ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

เชียงราย
Chiang Rai


คำขวัญ เชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ภาคเหนือ
พื้นที่11678.369 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 548617 ครัวเรือน
ประชากรชาย 632413
ประชากรหญิง 665891
ประชากรรวม 632413
Chiang Rai เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาวทางทิศเหนือและทิศตะวันออก, จังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางทางทิศใต้ และจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศตะวันตก จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยวน ประกอบด้วยเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง หิรัญนครเงินยางเชียงแสน และ อาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเงินยาง เมืองเชียงแสน และ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่สำคัญของโลก ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมมากเป็นอันดับสองในภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนราว 3,600,000 คน คิดเป็นชาวต่างชาติราว 620,000 คน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดราว 28,500 ล้านบาท โดยมีท่าอากาศยานประจำจังหวัดคือท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง[4] เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมาจากเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมาจากการเกษตร การป่าไม้ และประมง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 32,500 ล้านบาท


เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองศิลปะ"[6]และเป็นที่เกิดของศิลปินที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงการศิลปะไทย โดยเฉพาะ ถวัลย์ ดัชนี ผู้สร้างสรรค์บ้านดำ และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้างสรรค์วัดร่องขุ่นและหอนาฬิกาเมืองเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงรายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน และเป็นแบบอย่างของวัดร่องเสือเต้นซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ถ้ำผาจรุย เขต/อำเภอป่าแดด 
 • ถ้ำพระ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ขุนน้ำโป่ง เขต/อำเภอแม่สาย 
 • ทะเลสาบเชียงแสน เขต/อำเภอเชียงแสน 
 • ที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม เขต/อำเภอแม่สรวย 
 • ท่าเรือบั๊ค เขต/อำเภอเชียงของ 
 • น้ำตกขุนกรณ์ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • น้ำตกขุนแจ เขต/อำเภอเวียงป่าเป้า 
 • น้ำตกตาดทอง เขต/อำเภอแม่จัน 
 • วนอุทยานน้ำตกตาดควัน เขต/อำเภอพญาเม็งราย 
 • น้ำตกปูแกง เขต/อำเภอพาน 
 • น้ำตกห้วยน้ำอุ่น เขต/อำเภอแม่สรวย 
 • น้ำตกห้วยหก เขต/อำเภอแม่สรวย 
 • น้ำตกห้วยเม็ง เขต/อำเภอเชียงของ 
 • น้ำตกห้วยแก้ว เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • น้ำตกแม่แอบ เขต/อำเภอเชียงแสน 
 • น้ำตกโป่งพระบาท เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ เขต/อำเภอเวียงป่าเป้า 

 • ถ้ำแม่สรวย (ถ้ำเสาวิหาร) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่สรวย 
 • ถ้ำผาจรุย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ป่าแดด 
 • ถ้ำน้ำลอด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พาน 
 • ถ้ำตุ๊ปู่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกห้วยหก,ห้วยตาดหมอก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่สรวย 
 • น้ำตกห้วยเม็ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เชียงของ 
 • น้ำตกห้วยน้ำอุ่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่สรวย 
 • น้ำตกแม่แอบ (ทรายขาว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกปางสา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกนางแลใน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกบ้านไร่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เชียงแสน 
 • วัดผ้าขาวป้าน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เชียงแสน 
 • ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่สาย 
 • หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่สรวย 
 • ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่จัน 
 • วัดอรัญญวิเวกคีรี หรือพระธาตุจอมผ่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เวียงป่าเป้า 
 • ไร่แม่ฟ้าหลวง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านหาดบ้าย (ไทยลื้อ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เชียงของ 
 • โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่จัน 
 • วัดพระธาตุจอมจ้อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เทิง 
 • วัดหมื่นพุทธ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่จัน 
 • ถ้ำผาจม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่สาย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8 
  วัดในจังหวัด
 • วัดบ้านใหม่พัฒนา เขต/ตำบล หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 
 • วัดหนองป่าก่อ เขต/ตำบล หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 
 • วัดราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 
 • วัดดอยน้ำตกพัฒนา เขต/ตำบล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดดอยกู่ เขต/ตำบล ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดเวียงเชียงรุ้ง(ยกวัดร้างฯ มติ มส. ๒๕๓๔) เขต/ตำบล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดศรีศักดิ์พัฒนา เขต/ตำบล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดทุ่งก่อ เขต/ตำบล ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดแม่เผื่อ เขต/ตำบล ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดสันติวราราม เขต/ตำบล ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดสันไทรงาม เขต/ตำบล ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
 • วัดเหล่าชวนชม เขต/ตำบล โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดพระธาตุกู่แก้ว เขต/ตำบล จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดท่าสันกลาง เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดสันหนองบัว เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดสันต้นม่วง เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดศรีดอนมูล เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดโป่งมอญ เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดบุญเรือง เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดทรายมูล เขต/ตำบล ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดห้วยส้านยาว เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดสันหนองเหลียว เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดร่องห้า เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดสันต้นแหน เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดร่องศาลา เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดผาบ่อง เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดป่ารวก เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดป่าตึง เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 
 • วัดน้ำล้อม เขต/ตำบล ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ เชียงราย

