ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

เพชรบุรี
Phetchaburi


คำขวัญ เพชรบุรี : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ภาคตะวันตก
พื้นที่6225.138 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 216571 ครัวเรือน
ประชากรชาย 234965
ประชากรหญิง 250226
ประชากรรวม 234965
Phetchaburi ร่องรอยของผู้คนในอดีตในเขตจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งที่อยู่อาศัยหลงเหลืออยู่ทั่วไปตั้งแต่ในช่วงที่เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐาน แถบภูเขาทางตะวันตกในเขตอำเภอ ท่ายาง จวบจนสังคมพัฒนาขึ้นภายใต้วัฒนธรรมแบบทวารวดี ก็พบร่องรอยของชุมชนเหล่านี้ในหลายพื้นที่ เช่น กลุ่มผลิตรูปเคารพหนองปรง ในเขตอำเภอเขาย้อย กลุ่มบ้านหนองพระ เนินโพธิ์ใหญ่ เนินดินแดง วัดป่าแป้นในเขต อำเภอบ้านลาด กลุ่มเขากระจิว ในเขตอำเภอท่ายาง กลุ่มทุ่งเศรษฐี ในเขตอำเภอชะอำ แต่ในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีก็ยังไม่พบ หลักฐานของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองทวารวดีที่ พบทั่วไปใน ลุ่มแม่น้ำสำคัญอื่น ๆ ในแถบภาคกลางของ ไทยแต่ก็พบหลักฐานโบราณวัตถุแบบทวารวดี คือธรรมจักรหินในบริเวณชุมชนเก่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรี

เพชรบุรีในวัฒนธรรมเขมรโบราณ
เมื่อชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณในช่วงเวลานี้น่าจะมีการพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่ง คงมีการสร้างเมืองในรูปแบบของวัฒนธรรมเขมร โบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นที่ทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเพชรบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี) ผลจากการศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ (โดยผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา) พบว่าบริเวณเมืองเพชรบุรีมีร่องรอยของแนวคูเมืองและกำแพงเมือง ที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่ใกล้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของแนวคูเมืองกำแพงเมืองแต่ละด้านกว่า 1 กิโลเมตร เมืองนี้ใช้แม่น้ำเพชรบุรีเป็นคูเมืองด้านทิศตะวันตก ลักษณะของผังเมืองที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสม่ำเสมอเป็นเมือง ที่มีอายุหลังสมัยทวารวดีมักพบมากในช่วงที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณลงมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าร่องรอยของแนวคูเมืองกำแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่นี้ เป็นร่องรอยของเมืองตั้งแต่ในช่วงที่ได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร หลักฐานที่เป็นเครื่องสนับสนุนความเป็นบ้านเป็นเมืองในช่วงเวลานี้คือ โบราณสถานที่วัด กำแพงแลง อันได้แก่ปรางค์ศิลาแลง 5 องค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปเคารพที่ได้จากบริเวณนี้ล้วนมีอิทธิพล ศิลปเขมรโบราณแบบบายน ที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 และถ้าหากเชื่อว่าเมืองนี้คือหนึ่งในเมืองที่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ทรงประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถไว้ เมืองนี้ก็คือเมือง ศรีชัยวัชรบุรี

ชื่อเมืองและที่ตั้งของเมือง
ชื่อของเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในศิลาจารึกสุโขทัย 2 หลัก คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 และศิลาจารึกวัดเขากบ ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ตอนที่กล่าวถึงเมืองในอาณาเขตของสุโขทัยที่อยู่ทางใต้กล่าวว่า "…เบื้องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว…" จากข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่า เพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองที่น่าจะมีความสำคัญใกล้เคียงกับเมืองต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในจารึก เช่น สุพรรณภูมิ ราชบุรี และนครศรีธรรมราช และในศิลาจารึกวัดเขากบ ที่กล่าวถึงการแสวงหาพระธาตุจนถึงเมืองอินเดียและลังกาตอนหนึ่ง กล่าวถึงเส้นทางขากลับที่ ได้เดินทางมาขึ้นบกที่ตะนาวศรี แล้วตัดข้ามมาเพชรบุรี ย้อนขึ้นไปยังราชบุรีและอโยธยาดังนี้ "…โสด ผสมสิบข้าว ข้ามมาลุตะนาวศรี เพื่อเลือกเอาฝูงคนดี …. สิงหลทีป รอดพระพุทธศรีอารยไมตรี เพชรบุรี ราชบุรีน…ส อโยธยา ศรีรามเทพนคร…" สำหรับที่ตั้งของเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่อาจกล่าวได้เนื่องจาก