ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นราธิวาส
Narathiwat


คำขวัญ นราธิวาส : ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ภาคใต้
พื้นที่4475.43 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 215728 ครัวเรือน
ประชากรชาย 400017
ประชากรหญิง 408003
ประชากรรวม 400017
Narathiwat จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ำบางนราติดชายทะเลอ่าวไทย ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านบางนราถูกจัดให้อยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ต่อมาถูกย้ายมาอยู่ในปกครองของเมืองระแงะ ซึ่งเป็น เมืองหนึ่งในมณฑลปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๓๕๕ เกิดมี โจรร้ายปล้นสะดมมากมายในมณฑลปัตตานี เหลือกำลังที่พระยาปัตตานีจะจัดการลงได้ จึงขอความช่วยเหลือ ไปยังพระยาสงขลา ให้ช่วยมาปราบปรามจนสำเร็จ พร้อมทั้งวางนโยบายแบ่งแยกเมืองปัตตานีออกเป็น ๗ หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมืองรามัน เมืองระแงะ เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดกบฏใน ๔ หัวเมืองปักษ์ใต้ โดยมีพระยาปัตตานี พระยาหนองจิก พระยายะลา และพระยาระแงะ สมคบร่วมกัน พระยาสงขลา จึงยกกำลังมาปราบปรามโดยมี พระยายะหริ่งเป็นกำลังสำคัญช่วยทำการปราบปรามจนสำเร็จ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการ เมืองระแงะสืบต่อจากพระยาระแงะที่หลบหนีไป และได้ย้ายที่ว่าราชการจาก บ้านระแงะมาตั้งใหม่ ที่ตำบลตันหยงมัส หรืออำเภอระแงะ ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกเลิกการปกครองแบบเก่า ขณะเดียวกับ บ้านบางนราได้เจริญขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ จนกลายเป็น เมืองศูนย์กลางทางการค้าขายทั้งทางบก และทางทะเล และเพื่อให้การดูแลและขยายเมืองเป็นไปด้วยดี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคมปีเดียวกัน จึงมีประกาศ พระบรมราชโองการให้แยก ๗ หัวเมือง ออกจากมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลปัตตานี ในช่วงนี้ได้ย้าย ที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ ได้เสด็จ พระราชดำเนินยังบ้านบางนราในวันที่ ๑๐ มิถุนายน และพระราชทานชื่อว่า นราธิวาส อันมีความหมายว่า ที่อยู่ของคนดี ถัดมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคครั้งใหญ่โดยการ เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นจังหวัด เมืองนราธิวาส จึงเปลี่ยนมาเป็น จังหวัดนราธิวาส นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เขต/อำเภอสุไหงโก ลก 
 • หาดอ่าวมะนาว เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เขต/อำเภอสุไหงโก ลก 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศน์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • หมู่บ้านทอน เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • วัดเชิงเขา เขต/อำเภอบาเจาะ 
 • มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ด่านศุลกากรสุไหงโก ลก เขต/อำเภอสุไหงโก ลก 
 • น้ำตกฉัตรวาริน เขต/อำเภอสุไหงปาดี 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป เขต/อำเภอระแงะ 
 • น้ำตกปาโจ เขต/อำเภอบาเจาะ 
 • น้ำตกสิรินธร เขต/อำเภอแว้ง 
 • พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโละจูด เขต/อำเภอแว้ง 
 • หาดนราทัศน์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • มัสยิดกลางนราธิวาส (เก่า) เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • วัดชลธาราสิงเห เขต/อำเภอตากใบ 
 • ค่ายจุฬาภรณ์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (พระพุทธอุทยานเขากง) เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 

