ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ชัยนาท
Chai Nat


คำขวัญ ชัยนาท : หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ภาคกลาง
พื้นที่2469.746 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 125029 ครัวเรือน
ประชากรชาย 157132
ประชากรหญิง 169479
ประชากรรวม 157132
Chai Nat เมืองชัยนาท เป็นเมืองโบราณ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่ตรงทางแยกฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ปากน้ำ
เมืองสรรค์(ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากลำน้ำเก่า) เมืองนี้ตั้งขึ้นหลังเมือง พันธุมวดี (สุพรรณบุรี) เป็นเมือง
หน้าด่านของเมืองสุโขทัย จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีแต่ชื่อเมืองแพรกส่วนเมืองชัยนาทเพิ่งมาปรากฎใน
รัชกาลสมเด็จ พระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อ พ.ศ.1890 ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าเลอไท สวรรคตกรุงสุโขทัยเกิดการแย่งชิง
ราชสมบัติพระรามาธิบดีที่ 1ทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพเข้ายึดเมืองชัยนาท หลังจากพระยาลิไท ขึ้น
ครองราชย์ทางกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1ได้สถาปนาให้เป็นราชธานีมีกำลังเข้มแข็งมากจึงได้
โปรดให้ขุนหลวงพระงั่วซึ่งครองเมืองสุพรรณบุรี ยกทัพมาตีเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย
เมืองชัยนาทจึงตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา โดยมีขุนหลวงพระงั่วเป็นผู้รักษาเมืองเมื่อกรุงสุโขทัยสงบแล้ว พระยาลิไทได ้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเจรจาขอเมืองชัยนาทคืนให้แก่กรุงศรีอยุธยา โดยมีขุนหลวงพระงั่ว
เป็นผู้รักษาเมือง เมื่อกรุงสุโขทัยสงบแล้วพระยาลิไทได้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยา เพื่อเจรจาขอเมืองชัยนาทคืน
ให้แก่กรุงสุโขทัย โดยจะยอมให้เป็นอิสระ และมีสัมพันธไมตรีต่อกัน กล่าวคือต่างฝ่ายก็ต่างมีอิสระต่อกัน ในที่สุด
กรุงศรีอยุธยาได้คืนเมืองชัยนาทให้แก่ กรุงสุโขทัย นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า การที่แคว้นกัมพุช (ลพบุรี)
เข้าร่วมมือในการรบ ประกอบกับกรุงศรีอยุธยากำลังสถาปนาได้ไม่นาน ถ้ามีศึกกระหนาบสองด้านจะสร้างปัญหา
ให้ไม่น้อย ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาคืนเมืองชัยนาทแก่กรุงสุโขทัยโดยดี

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องเมืองชัยนาทระหว่าง กรุงสุโขทัย กับ กรุงศรีอยุธยา ก็หายุติได้ไม่ เพราะในปี
พ.ศ.1912 สมเด็จพระรามาธิบปีที่ 1 เสด็จสวรรคต ทำให้สถานการณ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยา กับกรุงสุโขทัย กลับ
ตึงเครียดขึ้นอีก เมื่อขุนหลวงพระงั่วขึ้นครองราชย์แล้ว ได้เสด็จยกทัพมาตี กรุงสุโขทัย ในปี พ.ศ.1914 แต่ไม่มี
ผ่ายใดเป็นฝ่ายชนะ สงครามยืดเยื้อกันมาเป็นเวลานาน จนขุนหลวงพระงั่วเสด็จสวรรคต นักประวัติศาสตร์เข้าใจว่า
เมืองชัยนาท กลับเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง เพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พอสรุปได้ว่า เมือง
ชัยนาทแต่เดิมเป็นเมืองลูกหลวงกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช โอรสองค์ที่ 5ให้โอรสองค์ใหญ่ซึ่งพระนามว่า เจ้าอ้ายพระยา ไปครองเมืองสุพรรณบุรี เจ้ายี่พระยา โอรส องค์ที่ 2 ไปครอง
หัวเมืองแพรก หรือ ตรัยตรึงษ์ (อำเภอสรรคบุรี ในปัจจุบันนี้) เจ้าสามพระยา โอรสองค์ที่ 3 ไปครองเมืองชัยนาท
ต่อมา เมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จสวรรคตความทราบถึงพระเจ้ายี่พระยาก่อน จึงได้เตรียมการที่จะ
ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาสืบแทนต่อจากพระราชบิดา ฝ่ายเจ้าอ้ายพระยาเมื่อสืบทราบว่า พระราชอนุชายกกองทัพ
ไปพระนครศรีอยุธยา เพื่อต้องการครอบครองราชสมบัติ จึงรีบยกกองทัพไปบ้าง ประสงค์จะขึ้นครองราชสมบัติ
เช่นกัน กองทัพทั้งสองพบกันที่ต.ปาถ่าน แขวงกรุงศรีอยุธยา จึงเกิดรบพุ่งกัน ในที่สุดก็สิ้นพระชนม์ลง ทั้งสอง
พระองค์ พร้อมกัน ด้วยการทำยุทธหัตถีฝ่ายเจ้าสามพระยา ซึ่งขณะนั้นครองเมืองชัยนาทอยู่ เมื่อสมเด็จพระเชษฐา
สิ้นพระชนม์ ทั้งสองพระองค์แล้ว จึงได้ขึ้นเสวยราชย์ ครองกรุงศรีอยุธยา สืบแทนพระราชบิดา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

