ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani


คำขวัญ อุบลราชธานี : อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่15744.85 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 605004 ครัวเรือน
ประชากรชาย 939054
ประชากรหญิง 939092
ประชากรรวม 939054
Ubon Ratchathani ตำนานเมืองอุบล ได้กล่าวกันถึงการสืบเชื้อสายจากเจ้านครเชียงรุ้ง แสนหวีฟ้า ของเจ้าปางคำ พระบิดา ของเจ้าพระตา เจ้าพระวอ โดยกล่าวถึง ปี พ.ศ.2228 เกิดวิกฤตทางการเมือง ในนครเชียงรุ้ง เนื่องจาก จีนฮ่อหัวขาว หรือฮ่อธงขาว ยกกำลัง เข้าปล้นเมืองเชียงรุ้ง เจ้านครเชียงรุ้ง ได้แก่ เจ้าอินทกุมาร เจ้านางจันทกุมารี เจ้าปางคำ อพยพไพร่พล จากเมืองเชียงรุ้ง มาขอพึ่งพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช แห่งเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น พระประยูรญาติ ทางฝ่ายมารดา พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โปรดให้นำไพร่พลไปตั้งที่ เมืองหนองบัวลุ่มภู เมือง หนองบัวลุ่มภู จึงอยู่ในฐานะ พิเศษ คือไม่ต้อง ส่งส่วย บรรณาการ มีสิทธิสะสม ไพร่พล อย่างเสรีเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับ เวียงจันทน์ มีชื่อว่า “นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” สันนิษฐานว่า น่าจะมีฐานะ เป็นเมืองลูกหลวง ต่อมา พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ให้ เจ้าอินทกุมาร เสกสมรส กับ พระราชธิดาพระองค์หนึ่ง ได้โอรส คือ เจ้าคำ หรือเจ้าองค์นก ให้เจ้า นางจันทกุมารี เสกสมรสกับ พระอุปยุวราช ได้โอรส คือ เจ้ากิงกีศราช และ เจ้าอินทโสม ซึ่งต่อมา คือบรรพบุรุษของ เจ้านายหลวงพระบาง ส่วนเจ้าปางคำ ให้เสกสมรสกับ พระราชนัดดา ได้โอรส คือ เจ้าพระตา เจ้าพระวอ สันนิษฐานว่า ทั้งสองท่านเป็นเสนาบดี กรุงศรีสัตนาคนหุต ตั้งแต่สมัย พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (ชัยวงค์เว้) พระอัยกาของ พระเจ้า สิริบุญสาร การดำรงฐานะเป็น เจ้านายเชื้อสายพระราชวงศ์ ของพระเจ้าวอ พระเจ้าตา เห็นได้จากหลักฐาน หลายประการ อาทิ การที่หนองบัว ลุ่มภู เป็นเมือง ใหญ่ มีไพร่พลมาก ดังปรากฎเมืองหน้าด่านทั้งสี่ คือ เมืองภูเขียว ภูเวียง เมืองผ้าขาว เมืองพันนา และ การที่ เมืองอุบล ดำรง ฐานะเป็น เจ้าประเทศราชเมื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์ ไทย ต่างจากเมืองเขมร ป่าดงอื่นๆ และเมื่อกำเนิด พ.ร.บ. นามสกุล โปรด พระราชทานนามสกุล “ณ อุบล” อันหมายถึง เชื้อสายเจ้านาย อุบลราชธานี แต่โบราณ เมื่อเจ้านายอุบล ถึงแก่อสัญกรรม ก็มี ประเพณี การทำศพแบบนกหัสดีลิงค์ อันสืบมาจากนครเชียงรุ้ง ในเชียงใหม่ ก็ปรากฎการ ทำศพแบบนกหัสดีลิงค์เช่นเดียวกัน

การตั้งเมืองอุบลราชธานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านเมือง ค่อนข้างสงบก็ทรงมี นโยบายที่จะ จัดตั้งเมือง ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมไพร่พลให้เป็นปึกแผ่น เพื่อความสงบสุข สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึง เรื่องนี้ว่า “…รัชกาล ที่ 1 ถึงรัชการที่ 3 ให้เจ้าเมืองร้าง เที่ยวเกลี้ยกล่อมหา ผู้คนมาเป็นพลเมือง โดย ไม่ต้องใช้อำนาจ อาจทำได้ด้วยยินดีด้วยกัน ทุกฝ่ายก็สำเร็จ ประโยชน์ ถึงความมุ่งหมาย เจ้าเมืองไหนเกลี้ยกล่อมคนมาได้มาก ก็ได้ทรัพย์เศษส่วน และได้ผู้คนสำหรับอาศัยใช้สอยมากขึ้น ก็เต็มใจขวนขวาย ตั้งบ้านเมือง ฝ่ายราษฎรที่ไปเที่ยวหลบลี้ เดือดร้อนลำบากมากอยู่ เมื่อรู้ว่า บ้านเมืองเรียบร้อยอย่างเดิม ก็ยินดีที่จะกลับมา โดยมาก……” คงจะเป็น เพื่อสนองตอบ พระบรมราโชบาย ในการตั้งเมืองดังกล่าวมาแล้ว และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพของ ไพร่บ้านพลเมือง “….ในปี พ.ศ.2329 ( จุลศักราช 1148 ปีมะเมีย นพศก) พระประทุมจึงย้ายครอบครัวไพร่พลมาตั้งอยู่ ณ ตำบลแจระแม ตือตำบล ที่ตั้ง อยู่ทาง ทิศเหนือ เมืองอุบลปัจจุบัน…..”

สถาปนาเมืองอุบลราชธานี พ.ศ.2335 พระประทุมสุรราช (ท้าวคำผง) ได้พาพรรคพวกไพร่พลตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยแจระแม (บริเวณบ้าน ท่าบ่อ ในปัจจุบัน) ด้วยความปกติสุขเป็นเวลานานหลายปี จนกระทั่ง พ.ศ.2334 (จุลศักราช 1153 ตรีศก) อ้ายเชียงแก้ว ซึ่งตั้งบ้านอยู่ที่ตำบลเขาโองแขวง เมืองโขง คิดการกบฎ พาพรรคพวก ไพร่พลเข้ายึดนครจำปาศักดิ์ พระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้าเมืองซึ่งกำลังป่วยอยู่ก็มี อาการป่วยทรุดหนัก และถึงแก่พิราลัย อ้ายเชียงแก้วจึงยึดเมือง นครจำปาศักดิ์ไว้ได้ ความทราบ ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน) เมื่อครั้งเป็น พระพรหม ยกกระบัตร ยกกองทัพเมืองนครราชสีมามาปราบกบฎอ้ายเชียงแก้ว อย่างไรก็ดีขณะที่กองทัพนครราชสีมายกมาไม่ถึงนั้น พระประทุมสุรราช (ท้าวคำผง) และท้าวฝ่ายหน้า ผู้น้อง ที่ตั้งอยู่บ้านสิงห์ท่า (เมืองยโสธร) ได้ยกกำลังไปรบอ้ายเชียงแก้วก่อน ทั้งสองฝ่าย ได้สู้รบกันที่บริเวณ แก่งตะนะ (อยู่ในท้องที่ อำเภอโขงเจียม) กองกำลัง อ้ายเชียงแก้วแตกพ่ายไป อ้ายเชียงแก้วถูกจับได้ และถูกประหารชีวิต เมื่อกองทัพ เมืองนครราชสีมายกมาถึงเมืองจำปาศักดิ์ เหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยแล้ว จึงพากันยกกองทัพ ไปตีพวกข่า “ชาติกระเสงสวาง จะรายระแดร์” ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำโขง จับพวกข่าเป็นเชลย ได้เป็นจำนวนมาก จากความ ดีความชอบในการปราบปรามกบฎอ้ายเชียงแก้วนี้เอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช จึงได้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ท้าวฝ่ายหน้าเป็น พระวิไชยราชขัตติยวงศา ครองนครจำปาศักดิ์ และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พระประทุม สุรราช เป็นพระประทุม วรราชสุริยวงศ์ ครอง เมืองอุบลราชธานี พร้อมกับยกฐานะบ้านห้วยแจระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 8 จุลศักราช 1154 (พ.ศ.2335) ดังปรากฎ ในพระสุพรรณบัตรตั้ง เจ้าประเทศราชในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ว่า “….ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า ผู้ผ่าน พิภพกรุงเทพ มหานครศรีอยุธยา มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ตั้งให้ พระประทุม เป็นพระประทุมวรราช สุริยวงศ์ ครองเมือง อุบลราชธานี ศรีวนาไลยประเทศราช เศกให้ ณ วัน 2 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 จุลศักราช 1154 ปีจัตวาศก…”

เจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีต ที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านดังนี้

1. พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (พ.ศ.2335-2338) นามเดิม ท้าวคำผง บุตรเจ้าพระตา เป็นบุคคลสำคัญ ในการสร้างบ้าน แปงเมืองอุบล โปรดให้สร้างคู ประตูเมือง หอโฮงเจ้านายต่างๆ สร้างวัดหลวง และเสนาสนะ อาทิ สิม อาฮาม หอระฆัง พระพุทธรูป สิ่งก่อสร้าง ล้วนเลียนแบบ ศิลปแบบหลวงพระบาง

2. พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (พ.ศ.2338-2388) นามเดิม พรหม น้องชายพระประทุม (คำผง) เป็นบุตรชาย คนเล็กของ เจ้าพระตา เป็นผู้ก่อสร้างวัด ป่าหลวง (วัดป่าหลวงมณีโชติ) นำไพร่พลผู้ศรัทธาสร้างพระพุทธรูป องค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูน เป็นที่ เคารพสักการะของชาวอุบลฯ มีชื่อว่า พระเจ้าใหญ่ อินทร์แปลง ปัจจุบัน เป็นพระประธาน ในวิหารวัดมหาวนาราม

3. พระพรหมราชวงศา (พ.ศ.2388-2409) นามเดิม กุทอง สุวรรณกูฏ บุตรพระพรหม (ทิดพรหม) ในสมัยของท่าน ธรรมยุติกนิกาย แพร่หลายในเมือง อุบลฯ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้สร้างวัดสุปัฏนาราม และบรรดา อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ร่วมกัน สร้างวัดศรีทอง (ศรีอุบลรัตนาราม) วัดสุทัศน์ ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในสมัยนี้คือการเข้าร่วมสงคราม ขับไล่ญวน
4. เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (พ.ศ.2409-2425) เจ้าพรหมเทวา (เจ้าหน่อคำ) เป็นพี่ชายเจ้าจอมมารดา ด้วงคำใน รัชกาลที่ 4 เจ้าราชวงศ์ จำปาศักดิ์ บุตรเจ้าเสือหลานเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยของท่านได้สร้างวัดไชยมงคล ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตที่สี่ ในจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่พึงสังเกต คือ ความขัดแย้งระหว่าง เจ้าเมืองอุปฮาด ราชวงศ์ รุนแรง เนื่องจากฝ่ายเจ้านายอุบลฯ ไม่พอใจที่ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ เจ้าหน่อคำเป็นเจ้าเมือง ในสมัยนั้นจึง เกิดการทะเลาะ วิวาทขัดแย้งกัน กลั่นแกล้งกันอยู่เสมอ ท้ายที่สุด ราวปี พ.ศ.2412 เกิดกรณี เมืองไซแง ได้เกิดความบาดหมาง ทวีความรุนแรง ต่างฝ่ายต่างเกล่าโทษ ซึ่งกัน และกัน เจ้าพรหม กล่าวหาว่า อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ขัดขวางไม่ให้เก็บเงินส่วย จากไพร่ ข้างฝ่ายอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ก็กล่าวหาว่า เจ้าพรหม ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งสองฝ่ายจึงลงมา สู้ความกันที่กรุงเทพฯ จนพากันถึงแก่อสัญกรรม ต่างฝ่ายต่างสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวเป็นจำนวนมาก พ.ศ. 2418 เกิดศึกฮ่อ เจ้าพรหมเทวาถูกเกณฑ์ไปราชการทัพฮ่อ หลังศึกฮ่อได้อัญเชิญพระพุทธรูป 2 องค์ คือ พระทองทิพย์ และพระทอง ประดิษฐาน ที่วัดศรีทอง และวัดไชยมงคล

พ.ศ. 2422 กราบบังคมทูลขอตั้งบ้านท่ายักขุ เป็นเมืองชานุมานมณฑล บ้านพระเหลา เป็นเมืองพนานิคม ให้เมืองทั้งสอง ขึ้นกับเมือง อุบลราชธานี พบหลักฐาน เอกสารการแต่งตั้งเจ้าเมือง องค์ที่ 3 คือ พระพรหมราชวงศา (กุทอง) กล่าวถึงเครื่องยศ ที่ทางกรุงเทพฯ พระราชทานแก่ เจ้าเมืองอุบลฯ ประกอบด้วย

