ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son


คำขวัญ แม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
ภาคเหนือ
พื้นที่12681.259 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 112268 ครัวเรือน
ประชากรชาย 144302
ประชากรหญิง 139836
ประชากรรวม 144302
Mae Hong Son ประวัติความเป็นมา
จากหลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานเรื่องราวที่เป็นบันทึก ตำนาน พงศาวดาร คำบอกเล่าสืบต่อกันมา ประกอบกับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พอสรุปการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้


การตั้งถิ่นฐานของผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้จากที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ในถ้ำแถบอำเภอปางมะผ้า ซึ่งพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ กระดูกสัตว์และเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหารมากมายหลายชนิด เช่น เมล็ดน้ำเต้า แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวเปลือก เป็นต้น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหิน เช่น เครื่องมือหินขัดเป็นขวานหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องมือหินกะเทาะ ขวานหิน เป็นต้น เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก เช่น ห่วงเหล็ก ขวานด้ามสั้น สิ่ว เป็นต้น ลูกปัด เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เศษภาชนะดินเผาลายขูดขีด โลงที่ทำขึ้นโดยการขุดเจาะท่อนไม้ซุงลักษณะคล้ายเรือหัวท้ายตัด เรียกว่า “โลงผีแมน” หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้บริเวณตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางหมู และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบขวานหินกะเทาะ เครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือสะเก็ดหิน เป็นต้น บ่งบอกว่าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลาย (32,000 ปี มาแล้ว) ถึงยุคโลหะ-เหล็ก (1,100 ปีมาแล้ว)

ภาพเขียนโบราณ
โลงผีเเมน

โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนยุคประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชาวพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเป็นของตัวเอง เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซู ละว้า เป็นต้น ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขาและพื้นที่สูง มีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับป่าเขาแม่น้ำ อยู่รวมกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน เมื่อบริเวณใดมีผู้คนหนาแน่นขึ้น ที่ทำกินไม่พอ ก็จะออกแสวงหาทำเลใหม่ให้ทำมาหากินได้โดยสะดวก และมีผู้คนที่อพยพมาจากบริเวณใกล้เคียง อาทิ คนไต (ไทใหญ่) จากรัฐฉาน คนเมืองจากเชียงใหม่ เป็นต้น เข้ามาตั้งหลักแหล่ง แสวงหาทำเลที่ทำกิน เมื่อมีผู้คนมากขึ้นก็รวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ผู้คนที่อาศัยตามที่ราบส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่บนภูเขามักจะเป็นชาวพื้นเมือง

บริเวณตัวอำเภอปาย แต่เดิมเรียกว่า บ้านดอน ก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1800 ตรงกับสมัยอาณาจักรล้านนา โดยชาวไทใหญ่ชื่อพะก่าซอ ได้รวบรวมคนจากเมืองต่าง ๆ ในประเทศพม่าเข้ามาสำรวจและก่อตั้งหมู่บ้านจนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาคิดจะยึดเป็นเมืองขึ้น จึงนำทัพมาตีอยู่หลายครั้งหลายสมัยก็ไม่สามารถยึดได้ จนประมาณปี พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา ได้ให้แม่ทัพชื่อศรีใจยา ยกทัพมาตีบ้านดอนได้สำเร็จ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าชัยสงครามปกครองบ้านดอนในเวลาต่อมา

