ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

กาฬสินธุ์
Kalasin


คำขวัญ กาฬสินธุ์ : หลวงพ่อองค์ดำลือเลือง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่6946.746 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 305844 ครัวเรือน
ประชากรชาย 487451
ประชากรหญิง 495967
ประชากรรวม 487451
Kalasin สมัย กรุงธนบุรีประมาณ พ.ศ.2310 พระเจ้าองค์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทน์ ได้สิ้นพระชนม์ โอรสท้าวเพี้ยเมืองแสนได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์และได้สถาปนา ขึ้นเป็น พระเจ้าแผ่นดินสืบแทน ทรงพระนามว่า "พระเจ้าศิริบุญสาร" พ.ศ. 2320 ท้าวโสมพะมิตร และ อุปราชเมืองแสนฆ้องโปง เมืองแสนหน้าง้ำเกิดขัดใจกับพระเจ้าศิริบุญสาร จึงรวบรวมผู้คนอพยพจากดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ข้ามมาตั้งบ้านเรือนบริเวณลุ่มน้ำก่ำแถบบ้านพรรณา (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร) ต่อมาท้าวศิริบุญสารได้ยกกองทัพติดตามมา ท้าวโสมพะมิตรจึงอพยพต่อไปโดยแยกเป็น 2 สาย คือ

สายที่ 1 มี เมืองแสนหน้าง้ำเป็นหัวหน้า อพยพไปทางทิศตะวันออกสมทบกับพระวอหลบหนีไปจนถึงนครจำปาศักดิ์ขอพึ่งบารมี ของ พระเจ้าหลวงแห่งนครจำปาศักดิ์ และตั้งบ้านเรือน ณ ดอนค้อนกอง ต่อมาเรียกว่า "ค่ายบ้านดู่บ้านแก" ในปี พ.ศ. 2321 พระเจ้าศิริบุญสาร ให้เพี้ยสรรคสุโภย ยกกองทัพมาปราบ พระวอตายในสนามรบ ผู้คนที่เหลือจึงอพยพไปอยู่ในเกาะกลางลำแม่น้ำมูล ชื่อว่า "ดอนมดแดง" (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี)
สายที่ 2 มีท้าวโสมพะมิตรเป็นหัวหน้า ได้อพยพข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้ และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านกลางหมื่น ต่อมาท้าวโสมพะมิตร ได้ส่งท้าวตรัยและคณะ ออกเสาะหาชัยภูมิที่จะสร้างเมืองใหม่ใช้เวลาประมาณปีเศษจึงพบทำเลที่เหมาะสม คือบริเวณลำน้ำปาวและเห็นว่าแก่งสำโรงชายสงเปลือยมีดิน น้ำอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนและได้จัดตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

พ.ศ. 2336 ท้าวโสมพะมิตรได้ นำเครื่องบรรณาการ คือ กาน้ำสัมฤทธิ์ เข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี และขอตั้งบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง ได้รับพระราชทานนามว่า "กาฬสินธุ์" และได้แต่งตั้งให้ ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร"

พ.ศ. 2437 สมัยพระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล มี มณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และให้เมืองกาฬสินธุ์ เป็น "อำเภออุทัยกาฬสินธุ์" ขึ้นกับจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2456 ได้ยกฐานะอำเภออุทัยกาฬสินธุ์เป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" ให้มีอำนาจปกครอง อำเภออุทัยกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอ กมลาไสย และอำเภอยางตลาด โดยให้ขึ้นต่อมณฑลร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2474 จังหวัดกาฬสินธุ์ถูกยุบเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม และ 1 ตุลาคม 2490 ได้ยกฐานะเป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์" จนถึงปัจจุบัน

กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
จังหวัด กาฬสินธุ์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.5 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • เขื่อนลำปาว เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • น้ำตกตาดทอง เขต/อำเภอเขาวง 
 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร เขต/อำเภอสหัสขันธ์ 
 • ผาเสวย เขต/อำเภอสมเด็จ 
 • น้ำตกแก้งกะอาม เขต/อำเภอสมเด็จ 
 • พระธาตุยาคู เขต/อำเภอกมลาไสย 
 • พุทธสถานภูปอ เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) พระไสยาสน์ เขต/อำเภอสหัสขันธ์ 
 • วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) เขต/อำเภอสหัสขันธ์ 
 • โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เขต/อำเภอคำม่วง 
 • วนอุทยานภูพระ เขต/อำเภอท่าคันโท 
 • วัดกลางพระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม เขต/อำเภอกมลาไสย 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • อนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • วงเวียนโปงลาง เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • วนอุทยานภูแฝก เขต/อำเภอนาคู 
 • น้ำตกผานางคอย เขต/อำเภอนาคู 

 • ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน  เขต/อำเภอ คำม่วง 
 • ศาลหลักเมือง  เขต/อำเภอ เมือง 
 • อนุสาวรีย์พระยาไชยสุนทร  เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าพุทธบุตร(วัดบ้านโพนวิมาน)  เขต/อำเภอ เขาวง 
 • วัดศิลาอาสน์จิตรราษฎร์รังสรรค์  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์ 
 • วัดโพธิชัยบ้านหนองห้าง  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์ 
 • วัดสิมนาโก  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์ 
 • วัดป่าพุทธมงคล  เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอุดมประชาราษฎร์รังสรรค  เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดประสิทธิ์ไชยาราม  เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดใต้โพธิ์ค้ำ  เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูสิงห์  เขต/อำเภอ สหัสขันธ์ 
 • สวนสะออน  เขต/อำเภอ ยางตลาด 
 • วนอุทยานภูวัว  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์ 
 • น้ำตกคำเตย  เขต/อำเภอ นาคู 
 • น้ำตกแม่ยาง  เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธ์  เขต/อำเภอ เมือง 
 • แหลมโนนวิเศษ*  เขต/อำเภอ หนองกุงศรี 
 • วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์*)  เขต/อำเภอ ห้วยผึ้ง 
 • สวนไดโนเสาร์*  เขต/อำเภอ สหัสขันธ์ 
 • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว***  เขต/อำเภอ สหัสขันธ์ 
 • พระพุทธรูปยืนมงคล  เขต/อำเภอ ยางตลาด 
 • พระธาตุภูถ้ำพระ*  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์  
 • ผาเสวย**  เขต/อำเภอ สมเด็จ 
 • กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง  เขต/อำเภอ กุฉินารายณ์  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดป่าทองประดิษฐ์ เขต/ตำบล ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 
 • วัดป่าสวรรค์จันทาราม เขต/ตำบล นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 
 • วัดดอนม่วง เขต/ตำบล โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 
 • วัดลำชีศรีวนาราม เขต/ตำบล ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 
 • วัดบ้านนายอ เขต/ตำบล โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 
 • วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาด เขต/ตำบล บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 
 • วัดปทุมรังษี เขต/ตำบล ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 
 • วัดบ้านม่วงนาดี เขต/ตำบล โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 
 • วัดม่วงนาดี เขต/ตำบล โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 
 • วัดป่าวิเวก เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดป่ามุจลินท์ เขต/ตำบล ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดพรหมวิหาร เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดนิคมห้วยผึ้ง เขต/ตำบล นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดอัมพวันบ้านผึ้ง เขต/ตำบล ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร เขต/ตำบล ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดปิยะมงคล เขต/ตำบล ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดบ้านคำม่วง เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดตลาดม่วง เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดสุทธาวาส เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดหนองอีบุตร เขต/ตำบล หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย เขต/ตำบล คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดสว่างนภา เขต/ตำบล นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 
 • วัดศรีทองโนนสมบูรณ์ เขต/ตำบล ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดสระเกษ เขต/ตำบล หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดสี่แยกสมเด็จ เขต/ตำบล สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดรังษีชัชวาลย์ เขต/ตำบล สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดหนองแวงศิลาราม เขต/ตำบล หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดวีระวงศาวาส เขต/ตำบล สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดเวฬุวนาราม เขต/ตำบล หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
 • วัดป่ามัชฌิมวาส เขต/ตำบล หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ กาฬสินธุ์