การแต่งตั้งเจ้าเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐาน เอกสารการแต่งตั้งเจ้าเมือง องค์ที่ 3 คือ พระพรหมราชวงศา (กุทอง) กล่าวถึงเครื่องยศ ที่ทางกรุงเทพฯ พระราชทานแก่ เจ้าเมืองอุบลฯ ประกอบด้วย พานถมเครื่องในทองคำ 1 สำรับ
เครื่องยศเจ้าเมืองอุบลฯ สมัยโบราณ

คนโททองคำ 1 ใบ
กระโถนถม 1 ใบ
ลูกประคำทองคำ 1 สาย
กระบี่บั้งถม 1 อัน
เสื้อหมวกตุ้มปี 1 ชุด
สัปทนปัสตู 1 ชุด
ปืนคาบศิลาคอลาย 1 กระบอก
เสื้อเข้มขาบริ้วเลื้อย 1 ตัว
ส่านไทยปักทอง 1 ชุด
ผ้าปู 1 ผืน
มีพระบรมราชโองการ ให้เจ้าเมืองปกครองราษฎร ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ดังความว่า “…ให้โอบอ้อมอารีต่ออาณาประชาราษฎร์ อย่าเบียดเบียน ข่มเหงไพร่บ้านพลเมือง ปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ทำนุบำรุงพระสงฆ์ สามเณรให้ปฏิบัติเล่าเรืยนคันถธุระ วิปัสสนาธุระ กำชับ กำชาไพร่บ้านพลเมือง อย่าให้สูบฝิ่น ซื้อฝิ่น กินฝิ่น ให้กระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ชุมชนบ้านปะอ่าว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ เขต/อำเภอทุ่งศรีอุดม 
 • ป่าดงนาทาม เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ผาขาม เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านโนนสว่าง เขต/อำเภอเดชอุดม 
 • สวนหินพลานยาว เขต/อำเภอบุณฑริก 
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ด่านพรมแดนช่องเม็ก เขต/อำเภอสิรินธร 
 • กลุ่มทอผ้าไหม บ้านปะอาว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดทุ่งศรีเมือง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดบูรพาราม เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดป่านานาชาติ เขต/อำเภอวารินชำราบ 
 • วัดภูเขาแก้ว เขต/อำเภอพิบูลมังสาหาร 
 • วัดมหาวนาราม เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) พระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัดหนองป่าพง เขต/อำเภอวารินชำราบ 
 • วัดแจ้ง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 • เขื่อนสิรินธร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สิรินธร 
 • ชายแดนช่องเม็ก กิจกรรม เขต/อำเภอ สิรินธร 
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ทุ่งศรีเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขื่อนปากมูล มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ โขงเจียม 
 • วัดภูหล่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีเชียงใหม่ 
 • วัดหนองป่าพง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วารินชำราบ 
 • วัดบูรพาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดศรีอุบลรัตนาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดมหาวนาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดภ้ำแสงเพชร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดดอนธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิบูลมังสาหาร 
 • วัดป่าไทรางาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เดชอุดม 
 • วัดภูอานนท์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ โขงเจียม 
 • วัดป่าโพธิญาณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สิรินธร 
 • วัดสิรินธรวราราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • แหล่งโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมบ้านชีทวน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เขื่องใน 
 • ปราสาทบ้านเบญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทุ่งศรีอุดม 
 • แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • แก่งสะพือ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พิบูลมังสาหาร 
 • น้ำตกห้วยทรายใหญ่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บุญฑริก 
 • น้ำตกแก่งลำดวน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ น้ำยืน 
 • น้ำตกถ้ำบักเตว/น้ำตกห้วยหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บุญฑริก 
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โขงเจียม 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดรุ่งแสงจันทร์ เขต/ตำบล ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดโนนสว่าง เขต/ตำบล ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดโนนยาง เขต/ตำบล โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดน้ำขุ่น เขต/ตำบล ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดตาโอง เขต/ตำบล ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดตาเกา เขต/ตำบล ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดดอนโมกข์ เขต/ตำบล ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดซำสะกวยน้อย เขต/ตำบล ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดโคกสะอาด เขต/ตำบล โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดขี้เหล็กใน เขต/ตำบล ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
 • วัดขี้เหล็กนอก เขต/ตำบล ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
 • วัดขี้เหล็ก เขต/ตำบล ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 
 • วัดป่าคำกลาง เขต/ตำบล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดทุ่งนาใน เขต/ตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดป่าสะพานโดม เขต/ตำบล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดใหม่สารภี เขต/ตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดหนองแคนพัฒนา เขต/ตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดหวายยาว เขต/ตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดบุ่งมะแลงน้อย เขต/ตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดทุ่งศรีเจริญ เขต/ตำบล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดสุขสมบูรณ์ เขต/ตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดบุ่งมะแลง เขต/ตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดบ้านแพง เขต/ตำบล สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดทุ่งเพียง เขต/ตำบล สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดดอนพอก เขต/ตำบล บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดคำสมิง เขต/ตำบล สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดคำข่า เขต/ตำบล สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดแก่งโดม เขต/ตำบล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดหนองสะโน เขต/ตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 
 • วัดท่าช้างใหญ่ เขต/ตำบล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ อุบลราชธานี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • ศูนย์วิชาการศู่นย์วิยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
 • รพ.ราชเวชอุบลราชธานี
 • สสอ.เมืองอุบลราชธานี
 • สสจ.อุบลราชธานี
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่7
 • รพ. พระศรีมหาโพธิ์
 • รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • รพ. กองบิน 21
 • ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุบลราชธานี
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 • รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • รพ.ทุ่งศรีอุดม
 • รพ.มหาวชิราลงกรณ์
 • รพ.สิรินธร
 • รพ.ดอนมดแดง
 • รพ.สำโรง
 • รพ.โพธิ์ไทร
 • รพ.ตาลสุม
 • รพ.พิบูลมังสาหาร
 • รพ.วารินชำราบ
 • รพ.ม่วงสามสิบ
 • รพ.กุดข้าวปุ้น
 • รพ.ตระการพืชผล
 • รพ.บุณฑริก
 • รพ.น้ำยืน
 • รพ.นาจะหลวย
 • รพ.เขมราฐ
 • รพ.เขื่องใน
 • รพ.โขงเจียม
 • รพ.ศรีเมืองใหม่