 • ป่าฮาลา-บาลา** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 
 • สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สุไหงปาดี 
 • น้ำตกฉัตรวาริน* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สุไหงปาดี 
 • ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)*** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สุไหงโก-ลก 
 • ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สุไหงโก-ลก 
 • ด่านสุไหงโกลก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สุไหงโก-ลก 
 • น้ำตกสิริธร** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สุคิริน 
 • ศูนย์ศิลปาชีพสิริกิติ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ศรีสาคร 
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโละจูด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แว้ง 
 • น้ำตกบาเละ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แว้ง 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แว้ง 
 • น้ำตกซีโป* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ระแงะ 
 • มัสยิดกลางนราธิวาส (ใหม่) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศน์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (โครงการในพระราชดำริ)** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านยะกัง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทอน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • มัสยิดยุมอียะห์หรือมัสยิดรายอ/มัสยิดกลางนราธิวาส (เก่า) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระพุทธอุทยานเขากง* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเขากง  (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดป่าไม้ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดบางสาย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่าวมะนาว หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดนราทัศน์ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดปิเหล็ง เขต/ตำบล มะรือโบนออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 • วัดเจาะไอร้อง เขต/ตำบล จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 
 • วัดรัตนานุภาพ เขต/ตำบล โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดโคกตา เขต/ตำบล ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดลอยประดิษฐ์ เขต/ตำบล โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดประชุมชลธารา เขต/ตำบล สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดปริมังคลาวาส เขต/ตำบล ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดประดิษฐบุปผา เขต/ตำบล สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดโบราณสถิตย์ เขต/ตำบล สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
 • วัดทองดีประชาราม เขต/ตำบล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
 • วัดขวัญประชา เขต/ตำบล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
 • วัดโกลกเทพวิมล เขต/ตำบล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
 • วัดชลเฉลิมเขต เขต/ตำบล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 
 • วัดป่าชุมทอง เขต/ตำบล ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
 • วัดชลภูผาวนาราม เขต/ตำบล นาโมง สุคิริน นราธิวาส 
 • วัดสุวรรณบรรพต เขต/ตำบล สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
 • วัดโต๊ะโมะ เขต/ตำบล ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 
 • วัดสุคิรินประชาราม เขต/ตำบล สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
 • วัดน้ำขาวยะกา เขต/ตำบล กายูคละ แว้ง นราธิวาส 
 • วัดนิคมแว้ง เขต/ตำบล โละจูด แว้ง นราธิวาส 
 • วัดเขาเข็มทอง เขต/ตำบล แว้ง แว้ง นราธิวาส 
 • วัดเวฬุวัน เขต/ตำบล กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 
 • วัดศรีสาคร เขต/ตำบล ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 
 • วัดบือแรง เขต/ตำบล ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 
 • วัดสวนธรรม เขต/ตำบล รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
 • วัดไพโรจน์ประชาราม เขต/ตำบล รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 
 • วัดราษฎรสโมสร เขต/ตำบล รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
 • วัดทรายทอง เขต/ตำบล รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
 • วัดตันหยงมัส เขต/ตำบล ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 
 • วัดป่าไผ่ เขต/ตำบล ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นราธิวาส