ประมาณ ปี พ.ศ. 2374 ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสมัยของพระยาพุทธวงค์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 4 เจ้าหนานมหาวงศ์ (พระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 5 ขณะเป็นอุปราช) ต้องการช้างป่าไว้ใช้งาน จึงให้ “เจ้าแก้วเมืองมา” เป็นแม่กองนำไพร่พล ช้างต่อ และหมอควาญ ออกเดินทางไปตรวจชายแดนด้านตะวันตกของนครเชียงใหม่และจับช้างป่ามาฝึกใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมายกกระบวนเดินทางรอนแรมจากเชียงใหม่ผ่านไปทางเมืองปาย ใช้เวลาหลายคืนจนบรรลุถึงป่าโปร่งแห่งหนึ่งทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำปาย เป็นบริเวณที่มีหมูป่าลงมากินโป่งชุกชุม เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าที่แถวนี้เป็นทำเลที่ดี น้ำท่าบริบูรณ์ สมควรที่จะตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงหยุดพักอยู่ ณ ที่นี้ และเรียกผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมห้วย ริมเขาซึ่งเป็นชาวไทใหญ่และกะเหรี่ยง (ยางแดง) มาประชุมชี้แจงให้ทราบถึงความคิดที่จะตั้งบริเวณนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้าน และบุกเบิกที่ดินที่เป็นไร่นาที่ทำมาหากินต่อไป เจ้าแก้วเมืองมาแต่งตั้งให้ชาวไทใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้าน ชื่อว่า “พะกาหม่อง” ให้เป็น “ก๊าง” (คือตำแหน่งนายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน) คอยควบคุมดูแลและให้คำแนะนำลูกบ้านในการดำเนินการต่อไป พะกาหม่องได้ชักชวนเกลี้ยกล่อมพวกที่อยู่ใกล้เคียงให้ย้ายมาอยู่รวมกัน แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านโป่งหมู” (ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมู) เมื่อจัดตั้งหมู่บ้านแล้ว เจ้าแก้วเมืองมาก็ยกขบวนเดินทางตรวจชายแดนและคล้องช้างป่าต่อไปจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่ง มีรอยช้างป่าอยู่มากมาย ก็หยุดคล้องช้างป่าได้หลายเชือก และตั้งคอกสอนช้างในร่องห้วย ริมห้วยนั้นเป็นพื้นที่ราบกว้างขวาง พื้นดินดีกว่าบ้านโป่งหมู และมีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นอันมาก เจ้าแก้วเมืองมาเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมพอจะตั้งเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง จึงเรียกชาวไทใหญ่คนหนึ่งจากบ้านโป่งหมูคือ “แสนโกม” บุตรเขยของพะกาหม่อง ให้มาเป็นหัวหน้าเกลี้ยกล่อมผู้คนให้มาอยู่รวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า “บ้านแม่ฮ่องสอน” เมื่อเจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างป่าได้พอสมควรแล้วก็เดินทางกลับนครเชียงใหม่ พะกาหม่องและแสนโกมได้ชักชวนผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงให้อพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทำมาหากินจนแน่นหนาขึ้นเป็นหมู่บ้านใหญ่ ต่อมาพะกาหม่องและแสนโกมเห็นว่าบริเวณนั้นมีไม้สักมาก หากตัดเอาไม้สักไปขายประเทศพม่าโดยใช้วิธีชักลากลงลำห้วย แล้วปล่อยให้ไหลลงแม่น้ำคง (แม่น้ำสาละวิน) ก็คงได้เงินมาช่วยในด้านเศรษฐกิจและการบำรุงบ้านเมือง เมื่อปรึกษาหารือกันดีแล้ว พะกาหม่องและแสนโกมจึงเดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพื่อกราบทูลขออนุญาตตัดฟันชักลากไม้ไปขาย แล้วจะแบ่งเงินค่าตอไม้ตอบแทนถวายตลอดปี พระเจ้ามโหตรประเทศทรงอนุญาต พะกาหม่องและแสนโกมจึงได้ทำไม้ขอนสักส่งไปขายที่เมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า ได้เงินมาก็เก็บแบ่งถวายพระเจ้ามโหตรประเทศทุกปี และนำมาใช้บำรุงบ้านเมือง และประโยชน์ส่วนตัว บ้านโป่งหมู่และบ้านแม่ฮ่องสอนก็เจริญขึ้นตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2399 ตรงกับสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 หัวเมืองไทใหญ่ที่ตั้งอยู่แถบฝั่งแม่น้ำคง (แม่น้ำสาละวิน) ด้านตะวันตกในประเทศพม่า อาทิ เมืองจ๋ามก่า เมืองหมอกใหม่ เป็นต้น เกิดการจลาจล รบราฆ่าฟัน มีชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านปางหมูและบ้านแม่ฮ่องสอน บางพวกอพยพลงไปทางใต้อาศัยอยู่ที่บ้านขุนยวม (หมู่บ้านไทใหญ่บนภูเขา) บางพวกอพยพเลยขึ้นไปทางเหนือไปอยู่ที่เมืองปาย การอพยพครั้งนั้นมีชาวไทใหญ่ผู้หนึ่งชื่อ “ชานกะเล” (ตามตำนานคนไทใหญ่กล่าวว่าชานกะเลเป็นยอดทหารฝีมือเอกของเจ้าฟ้าโกหร่าน เจ้าฟ้าชาวไทใหญ่ผู้ปกครองเมืองหมอกใหม่ เป็นคนรักของเจ้านางเมวดีหรือที่ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่า “เจ้านางเมี๊ยะ” หลานของเจ้าฟ้าโกหร่าน) ชานกะเลเป็นคนขยัน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด ซื่อสัตย์ อดทน หลังจากอพยพเข้ามาอาศัยที่บ้างปางหมูได้ช่วยพะกาหม่องทำไม้ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานโดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก พะกาหม่องไว้วางใจและรักใคร่มากจึงยกบุตรสาวชื่อคำใสให้เป็นภรรยา ต่อมาภายหลังนางคำใสตาย ชานกะเลได้แต่งงานกับเจ้านางเมี๊ยะและนำครอบครัวพร้อม “ปู่โทะ” คนสนิทลงใต้ไปตั้งเมืองอยู่บนภูเขาทางเหนือต้นแม่น้ำยวม เรียกว่า เมืองกุ๋นลม (หรือขุนยวมในปัจจุบัน) ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลมได้เจริญรุ่งเรือง มีการค้ากับประเทศพม่าสามารถส่งค่าตอไม้ให้นครเชียงใหม่จำนวนมาก