พ.ศ. 1994 เจ้าพระติโลกราช ครองเมืองเชียงใหม่ ยกทัพมาตีเมืองกำแพงเพชรได้แล้ว ส่งกำลัง
เข้ามากวาดต้อนผู้คนถึงเมืองชัยนาท เข้าใจว่าเมืองชัยนาท จะถูกทั้งให้เป็นเมืองร้างในคราวนั้นเอง เวลาได้
ล่วงมาได้ประมาณ 100 ปีเศษ ถึงรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิครองกรุงศรีอยุธยาทรงสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์
เพื่อเตรียมต่อสู่กับพม่า จีงเสด็จขึ้นไปกระทำพระราชพิธีมัธยมกรรมที่ตำบลชัยนาทบุรี แล้วตั้งเมืองชัยนาทขึ้นใหม่
ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองเดิม

พ.ศ. 2127 เจ้าพระยาเชียงใหม่(มังนรธาช่อ) ได้ยกทัพหลวงมาตั้งที่เมืองชัยนาท ครั้นทัพหน้า
ที่เข้ามาตั้งที่ปากครองบางพุทรา ถูกพระราชมนูรีถอย กลับไปแล้ว พระเจ้าเชียงใหม่ก็ถอยทัพ ไปตั้งที่กำแพงเพชรตามหลักฐานของกรมศิลปากร จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองสำคัญ เมืองหนึ่ง ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2319
ตรงกับวันเสาร์ เดือน 9 ขึ้น 12 ค่ำ (วันที่ 25 กรกฎาคม 2319) เจ้ากรุงธนบุรี ได้ยกทัพ ขึ้นมาขับไล่ ซึ่งกำลัง
รบติดพันกับไทยที่ นครสวรรค์เมื่อ พระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จมาถึงเมืองชัยนาทแล้ว ทัพพม่าได้ข่าวก็ตกใจเกรงกลัว
จึงละทิ้งค่ายที่นครสวรรค์แตกหนีไปทางเมืองอุทัยธานี พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกกองทัพติดตามข้าศึก จนถึงบ้าน
เดินบางนางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรี และเข้าโจมตีข้าศึกจนแตกยับเยินด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดชัยนาท จึงถือว่า วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวัน สถาปนา จังหวัด

โดยที่ เมืองชัยนาท ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภาคกลาง ตั้งอยู่ระหว่างกรุงสุโขทัน กับกรุงศรีอยุธยา
ในยามใดที่กรุงสุโขทัย เรืองอำนาจ ก็ยึดเอาเมืองชัยนาทเป็นเมืองหน้าด่าน แต่ยามใด ที่กรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจ
และกรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรือง เมืองชัยนาท ก็จะเป็นเมืองสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ ของกรุงศรีอยุธยา แม้แต่ในสมัย
กรุงธนบุรีเมืองชัยนาทก็ยังเป็นที่ตั้งหลวง ในการทำศึกกับพม่า ด้วยเหตุนี้เมืองชัยนาทจึงได้รับความกระทบ
กระเทือนจากสงครามอย่างมาก เป็นเวลา นับร้อยปี

