ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

แพร่
Phrae


คำขวัญ แพร่ : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
ภาคเหนือ
พื้นที่6538.598 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 177308 ครัวเรือน
ประชากรชาย 213494
ประชากรหญิง 228232
ประชากรรวม 213494
Phrae เมืองแพร่ เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล
แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้น ในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง
เมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏ
ในตํานานพงศาวดาร และจารึกของเมืองอื่นๆ บ้างเพียงเล็กน้อย
จากการศึกษาค้นคว้า และตรวจสอบหลักฐานจากตํานานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและ
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลําพูน
พะเยา น่าน
เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตํานานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล”
ดังปรากฏในตํานานสร้างพระธาตุลําปางหลวง ว่า
“เบื้องหน้าแต่นั้นนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราชสมบัติในพลรัฐนคร
อันมีในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร (ลําปาง) นี่ ทราบว่าสรีรพระธาตุพระพุทธเจ้ามีในลัมภกัปปะนคร
ก็ปรารถนาจะใคร่ได้”
ในสมัยขอมเรืองอํานาจ ราว พ.ศ. ๑๔๗๐-๑๕๖๐ นั้น พระนางจามเทวีได้แผ่อํานาจเข้า
ครอบครองดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลําพูนเป็น
หริภุญไชย น่านเป็นนันทบุรีเมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือ นครโกศัย
ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตาม
หลักภาษาศาสตร์เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้”

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วนอุทยานแพะเมืองผี เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดจอมสวรรค์ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดศรีดอนคำ เขต/อำเภอลอง 
 • วัดพระนอน เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดสระบ่อแก้ว เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • บ้านทุ่งโฮ้ง เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • บ้านร่องฟอง เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • บ้านโป่งศรี เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • อ่างเก็บน้ำแม่มาน เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เขต/อำเภอลอง 
 • น้ำตกตาดหมอก เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • พระธาตุปูแจ เขต/อำเภอร้องกวาง 
 • บ้านวงศ์บุรี เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • พิพิธภัณฑ์ไม้สัก เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ตลาดโต้รุ่งประตูชัย เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ประตูเมืองแพร่ และกำแพงเมืองโบราณ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 

 • อ่างเก็บน้ำแม่สอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สอง 
 • หาดวังเงิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลอง 
 • น้ำตกตาดหมอก (น้ำตกแม่คอย) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านร่องฟอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านโป่งศรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดหัวดง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • หลักเมืองจังหวัดแพร่  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุศรีดอนคำ (วัดห้วยอ้อ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลอง 
 • วนอุทยานแพะเมืองผี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่างเก็บน้ำแม่มาน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สูงเม่น 
 • สวนป่าผาลายคำ  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้องกวาง 
 • ชุมชนบ้านข่วงบุก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เด่นชัย 
 • อุทยานลิลิตพระลอ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สอง 
 • หมู่บ้านทอผ้าตีนจก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลอง 
 • วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สูงเม่น 
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านฝ้าย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านนาตอง  มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สอง 
 • พระธาตุพระลอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สอง 
 • อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • โล้ชิงช้าชาวเผ่าอีก้อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • หล่มด้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สอง 
 • จุดชมวิวเหมืองแร่แบไรต์เก่า  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สอง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเหล่าชวนชม เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดเหมืองลึก เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดห้วยส้านพลับพลา เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดเวฬุวัน เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดโป่งแพร่ เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดทุ่งแค้ว เขต/ตำบล วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดวังหลวง เขต/ตำบล วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดย่านยาว เขต/ตำบล น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดรัตนสุนทร เขต/ตำบล น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดสะเลียม เขต/ตำบล ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดตำหนักธรรม เขต/ตำบล แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดแม่คำมี เขต/ตำบล แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดหนองม่วงไข่ เขต/ตำบล หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 
 • วัดค้างคำปัน เขต/ตำบล แม่พุง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดแม่เกิ๋ง เขต/ตำบล แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดแม่พุง เขต/ตำบล แม่พุง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดจิตตวิเวการาม เขต/ตำบล ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดแช่ฟ้า เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดสองแควบน เขต/ตำบล สรอย วังชิ้น แพร่ 
 • วัดแม่บงเหนือ เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดป่าไผ่ เขต/ตำบล แม่พุง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดปางมะโอ เขต/ตำบล แม่พุง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) เขต/ตำบล สรอย วังชิ้น แพร่ 
 • วัดป่าม่วง เขต/ตำบล แม่พุง วังชิ้น แพร่ 
 • วัดแม่บงใต้ เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดพันเจน เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดสัมฤทธิ์บุญ เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดศรีคีรี เขต/ตำบล แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
 • วัดดอนกว้าง เขต/ตำบล นาพูน วังชิ้น แพร่ 
 • วัดปางไม้ เขต/ตำบล สรอย วังชิ้น แพร่ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ แพร่