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร นราธิวาส
 • รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
 • สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี จ.นราธิวาส
 • สสอ.เมืองนราธิวาส
 • สสจ.นราธิวาส
 • รพ.จะแนะ
 • รพ.สุไหงปาดี
 • รพ.สุคิริน
 • รพ.แว้ง
 • รพ.ศรีสาคร
 • รพ.รือเสาะ
 • รพ.ระแงะ
 • รพ.บาเจาะ
 • รพ.ตากใบ
 • รพ.เจาะไอร้อง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 
 • โรงเรียนบ้านยะออ 
 • โรงเรียนบ้านไอกรอส 
 • โรงเรียนบ้านปารี 
 • โรงเรียนบ้านละหาร 
 • โรงเรียนบ้านตือกอ 
 • โรงเรียนบ้านจะแนะ 
 • โรงเรียนบ้านปาเซ 
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแมะแซ 
 • โรงเรียนบ้านดุซงยอ 
 • โรงเรียนบ้านกาแย 
 • โรงเรียนบ้านรือเปาะ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำหอม 
 • โรงเรียนบ้านไอร์โซ 
 • โรงเรียนร่วมจิตประชา 
 • โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำวน 
 • โรงเรียนบ้านไอร์บือแต 
 • โรงเรียนดารุลอามานวิทยา 
 • โรงเรียนผดุงมาตร 
 • โรงเรียนบ้านริแง 
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 
 • โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 
 • โรงเรียนบ้านปาหนัน 
 • โรงเรียนบ้านไอร์แยง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 
 • โรงเรียนบ้านกลูบี 
 • โรงเรียนบ้านสาคร 
 • โรงเรียนศรีวารินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 
 • โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 
 • โรงเรียนบ้านตอหลัง 
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านตะมะยูง 
 • โรงเรียนบ้านดาฮง 
 • โรงเรียนสว่างวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านตามุง 
 • โรงเรียนบ้านลาเวง 
 • โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 
 • โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านละโอ 
 • โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ 
 • โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านลีนานนท์ 
 • โรงเรียนสุคิรินวิทยา 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา9 
 • โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา6 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา5 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 
 • โรงเรียนสุคิริน 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา10 
 • โรงเรียนบ้านน้ำใส 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา2 
 • โรงเรียนบ้านร่วมใจ 
 • โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 
 • โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 
 • โรงเรียนรักไทย 
 • โรงเรียนบ้านกูยิ 
 • โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 
 • โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 
 • โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 
 • โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 
 • โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 
 • โรงเรียนบ้านกูเล็ง 
 • โรงเรียนบ้านยี่งอ 
 • โรงเรียนร่มเกล้า 
 • โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านแยะ 
 • โรงเรียนบ้านต้นตาล 
 • โรงเรียนบ้านจอเบาะ 
 • โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม 
 • โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม 
 • โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ 
 • โรงเรียนบ้านปูตะ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
 • โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 
 • โรงเรียนบ้านกาเด็ง 
 • โรงเรียนบ้านกาแร 
 • โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 
 • โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 
 • โรงเรียนบ้านกูแว 
 • โรงเรียนอดุลวิทยา 
 • โรงเรียนฮาซานียะห์ 
 • โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ อ.สมมาตร์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • กลุ่มกระจูดบ้านทอน เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ศูนย์ทำเรือกอและจำลองบ้านทอน เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ปลาหมึก เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • เฟรม สเตชั่น (Frame Station) เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • วาสินี เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • เศษไม้ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • นราไฟฟ้าภัณฑ์ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • นรากรอบวิทย์ (กลุ่มรักษ์บางนรา) เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • โรงงานผลิตภัณฑ์กระจูด เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • กลุ่มสตรีหม้าย (ชอแม) บ้านรอตันบาตู เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • นราของฝาก เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • สมันเจ๊ะ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทอผ้าวัดพระพุทธ เขต/อำเภอตากใบ 
 • ร้านบ้านภูผาภักดี เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ปลากุเลาป้าเอง เขต/อำเภอตากใบ 
 • ร้านแบ่งปัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ร้าน Be Fish เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • ตันหยงมัส กรอบรูป เขต/อำเภอระแงะ 
 • บ้านบาติก เขต/อำเภอเมืองนราธิวาส 
 • พี่อ้วน ปลากุเลา เขต/อำเภอตากใบ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัล-อัคซอ อินเตอร์กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ.โชคชัยพัฒนา
 • บริษัท วิช แอนด์ เอเบิล อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทวีทรัพย์ ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรสมบูรณ์คอมพิวเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทีเอ็ม จามาแกะ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศิลป์แก๊ส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่แอลอง
 • บริษัท อีลิเชี่ยน เซอร์วิสเซส แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท รีเซ็ท คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจมั่นคง การค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี ซี เอช กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมูซาฟิร์ ทัวร์
 • บริษัท สตูดิโอ ไฮฟ์ เซาธ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเอสเอชที กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีบี กรุ๊ป โพรเซสซิ่ง
 • บริษัท ครีเอเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนราแบรนด์เซอร์วิส
 • บริษัท ซาดีลัม จำกัด
 • บริษัท มะห์ลีกัย ซูรี จำกัด
 • บริษัท พลัสซีทีฟ จำกัด
 • บริษัท นราไทย ควอรี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มแอนด์เอ การก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดใบหญ้า ทรานสปอร์ต
 • บริษัท พี.โอ.โลจิสติกส์ 2006 จำกัด
 • บริษัท ฟิฟตี้โฟร์ดีกรีส์ จำกัด
 • บริษัท รีเลีย อินดัสทรี (เอเซีย-แปซิฟิค) จำกัด
 • บริษัท โนเบิล ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคกโก ลำภู
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอสเอ็ม การค้า
 • บริษัท วายเอสซี โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท เจที แอนด์ แปด จำกัด
 • บริษัท เอฟ เคแซด วาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรบา อินเตอร์ไพรส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกูจิฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลาะห์การเชื่อม
 • บริษัท เดอะ สกาย ป่าตอง จำกัด
 • บริษัท ดิโอ ไรท์ จำกัด

 • More..
  นราธิวาส


  ไปหน้าที่ | 1