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นที่ตำบลบ้านกล้วย ครั้นถึง รัชกาลที่ 5 ได้ทรง
ตั้งกองทหารราบที่ 16 ได้ย้ายไปที่นครสวรรค์ จึงย้ายศาลากลางไปตั้ง ในบริเวณที่เป็นกองทหารราบที่ 16 สำหรับ
เมืองชัยนาทนี้ จะได้นามมาแต่เมื่อใด ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่นอน ถ้าจะแปลความหมายของ "ชัยนาท" ก็นาจะ
ได้ความว่าเมืองที่มีชื่อเสียงในความมีชัย เป็นที่น่า สันนิษฐานว่า ชื่อเมืองชัยนาท นี้ คงจะได้ตั้งขึ้นภายหลังจาก
พ.ศ. 1702 แต่คงไม่ถึง พ.ศ.1946 กล่าวคือ ขวัญฟ้า หรือเจ้าคำฟ้า กษัตริย์ เมืองเมา เข้าทำสงครามกับอาณาจักรโยนกเจ้าเมือง ฟังคำ ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรโยนา หลังจากฟังคำแตก เจ้าเมืองคำฟังจึงอพยพ
ผู้คนลงมาเมืองแปบ (กำแพงเพชร) แล้วสร้างเมืองไตรตรึงษ์ ที่ตำบลแพรก (ตำบลแพรกศรีราชาในปัจจุบัน)
หลังจากนั้น คงจะได้สร้างเมืองชัยนาทขึ้น และเหตุที่ตั้งชื่อเมืองชัยนาท คงเนื่องจากการรบชนะเจ้าของท้องถิ่น
เดิม ส่วนที่กล่าวว่า นามชัยนาทคงจะได้มาก่อน พ.ศ.1946 นั้นเนื่องจากสมเด็จพระนครินทราธิราชได้โปรดให้
เจ้าสามพระยา ไปครองเมืองชัยนาทตามความในประวัติศาสตร์ พอจะเป็นที่สันนิษฐานกันได้ว่า คำว่าเมืองชัยนาท
คงจะได้ชื่อมาก่อนปี พ.ศ.1946

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดกรุณา เขต/อำเภอสรรพยา 
 • วัดธรรมามูลวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • วัดปากคลองมะขามเฒ่า เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • วัดพระแก้ว เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • วัดสองพี่น้อง เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • วัดพระแก้ว เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • วัดมหาธาตุ เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • วัดอินทาราม เขต/อำเภอสรรพยา 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • สวนนกชัยนาท เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • วัดธรรมิกาวาส เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • เขาสรรพยา เขต/อำเภอสรรพยา 
 • เขื่อนเจ้าพระยา เขต/อำเภอสรรพยา 
 • เมืองโบราณอู่ตะเภา เขต/อำเภอมโนรมย์ 
 • วัดเขาท่าพระ เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • วัดทรงเสวย เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • วัดไกลกังวล เขต/อำเภอหันคา 