ไม่มีหลักฐาน แน่ชัด แต่ถ้าหากพิจารณาจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในด้านศิลปสถาปัตยกรรมก็ไม่พบอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ที่เด่นชัด แต่มีข้อน่าสน ใจประการหนึ่งคือ ที่วัดมหาธาตุเมืองเพชรบุรี แม้ว่าจะไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใด และผ่านการบูรณะมาหลายครั้งหลายสมัย แต่ก็พบว่าฐานรากมีอิฐขนาดใหญ่แบบเดียวกับที่ใช้สร้าง โบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดี น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานชัดแจ้ง รูปทรงองค์ปรางค์ที่ปรากฏอยู่ก็เป็นการบูรณะ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งอาจคงเค้าเดิมไว้คล้ายกับองค์มหาธาตุอื่น ๆ ที่ได้รับการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือทรงเรียวแบบฝักข้าวโพด ประกอบกับหลักฐานแวดล้อมอื่น เช่น ศาสนสถานอื่น ๆ ก็ปรากฏเป็นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งคงได้รับ การบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเมื่อมีการบูรณะในปัจจุบัน พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องถ้วยจีนเป็นเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์สุ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีอายุในราว พุทธศตวรรษที่ 16 - 19 อาจเป็นการนำของมีค่าในยุคก่อนนำมาฝังก็เป็นได้ แต่ก็ไม่น่าจะมีอายุห่างจากโบราณวัตถุมากนัก อาจจะราวปลาย พุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลักฐานอื่นที่เก่าไปกว่า สมัยอยุธยาเป็นเครื่องสนับสนุน คือ พระพุทธรูปหินทรายแดงขนาดใหญ่ ศิลปะแบบอู่ทอง และยังมีเสมา ที่มีลวดลายซึ่ง นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า เป็นศิลปะอู่ทอง หรือศิลปะแบบก่อนอยุธยา จึงกล่าวได้ว่าวัดมหาธาตุ เมืองเพชรบุรีนี้ มีมา ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา อันเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาที่นครศรีธรรมราชแพร่หลายขึ้นมาผ่านเพชรบุรี ดินแดนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปยัง สุโขทัย แล้วเป็นศาสนาหลักของสังคมที่เป็นบ่อเกิดของ วัฒนธรรมอีก หลายด้าน

โดยเฉพาะในส่วนที่เนื่อง ในศาสนาเป็นต้นว่าการสร้างศาสนสถาน เมื่อไทยรับเอาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเมื่อต้นสุโขทัย ได้เกิดธรรมเนียมการมีวัดมหาธาตุเป็นวัด สำคัญ ของเมือง แต่มิได้หมายความว่าพระธาตุเจดีย์เพิ่งจะเริ่มมีในสมัยสุโขทัย เนื่องจากมีธาตุเจดีย์อีกหลายองค์ที่มีอายุเก่ากว่ายุคสุโขทัย เช่น พระบรมธาตุเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ธรรมเนียมการสร้างธาตุเจดีย์เป็นปูชนียสถานน่าจะเข้ามาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธศาสนา เข้ามาใน ดินแดนที่ เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ในระยะแรก ๆ ส่วนธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากลัทธิลังกาวงศ์คือ การมีวัดมหาธาตุเป็นหลักของเมือง มีข้อสนับสนุนจากโบราณสถานที่ปรากฏในปัจจุบัน ในเมืองสำคัญ ๆ หลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมืองสุโขทัย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สวรรคโลก สุพรรณบุรี ราชบุรี สวรรค์บุรี และสิงห์บุรี เป็นต้น ล้วนแต่มีวัดมหาธาตุเป็นวัดหลักของเมืองทั้งสิ้น รวมทั้งเมืองเพชรบุรีด้วย ความสัมพันธ์ของเมืองเพชรบุรี กับสุโขทัยในช่วงเวลาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เด่นชัด แต่จากข้อความในจารึกสุโขทัยทั้ง 2 หลักที่กล่าวข้างต้น ก็บ่งชัดว่า เพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ตำแหน่งที่ตั้งของมหาธาตุนี้อยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีทางฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่คนละฟากกับ เมืองในสมัยที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทวัดกำแพงแลง หากว่าวัดมหาธาตุได้สถาปนา ขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย บ้านเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรี ก็คงมีความสำคัญอาจเป็นศูนย์กลางของเมืองในช่วง เวลาดังกล่าว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดให้ชำระขึ้นมีความตอนหนึ่งว่าสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ตอนหนึ่งในพระราชบัญญัติหัวเมืองบัญญัติไว้ว่า "…ออกพระศรีสุริทฤาไชย เมืองเพชญบุรีย ขึ้นประแดงเสนฎขวา…" โดยมีฐานะเป็นเมืองจัตวา และในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองเพชรบุรีจัดอยู่ในหัวเมือง ฝ่ายตะวันตก โดยปรากฏหลักฐานอยู่ใน คำให้การชาวกรุงเก่า โดยเรียกว่า เมืองวิดพรี นอกจากในเอกสารของไทยแล้ว ในเอกสารของชาวตะวันตกที่เข้ามา ในสมัยกรุงศรีอยุธยายังได้บันทึกเรื่องราวของเมืองเพชรบุรี ไว้อีกหลายที่ด้วยกัน เช่น Tome Pires ชาวโปรตุเกสที่เดินทางไปยังอินเดียและมะละกา ในปี พ.