภายในวัดมหาธาตุ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • กู่จาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เลิงนกทา 
 • ภูถ้ำพระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เลิงนกทา 
 • ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านนาสะไมย * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านท่งนางโอก * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสาธารณะพญาแถน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดมหาธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนรุกขชาติอมเกล้า มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ มหาชนะชัย 
 • หมู่บ้านทำหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ป่าติ้ว 
 • บ้านซ่งแย้หรือวัดอัครเทวดามิคาแอล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไทยเจริญ 
 • แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • พิพิธภัณฑ์ของโบราณ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • พระพุทธรูปใหญ่ *  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • พระธาตุกู่จาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • วัดพระพุทธบาทยโสธร * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • วัดบ้านสงเปือย ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
 • ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คำเขื่อนแก้ว 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองสองห้อง เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดป่าชาปฐม เขต/ตำบล ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโสมนัสสยาราม เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโสกน้ำใส เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโพธิ์ศรีตาราม เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดท่าศรีใคร เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโชติเขตตาราม เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดคำไผ่เหนือ เขต/ตำบล คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดไทยเจริญ เขต/ตำบล ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดพนอมตาว เขต/ตำบล ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโคกใหญ่ เขต/ตำบล ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดหนองลุมพุก เขต/ตำบล คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดห้วยยาง เขต/ตำบล ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดนางาม เขต/ตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดเหล่าหันทราย เขต/ตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดหนองซ่งแย้ เขต/ตำบล คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโนนแดง เขต/ตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดลัฎฐิวัน เขต/ตำบล น้ำดำ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดอัมพวัน เขต/ตำบล น้ำดำ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดหนองสวรรค์ เขต/ตำบล คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดสิงห์ทอง เขต/ตำบล คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดคำสร้างบ่อ เขต/ตำบล น้ำดำ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดโพธิ์ศรี เขต/ตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดนาสาน เขต/ตำบล ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 
 • วัดป่าดอนฮี เขต/ตำบล สวาท เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดภูถ้ำพระ เขต/ตำบล กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดเลิศรังษี เขต/ตำบล บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดป่าหนองเลิงคำ เขต/ตำบล บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดบ้านหนองบึง เขต/ตำบล ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 
 • วัดศรีแก้ว เขต/ตำบล ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ยโสธร

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดยโสธร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองยโสธร
 • รพ.ยโสธร
 • สอ.อำเภอเมืองยโสธร
 • สสอ.เมืองยโสธร
 • สสจ.ยโสธร
 • รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 • รพ.ไทยเจริญ
 • รพ.ค้อวัง
 • รพ.มหาชนะชัย
 • รพ.ป่าติ้ว
 • รพ.คำเขื่อนแก้ว
 • รพ.กุดชุม
 • รพ.ทรายมูล

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านนาคำปักแอด 
 • โรงเรียนบ้านนาห่อม 
 • โรงเรียนบ้านหัวขัว 
 • โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 
 • โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านบกน้อย 
 • โรงเรียนบ้านนาถ่ม 
 • โรงเรียนบ้านกลางนา 
 • โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 
 • โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านปลาอีด 
 • โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 • โรงเรียนบ้านนาหลู่ 
 • โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 
 • โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาเรียง 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
 • โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 
 • โรงเรียนทรายมูลวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านดอนหวาย 
 • โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 
 • โรงเรียนบ้านนาโป่ง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 
 • โรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์) 
 • โรงเรียนบ้านเสาเล้า 
 • โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 
 • โรงเรียนบ้านดู่ลาด 
 • โรงเรียนบ้านสีสุก 
 • โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 
 • โรงเรียนบ้านบะคอม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวง 
 • โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านนาเวียง 
 • โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 
 • โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 
 • โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม (อ่างประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านคำครตา 
 • โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 
 • โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 
 • โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 
 • โรงเรียนบ้านโพนแบง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 
 • โรงเรียนสหประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านแจนแลน 
 • โรงเรียนบ้านตูม 
 • โรงเรียนบ้านสังข์ 
 • โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 
 • โรงเรียนบ้านติ้ว 
 • โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 
 • โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 
 • โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 
 • โรงเรียนบ้านหมากมาย 
 • โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 
 • โรงเรียนบ้านผิผ่วน 
 • โรงเรียนบ้านคำเกิด 
 • โรงเรียนบ้านกระจาย 
 • โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 
 • โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 
 • โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบาก 
 • โรงเรียนบ้านนิคม 
 • โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านเตาไห 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
 • โรงเรียนบ้านหนองชุม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแข้ 
 • โรงเรียนบ้านดงสวาง 
 • โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) 
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 
 • โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 
 • โรงเรียนบ้านป่าตอง 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 
 • โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนอนุบาลป่าติ้ว (โพธาภินันท์นุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 
 • โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลน้ำอ้อม เขต/อำเภอค้อวัง 
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ เขต/อำเภอมหาชนะชัย 
 • กลุ่มทำขนมบ้านซำ เขต/อำเภอมหาชนะชัย 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • กลุ่มแม่บ้านโพนแดงสามัคคี เขต/อำเภอค้อวัง 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกกลาง เขต/อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
 • กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ เขต/อำเภอมหาชนะชัย 
 • กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นาดีน้อย เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • กลุ่มใบหม่อนบ้านด่าน เขต/อำเภอเลิงนกทา 
 • ยายเลียงปลาส้ม เขต/อำเภอเมืองยโสธร 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านศรีฐาน เขต/อำเภอป่าติ้ว 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ศิริโชค ไม้ชิพ ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำเพชรทวีทรัพย์
 • บริษัท โชคมาวินกรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวารีเทพสุรินทร์
 • บริษัท ฮอนด้า เลาเจริญ ยโสธร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาสุรินทร์ เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติบโตดีเวลลอปเมนท์
 • บริษัท เพชรทวีโกสุมพิสัย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติรัศมีคอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองทรัพย์ 2557
 • บริษัท สุริศร์ปิโตรเลียม มหาชนะชัย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐนิชา ธนพร ทราเวล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรขนส่ง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกวรรธน์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรประทาน ฟาร์ม 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยกุลปาร์ค
 • บริษัท นทีการเกษตร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยศรีสุข เน็ตเวอร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูคำกรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคู่บุญพาณิชย์
 • บริษัท จุฑาภัณฑ์ ออโต้ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินพัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น
 • บริษัท ท่าทราย จั่วเซ้ง ยโสธร จำกัด
 • บริษัท ธนพัฒน์ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ยโสธรการเกษตรอินทรีย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุสยา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเคพี.เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำพลบริการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีที เซ็นเตอร์กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.นิคมเจริญทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดราเมศอุดมทรัพย์
 • บริษัท วรินดาการเกษตร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูนทรัพย์ไพศาล
 • บริษัท ธนสมบัติ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวราห์คำการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธร เทค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี ดี เทเลคอม
 • บริษัท อิแมคอินเตอร์ 2014 จำกัด
 • บริษัท ดี-พาวเวอร์ไรซ์ จำกัด

 • More..
  ยโสธร


  ไปหน้าที่ | 1