 • วัดอินทราราม (ตลุก) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรพยา 
 • วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หันคา 
 • ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ หรือ ฟาร์มจระเข้วสันต์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ วัดสิงห์ 
 • เมืองอู่ตะเภา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ มโนรมย์ 
 • วัดพิชัยนาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หันคา 
 • เขื่อนเจ้าพระยา *** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สรรพยา  
 • เขาสรรพยา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สรรพยา 
 • วัดกรุณา * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรพยา 
 • กลุ่มแม่บ้านแชมพูสมุนไพร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรพยา 
 • อนุสาวรีย์ขุนสวรรค์ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรคบุรี  
 • วัดสองพี่น้อง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรคบุรี  
 • วัดมหาธาตุ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรคบุรี  
 • วัดพระแก้ว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สรรคบุรี  
 • สวนลิง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สรรคบุรี  
 • วัดปากคลองมะขามเฒ่า * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วัดสิงห์  
 • พิพิธภัณฑ์สันติธรรมโกศล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วัดสิงห์ 
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุณี * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดธรรมามูลวรวิหาร ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเขาท่าพระ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์หัตถกรรมผักตบชวา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนนกชัยนาท *** กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาแหลม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มโนรมย์ 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กิ่งเนินขาม 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดน้ำพุน้อย เขต/ตำบล สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดเขาหลักแก้วพรหมรังษี เขต/ตำบล สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดบ้านน้ำพุ เขต/ตำบล สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดหนองขนาก เขต/ตำบล กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดดงพระเจดีย์ เขต/ตำบล กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดหนองหวาย เขต/ตำบล วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดหนองเดิ่น เขต/ตำบล วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดวังน้ำขาว เขต/ตำบล วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดบ่อลึก เขต/ตำบล วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดทุ่งจำรอง เขต/ตำบล วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดสะพานหิน เขต/ตำบล สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดโพธิ์ทอง เขต/ตำบล สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดศรีสโมสร เขต/ตำบล กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดบ้านทับ เขต/ตำบล กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดหนองตะขบ เขต/ตำบล หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดไผ่ล้อม เขต/ตำบล หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดบ้านบ่อ เขต/ตำบล หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดเขาดิน เขต/ตำบล หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดดอนใหญ่ เขต/ตำบล หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 
 • วัดโสกลึกสามัคคีธรรม เขต/ตำบล กระบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 
 • วัดศรีเจริญธรรม เขต/ตำบล กระบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 
 • วัดพึ่งคงคาราม เขต/ตำบล บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 
 • วัดป่าดงเย็น เขต/ตำบล หนองแซง หันคา ชัยนาท 
 • วัดวิหารเก้าห้อง เขต/ตำบล บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 
 • วัดรางจิก เขต/ตำบล ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 
 • วัดศรีนวล เขต/ตำบล บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 
 • วัดห้วยสอง เขต/ตำบล สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 
 • วัดชัฎฝาง เขต/ตำบล หนองแซง หันคา ชัยนาท 
 • วัดรางดู่ เขต/ตำบล หนองแซง หันคา ชัยนาท 
 • วัดเขาราวเทียนทอง เขต/ตำบล เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ชัยนาท