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกดาวดึงส์ เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • น้ำตกหมอแปง เขต/อำเภอปาย 
 • น้ำตกแม่ริด เขต/อำเภอสบเมย 
 • น้ำตกแม่สุรินทร์ เขต/อำเภอขุนยวม 
 • น้ำตกแม่อูคอ เขต/อำเภอขุนยวม 
 • น้ำตกแม่เย็น เขต/อำเภอปาย 
 • บ่อน้ำร้อนผาบ่อง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • น้ำพุร้อนเมืองแปง เขต/อำเภอปาย 
 • กองแลน เขต/อำเภอปาย 
 • บ่อน้ำแร่ธรรมชาติไทรงาม เขต/อำเภอปาย 
 • ชุมชนบ้านน้ำฮูหายใจ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • บ่อน้ำร้อนหนองแห้ง เขต/อำเภอขุนยวม 
 • บ่อน้ำร้อนแม่ฮู เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • ชุมชนบ้านห้วยฮี้ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • บ้านแม่ละนา เขต/อำเภอปางมะผ้า 
 • แม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ เขต/อำเภอสบเมย 
 • วัดพระธาตุจอมมอญ เขต/อำเภอแม่สะเรียง 
 • ดอยปุยหลวง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

 • น้ำตกผาเสื่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านเมืองปอน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ขุนยวม 
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่สะเรียง 
 • กะเหรียงคอยาวบ้านน้ำเพียงดิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานกล้วยไม้รองเท้านารี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ขุนยวม 
 • โฮมสเตย์บ้านแม่ละนา  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปางมะผ้า 
 • โฮมสเตย์บ้านบ่อไคร้  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปางมะผ้า 
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปาย 
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ห้วยน้ำรู และดอยสามหมื่น  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปาย 
 • ห้วยจอกหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปาย 
 • หมู่บ้านละว้า(ลัวะ)แม่ละอูบ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ลาน้อย 
 • หมู่บ้านมูเซอยะโป่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปาย 
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปาย 
 • หนองจองคำ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • หนองเขียว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปาย 
 • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่จะ(ห้วยจอกหลวง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปาย 
 • สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปางมะผ้า 
 • สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปางมะผ้า 
 • ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดม่วยต่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ขุนยวม 
 • วัดพระธาตุจอมมอญ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ลาน้อย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6 
  วัดในจังหวัด
 • วัดปางคาม เขต/ตำบล ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
 • วัดนาปู่ป้อม เขต/ตำบล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่ละนา เขต/ตำบล ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
 • วัดเมืองแพม เขต/ตำบล ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
 • วัดสบป่อง เขต/ตำบล สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่คะตวน เขต/ตำบล สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่เกาะ เขต/ตำบล แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดผาผ่า เขต/ตำบล แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดบ้านไหม้ เขต/ตำบล แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดคอนผึ้ง เขต/ตำบล แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดกองก๋อย เขต/ตำบล กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดสันติพัฒนา เขต/ตำบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดทุ่งรวงทอง เขต/ตำบล แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่ปาง เขต/ตำบล สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่สุ เขต/ตำบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่ลาหลวง เขต/ตำบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดศรีลาภา เขต/ตำบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดโวหารคุณ เขต/ตำบล แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดท่าผาปุ้ม เขต/ตำบล ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่ลาน้อย เขต/ตำบล แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 
 • วัดจอมมอญ เขต/ตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดพระธาตุจอมมอญ เขต/ตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดแม่สะลาบ เขต/ตำบล แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดบ้านไร่ เขต/ตำบล แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดสล่าเชียงตอง เขต/ตำบล เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดดอยเกิ้ง เขต/ตำบล แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดป่าหมาก เขต/ตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดทุ่งแพม เขต/ตำบล แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดห้วยหลวง เขต/ตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
 • วัดท่าข้ามเหนือ เขต/ตำบล บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ แม่ฮ่องสอน

