ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ตาก
Tak


คำขวัญ ตาก : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
ภาคตะวันตก
พื้นที่16406.65 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 220501 ครัวเรือน
ประชากรชาย 336893
ประชากรหญิง 328727
ประชากรรวม 336893
Tak เมืองตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่ มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่ อำเภอบ้านตากมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการอพยพของ ชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ลงมา ตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่ง ได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก” ผู้นำกลุ่มคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุคนั้น ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560 รัชสมัยพระเจ้าสักดำ ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองตากที่ยิ่งใหญ่มาก มีอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดำนั้นเมืองตาก มีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย เมืองตากคงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผู้เป็นกษัตริย์เมืองตาก ที่อพยพมาจากตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีกมีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารเหนือได้ กล่าวถึงการเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์ละโว้ (ระยากาฬวรรณดิส) เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลำพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลำน้ำปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสำรวจบนฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยกำแพงเมืองเก่าๆ ถูกทิ้งร้างจึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพ มาประชิดเมืองตากซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย กองทัพ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้ทรงชนช้าง กับขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น องค์หนึ่งเป็นศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรมราชา ได้ย้ายเมืองตากลงมาทางตอนใต้ตามลำน้ำปิง ไปตั้งอยู่ที่ป่ามะม่วง ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากในปัจจุบันเมืองตากที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้มิใช่เมืองหน้าด่าน สำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยใช้เป็นที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุก พระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ปลัดเมืองตาก พระยาวชิรปราการแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับ กล่าวโดยสรุป จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การสนใจ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้ว ถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้า เมืองตาก และครั้งที่ 2 เป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เขต/อำเภอท่าตูม 
 • วัดผาตากเสื้อ เขต/อำเภอสังคม 
 • บ้านไฮตาก (ผีบุ้งเต้า) เขต/อำเภอภูเรือ 
 • น้ำตกพาเจริญ เขต/อำเภอพบพระ 
 • น้ำตกลานสาง เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • ม่อนกิ่วลม เขต/อำเภอท่าสองยาง 
 • น้ำตกลานเลี้ยงม้า เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • บ่อน้ำร้อนแม่กาษา เขต/อำเภอแม่สอด 
 • ผาสามเงา เขต/อำเภอสามเงา 
 • พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เขต/อำเภอสามเงา 
 • วัดพระพุทธบาทตากผ้า เขต/อำเภอป่าซาง 
 • ตลาดสินค้าพื้นเมือง ชาวเขาดอยมูเซอ เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • วัดชุมพลคีรี เขต/อำเภอแม่สอด 
 • วัดดอนแก้ว เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • วัดดอยข่อยเขาแก้ว เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • วัดพระบรมธาตุ เขต/อำเภอบ้านตาก 
 • วัดมณีบรรพตวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • วัดมณีไพรสณฑ์ เขต/อำเภอแม่สอด 
 • วัดเขาถ้ำ เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • วัดไทยวัฒนาราม เขต/อำเภอแม่สอด 

 • วัดถ้ำพรสวรรค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตากฟ้า 
 • น้ำตกวังวิ่ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ตากฟ้า 
 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ตากฟ้า 
 • วัดถ้ำพรสวรรค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตากฟ้า 
 • สวนสายทอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • สถานีวิจัยพืชสวนดอยมูเซอ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • วัดพระธาตุแก่งสร้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • บ้านกะเหรี่ยง ทิโพจิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • บ้านโบราณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกมูเซอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ไม้กลายเป็นหิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกปางอ้าน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • สวนกุหลาบพาเจริญ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • น้ำตกสายฟ้า และ น้ำตกสายรุ้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • ถ้ำตะโค๊ะบิ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • ดอยหัวหมด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • น้ำตกธารศร* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • น้ำตกทีลอเร** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 
 • น้ำตกเซปละ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อุ้มผาง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองหมุก เขต/ตำบล ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 
 • วัดหาดทรายแก้ว เขต/ตำบล ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 
 • วัดสุบรรณนิมิตร เขต/ตำบล ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 
 • วัดประเดิม เขต/ตำบล ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 
 • วัดธัญญเขต เขต/ตำบล ตากแดด เมืองพังงา พังงา 
 • วัดพุทธธรรมรังษี เขต/ตำบล ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 
 • วัดลานตากฟ้า เขต/ตำบล ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 
 • วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม เขต/ตำบล ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม 
 • วัดตาก้อง เขต/ตำบล ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม 
 • วัดเมตตาปิตยานนท์ เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดหนองตะครอง เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดหนองกงเกวียน เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดหินกอง เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดเขาธรรมอุทยาน เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดทะเลสาบ เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดหนองสองห้อง เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดโกรกตารอด เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น) เขต/ตำบล หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 
 • วัดเพชรชมภู เขต/ตำบล นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 
 • วัดใหม่พรสวรรค์ เขต/ตำบล นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 
 • วัดเด่นวัว เขต/ตำบล เชียงทอง วังเจ้า ตาก 
 • วัดชุมนุมกลาง เขต/ตำบล เชียงทอง วังเจ้า ตาก 
 • วัดทุ่งกง เขต/ตำบล ประดาง วังเจ้า ตาก 
 • วัดดงซ่อม เขต/ตำบล เชียงทอง วังเจ้า ตาก 
 • วัดประดาง เขต/ตำบล ประดาง วังเจ้า ตาก 
 • วัดอุ้มผาง เขต/ตำบล อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 
 • วัดเอนกสิงขร เขต/ตำบล โมโกร อุ้มผาง ตาก 
 • วัดหนองหลวง เขต/ตำบล หนองหลวง อุ้มผาง ตาก 
 • วัดมหาวันวิเวก เขต/ตำบล แม่กลอง อุ้มผาง ตาก 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ตาก

