ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ปัตตานี
Pattani


คำขวัญ ปัตตานี : เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
ภาคใต้
พื้นที่1940.356 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 191409 ครัวเรือน
ประชากรชาย 358661
ประชากรหญิง 366443
ประชากรรวม 358661
Pattani หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมืองหรือรัฐสำคัญแห่งหนึ่ง บนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียง ตามสำเนียงในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน) ลัคาโศกะ อิลังคาโศกะ (ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ) เล็งกุสะ (ภาษาขวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ) ลังกะสุกะ สังกาสุกะ (ภาษามลายู) โดยนักวิชาการสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นชื่อเมืองเดียวกันที่ น่าจะเคยตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน

นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเชื่อว่า ปัตตานี เป็นที่แวะพักจอดเรือ เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียทางตะวันตกกับพ่อค้าชาวจีนทางตะวันออกและชนพื้นเมืองบน แผ่นดินและหมูเกาะใกล้เคียงต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าเดิมปัตตานีเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เนื่องจากมีหลักฐานทาง โบราณคดีว่า บริเวณอำเภอยะรัง มีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง ๓ เมือง มีวัตถุโบราณ สถานที่ศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากนี้ยังค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก โดยวัตถุบางชิ้นมีตัวอักษร ซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภาษาสันสกฤตเขียนเป็น คาถาในพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน พระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์ และเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง ๑๓ สอดคล้องกับจดหมาย เหตุจีนที่ได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้นหลักฐานได้ขุดค้นพบ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าบริเวณที่ตั้งอำเภอยะรังในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและต่อมาได้ย้ายเมืองปัตตานีมาบริเวณบ้านพรือเซะ สันนิษฐานว่า เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทำให้เมืองเดิมไม่เหมาะในการเป็นเมืองท่าการค้า

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง (ตลาดสายบุรี) เขต/อำเภอสายบุรี 
 • ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • สวนสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • บ้านปะเสยะวอ เขต/อำเภอสายบุรี 
 • ตลาดนัดปาลัส เขต/อำเภอมายอ 
 • หาดตะโละกาโปร์ เขต/อำเภอยะหริ่ง 
 • หาดรัชดาภิเษก เขต/อำเภอหนองจิก 
 • หาดราชรักษ์ เขต/อำเภอปานาเระ 
 • หาดวาสุกรี เขต/อำเภอสายบุรี 
 • หาดแฆแฆ เขต/อำเภอปานาเระ 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เขต/อำเภอโคกโพธิ์ 
 • แหลมตาชี เขต/อำเภอยะหริ่ง 
 • สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 เขต/อำเภอโคกโพธิ์ 
 • สุสานบ้านดาโต๊ะ (สุสานโต๊ะปาแย) เขต/อำเภอยะหริ่ง 
 • สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • มัสยิดกรือเซะ เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • วนอุทยานปราสาทนางผมหอม เขต/อำเภอทุ่งยางแดง 
 • วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) เขต/อำเภอโคกโพธิ์ 