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
 • สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
 • สสจ.แม่ฮ่องสอน
 • รพ.ปางมะผ้า
 • รพ.สบเมย
 • รพ.แม่ลาน้อย
 • รพ.แม่สะเรียง
 • รพ.ปาย
 • รพ.ขุนยวม
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 
 • โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 
 • โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำริน 
 • โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 
 • โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 
 • โรงเรียนบ้านปางคาม 
 • โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ละนา 
 • โรงเรียนบ้านวนาหลวง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 
 • โรงเรียนบ้านผามอน 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 
 • โรงเรียนบ้านเมืองแพม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อสาขาปางตอง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 
 • โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 
 • โรงเรียนบ้านส่อแบะ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 
 • โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 
 • โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 
 • โรงเรียนต.ช.ด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ 
 • โรงเรียนตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยฟาน 
 • โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 
 • โรงเรียนบ้านแม่สุริน 
 • โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 
 • โรงเรียนขุนยวม 
 • โรงเรียนรักษ์ไพรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 
 • โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 
 • โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 
 • โรงเรียนบ้านคำสุข 
 • โรงเรียนบ้านนางิ้ว 
 • โรงเรียนบ้านพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 
 • โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 
 • โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 
 • โรงเรียนบ้านปางตอง 
 • โรงเรียนบ้านประตูเมือง 
 • โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 
 • โรงเรียนต.ช.ด.บำรุงที่ 60 ส.บ้านนาหัวแหลม 
 • โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 
 • โรงเรียนบ้านห้วยนา 
 • โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 
 • โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านหว่าโน 
 • โรงเรียนบ้านแม่ออ 
 • โรงเรียนบ้านแม่หาด 
 • โรงเรียนบ้านหัวปอน 
 • โรงเรียนพุทธเกษตร 
 • โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 
 • โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 
 • โรงเรียนบ้านแกงหอม 
 • โรงเรียนบ้านขุนสาใน 
 • โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งสา 
 • โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
 • โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร 
 • โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 
 • โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านปางบึงราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านมะโนรา 
 • โรงเรียนบ้านสบแพม 
 • โรงเรียนบ้านแพมบก 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
 • โรงเรียนบ้านแม่ปิง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 
 • โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 
 • โรงเรียนบ้านป่ายาง 
 • โรงเรียนบ้านหมอแปง 
 • โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 
 • โรงเรียนบ้านดอยผีลู 
 • โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านปางแปก 
 • โรงเรียนบ้านนาจลอง 
 • โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 
 • โรงเรียนบ้านแกงหอม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กรกมล เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • เจ๊ม่วย เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ผ้าฝ้าย เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • มณีรัตน์ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • หลุยส์ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • อำภา เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • โลคอล เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • Pai Republic เขต/อำเภอปาย 
 • มิตรไทย เขต/อำเภอปาย 
 • กู้ดสปี เขต/อำเภอปาย 
 • ปายไทป์ เขต/อำเภอปาย 
 • ปาด็อง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • Return to Simple เขต/อำเภอปาย 
 • ไกลถิ่น แฟมิลี่ช็อป เขต/อำเภอปาย 
 • ร้านคุณเสือ & ปาย เขต/อำเภอปาย 