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองแพร่-โรงพยาบาลแพร่
 • ราชเทวีคลินิกเวชกรรม สาขาแพร่
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดแพร่
 • รพ.แพร่ราม
 • แพร่แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่
 • รพ.แพร่คริสเตียน
 • รพ.แพร่
 • สสอ.เมืองแพร่
 • สสจ.แพร่
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
 • รพ.หนองม่วงไข่
 • รพ.วังชิ้น
 • รพ.สอง
 • รพ.สูงเม่น
 • รพ.ลอง
 • รพ.ร้องกวาง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดมงคลถาวร (มงคลวิทยาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านหัวดง 
 • โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห 
 • โรงเรียนบ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาาค 
 • โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 
 • โรงเรียนบ้านวังหลวง 
 • โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสลก 
 • โรงเรียนบ้านสบป้าก 
 • โรงเรียนบ้านแม่สิน 
 • โรงเรียนบ้านค้างใจ 
 • โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 
 • โรงเรียนบ้านแม่จอก 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 
 • โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านนาพูน 
 • โรงเรียนบ้านไร่หลวง 
 • โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง (มิตรภาพที่ 155) 
 • โรงเรียนบ้านวังลึก 
 • โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 
 • โรงเรียนบ้านแม่แปง 
 • โรงเรียนบ้านสองแคว 
 • โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 
 • โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 
 • โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 
 • โรงเรียนบ้านป่ายุบ 
 • โรงเรียนบ้านวังแฟน 
 • โรงเรียนบ้านวังเบอะ 
 • โรงเรียนบ้านวังชิ้น 
 • โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 
 • โรงเรียนบ้านม่วงคำ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 
 • โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 
 • โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านปางไฮ 
 • โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 
 • โรงเรียนบ้านแม่แฮด 
 • โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 
 • โรงเรียนบ้านปางมะโอ 
 • โรงเรียนบ้านแม่พุง 
 • โรงเรียนบ้านขุนห้วย 
 • โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 
 • โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 
 • โรงเรียนบ้านวังกวาง 
 • โรงเรียนบานวังขอนป่าไผ่ 
 • โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านผาจั๊บ (คุรุราษฎร์อนุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านวังเลียง 
 • โรงเรียนบ้านปากจอกวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 
 • โรงเรียนบ้านไฮสร้อย (คุรุราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 
 • โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านแหลง (คุรุประชาสามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟราษฎร์บพิธ) 
 • โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) 
 • โรงเรียนลองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ (ห้วยอ้อวิทยาคม) 
 • โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคาร 
 • โรงเรียนบ้านแม่ลาน (ราษฎร์อุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านนาแก 
 • โรงเรียนบ้านนาหลวง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 
 • โรงเรียนรักเมืองไทย 2 
 • โรงเรียนอิมอรัญ 
 • โรงเรียนบ้านปง (วัฒนาวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านผามอก (ประชานุเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรร) 
 • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเ 
 • โรงเรียนบ้านแม่จอก 
 • โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • เสื้อหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • อนัญญาผ้าไหมเและใบชา เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ขนมครกเเม่หล่าย เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • มะขามเเก้วคุณย่า เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • มะขามเเก้วบ้านประทับใจ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ร้านค้าจำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดเเพร่ เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • ศูนย์โอทอปวังน้ำยม เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • บุญมีพานิชย์ ( บ้านเพื่อนเเพง) เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • กาญจนาผ้าตีนจก เขต/อำเภอลอง 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร เขต/อำเภอลอง 
 • เพื่อน เเพง เขต/อำเภอลอง 
 • กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง เขต/อำเภอวังชิ้น 