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางตาก
 • สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่13จ.ตาก)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตาก
 • รพ.บ้านตาก
 • รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • สอ.ต.ตากตก
 • สสอ.บ้านตาก
 • สสอ.เมืองตาก
 • สสจ.ตาก
 • รพ.ตากใบ
 • รพ.อุ้มผาง
 • รพ.พบพระ
 • รพ.ท่าสองยาง
 • รพ.แม่ระมาด
 • รพ.สามเงา
 • รพ.บ้านตาก
 • รพ.ตากฟ้า
 • รพ. ตากสิน
 • รพ.คำตากล้า
 • รพ. ค่ายวชิรปราการ
 • รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 
 • โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 
 • โรงเรียนบ้านศรีพงัน 
 • โรงเรียนบ้านปูยู 
 • โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน 
 • โรงเรียนนูรุดดิน 
 • โรงเรียนบ้านตอหลัง 
 • โรงเรียนวัดทรายขาว 
 • โรงเรียนวัดเกาะสวาด 
 • โรงเรียนบ้านไพรวัน 
 • โรงเรียนบ้านโคกกระดูกหมู 
 • โรงเรียนบ้านสะปอม 
 • โรงเรียนบ้านกูบู 
 • โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 
 • โรงเรียนบ้านปะดะดอ 
 • โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 
 • โรงเรียนบ้านโคกงู 
 • โรงเรียนบ้านปลักปลา 
 • โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 
 • โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 
 • โรงเรียนบ้านปะลุกา 
 • โรงเรียนจรรยาอิสลาม 
 • โรงเรียนบ้านหัวคลอง 
 • โรงเรียนบ้านตาบา 
 • โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) 
 • โรงเรียนตากใบ 
 • โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน 
 • โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 
 • โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 
 • โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนวัดพระพุทธ 
 • โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 
 • โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน 
 • โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 
 • โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านเซอทะ 
 • โรงเรียนบ้านหนองหลวง 
 • โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านปะหละทะ 
 • โรงเรียนบ้านไม้กะพง 
 • โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 
 • โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 
 • โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 
 • โรงเรียนบ้านกล้อทอ 
 • โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาสาขาบ้านอุ้มผางคี 
 • โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านแม่กลองคี 
 • โรงเรียนหม่องกั๊วะ (สาขาบ้านแม่กลองคี) 
 • โรงเรียนบ้านมอเกอร์ 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 
 • โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 
 • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 
 • โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก 
 • โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 
 • โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 
 • โรงเรียนบ้านยะพอ 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 
 • โรงเรียนบ้านมอเกอ 
 • โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 
 • โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 
 • โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 
 • โรงเรียนบ้านช่องแคบ 
 • โรงเรียนอรุณเมธา 
 • โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 
 • โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 
 • โรงเรียนบ้านแม่พลู 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 
 • โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 
 • โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 
 • โรงเรียนบ้านอู่หู่ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • แตงญี่ปุ่น (เมล่อน) บริษัทพืชผักอนามัย เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • ธูปหอมอัมพัน เขต/อำเภอแม่สอด 
 • ชีวาดอย เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • บ้านครูซัน เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • เครื่องประดับอัญมณี เขต/อำเภอแม่สอด 
 • บ้านพิกุลอโรมาเธอร์ราฟี จำกัด เขต/อำเภอแม่สอด 
 • กลุ่มแม่บ้านเคหกิจสันเก้ากอม เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • กลุ่มข้าวเกรียบงาแก้วทิพย์ เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระบัว เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • กลุ่มสตรีข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองบัว เขต/อำเภอแม่สอด 