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 
 • โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านเปือย 
 • โรงเรียนบ้านโพนเมือง 
 • โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 
 • โรงเรียนบ้านนาดี 
 • โรงเรียนบ้านกะแอก 
 • โรงเรียนบ้านคุ้ม 
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านวังคก 
 • โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านหว้าน 
 • โรงเรียนบ้านผับแล้ง 
 • โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 • โรงเรียนบ้านดอนม่วง 
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านโนนสัง 
 • โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหิน 
 • โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 
 • โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านแกนาคำ 
 • โรงเรียนบ้านโคกก่อง 
 • โรงเรียนบ้านผำ 
 • โรงเรียนบ้านโปร่ง 
 • โรงเรียนบ้านขามป้อม 
 • โรงเรียนบ้านโนนแคน 
 • โรงเรียนบ้านนางาม 
 • โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 
 • โรงเรียนบ้านค้อบอน 
 • โรงเรียนบ้านบอน 
 • โรงเรียนบ้านห่องขอน 
 • โรงเรียนบ้านบุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 
 • โรงเรียนบ้านโพนงาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 
 • โรงเรียนบ้านนานวล 
 • โรงเรียนบ้านนาแก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 
 • โรงเรียนบ้านอาเลา 
 • โรงเรียนบ้านค้อน้อย 
 • โรงเรียนบ้านคำสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย 
 • โรงเรียนบ้านหินแห่ 
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 • โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 
 • โรงเรียนเบ็ตตี๊ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
 • โรงเรียนบ้านแก่งศรีโคตร 
 • โรงเรียนบ้านป่าหญ้าคา 
 • โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 
 • โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 
 • โรงเรียนอนุบาลวรัญญู 
 • โรงเรียนบ้านหินสูง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 
 • โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 
 • โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านดอนชี 
 • โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 
 • โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์) 
 • โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านโนนจิก 
 • โรงเรียนบ้านคำก้อม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 
 • โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 
 • โรงเรียนบ้านลาดวารี 
 • โรงเรียนบ้านคันเปือย 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 
 • โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง) 
 • โรงเรียนบ้านหนองชาด 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 
 • โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านบากชุม 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • หมูยอดาวทอง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ตองหนึ่ง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • นงเยาว์หมูยอ เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • นวลปราง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • แม่ฮาย เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ศรีณรงค์หมูยอ เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • สุทิน เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • คำปุน เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • เกตุแก้ว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • แคมป์ฝ้าย เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ช.วัฒนา เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ดอกแก้ว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ช้างไทย เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • เด่นฟ้า เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ฝ้ายเข็น เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • พันชาติ ผลิตภัณฑ์ เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • พันชาติ เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • มิตรหญิง เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • เมย์บี เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • วัฒนศิลป์เครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ศรีทองไหมไทย เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ศุนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชน เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ผ้าไหมกาบบัว เขต/อำเภอตระการพืชผล 