 • จันทร์สมผ้าทอ เขต/อำเภอร้องกวาง 
 • เครือข่ายกระดาษสา เขต/อำเภอสอง 
 • ร้าน อ.สุรเดช เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • ร้านผ้าธรรมชาติ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ร้านประทินหม้อห้อม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • นารีรัตน์หม้อห้อม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • พรสุดาเครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนพระนอน เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • เครื่องเงินชินกร เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ต้นปาล์ม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลายโมทีป เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ป้าต่องเฟอร์นิเจอร์ เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • เตือนใจหม้อฮ้อม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • อ้วนลูกชิ้น เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • มะขามแก้วรัญจวน เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ เขต/อำเภอสอง 
 • ร้านศิริเพ็ญหม้อห้อม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าไหมฯ เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • หม้อห้อมบ้านฝันดี เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • จินดาหม้อห้อม เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มทอผ้าไหมแกมฝ้ายบ้านต้นห้า เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ไหมแกมฝ้าย by ณัฐนันท์ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์ย้อมสีทอผ้าธรรมชาติ จ.แพร่ เขต/อำเภอลอง 
 • พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ เขต/อำเภอลอง 
 • อวิกาหม้อห้อมแฟชั่น เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • บัวลอยผ้าไทย เขต/อำเภอเด่นชัย 
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าบ้านสบสาย จ.แพร่ เขต/อำเภอสูงเม่น 
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • สมุนไพรโชคทวีโอสถจังหวัดแพร่ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อม "ป้าเหงี่ยม" เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ร้านบายศรี เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • แก้ววรรณา เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • จิงเจอร์เบรดเฮาส์ แกลอรี่ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ฮาญะ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • ผ้าธรรมชาติ เขต/อำเภอเมืองแพร่ 
 • กลุ่มศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ไม้otopแพร่สักทอง เขต/อำเภอสูงเม่น 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท สุขเพิ่มทรัพย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่มีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์มงคล แพร่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่เคมีภัณฑ์การไฟฟ้า
 • บริษัท น้ำทอง เอฟวีนิว จำกัด
 • บริษัท สตาร์เทคสตีล แพร่ จำกัด
 • บริษัท แฟรนไชส์ ควีน จำกัด
 • บริษัท ชัยพลธุรกิจ เอ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าไม้ การโยธา
 • บริษัท ซีเอ็มเค ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท มายเวย์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจษฎาพร ( 2557 )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดม.ชีวิตแพร่
 • บริษัท แพร่ราชวัตรไตเทียม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ศุภณัฐ
 • บริษัท กู๊ด มีเดีย 888 จำกัด
 • บริษัท กัณธาชัย รุ่งเรืองกิจทวีคูณ จำกัด
 • บริษัท แพร่เจริญยนต์ พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัยการช่าง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกการยาง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.บี.ก่อสร้างโยธา 2557
 • บริษัท ศิริโชคไพศาลอโกร จำกัด
 • บริษัท มานดาลา กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนกร คอนสตรัคชั่น แลนด์แอนด์เฮาส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงสมพงษ์แพร่
 • บริษัท แอดไวซ์ วังชิ้น จำกัด
 • บริษัท แอดไวซ์ร้องกวาง จำกัด
 • บริษัท โชคบุญมาก จำกัด
 • บริษัท ชอ ทีค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยศินิโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลนคร เซลล์แอนด์เซอร์วิส
 • บริษัท บลู ออร์กา ไทย จำกัด
 • บริษัท แพร่สักทองเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ไมเคิลโฟน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุภาวดี ออยล์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ บ้านนาหลวง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ด แบมบู
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงค์พรคอนสตรัคชั่น

 • More..
  แพร่


  ไปหน้าที่ | 1