ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

เชียงใหม่
Chiang Mai


คำขวัญ เชียงใหม่ : ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ภาคเหนือ
พื้นที่20107.057 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 817820 ครัวเรือน
ประชากรชาย 861692
ประชากรหญิง 917562
ประชากรรวม 861692
Chiang Mai เมืองเชียงใหม่ มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ซึ่งมี อายุครบ 710 ปี ในปี พ.ศ.2549 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการ สืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839-2100) ในปี พ.ศ.2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานคร และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูนและลาปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบ มณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกม่อนหินไหล เขต/อำเภอพร้าว 
 • น้ำตกวชิรธาร เขต/อำเภอจอมทอง 
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เขต/อำเภอจอมทอง 
 • น้ำตกสิริภูมิ เขต/อำเภอจอมทอง 
 • น้ำตกหมอกฟ้า เขต/อำเภอแม่แตง 
 • น้ำตกห้วยน้ำดัง เขต/อำเภอแม่แตง 
 • น้ำตกห้วยแก้ว เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • น้ำตกแม่กลาง เขต/อำเภอจอมทอง 
 • น้ำตกแม่ปาน เขต/อำเภอแม่แจ่ม 
 • ปางช้างแม่แตง เขต/อำเภอแม่แตง 
 • ผาวิ่งชู้ เขต/อำเภอฮอด 
 • รุ่งอรุณน้ำพุร้อน เขต/อำเภอแม่ออน 
 • วัดกู่เต้า เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • วัดตำหนัก เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม เขต/อำเภอสันป่าตอง 
 • วัดแสนฝาง เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • สวนรุกขชาติห้วยแก้ว เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • หน่วยพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 เขต/อำเภอฮอด 
 • หมู่บ้านต้นเปา เขต/อำเภอสันกำแพง 

 • วัดภูหล่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • ภูหล่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • น้ำตกวังน้ำหมอก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • วัดอรัญบรรพต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • วัดหินหมากเป้ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ริม 
 • บ้านเปียงหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เวียงแหง 
 • หมู่บ้านต้นผึ้ง กิจกรรม เขต/อำเภอ สันกำแพง 
 • หมู่บ้านดอนแก้ว กิจกรรม เขต/อำเภอ สารภี 
 • หมู่บ้านกวนหารแก้ว กิจกรรม เขต/อำเภอ หางดง 
 • โรงงานไทยศิลาดล กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • กาดดารา กิจกรรม เขต/อำเภอ สันกำแพง 
 • ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สันทราย 
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่กลางหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ จอมทอง 
 • บ้านแม่กำปอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอแม่ออน 
 • วัดพวกหงษ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุดอยเกิ้ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ดอยเต่า 
 • วัดบวกครกหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดท่าตอน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่อาย 
 • วัดต้นแกว๋น (วัดอินทราวาส) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หางดง 
 • พระบรมธาตุแสนไห วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เวียงแหง 
 • วัดศรีโสดา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอแม่ออน 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเชตวัน เขต/ตำบล ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดดอยหล่อ เขต/ตำบล ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดยางคราม เขต/ตำบล ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดสิริมังคลาจารย์ เขต/ตำบล ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดหนองหงอก เขต/ตำบล ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดม่อนห้วยแก้ว เขต/ตำบล ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดพระธาตุดอยน้อย เขต/ตำบล ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดหนองเหียง เขต/ตำบล สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดทุ่งท้อ เขต/ตำบล สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 
 • วัดปงกา เขต/ตำบล แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดทุ่งเหล่า เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดเหล่าจันทรังษี เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดออนหลวย เขต/ตำบล ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดหัวฝาย เขต/ตำบล ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดหนองหอย เขต/ตำบล ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดพระธาตุดอยผาตั้ง เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดโป่งวนาราม เขต/ตำบล สหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดเปาสามขา เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดบ้านวาก เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดดอนทราย เขต/ตำบล ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดออนกลาง เขต/ตำบล ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 
 • วัดห้วยโป่ง เขต/ตำบล แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดใหม่เมืองสวรรค์ เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดหลวงขุนวิน เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดหลวงขุนวิน เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดน้ำบ่อติ๊บ เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดบ้านใหม่ปางเติม เขต/ตำบล บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดถ้ำดอยโตน เขต/ตำบล แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 
 • วัดใหม่สวรรค์ เขต/ตำบล ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ เชียงใหม่