 • ร้านสบายดี เขต/อำเภอปาย 
 • ร้านศูนย์รวมสอนค้าโอทอปจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กำแพงเมืองจีนบ้านสันติชล) เขต/อำเภอปาย 
 • ร้านปายนิยม เขต/อำเภอปาย 
 • ร้านสามอาร์สโตร์ เขต/อำเภอปาย 
 • เฮ็ดก้อเหลียว เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • น้ำมันงา ตรากล้วยไม้ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • เฮ็ดก้อเหลียว สาขา 2 แม่สะเรียง เขต/อำเภอแม่สะเรียง 
 • วิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้าย เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ฟู๊ด ฟอร์เรส แม่ฮ่องสอน เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • พิมพาผ้าปัก เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ไอซ์ บีน by กุงคุณลุง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • กุงคุณลุง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ชมวิว คอฟฟี่ เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ลีไวน์รักไทย เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ร้านชาหล่า เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ชาสา รักไทย ของฝากของที่ระลึก เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • โจโจ้ซัง เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • อรวราผ้าทอมือ เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • โมซัมเบรียง บ้านละอูบ เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • กลุ่มผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม เขต/อำเภอแม่ลาน้อย 
 • ปากาญอ สาขา ถนนคนเดิน เขต/อำเภอปาย 
 • ทับทิม เจมส์ เขต/อำเภอแม่สะเรียง 
 • ชาหลงท่วง เขต/อำเภอปาย 
 • ชีวาดิน (ปายนา ปายตา) เขต/อำเภอปาย 
 • ปากาญอ สาขา OTOP แม่น้ำปิง เขต/อำเภอปาย 
 • ชุมชนบ้านจ่าโบ่ และ Dekdoi Coffee Jabo เด็กดอยบ้านจ่าโบ่ เขต/อำเภอปางมะผ้า 
 • ถั่วสายฟ้า เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • บ้านถั่ว เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 • ถั่วคั่วป้าแหลง เขต/อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงสากลบ้านกาศจริงจริง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีแอล แพลนนิ่ง ดีไซน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยการก่อสร้าง แม่สะเรียง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยจิตจันยะ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปายชัยถาวร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิทธิสอนคอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ช.พรชัยรัตนภูมิอำพัน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณเสือแอนด์ปายเนเชอรัลโปรดักส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัทรปรีดา การค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชมพู่ การค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งท้องไร่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.พี.อาร์.ก่อสร้าง
 • บริษัท ต้นนุ่น ลอยก่อ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองพิเชฐกุล
 • บริษัท แฮปปี้ปาย ลิฟวิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้าหลง คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าส่องเรดิโอ
 • บริษัท ปาย เซอร์คัส รีสอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐกิตติ์ 57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพรการค้าและบริการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปายวอเตอร์
 • บริษัท แอดไวซ์ ไอทีโฮลดิงส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดว.วนากาญจน์
 • บริษัท ซูเลียน อุดมทรัพย์ แม่ฮ่องสอน เอเยนซี่ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพพิทักษ์แม่ลา
 • บริษัท แอดไวซ์ แม่ฮ่องสอน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.รุ่งเรืองการก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.อาร์.กรุ๊ป
 • บริษัท คอมมอน กราวด์ ไทย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.รุ่งเรืองการก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.อาร์.กรุ๊ป
 • บริษัท คอมมอน กราวด์ ไทย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนานนท์ คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัท ฤทธี จำกัด
 • บริษัท เดือนฉายดี รีสอร์ท จำกัด
 • หส.บ้านฝรั่งเกทเฮ้าส์แอนด์รีสอร์ท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่สะเรียงโปรโมชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรมีค่าวัสดุก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮาร์ดเอ็ท ปาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปาย ดูร์ ซี รีสอร์ท

 • More..
  แม่ฮ่องสอน


  ไปหน้าที่ | 1