ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

พิจิตร
Phichit


คำขวัญ พิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
ภาคกลาง
พื้นที่4531.013 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 195825 ครัวเรือน
ประชากรชาย 261765
ประชากรหญิง 274546
ประชากรรวม 261765
Phichit "พิจิตร" แปลว่า "งาม" เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ "พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8" พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของศรีปราชญ์

จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง เหนือฝั่งแม่น้ำน่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง พื้นดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมทับถมทุกปีมีปลาชุกชุม

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์และแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความสำคัญทางทหารและการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนเรื่อง "ไกรทอง" โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมากมายและมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2435 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้นำรูปแบบการปกครองระบบ เทศภิบาลมาใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรกประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดโพธิ์ประทับช้าง เขต/อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 • วัดโรงช้าง เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • อุทยานเมืองเก่าพิจิตร เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • บึงสีไฟ เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดหัวดง เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดท่าช้าง เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • วัดท่าหลวง พระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดนครชุม เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดพระพุทธบาทเขารวก เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • วัดมหาธาตุ เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) เขต/อำเภอโพทะเล 
 • วัดห้วยเขน เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • วัดเขารูปช้าง เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดทับคล้อ เขต/อำเภอทับคล้อ 
 • ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • วัดยางสามต้นวนาราม เขต/อำเภอวังทรายพูน 
 • วัดเทวประสาท เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • วัดบ้านน้อย เขต/อำเภอโพทะเล 
 • วัดสำนักขุนเณร เขต/อำเภอดงเจริญ 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 

 • วัดนครชุม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • วัดหัวดง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดโรงช้าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • โบราณสถานนครไชยบวร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โพทะเล 
 • วัดหิรัญญายาม (วัดบางคลาน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โพทะเล 
 • วัดห้วยเขน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางมูลนาก 
 • วัดท่าช้าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางมูลนาก 
 • วัดทับคล้อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทับคล้อ 
 • วัดเทวประสาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดพระพุทธบาทเขารวก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตะพานหิน 
 • สวนสัตว์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำชาละวัน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะศรีมาลา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • รูปปั้นพญาชาละวัน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บึงน้ำกลัด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ วังทรายพูน 
 • ไร่องุ่นดงเจริญ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ดงเจริญ 
 • ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ดงเจริญ 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดมหาธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง  
 • วัดท่าหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดพรหมประดิษฐ์ เขต/ตำบล พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
 • วัดเนินพิจิตร เขต/ตำบล พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
 • วัดยางโทนวนาราม เขต/ตำบล บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดมาบฝางเจริญสุข เขต/ตำบล บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดยางโทนวนาราม เขต/ตำบล บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดดงยางสามัคคีธรรม เขต/ตำบล วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดยางตะพาย เขต/ตำบล บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดยางนกกระทุง เขต/ตำบล หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดหล่ายหนองหมี เขต/ตำบล บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดหนองริ้น เขต/ตำบล วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดสระบรเพ็ด เขต/ตำบล วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดวังโมกข์ เขต/ตำบล วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
 • วัดวังอ้อ เขต/ตำบล ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 
 • วัดคลองน้ำมัน เขต/ตำบล คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
 • วัดไทรย้อย เขต/ตำบล สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 
 • วัดท่าเยี่ยม เขต/ตำบล ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 
 • วัดตลุกหิน เขต/ตำบล วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 
 • วัดแหลมรังวนาราม เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดสุขเกษม เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดโป่งวัวแดง เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดทุ่งโคราชวนาราม เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดทุ่งโคราชวนาราม เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง เขต/ตำบล โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดบึงทับจั่น เขต/ตำบล แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดทุ่งศาลา เขต/ตำบล บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดคุณพุ่ม เขต/ตำบล บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดห้วยแก้ว เขต/ตำบล ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดคลองข่อย เขต/ตำบล บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
 • วัดตลิ่งชัน เขต/ตำบล วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 
 • วัดสี่แยกธรรมเวท เขต/ตำบล โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ พิจิตร