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • หลวงพ่อศิลา วัดถมภาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สายบุรี 
 • ศาลเจ้าพ่อเล่าเอี่ยกง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สายบุรี 
 • สุสานดาโต๊ะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ (กลุ่มทอผ้าบ้านละเวง) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ไม้แก่น 
 • พลับพลาร่วมใจประชา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ไม้แก่น 
 • ศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างให้) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ 
 • สุสานเจ้าเมืองสายบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไม้แก่น 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ 
 • น้ำตกอรัญวาริน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ 
 • หาดป่าไหม้ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ไม้แก่น 
 • หาดบางสาย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ไม้แก่น 
 • หาดชลาลัย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ปะนาเระ 
 • วัดมุจลินทวาปิวิหาร* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองจิก 
 • หาดรัชดาภิเษก (หาดสายหมอ) หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ หนองจิก 
 • หาดวาสุกรี หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ สายบุรี 
 • บ้านปะเสยะวอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สายบุรี 
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง กิจกรรม เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • มัสยิดดาโต๊ะ/มัสยิดบ้านดาโต๊ะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • วังเก่ายะหริ่ง* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • หาดปะนาเระ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • หาดตะโละกาโปร์ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ยะหริ่ง 
 • เมืองโบราณยะรัง* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยะรัง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดทุ่งข่อย เขต/ตำบล ม่วงเตี้ย กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดปลักปรือ เขต/ตำบล ม่วงเตี้ย กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดควนน้อย เขต/ตำบล แม่ลาน กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดภมรคติวัน เขต/ตำบล ป่าไร่ กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดป่าสวย เขต/ตำบล แม่ลาน กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดบุพพนิมิต เขต/ตำบล แม่ลาน กิ่งอ.แม่ลาน ปัตตานี 
 • วัดคามวาสิการาม เขต/ตำบล วัด ยะรัง ปัตตานี 
 • วัดโคกหญ้าคา เขต/ตำบล คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 
 • วัดอัมพวนาราม เขต/ตำบล เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 
 • วัดมะปริงวารีราม เขต/ตำบล จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดป่าศรี เขต/ตำบล ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดกุสาวดี เขต/ตำบล ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดปิยาราม เขต/ตำบล ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดตะเคียนทอง เขต/ตำบล ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดมัชฌิมาวาส เขต/ตำบล ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดบูรพาราม เขต/ตำบล ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 
 • วัดโชติรส เขต/ตำบล ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 
 • วัดไม้แก่น เขต/ตำบล ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 
 • วัดมหันตคาม เขต/ตำบล ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 
 • วัดสารวัน เขต/ตำบล ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 
 • วัดวิมลวัฒนาราม เขต/ตำบล ตะลุปัน สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดเลียบ เขต/ตำบล ตะลุปัน สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดถัมภาวาส เขต/ตำบล ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดจุฬามณี เขต/ตำบล แป้น สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดโบกขรณี เขต/ตำบล แป้น สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดทุ่งคล้า เขต/ตำบล ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดประทุมวารี เขต/ตำบล เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดสุทธิกาวาส เขต/ตำบล ละหาร สายบุรี ปัตตานี 
 • วัดมาลีนิเวศน์ (มายอ) เขต/ตำบล มายอ มายอ ปัตตานี 
 • วัดประเวศน์ภูผา เขต/ตำบล ตรัง มายอ ปัตตานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ปัตตานี