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยนาท
 • คลินิกสุขภาพฟันชัยนาท
 • คลินิกแพทย์ชัยนาทเวชกรรม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 • รพ.รวมแพทย์ ชัยนาท
 • รพ.ชัยนาทนเรนทร
 • สอ.ต.ชัยนาท
 • สสอ.เมืองชัยนาท
 • สสจ.ชัยนาท
 • รพ.ศรีประจันต์
 • รพ.หันคา
 • รพ.สรรคบุรี
 • รพ.สรรพยา
 • รพ.วัดสิงห์
 • รพ.มโนรมย์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดอนแตง 
 • โรงเรียนวัดหางแขยง (สถิตราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจ 
 • โรงเรียนวัดหัวหว้า 
 • โรงเรียนบ้านหัวถนน 
 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม 
 • โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดหนองตาตน 
 • โรงเรียนวัดอู่ตะเภา (สถิตราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนวัดคลองกลาง (พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดสระดู่ 
 • โรงเรียนวัดหนองแซง 
 • โรงเรียนดอนสีนวน (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 
 • โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 
 • โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 
 • โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 
 • โรงเรียนวัดโคกหมู 
 • โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 
 • โรงเรียนวัดท่าแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 
 • โรงเรียนวัดทองนพคุณ 
 • โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
 • โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเ 
 • โรงเรียนวัดคลองเกษม 
 • โรงเรียนวัดวงเดือน 
 • โรงเรียนวัดหาดอาษา 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 
 • โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 
 • โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรร 
 • โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านคลองยาง 
 • โรงเรียนวัดโคกจันทน์ 
 • โรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา) 
 • โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
 • โรงเรียนสรรพยาวิทยา 
 • โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 
 • โรงเรียนวัดกำแพง 
 • โรงเรียนวัดโพธิมงคล 
 • โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 
 • โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 
 • โรงเรียนวัดกรุณา 
 • โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย (เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) 
 • โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 
 • โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดสมอ (วุฒาประชานุเคราะห์) 
 • โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ทองดีประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดมะปราง 
 • โรงเรียนวัดอินทาราม (เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 
 • โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐประชานุกูล 
 • โรงเรียนวัดบ้านหนอง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านโป่งแค 
 • โรงเรียนวัดเขาแก้ว 
 • โรงเรียนวัดนมโฑ (สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งแค 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 
 • โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 
 • โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 
 • โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
 • โรงเรียนวัดจันทน์ 
 • โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 
 • โรงเรียนวัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร 
 • โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดหอระฆัง 
 • โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 
 • โรงเรียนวัดหัวเด่น 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนวัดสนามชัย 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 
 • โรงเรียนวัดหนองแขม 
 • โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 
 • โรงเรียนเทพรัตน์ 
 • โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 
 • โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 
 • โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 
 • โรงเรียนวัดท่า 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดพร้าว 
 • โรงเรียนวัดโพธาราม 
 • โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (สำนักงานสลากก 
 • โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
 • โรงเรียนวัดพระแก้ว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ชัยนาทเซรามิค เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • ที่นอนดักคะนน เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ (วิสาหกิจชุมชน) เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • สวนส้มโอโชคชัย เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • สวนส้มโอพวงฉัตร เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • เสื่อกกและเครื่องจักสาน เขต/อำเภอมโนรมย์ 
 • ส้มโอมโนรมย์ เขต/อำเภอมโนรมย์ 
 • ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เขต/อำเภอสรรพยา 
 • หุ่นฟางนกเล็ก ชุมชนวัดโคกเข็ม เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • กลุ่มผลิตข้าวหลาม เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • น้ำตาลห้วยกรด เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านกุดจอก เขต/อำเภอหนองมะโมง 
 • กลุ่มทอผ้า เขต/อำเภอเนินขาม 
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง เขต/อำเภอเนินขาม 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและของชำร่วย เขต/อำเภอหันคา 
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • เล่าฮ่อเจี๊ยะ เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มอาชีพทำลูกปัด เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองบัวบาติก เขต/อำเภอวัดสิงห์ 
 • ร้านละเมียด เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มสรรพยาบาติก เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้ เขต/อำเภอสรรพยา 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มแม่บ้านวัดกำแพง เขต/อำเภอสรรพยา 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านสระไม้แดง เขต/อำเภอสรรคบุรี 
 • กระเป๋าหนังเทียม เขต/อำเภอหันคา 
 • กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกระโดน เขต/อำเภอหันคา 
 • กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค เขต/อำเภอหันคา 
 • ธรรมรสฟาร์มผึ้ง เขต/อำเภอหนองมะโมง 
 • เครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย เขต/อำเภอหนองมะโมง 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • ทองม้วนกรอบรสงาดำ เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดสะพาน เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัตถกรรมลูกปัด เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านดักคะนน เขต/อำเภอเมืองชัยนาท 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง เขต/อำเภอมโนรมย์ 
 • ขนมหน้างา กุลหลี ชัยนาท เขต/อำเภอสรรพยา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท มังกรเอกบริหารสินทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท มังกรเอกพลังงาน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญ 3688
 • บริษัท กระเพาะปลาเยาวราช 2014 จำกัด
 • บริษัท อลังการคอนกรีต จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย ฟิลิป เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรภัทรจิรัชยา
 • บริษัท เกษตรยนต์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมควรคิด การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวรกุลทรานสปอร์ต
 • บริษัท กสิกิจโภคภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท พูลทรัพย์ 999 จำกัด
 • บริษัท นิลเนตร (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ.ที กาญจนา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีประสิทธิ์ทัวร์
 • บริษัท สามารถเกษตรยนต์เทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาณิชย์การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทิมา ฟาร์ม
 • บริษัท เอสแอนด์ที โกลบิเวอร์ก คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท ไทยรสทิพย์ กรีน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันดา เอ็นจิเนียร์ 2550
 • บริษัท อรธณิกา เดคคอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น แอนด์ เค รุ่งเจริญพาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ไพศาลี
 • บริษัท ชัยอนันต์นาท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนรุ่งโรจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฎิพัทธ์ หอมกระทุ่ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเค เทรดดิ้ง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยนาทโฟน ออนไลน์
 • บริษัท ไอซีที ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ชัยนาท จำกัด
 • บริษัท ศิลาพุคำจาน จำกัด
 • บริษัท โรงสีวังกระชาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพรส เรดิโอ กรุ๊ป มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟมิลี่ กรุ๊ป มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด888 แสงทอง
 • บริษัท สหสิน ออยล์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ทวีกิต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัมรินทร์ ออยล์

 • More..
  ชัยนาท


  ไปหน้าที่ | 1