 • ผ้าไหมกาบบัว เขต/อำเภอสำโรง 
 • ผ้าไหมกาบบัว เขต/อำเภอกุดข้าวปุ้น 
 • ผ้าไหมกาบบัว เขต/อำเภอเขื่องใน 
 • ผ้าไหมพื้นเรียบ เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ผ้าไหมมัดหมี่ เขต/อำเภอนาจะหลวย 
 • ผ้าฝ้ายกาบบัวสีธรรมชาติ เขต/อำเภอนาจะหลวย 
 • ผ้ากาบบัว เขต/อำเภอวารินชำราบ 
 • ผ้าลายดอกผักแว่น เขต/อำเภอโพธิ์ไทร 
 • ผ้านคลุมไหล่กาบบัวลายจก เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ผ้าคลุมไหล่ลายขิต เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบาติก เขต/อำเภอวารินชำราบ 
 • เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เขต/อำเภอเดชอุดม 
 • เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เขต/อำเภอวารินชำราบ 
 • กระเป๋าผ้ากาบบัว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • ภาพเขียนไทย เขต/อำเภอน้ำยืน 
 • กำไลนพเก้า เขต/อำเภอม่วงสามสิบ 
 • ไม้แกะสลัก เขต/อำเภอนาเยีย 
 • ซออู้จิ๋ว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • เที่ยนหอม เขต/อำเภอเดชอุดม 
 • เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 
 • กลอง/ฆ้อง เขต/อำเภอพิบูลมังสาหาร 
 • กระติ๊บข้าว เขต/อำเภอโขงเจียม 
 • ผลิตภัณฑ์จากต้นกก เขต/อำเภอตระการพืชผล 
 • เห็ดสวรรค์ เขต/อำเภอเดชอุดม 
 • ข้าวเกรียบมันเทศ เขต/อำเภอน้ำยืน 
 • ชาเขียวใบหม่อน เขต/อำเภอดอนมดแดง 
 • เค็มบักนัดแม่อารีย์ เขต/อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำคัญ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติภาเทเลคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามพลังออร์แกนิค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาสะอาดตลาดโรงเกลือ (2557)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เจตนา แอร์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัลยณัฎฐ์ การโยธา แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณพลการช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์ อินคา ทู ริช
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลเมดิคอลแอนด์คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลัทธิวรรณ ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพานเพชร ก่อสร้าง
 • บริษัท ธนบูรพาอุบล จำกัด
 • บริษัท แสนสร้างโฮมแอนด์เดคคอร์ จำกัด
 • บริษัท ไลท์ลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัด
 • บริษัท คิดคอม (อุบลราชธานี) 2 จำกัด
 • บริษัท ชินจู คอสเมติก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสาทพร เทคโนโลยี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบล ทัชช
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุภาพวง การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิรดี เวลล์เนส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุวโรจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมสุข
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธานัท สำรวจภัยอุบลราชธานี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยอินเทรนด์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีแอนด์พี โมเดิร์น กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุกัญญา เอส กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนัช จิตรพิทักษ์ การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยาวัสดุ แอนด์คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท สยามโอเวอร์ซีส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโท อะ ทอย
 • บริษัท สหเทพ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท สิริน นารา จำกัด
 • บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเออาร์ มงคล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้าดาวการาจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีอาร์ เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านอาหารก.แก้ว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปอ พัชรเรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรวิช(พิบูล) ก่อสร้าง

 • More..
  อุบลราชธานี


  ไปหน้าที่ | 1