  สถานพยาบาล
 • ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ สาขา 3
 • ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ สาขา 2
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 • รพ.กาฬสินธุ์
 • สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
 • สสจ.กาฬสินธุ์
 • รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
 • รพ.ห้วยผึ้ง
 • รพ.สมเด็จ
 • รพ.หนองกุงศรี
 • รพ.ท่าคันโท
 • รพ.คำม่วง
 • รพ.สหัสขันธ์
 • รพ.ห้วยเม็ก
 • รพ.ยางตลาด
 • รพ.เขาวง
 • รพ.ร่องคำ
 • รพ.กมลาไสย
 • รพ.นามน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 
 • โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนบ้านปลาขาว 
 • โรงเรียนบ้านคำม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะงง 
 • โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 
 • โรงเรียนคำบงพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านผึ้ง 
 • โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 
 • โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 
 • โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยฝา 
 • โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 
 • โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 
 • โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 
 • โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 
 • โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 
 • โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 
 • โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 
 • โรงเรียนหนองบัวกลาง 
 • โรงเรียนหนองบัวนอก 
 • โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 
 • โรงเรียนหนองบัวใน 
 • โรงเรียนสังคมพัฒนา 
 • โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 
 • โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 
 • โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 
 • โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 
 • โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 
 • โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 
 • โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 
 • โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 • โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 
 • โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 
 • โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 
 • โรงเรียนหนองโพนสูง 
 • โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนนามนพิทยาคม 
 • โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 
 • โรงเรียนคำโองวิทยา 
 • โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 
 • โรงเรียนนาบงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 • โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 
 • โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 
 • โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 
 • โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 
 • โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 
 • โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 
 • โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 
 • โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
 • โรงเรียนหนองแข้วิทยา 
 • โรงเรียนคำขามวิทยา 
 • โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 
 • โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 
 • โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
 • โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 
 • โรงเรียนคำไฮวิทยา 
 • โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 
 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
 • โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 
 • โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 
 • โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 
 • โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
 • โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนางาม 
 • โรงเรียนหนองโนวิทยา 
 • โรงเรียนโคกเครือวิทยา 
 • โรงเรียนประชารัฐศึกษา 
 • โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 
 • โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
 • โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 
 • โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านนิวเฟรน เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง) เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 • ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง เขต/อำเภอกุฉินารายณ์ 
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เขต/อำเภอคำม่วง 
 • พรนภาโภชนา เขต/อำเภอสมเด็จ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด3บี เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ เค กาฬสินธุ์ เฮ้าส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ เอส พี ออแกนิคไลค์
 • บริษัท ภูพรหมพัฒน์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ-สบาย การก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม บี อาร์ อิเล็คทริค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรชินทรัพย์เพิ่มพูน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอที พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมฤกษ์มงคล ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินมงคล เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทธนันท์ โมบาย แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยิ่งยศทวีทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อน เทเลคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทรวารี
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.3 ต.สำราญ (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.3 ต.นาบอน (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.10 ต.เนินยาง (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.4 ต.สำราญ (กส) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภกิจเจริญผล
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.8 ต.หมูม่น (กส) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคอินทรีย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.4 ต.เหล่ากลาง (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.2 ต.เหล่ากลาง (กส) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปาณัทปนิดา เรดิโอ
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.17 ต.คลองขาม (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.14 ต.คลองขาม (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.5 ต.อุ่มเม่า (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.6 ต.อุ่มเม่า (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.6ต.หัวงัว (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม. 1 ต.หัวงัว (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม.5 ต.หัวงัว (กส) จำกัด
 • บริษัท โซล่าชุมชน ม. 2 ต.หัวงัว (กส) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญนาค กระจก อลูมิเนียม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวขาว กระจก อลูมิเนียม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนารายณ์ เลอบัว
 • บริษัท ฟอร์ริช เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์อร่าม ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภานุเดช พี.พี คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจีดี เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 • More..
  กาฬสินธุ์


  ไปหน้าที่ | 1