ศ.2054 และได้ทำบันทึกเกี่ยวกับเมืองที่สำคัญ ที่มีบทบาททางการค้าระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก เอาไว้ โดยกล่าวถึง เมืองเพชรบุรี (Peperim , Pepory) ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เมืองหนึ่งใน เขตฝั่งตะวันออก แล้วยังเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองเยี่ยงกษัตริย์ และยังมีสำเภาส่งไปค้าขายยังภูมิภาคต่างๆด้วยส่วนในประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม ของนายฟรังซัวร์ อังรี ตุรแปง กล่าวว่า เมืองเพชรบุรี (Pipli) เป็นท่าเรือติดทะเล ค้าข้าว ผ้า และฝ้ายมาก นิโกลาส์ แชรแวส ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามา กรุงศรีอยุธยาในสมัย สมเด็จ พระนารายณ์ได้กล่าวไว้ใน ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ในบทที่ว่าด้วยเมืองบางกอกและเมืองท่าอื่น ๆ กล่าวถึง เมืองเพชรบุรีไว้ด้วยคือ "เมืองพิบพลี (Piply : เพชรบุรี)… อยู่ไกลจากปากน้ำเพียง 10 หรือ 12 ลี้ เท่านั้น เป็นเมืองเก่ามาก กล่าวกันว่าเคยเป็นเมืองที่งดงาม…" จดหมายเหตุ การเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ ที่เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2205 (สมัยสมเด็จพระนารายณ์) ได้กล่าวถึงเมืองเพชรบุรี ไว้ว่า "จากเมืองปราณบุรี เรามาถึงเมืองเพชรบุรี (Pipili) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม โดยใช้เวลา เดินทาง 5 วัน เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่และมีกำแพงเมืองก่ออิฐ" จาก The History of Japan together with a description of the Kingdom of Siam 1690 - 92 ของ Engellbert Kaempfer M.D. ที่เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2233 ได้บรรยายเส้นทางการเดินทางไว้ตอนหนึ่งว่า "…ต่อจากนั้นก็ถึงจาม (Czam) ถัดขึ้นไปคือเพชรบุรี (Putprib)" ในจดหมายเหตุของมองสิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี ในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ตอนที่กล่าวถึงการเดินทางเพื่อไปลงเรือที่เมืองมะริด ในปี พ.ศ.2230 ได้บรรยายเมืองเพชรบุรีไว้ว่า "เมืองเพชรบุรีนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ในประเทศสยามและเดิม ๆ มาพระเจ้าแผ่นดินสยามก็เคยมาประทับอยู่ในเมืองนี้เสมอ ๆ เมืองนี้มีกำแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบ และมีหอรบหลายแห่ง แต่กำแพงนั้นชำรุดหักพังลงมากแล้วยังเหลือดีอยู่แถบเดียว เท่านั้น บ้านเรือนในเมืองนี้ไม่งดงามเลย เพราะเป็นเรือนปลูกด้วยไม้ไผ่ทั้งสิ้นสิ่งที่งามมีแต่วัดวารามเท่านั้น และวัดในเมือง นี้ก็มีเป็นอันมาก…" จากเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในเอกสารฝ่ายไทย เรียก เมืองเพชรบุรี ในสมัย กรุงศรีอยุธยาว่า เมืองเพชญบุรีย ส่วนที่เรียกว่า เมืองวิดพรี ในคำให้การชาวกรุงเก่านั้น เอกสารฉบับนี้ต้นฉบับ เป็นภาษาพม่า กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณขอคัดสำเนามาจากพม่า แล้วมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่ง เป็นเรื่องราวพงศาวดารไทยที่พระเจ้าอังวะกษัตริย์พม่า ให้เรียบเรียงจากคำให้การของชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปเมื่อ ครั้งพม่ายกมาตีกรุงศรี อยุธยา จึงเป็นไปได้ว่าชื่อวิดพรีนั้น เป็นการเรียกตามสำเนียงพม่า ส่วนในเอกสารชาว ตะวันตกที่เข้ามากรุงศรีอยุธยา ก็เรียกชื่อเมืองเพชรบุรีแตกต่างกันไปหลายแบบคือ Tome Pires ชาวโปรตุเกส (พ.ศ.2054) เรียกว่า Peperim , Pepory ในจดหมายเหตุการเดินทางของพระสังราชแห่งเบริธ (พ.ศ.2205) เรียก Pipili ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ของนิโกลาส์ แชรแวส เรียก Piply ส่วนใน The History of Japan together with a description of the Kingdom of Siam 1690 - 92 ของ Engellbert Kaempfer M.D.(พ.ศ.2233) เรียก Putprib เหตุที่มีการเรียกชื่อเมืองเพชรบุรีแตกต่างกันหลายแบบน่าจะเป็นการถ่ายเสียง จากภาษาไทยตามสำเนียงของแต่ละชาติแต่ละภาษา

เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงแม้จะมีอำนาจครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง จึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

เพชรบุรีในสมัยอยุธยาตอนต้น
เพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินาสวามิภักดิ์มีขุนนางควบคุมเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถอำนาจใน ส่วนกลางมีมากขึ้น เพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอำนาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรีมากกว่าเดิม ในสมัยพระมหาธรรมราชา ทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกำลังประมาณ 7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมร จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระ และเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ จึงได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า และสวรรคตที่เมืองหาง

เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกหลายครั้ง นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่ง แข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ายราชสำนักอยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้ง เมื่อพม่าโดยมังมหานรธราได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง

เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไทยยังคงทำสงครามกับพม่ามาโดยตลอดซึ่ง เจ้าเมืองและชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทำสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษบทบาทของเมืองเพชรบุรีที่มีต่อเมืองหลวงและราชสำนักจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั้งแต่ครั้ง ยังทรงผนวชอยู่เมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัดและพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเขาเตี้ย ๆ ใกล้กับตัวเมืองและพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิเวศน์” หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลและ น้ำทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ขึ้นที่ชายหาดชะอำเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดเพชรบุรี เขต/อำเภอปราสาท 
 • หาดชะอำ เขต/อำเภอชะอำ 
 • หาดปึกเตียน เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ถ้ำเขาหลวง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • หาดเจ้าสำราญ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขต/อำเภอแก่งกระจาน 
 • เขื่อนแก่งกระจาน เขต/อำเภอแก่งกระจาน 
 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เขต/อำเภอชะอำ 
 • วนอุทยานชะอำ เขต/อำเภอชะอำ 
 • วัดกำแพงแลง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • วัดกุฏิ เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • ถ้ำเขาย้อย เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • วัดเขาตะเครา เขต/อำเภอบ้านแหลม 
 • วัดเขาบันไดอิฐ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • วัดใหญ่สุวรรณาราม เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย เขต/อำเภอชะอำ 
 • วัดเพชรพลี เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • วัดพระทรง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 

 • สวนสมเด็จย่า 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • ถ้ำเขาหลวง 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • วัดเนรัญชราราม 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • หาดชะอำ 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • คทายวันพระราชนิเวศน์ 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • วนอุทยานเขานางพันธุรัต 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทราย 0 เขต/อำเภอ ชะอำ 
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)และภูมิปัญญาชาวบ้าน 0 เขต/อำเภอ เขาย้อย 
 • บ้านไทยทรงดำโฮมเสย์ 0 เขต/อำเภอ เขาย้อย 
 • ถ้ำเขาย้อย 0 เขต/อำเภอ เขาย้อย 
 • วัดกุฏิ 0 เขต/อำเภอ เขาย้อย 
 • วังข่า 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • พะเนินทุ่งแคมป์ 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • ผาน้ำหยด 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • แคมป์บ้านกร่าง 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • เขาพระเนินทุ่ง 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • แก่งงาช้าง 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • หน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านโป่งลึก 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • น้ำตกแม่สะเลียง 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • น้ำตกธารทิพย์ 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • น้ำตกทอทิพย์ 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 
 • อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม 0 เขต/อำเภอ แก่งกระจาน 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเขาลอย เขต/ตำบล สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดห้วยสัตว์ใหญ่ เขต/ตำบล ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดห้วยไผ่ เขต/ตำบล ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดห้วยปลาดุก เขต/ตำบล สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดหนองปืนแตก เขต/ตำบล สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดถ้ำเสือ เขต/ตำบล แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดลำตะเคียน เขต/ตำบล แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดห้วยกวางจริง เขต/ตำบล พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดสองพี่น้อง เขต/ตำบล สองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดร่วมใจพัฒนา เขต/ตำบล ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดวังจันต์ เขต/ตำบล วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดหนองมะกอก เขต/ตำบล วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดแก่งกระจาน เขต/ตำบล แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดเขากลิ้ง เขต/ตำบล แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 
 • วัดบางสามแพรก เขต/ตำบล บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดโคมนาราม เขต/ตำบล บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดบางหอ เขต/ตำบล บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดเพชรสุวรรณ เขต/ตำบล บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดราษฎร์ศรัทธา เขต/ตำบล บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดเกาะแก้ว เขต/ตำบล บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดเฟื้อสุธรรม เขต/ตำบล บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดลักษณาราม เขต/ตำบล บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดปากอ่าว เขต/ตำบล บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดคุ้งตำหนัก เขต/ตำบล บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดไทรทอง เขต/ตำบล บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดนอกปากทะเล เขต/ตำบล ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดอุตมิงคาวาส เขต/ตำบล บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดในปากทะเล เขต/ตำบล ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดดอนผิงแดด เขต/ตำบล บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 
 • วัดบางขุนไทร เขต/ตำบล บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ เพชรบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จอมเกล้า เพชรบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 • สสอ.เมืองเพชรบุรี
 • สสจ.เพชรบุรี
 • รพ.แก่งกระจาน
 • รพ.บ้านแหลม
 • รพ.บ้านลาด
 • รพ.ท่ายาง
 • รพ.ชะอำ
 • รพ.หนองหญ้าปล้อง
 • รพ.เขาย้อย
 • สถานีกาชาดที่ 8
 • รพ. ค่ายรามราชนิเวศน์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนนเรศวรบ้านห้วยโสก 
 • โรงเรียนบ้านโป่งลึก (สาขานเรศวรห้วยโสก) 
 • โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านด่านโง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 
 • โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 
 • โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 
 • โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 
 • โรงเรียนบ้านพุเข็ม 
 • โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 
 • โรงเรียนบ้านต้นเกด 
 • โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 
 • โรงเรียนบ้านซ่อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 
 • โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 
 • โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 
 • โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 
 • โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 
 • โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ สาขาบ้านท่าลิงลม 
 • โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 
 • โรงเรียนบ้านวังนางนวล 
 • โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 
 • โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 
 • โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 
 • โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 
 • โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านจะโปรง 
 • โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 
 • โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 
 • โรงเรียนบ้านพุพลู 
 • โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 
 • โรงเรียนบ้านท่าเสลา 
 • โรงเรียนบ้านสามเรือน 
 • โรงเรียนบ้านหนองรี 
 • โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) 
 • โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 
 • โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดวังบัว (ศรสายราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 
 • โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128 ) 
 • โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 
 • โรงเรียนวัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) 
 • โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 
 • โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 
 • โรงเรียนวัดม่วงงาม 
 • โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 
 • โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 
 • โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดท่าไชยศิริ (เหลื่อมวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านแหลมทอง 
 • โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 
 • โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 
 • โรงเรียนบ้านหนองจอก 
 • โรงเรียนบ้านพุตุม 
 • โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 
 • โรงเรียนวัดช่อม่วง 
 • โรงเรียนวัดหว้า 
 • โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 
 • โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 
 • โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 • โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 
 • โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ 
 • โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 
 • โรงเรียนบ้านเนินรัก 
 • โรงเรียนวัดทรงธรรม 
 • โรงเรียนบ้านสระพัง 
 • โรงเรียนวัดหนองส้ม 
 • โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุ 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 
 • โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ผลิตภัณฑ์ไม้ตาล เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • น้ำตาลโตนดผง เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ผลิตภัณฑ์จักสานจากป่านศรนารายณ์ เขต/อำเภอชะอำ 
 • ผลิตภัฑณ์สปาจากเกลือทะเลกังหันทอง เขต/อำเภอบ้านแหลม 
 • ชมพู่เพชรสายรุ้ง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ชะอำ เขต/อำเภอชะอำ 
 • ฟลายนาว แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ฟลายนาว แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต ชะอำ เขต/อำเภอชะอำ 
 • เพ็ชรปิ่นแก้ว เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • แม่สมาน ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP 5 ดาว เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • ร้านกล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน เขต/อำเภอบ้านลาด 
 • ร้านสมหมาย กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนและเสื้อผ้า เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • กลุ่มไม้กวาดบ้านห้วยกระแทก เขต/อำเภอเขาย้อย 
 • ทองม้วนแม่เล็ก เขต/อำเภอท่ายาง 
 • วรรณาขนุนทอด เขต/อำเภอชะอำ 
 • น้ำผึ้งดอกกุหลาบและบัวสีน้ำเงิน เขต/อำเภอแก่งกระจาน 
 • เมย์มิ้นท์ outlet เขต/อำเภอชะอำ 
 • แม่กิมลั้งสาขาท่ายาง เขต/อำเภอท่ายาง 
 • พันธ์สุข เขต/อำเภอชะอำ 
 • แม่กิมลั้งสาขท่ายาง เขต/อำเภอท่ายาง 
 • แม่กิมลั้งสาขาสาย 1 เขต/อำเภอท่ายาง 
 • แม่กิมลั้งสาขาฝั่งล่องใต้ เขต/อำเภอท่ายาง 