 • กลุ่มน้ำผึ้งเดือนห้า เขต/อำเภอท่าสองยาง 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จำกัด เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • น้ำส้มเกล็ดหิมะทอง เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • วิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • ศูนย์ส่งเสริมการเจียระไนพลอย เขต/อำเภอแม่สอด 
 • สวนกุหลาบไร่ปฐมเพชร เขต/อำเภอพบพระ 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทอผ้าวัดพระพุทธ เขต/อำเภอตากใบ 
 • ปลากุเลาป้าเอง เขต/อำเภอตากใบ 
 • น้ำตรีผลาเข้มข้น เขต/อำเภอสามเงา 
 • สมุนไพร 7 พลังรสน้ำผึ้ง เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • กาแฟดอยมูเซอ เขต/อำเภอแม่สอด 
 • กระยาสารทวาสนา เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • กล้วยอบน้ำผึ้ง เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • กลุ่มเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว เขต/อำเภอวังเจ้า 
 • ร้านผ้าทอสายทอง เขต/อำเภอแม่สอด 
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เขต/อำเภอแม่สอด 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • พี่อ้วน ปลากุเลา เขต/อำเภอตากใบ 
 • กรอบรูปดินปั้น เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • บ้านปากร้องห้วยจี้ เขต/อำเภอบ้านตาก 
 • แปจ่อเขียว แม่ผ่อง เขต/อำเภอแม่สอด 
 • RomKlao แมคคาเดเมีย เขต/อำเภอพบพระ 
 • แยมมาร์มาเลดส้ม Bread Friend เขต/อำเภอพบพระ 
 • "คำหล้า" กล้วยอบน้ำผึ้งธัญพืช เขต/อำเภอแม่ระมาด 
 • ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว เขต/อำเภอพบพระ 
 • ข้าวแปรรูป เขต/อำเภอพบพระ 
 • น้ำพริกกุ้งจรรย์สุดา เขต/อำเภอแม่สอด 
 • น้ำปู Crab Pasta ตรา มาดามฟาร์มเมอร์ เขต/อำเภอแม่สอด 
 • มะรุมคำฝอย เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่สามสหาย เขต/อำเภอแม่สอด 
 • ปลาหัวยุ่งทอดกรอบ เขต/อำเภอแม่สอด 
 • สมุนไพร 7 พลัง ดื่มบำรุงกำลัง (ดองเหล้า) เขต/อำเภออุ้มผาง 
 • ดีท็อกซ์ผิว black coffe charcoal herb soap เขต/อำเภอแม่สอด 
 • สครับมะขามขมิ้น Tamarind & Turmeric Scrub เขต/อำเภอแม่สอด 
 • "ดาวอินคา" เครื่องดื่มพร้อมชง เขต/อำเภอพบพระ 
 • ชามหิน เขต/อำเภอบ้านตาก 
 • ครกหิน เขต/อำเภอเมืองตาก 
 • ถ่านดูดกลิ่น เขต/อำเภอแม่สอด 
 • กรวยดอกไม้ในกรอบรูป เขต/อำเภอเมืองตาก 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทวีทรัพย์ ก่อสร้าง
 • บริษัท รุ่งสมบูรณ์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะกริ เคียว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สามยอด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูซุปการ์เม้นท์แอนด์คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเอ็ม ทราเวล เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรมิตร อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
 • บริษัท ภูทอง รีสอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระคุณพ่อแม่
 • บริษัท ไทยฟูดส์ 34 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.พี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บริษัท ไทย-เจแปน ฟู๊ด อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุริยะมณี
 • บริษัท อดินันท์ กัลยา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปอปลาตากลมกรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเอสพี คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที เอ็น อาร์ รีไซเคิล
 • บริษัท เอ็ม วาย แอนด์ เอช จำกัด
 • บริษัท อีเล็คทริก้า เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท กูรูพา จำกัด
 • บริษัท ซี.เอส. เทค แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท สยามธนโชค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอมัน แอนด์ อัน อินเตอร์เทรด
 • บริษัท โฮลเซลล์ เกรด เอ จำกัด
 • บริษัท เอโอซี ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท สินรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีวิล อีเอ็น กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วฟ้า เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวริทธิ์เทพ การช่าง
 • บริษัท เฮอร์บาไลน์ เฟเชียล สปา (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แคพพิเทิล ริช คอนซัลแทนท์ (ซี.อาร์.ซี.) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟมมิลี่ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านชัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนัมเบอร์ ไนน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจีราชลพัฒน์
 • บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (19) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เอ็ม.แอล.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
 • บริษัท ค้อน 89 จำกัด
 • บริษัท สุภาลัย 14 จำกัด
 • บริษัท สุนิภา 89 จำกัด

 • More..
  ตาก


  ไปหน้าที่ | 1