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศสช.โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
 • คลินิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่
 • สถานบริการสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พาธแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาเชียงใหม่
 • คลินิกเวชกรรม ดร. ซีเคร็ทเชียงใหม่ กาดสมเพชร
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่
 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ นพ.วรรธนัย อัตถากรเวชกรรมเฉพาะทาง ( สาขาเชียงใหม่ )
 • เชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 • เชียงใหม่คลินิกโรคไตเวชกรรมเฉพาะทาง
 • คลินิกเชียงใหม่การแพทย์(แม่เหียะ)เวชกรรมเฉพาะทาง
 • เชียงใหม่สูติ-นรีเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 • คลินิกหมอเชียงใหม่ นพ.ณรงค์ เวชกรรมเฉพาะทาง
 • คลินิกพยาธิวิทยาเชียงใหม่เวชกรรมเฉพาะทาง
 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ เชียงใหม่
 • คลินิกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เชียงใหม่เวชกรรมเฉพาะทาง
 • เชียงใหม่คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 • คลินิกชุมชนเชียงใหม่เวชกรรม
 • เชียงใหม่แลนด์สหคลินิก
 • คลินิกเวชกรรม ดร.ซีเคร็ท เทสโก้โลตัสเชียงใหม่คำเที่ยง
 • เชียงใหม่คริสเตียนคลินิกเวชกรรม
 • รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รพ.สยามราษฎร์ เชียงใหม่
 • รพ.เชียงใหม่ราม
 • รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
 • รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่
 • ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
 • สำนักงานป้องกันควมคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่
 • รพ.ประสาทเชียงใหม่
 • รพ.รวมแพทย์ เชียงใหม่
 • รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล
 • รพ.ราชเวชเชียงใหม่
 • คลินิกชุมชนเชียงใหม่
 • รพ.ลานนา เชียงใหม่
 • รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่
 • สสอ.เมืองเชียงใหม่
 • สสจ.เชียงใหม่
 • รพ.ดารารัศมี
 • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • รพ. สวนปรุง
 • รพ.แม่ลาน้อย
 • สถานพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
 • รพ.แม่สรวย
 • รพ.ดอยหล่อ
 • รพ.แม่ออน
 • รพ.แม่วาง
 • รพ.ไชยปราการ
 • รพ.เวียงแหง
 • รพ.สารภี
 • รพ.อมก๋อย
 • รพ.ดอยเต่า
 • รพ.ฮอด
 • รพ.หางดง
 • รพ.สันทราย
 • รพ.สันกำแพง
 • รพ.สันป่าตอง
 • รพ.พร้าว
 • รพ.แม่อาย
 • รพ.ฝาง
 • รพ.สะเมิง
 • รพ.แม่แตง
 • รพ.ดอยสะเก็ด
 • รพ.เชียงดาว
 • รพ.แม่แจ่ม
 • รพ.จอมทอง
 • รพ.ศรีเชียงใหม่
 • รพ. กองบิน 41
 • รพ. ค่ายกาวิละ เชียงใหม่
 • รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
 • รพ. ประสาทเชียงใหม่