 • แม่กิมลั้งสาขานิคม เขต/อำเภอชะอำ 
 • แม่กิมลั้งสายบายพาท กม.ที่1 ฝั่งตะวันตก เขต/อำเภอชะอำ 
 • แม่กิมลั้งสายบายพาท กม.ที่1 ฝั่งตะวันออก เขต/อำเภอชะอำ 
 • แม่กิมไล้ขนมหม้อแกง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • แม่กิมไล้ขนมหม้อแกง สาขาบ้านลาด เขต/อำเภอบ้านลาด 
 • ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม เขต/อำเภอชะอำ 
 • ขนมหม้อแกงแม่ปิ่น เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านแม่บุญสม ลูกสาวแม่ปิ่น เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • บ้านขนมนันทวัน เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • สุคันธา ข้าวตัง เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านพ่อเข่ง เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ร้านฉันทิศา เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ชิดชนกขนมหม้อแกง เขต/อำเภอบ้านลาด 
 • แม่อุบล เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ขนมไทยลูกเจี๊ยบ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ขนมไทยลูกเจี๊ยบสาขาตลาดอนามัย เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ของฝากลุงเท่ง เขต/อำเภอชะอำ 
 • ลุงเอนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านขนมหม้อแกงเพชรสุภาพรรณ เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านขนมหม้อแกงเพชรสุภาพร เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านขนมหวานแม่บุญล้น สาขาท่ายาง เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ขนมหวานแม่บุญลัน เขต/อำเภอชะอำ 
 • บ้านขนมนันทวัน เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • เจ้ณีของฝากเมืองเพชรบุรี เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ร้านขนมเปี๊ยะหนองจอก เขต/อำเภอท่ายาง 
 • ร้านแม่อุบล ของฝากเพชรบุรี เขต/อำเภอเมืองเพชรบุรี 
 • ร้านรักษิณา เป็นต่อ เขต/อำเภอบ้านลาด 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์ธนา
 • บริษัท มั่งมี (2557) จำกัด
 • บริษัท รุ่งเรืองวริศ (2557) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมา เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคาร์ฟิว แวน เซอร์วิส
 • บริษัท เจ.ที.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท ที เอ็ม เค พาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ.จี.พี. คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • บริษัท วีเคเอส รีไซเคิล จำกัด
 • บริษัท เพชรยิ่งเจริญ จำกัด
 • บริษัท ทอมมี่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
 • บริษัท จิราภัท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท แม็ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อมรา โยลี่ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบลู คอตต้อน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอันอันวาวา
 • บริษัท ข้าวสาร โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เนเวอร์เซคคันด์ จำกัด
 • บริษัท อเบาท์เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เซาท์ เพิร์ล วอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด
 • บริษัท ซันนี่ ไดมอนด์ เอสเตท จำกัด
 • บริษัท โคโย เทอร์โม ซิสเต็มส์ ซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คณิตเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท นิวทริชั่น เอ็กซ์พี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดให้เจริญรุ่มรวย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอส สุขเจริญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ๊อบ ดีดี ซับคอนแทรค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุน คอนสตรัคชั่น2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศวออโตแกส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรโพธิ์แก้ว วอเตอร์ซัพพลาย
 • บริษัท เอส ซี ซิเคียวริตี้ การ์ด กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอ็นเคเอ็น ปิโตรเลียม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซุปเปอร์ ซับคอนแทร็ค
 • บริษัท พีเอส ชะอำแท้งค์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท การ์เด้นแคร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
 • บริษัท ภูสูง คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท บริงไวส์ จำกัด

 • More..
  เพชรบุรี


  ไปหน้าที่ | 1