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิจิตร
 • รพ.พิจิตร
 • สสอ.เมืองพิจิตร
 • สสจ.พิจิตร
 • รพ.วชิรบารมี
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
 • รพ.ทับคล้อ
 • รพ.สามง่าม
 • รพ.โพทะเล
 • รพ.บางมูลนาก
 • รพ.โพธิ์ประทับช้าง
 • รพ.วังทรายพูน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ 
 • โรงเรียนบ้านเขานกยูง 
 • โรงเรียนอนุบาลสุธินี 
 • โรงเรียนเยาวชนศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 
 • โรงเรียนวัดวังแดง 
 • โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 
 • โรงเรียนวัดเขาทราย 
 • โรงเรียนวัดลำประดา 
 • โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 
 • โรงเรียนบ้านเขาโล้น 
 • โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 
 • โรงเรียนวัดใดวน 
 • โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม สาขาบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 
 • โรงเรียนวัดวังปลาทู 
 • โรงเรียนบ้านท่าแห 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 
 • โรงเรียนบ้านวังโป่ง 
 • โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 
 • โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 
 • โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 
 • โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 
 • โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 
 • โรงเรียนวัดหนองหลุม 
 • โรงเรียนบ้านบัวยาง 
 • โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 
 • โรงเรียนวัดมะกอกงอ 
 • โรงเรียนวัดวังตะกู 
 • โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 
 • โรงเรียนวัดหนองสนวน 
 • โรงเรียนบ้านวังบงค์ 
 • โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 
 • โรงเรียนวัดหนองง้าว 
 • โรงเรียนวัดวังหินแรง 
 • โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดวังเรือน 
 • โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) 
 • โรงเรียนบ้านวังกะทะ 
 • โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 
 • โรงเรียนวังก้านเหลือง 
 • โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 
 • โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 
 • โรงเรียนบ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 
 • โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดเนินพยอม 
 • โรงเรียนวัดบ้านนา 
 • โรงเรียนบ้านหนองขานาง 
 • โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 
 • โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังกระโดน 
 • โรงเรียนวัดท่าพุดซา 
 • โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 
 • โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 
 • โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 
 • โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) 
 • โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 
 • โรงเรียนบ้านหนองพง 
 • โรงเรียนบ้านบ่อบิ้งเกลือ 
 • โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 
 • โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 
 • โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 
 • โรงเรียนวัดหนองหลวง 
 • โรงเรียนวัดไผ่รอบ 
 • โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
 • โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 
 • โรงเรียนบ้านหนองขำ 
 • โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
 • โรงเรียนบ้านเนินพลวง 
 • โรงเรียนบ้านเนินขวาง 
 • โรงเรียนบ้านวังเทโพ 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 
 • โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพเหนือ 
 • โรงเรียนวัดบ้านประดาทอง 
 • โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 
 • โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 
 • โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง เขต/อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านป่าแดง เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มเย็บที่นอน เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริกบ้านโคกกระถิน เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านมะกอกงอ เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มประกอบอาชีพทำปลาเกลือแดดเดียว เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มประกอบอาชีพทำปลาร้า, ทำมะนาวดอง เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มประกอบอาชีพเลี้ยงปลากัด ปลูกแก้วมังกร เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพกล้วยกวนสี่รส เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มชมรมผู้สนใจสมุนไพรไทย เขต/อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 • กลุ่มอาชีพสตรีจักสานหวาย ไม้ไผ่ เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ เขต/อำเภอสามง่าม 
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีจักสาน เขต/อำเภอสามง่าม 
 • กลุ่มแม่บ้านวังทอง เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และซุ้มล้อเกวียน เขต/อำเภอดงเจริญ 
 • กลุ่มสตรีทำแหนมเห็ด เขต/อำเภอทับคล้อ 
 • กลุ่มคณะกรรมการชุมชนประเวศน์เหนือ เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บึงสีไฟ เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มแปรรูปผลไม้โชคละออ เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านท่าพิกุล เขต/อำเภอสากเหล็ก 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปปลา เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มหัตถกรรมจักสานจากทางมะพร้าว (บ้านสวนแตง) เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชน เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว เขต/อำเภอบึงนาราง 
 • กลุ่มอาชีพทำมะม่วงแผ่น เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มข้าวซ้อมมือ เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดงตะขบ เขต/อำเภอตะพานหิน 
 • กลุ่มผลิตข้าวชุมชนเมืองภูมิ เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง เขต/อำเภอวชิรบารมี 
 • กลุ่มน้ำปลาปลาสร้อย เขต/อำเภอบางมูลนาก 
 • กลุ่มอาชีพสตรีทำพริกแกง เขต/อำเภอทับคล้อ 
 • กลุ่มจักสานกรงนก เขต/อำเภอวังทรายพูน 
 • กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางตะพาย เขต/อำเภอวชิรบารมี 
 • กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปเห็ด เขต/อำเภอวชิรบารมี 
 • กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านหนองโสน เขต/อำเภอสามง่าม 
 • กลุ่มอาชีพสตรีบางคลาน เขต/อำเภอโพทะเล 
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เขต/อำเภอเมืองพิจิตร 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วาเบลล่าซ์ Wabellas เขต/อำเภอตะพานหิน 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท พรหมพิจิตร159 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดข่าวสารเพื่อท้องถิ่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.รุ่งเจริญแทรคเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุริยะพลังงานบริสุทธิ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งรักษ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรพัฒนาก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเศรษฐ์สรไกร เซอร์วิส
 • บริษัท ศรีวัฒนาการไฟฟ้า จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจพัตตราภรณ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัลลิภาบริการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวนิชย์ พัฒนา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกวินทิพย์ การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีพี คอนซัลแทน
 • บริษัท เดอะ เอพีแอสเซท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.อินทรา 2
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำใสเรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วใส เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิ้นท์ เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีทรัพย์ถ้วน อินดัสทรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุ้ยสุวรรณ์ มั่งมี
 • บริษัท เพียว อี จำกัด
 • บริษัท พิจิตรกรีนเพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท พิจิตรผลิตไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท พิจิตร ไอที จำกัด
 • บริษัท พิจิตรโซลาร์เพาเวอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวาพัฒนาการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิ่มฤทัย กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีพีเอส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองนรินทร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคซัคเซสพาวเวอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมชนการค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์ฟลาวเวอร์ พิจิตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตธณานนท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เค. เม็ททอล ชีท (บางมูลนาก)
 • บริษัท มอนเทอเรย์ พาร์ค รีสอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเนอจีส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจน 2014
 • บริษัท สุนิตย์ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท พิจิตร เพ้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิมพอสซิเบิ้ล-ช็อป

 • More..
  พิจิตร


  ไปหน้าที่ | 1