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนสหมิตรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 
 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยา 
 • โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 
 • โรงเรียนบ้านจันทร์ 
 • โรงเรียนวัดดอนเปา 
 • โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยตอง 
 • โรงเรียนวัดวังผาปูน 
 • โรงเรียนแม่วินสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 
 • โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 
 • โรงเรียนบ้านกาด 
 • โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 
 • โรงเรียนวัดดอนแก้ว 
 • โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร 
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านพันตน 
 • โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 
 • โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 
 • โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 
 • โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 
 • โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 
 • โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
 • โรงเรียนบ้านนามน 
 • โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
 • โรงเรียนบ้านกองลม 
 • โรงเรียนบ้านแม่หาด 
 • โรงเรียนบ้านแม่แพม 
 • โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านจอง 
 • โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
 • โรงเรียนตชด.เบญจมะ1 
 • โรงเรียนวัดป่าลาน 
 • โรงเรียนบ้านหนองตอง 
 • โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 
 • โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์ 
 • โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 
 • โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 
 • โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 
 • โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านเอียก 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 
 • โรงเรียนวัดท่าข้าม 
 • โรงเรียนสบเปิงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านกาดฮาว 
 • โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 
 • โรงเรียนบ้านสะลวงใน 
 • โรงเรียนบ้านนาหืก 
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
 • โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 • โรงเรียนวิรุณเทพ 
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านหลวง 
 • โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 
 • โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 • โรงเรียนบ้านยาง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 
 • โรงเรียนบ้านร้องธาร 
 • โรงเรียนบ้านอ่าย 
 • โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
 • โรงเรียนบ้านแม่ขิ 
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ 
 • โรงเรียนวัดบ้านท่า 
 • โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 
 • โรงเรียนวัดมหิงสาวาส 
 • โรงเรียนบ้านห้วยบง 
 • โรงเรียนบ้านปงตำ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
 • โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 
 • โรงเรียนวัดป่าแดง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
 • โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 
 • โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 
 • โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
 • โรงเรียนบ้านสันม่วง 
 • โรงเรียนไชยปราการ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • De Gallery เขต/อำเภอหางดง 
 • De Siam เขต/อำเภอหางดง 
 • The House Ginger เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Kedtawa เขต/อำเภอหางดง 
 • B.Tree Gems เขต/อำเภอหางดง 
 • Don Designs เขต/อำเภอหางดง 
 • Asana Decoration เขต/อำเภอหางดง 
 • Putawan Nature Dezign เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Bazalel เขต/อำเภอหางดง 
 • The Mandala เขต/อำเภอหางดง 
 • Vera Gemwellery เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Kasama เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Tidta Tidjai ติดตาติดใจ เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Studio Naenna Textile Gallery เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Elephants เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Sawasdeejao Chiangmai เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Shinawatra Thai Silk เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • Lily Field เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • EZA Design's เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Under the Bo Antique เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Chiangmai Cotton เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Kids Fusion เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Chilli Antiques & Arts เขต/อำเภอหางดง 
 • Northern Village เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Nova Collection เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Lanna Silver เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Royal Orchid Collection เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Colour Factory เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Sop Moei Arts เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Prempracha's Collection เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • P.Collection เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • Oriental Artifacts เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • Jolie Femme เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Crossroads Asia เขต/อำเภอหางดง 
 • Chilli Antiques & Arts เขต/อำเภอหางดง 
 • Royal Orchid Collection เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Thaisiri Incenses เขต/อำเภอสารภี 
 • Siam Celadon เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • Shinawatra Thai Silk เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • Baan Celadon เขต/อำเภอสันกำแพง 
 • De Lann's เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • Sherry Silverware Jewerly เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • คำแพ เขต/อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 • nawarat เขต/อำเภอหางดง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเอ็น ช็อป บิสซิเนส
 • บริษัท เอสพีดี2557 จำกัด
 • บริษัท เอก999 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชญ์ภาสเพลส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย เมคเวย์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกุลทอง 2014
 • บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอ็ทซิกซ์ซายน์ เบเกอรี่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุพร เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำปิง เคลม แอนด์ เซอร์เวย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.อี.บี.ซิสเตม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ แมส มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี พี โอ วัน ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอี.เอส.ที.1971 เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี.เอ. เอพีเคแอล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่แจ่มการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.วี.พรินติ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตันเกษม เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพยาบาลสัตว์ เมตตาเชียงใหม่
 • บริษัท ไบรท์ เอดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พีเอ็มวาย999 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฟมา เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฟร์ พับลิชชิ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี กรุ๊ป เทรดดิ้ง
 • บริษัท เพียววัตต์ จำกัด
 • บริษัท ทริปเปิ้ล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ซอร์ไทย พาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท นราเจริญ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอกออโต้ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท คิดส์เพลิน (เชียงใหม่) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทองแดง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสที.มอเตอร์ 2557
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น ทรู คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสารอิ่มบุญ เบฟเวอร์เรจ
 • บริษัท ยักษ์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิณวงค์ดีไซน์
 • บริษัท บ้านขวัญเวียง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท พีเจ เซนซอรี่ จำกัด
 • บริษัท ซัคเซส อินดีด จำกัด
 • บริษัท แฟรนไชส์ ควีน จำกัด

 • More..
  เชียงใหม่


  ไปหน้าที่ | 1