  สถานพยาบาล
 • ศสช.โรงพยาบาลปัตตานี
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางปัตตานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานี
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี
 • รพ.ปัตตานี
 • สสอ.เมืองปัตตานี
 • สสจ.ปัตตานี
 • รพ.กะพ้อ
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี
 • รพ.แม่ลาน
 • รพ.ยะรัง
 • รพ.ยะหริ่ง
 • รพ.ไม้แก่น
 • รพ.ทุ่งยางแดง
 • รพ.มายอ
 • รพ.ปะนาเระ
 • รพ.หนองจิก
 • รพ.โคกโพธิ์
 • รพ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านโลทู 
 • โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 
 • โรงเรียนบ้านมะกอ 
 • โรงเรียนบ้านมือลอ 
 • โรงเรียนบ้านปล่องหอย 
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านบือแต 
 • โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 
 • โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 
 • โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 
 • โรงเรียนบ้านกะรุบี 
 • โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 
 • โรงเรียนบ้านกระจูด 
 • โรงเรียนบ้านรังมดแดง 
 • โรงเรียนบ้านละเวง 
 • โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 
 • โรงเรียนวัดโชติรส 
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 
 • โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านปลักแตน 
 • โรงเรียนบ้านโคกนิบง 
 • โรงเรียนวัดสารวัน 
 • โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
 • โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ 
 • โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 
 • โรงเรียนบ้านบาโลย 
 • โรงเรียนบ้านบาละแต 
 • โรงเรียนบ้านด่าน 
 • โรงเรียนบ้านปาลัส 
 • โรงเรียนบ้านราวอ 
 • โรงเรียนบ้านกระหวะ 
 • โรงเรียนดรุณวิทยา 
 • โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ 
 • โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 
 • โรงเรียนวัดควน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า 
 • โรงเรียนแม่ลานวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองทราย 
 • โรงเรียนวัดป่าสวย 
 • โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 
 • โรงเรียนวัดบุพนิมิต 
 • โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนบ้านตันหยง 
 • โรงเรียนบ้านคูระ 
 • โรงเรียนบ้านปลักปรือ 
 • โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 
 • โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง 
 • โรงเรียนบ้านต้นโตนด 
 • โรงเรียนวัดนิคมสถิต 
 • โรงเรียนบ้านยางแดง 
 • โรงเรียนบ้านควนประ 
 • โรงเรียนบ้านนาประดู่ 
 • โรงเรียนวัดนาประดู่ 
 • โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะตา 
 • โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 
 • โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 
 • โรงเรียนวัดภมรคติวัน 
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่ 
 • โรงเรียนบ้านตุปะ 
 • โรงเรียนบ้านควนโนรี 
 • โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ 
 • โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 
 • โรงเรียนบ้านบาเงง 
 • โรงเรียนบ้านโผงโผง 
 • โรงเรียนบ้านคลองหิน 
 • โรงเรียนวัดธนาภิมุข 
 • โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนมุจลินท์ปริยัติธรรมสามัญศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ 
 • โรงเรียนบ้านค่าย 
 • โรงเรียนพัฒนศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านกาหยี 
 • โรงเรียนบ้านแคนา 
 • โรงเรียนบ้านสายหมอ 
 • โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 
 • โรงเรียนรัชดาภิเษก 
 • โรงเรียนบ้านดอนนา 
 • โรงเรียนบ้านคลองช้าง 
 • โรงเรียนบ้านยาบี 
 • โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
 • โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา 
 • โรงเรียนศาสน์สามัคคี 
 • โรงเรียนบากงพิทยา 
 • โรงเรียนแสงประทีปวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านบางทัน 
 • โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 
 • โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 
 • โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านบุหงาตานี เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • ชมรมเรือกอและจำลอง (ต.ปะเสยะวอ) เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • ร้านยีโอะ เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • ร้านปาเต๊ะ ปตานี เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • ร้านลูกหยี วีระวงศ์ 3 เขต/อำเภอยะรัง 
 • ร้านแม่เลื่อน เขต/อำเภอยะรัง 
 • ร้านจิปาถะ เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 
 • Farm Outlet เขต/อำเภอเมืองปัตตานี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท โซคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล้ง เจริญการก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบราเธอร์ เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุสกีร์ การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูเล็ก 57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประมงนำโชคลาภ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี แมรี่ พอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงเพชรขนส่ง 2009 (ปน.)
 • บริษัท ปาตานีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ออลฟิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มแอนด์ที คอมมูนิเคชั่น
 • บริษัท เจเอส ปัตตานี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตานี เอดดูเคท
 • บริษัท เจ วาย ไอ บุ๊คช๊อปโซน จำกัด
 • บริษัท พีเอสเจ เซ้าท์เบฟเวอเรจ จำกัด
 • บริษัท เอ.เอ็ม.เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท มียี กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจีดีเอ็มบีเทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.เอส เคมิคอล เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซอลาฮุดดิน แอนด์ ชากิร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.ซี.ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซือดาน ธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างบ้านบ้าน (การก่อสร้าง)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนาการโยธา (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตะลุโบะ การก่อสร้าง
 • บริษัท ยูโร่ ปัตตานี จำกัด
 • บริษัท พี.พี. ยูนิ แคร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบือเระ เอ็มซี กรุ๊ป
 • บริษัท ส.ศักดิ์.ปัตตานี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป. ปุยุด โยธากิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหทัยทิพย์คอนสตรัคชั่น 2010
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีอี.อาร์ การโยธา
 • บริษัท ฟุรกอน วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท ปัตตานี สื่อทิพย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบั๊ก เคมีคอม ปัตตานี
 • บริษัท พีเอส กรุ๊ป(5) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขจรการช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนุสรีนก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปากน้ำ ออยล์ เซอร์วิส

 • More..
  ปัตตานี


  ไปหน้าที่ | 1