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงราย
 • ศูนย์วิชาการศู่นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
 • สสอ.เมืองเชียงราย
 • สสจ.เชียงราย
 • รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
 • รพ.เวียงเชียงรุ้ง
 • รพ.แม่ลาว
 • รพ.แม่ฟ้าหลวง
 • รพ.ขุนตาล
 • รพ.เวียงแก่น
 • รพ.พญาเม็งราย
 • รพ.เวียงป่าเป้า
 • รพ.แม่สรวย
 • รพ.แม่สาย
 • รพ.เชียงแสน
 • รพ.แม่จัน
 • รพ.ป่าแดด
 • รพ.พาน
 • รพ.เทิง
 • รพ. ค่ายเม็งรายมหาราช
 • รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 
 • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้ (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์) 
 • โรงเรียนบ้านห้วยห้อม (ราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า (สุทธานุสรณ์) 
 • โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 
 • โรงเรียนบ้านชมภู 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 
 • โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 
 • โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 
 • โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ) 
 • โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 • โรงเรียนบรรพตวิทยา 
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยา(บ้านปางปอสาขาบ้านอยู่สุข) 
 • โรงเรียนบ้านหนองเตา 
 • โรงเรียนปอวิทยา (อนุบาลปอ) 
 • โรงเรียนบ้านห้วยคุ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหาน 
 • โรงเรียนปอกลางสาขาบ้านโล๊ะ 
 • โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 
 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
 • โรงเรียนขุนขวากพิทยา 
 • โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 
 • โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 
 • โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 
 • โรงเรียนบ้านม่วงยาย 
 • โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหลู้ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 • โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 
 • โรงเรียนตชด.สมถวิลจินตมัย 
 • โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
 • โรงเรียนบ้านร่องกอก 
 • โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่๑๖๘ 
 • โรงเรียนบ้านสันสะอาด (ราษฎร์สงเคราะห์) 
 • โรงเรียนอนุบาลไม้ยา (ห้วยก้างราษฎร์) 
 • โรงเรียนบ้านป่าม่วง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย 
 • โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอร์ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 
 • โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 
 • โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา 
 • โรงเรียนบ้านบ่อแสง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 
 • โรงเรียนพญาเม็งราย 
 • โรงเรียนบ้านป่าซาง 
 • โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
 • โรงเรียนบ้านหนองเสา 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 
 • โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 
 • โรงเรียนบ้านแม่เปา 
 • โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย (ทุ่งเจ้า) 
 • โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 
 • โรงเรียนบ้านกระแล 
 • โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 
 • โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 
 • โรงเรียนบ้านดง 
 • โรงเรียนบ้านแม่เย็น 
 • โรงเรียนบ้านป่าสัก 
 • โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านดงเวียง 
 • โรงเรียนทานตะวันวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 
 • โรงเรียนบ้านสันป่ง 
 • โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 
 • โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้ (บ้านกิ่วพร้าว) 
 • โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 
 • โรงเรียนบ้านหนองครก 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 (บ้านป่าสักหลวง) 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฏร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านป่าจั่น 
 • โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กองหลวง เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • คุ้มเมืองมาง เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ดอยดินแดงพอทเทอร์รี่ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • สุจินต์หมูยอ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • จินไหมไทย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • จารุวงศ์ขจร เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ชาพ่อขุนหมื่นลี้ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ที เอส จิวเวลลี่ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ไทยไทรเบิลคราฟท์สแฟร์เทรด บจก. เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ธัญพร เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ร้านของโปรด(Healthy Choice) เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • รุ่งเชียงรายฝ้ายไทย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • วนาฟาร์ม เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • วาสนาฝ้ายล้านนา แอนด์ เจ้านางสตูดิโอ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • เสบียง เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • แหนมนันทวัน สาขาเชิงสะพานน้ำกก เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • บ้านทอมือ เขต/อำเภอแม่จัน 
 • แกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง เขต/อำเภอแม่จัน 
 • ดอยคำ แม่จัน เขต/อำเภอแม่จัน 
 • ทับทิมทอง เขต/อำเภอแม่จัน 
 • บริษัทฉุยฟง เขต/อำเภอแม่จัน 
 • แม่จันไวน์เนอรี่ เขต/อำเภอแม่จัน 
 • เรืองศรี เขต/อำเภอแม่จัน 
 • กลุ่มร้านขวัญฤทัยจิวเวอรี่ เขต/อำเภอแม่สาย 
 • จินนาลักษณ์ เขต/อำเภอแม่สาย 
 • พรรษชลไหมไทย เขต/อำเภอแม่สาย 
 • มัณฑเลย์ เขต/อำเภอแม่สาย 
 • เชียงรายไวน์เนอรี่ เขต/อำเภอแม่สรวย 
 • เตาลุงศรีเวียงกาหลง เขต/อำเภอเวียงป่าเป้า 
 • โป่งน้ำร้อนศูนย์โอทอป เขต/อำเภอเวียงป่าเป้า 
 • ลื้อลายคำ เขต/อำเภอเชียงของ 
 • สุจินต์หมูยอ สาขา 2 เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ร้านตุ๊ด เชียงราย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • วรรณภา เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • พลอยมณีวัฒน์ เขต/อำเภอเวียงป่าเป้า 
 • ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • สุวิรุฬห์ชาไทย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • หัตถกรรมชาวเขา เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • หัตถศิลป์ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • หัตถศิลป์ เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ร้านของฝากนันทวัน(สาขาบ้านดู่) เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • อัมพิกาแฝด เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ไออุ่น เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ภัทราณี เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • ร้านผลไม้ทอง เขต/อำเภอแม่สรวย 
 • วรรณภา ของฝากเชียงราย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • นันทวัน ของฝากเจียงฮาย สาขา 3 ในปั้ม ป.ต.ท แม่ลาว เขต/อำเภอแม่ลาว 
 • จันทกานต์ ซูวีเนียร์ เขต/อำเภอแม่จัน 
 • ร้านค้าผลิตภัณฑ์ สิงห์ปาร์คเชียงราย เขต/อำเภอเมืองเชียงราย 
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย เขต/อำเภอแม่สาย 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท เจเจ.บิวตี้ช็อป จำกัด
 • บริษัท ไทยสตาร์นัท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี ไดเร็ก มาร์เก็ตติ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคมคชพล
 • บริษัท ยอดยาเภสัช 2 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกล้วยไทย อินเตอร์ เทรด
 • บริษัท เอส.อี. ออฟฟิศ เฟอร์นีเจอร์ จำกัด
 • บริษัท วีเวย์คาร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเค แม่สายไทยเทรด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงหอม อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมมิตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญบุญ มาร์เก็ตติ้ง
 • บริษัท ยิ้มบิ๊กสมายล์ จำกัด
 • บริษัท บีเอส อะไหล่ จำกัด
 • บริษัท เพชรทรายคำ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมิงหยงก่อสร้าง
 • บริษัท โอเรียนทอล อิลีเมนท์ จำกัด
 • บริษัท 9 เกตุมงคล จำกัด
 • บริษัท คุปติญาดา ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดี ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเวิร์คบิวเดอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์นภา กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายสิรินาถ
 • บริษัท ปฐพีสายชล จำกัด
 • บริษัท โชติกะ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท ทริปเปิลดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไม้แบบ 1971 ก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท สยาม กรีน อิสลามิก เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ด้วยใจ บริการ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพยัคฆ์ฝั่งโขง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัลยกรเชียงราย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจารุพงศ์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮัก ทราเวล (ไทยแลนด์)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส เอ็น บุฟเฟ่
 • บริษัท เรนโบว์ เซเว่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนากรุ๊ป(2014)
 • บริษัท ชาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท บีแอนด์ดี คลินิก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยิ่งทรัพย์ทวีพืชผล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญญารัตน์การโยธา

 • More..
  เชียงราย


  ไปหน้าที่ | 1