ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

อุทัยธานี
Uthai Thani


คำขวัญ อุทัยธานี : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
ภาคกลาง
พื้นที่6730.246 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 123952 ครัวเรือน
ประชากรชาย 160855
ประชากรหญิง 167763
ประชากรรวม 160855
Uthai Thani เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า
ตำนานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า คือ อำเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านคนมอญ และคนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” เรียกชื่อตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชพรรณ และอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด” ได้เข้ามาปรับปรุงเมือง อู่ไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ำไว้ใกล้เมือง และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น "เมืองอุไทย" คาดว่าเพี้ยนไปตามสำเนียงชาวพื้นเมืองเดิม ได้มีฐานะเป็นหัวเมืองด่านชั้นนอก มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ อำเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ตำบลหนองหลวง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมา ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163) ได้โปรดให้บัญญัติอำนาจการใช้ตราประจำตำแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า “เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้นชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่แม่น้ำ จึงทำให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ำจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน
“สะแกกรัง” เนื่องจากเป็นพื้นที่มีป่าสะแกขึ้นเต็มริมน้ำ และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน
บ้านสะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพี้ยนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง”เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจำพวก มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีกทั้งยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกด้วย
พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้าเมืองอุไทยธานีในสมัยนั้น ได้เห็นว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว จึงคิดตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขาย ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพื่อนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เนื่องจากผู้คนมาติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าขึ้นไปเมืองอุไทยธานีเก่า อ้างว่ากลัวไข้ป่า จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากขึ้น
พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบ้าน สะแกกรังทางฝั่งคลองฟากใต้ ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่นจากเมือง ไชยนาท เป็นของเมืองอุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์ ข้างใต้บ้านลงมาสักคุ้งน้ำหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท
พ.ศ. 2441 เมืองอุไทยธานี ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ. 2476 และกำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาค

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • เขาปฐวี เขต/อำเภอทัพทัน 
 • เขาสะแกกรัง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ เขต/อำเภอทัพทัน 
 • น้ำตกผาร่มเย็น เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • น้ำตกอีซ่า เขต/อำเภอห้วยคต 
 • วัดจันทาราม เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • วัดสังกัสรัตนคีรี เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • วัดธรรมโฆษก เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • ถ้ำพุหวาย เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • ลำน้ำสะแกกรัง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • เกาะเทโพ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • วัดอุโปสถาราม เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • วัดหนองพลวง เขต/อำเภอหนองขาหย่าง 
 • เมืองอุไทยธานีเก่า เขต/อำเภอหนองฉาง 
 • วัดหนองขุนชาติ เขต/อำเภอหนองฉาง 
 • วัดทัพทันวัฒนาราม เขต/อำเภอทัพทัน 
 • เมืองโบราณบึงคอกช้าง เขต/อำเภอสว่างอารมณ์ 

 • วัดทัพทัน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทัพทัน 
 • ถ้ำน้ำพุเขากวางทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองฉาง 
 • ถ้ำพนาสวรรค์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสัก 
 • เขาฆ้องชัย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสัก 
 • เขื่อนทับเสลา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ลานสัก 
 • หุบป่าตาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสัก 
 • เขาพุหวาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้วยคต 
 • น้ำตกอีซ่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้วยคต 
 • เขื่อนวังร่มเกล้า มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ฮกแซตึ๊ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะเทโพ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านอีมาด-อีทราย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทัพทัน 
 • สวนป่าห้วยระบำ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ลานสัก 
 • สวนพฤกษศาสตร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระแสงดาบศัตราวุธ ประจำเมืองอุทัยธานี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เมืองโบราณบ้านใต้ หรือบ้านได้  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เมืองโบราณการุ้ง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • เมืองโบราณบ้านคูเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ทัพทัน 
 • ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้า พื้นเมือง (กลุ่มทอผ้าไพจิตต์) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บ้านไร่ 
 • แม่น้ำสะแกกรัง** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เมืองอุทัยธานีเก่า* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองฉาง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดไก่ดิ้น เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดหินโหง่น เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดหนองจอก เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดชุมทหาร เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดบ่อน้ำเย็น เขต/ตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดคลองหวาย เขต/ตำบล ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดสมอทอง เขต/ตำบล ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดหนองสี่เหลี่ยม เขต/ตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดหนองยาง เขต/ตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดโป่งข่อย เขต/ตำบล ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดบ้านกลาง เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดป่าผาก เขต/ตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดทุ่งสาลี เขต/ตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดสุวรรณบรรพต เขต/ตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 
 • วัดโป่งสามสิบ เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดบึงแวง เขต/ตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดหนองเจ๊กกวย เขต/ตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดเนินสำราญ เขต/ตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดป่าแดนนาบุญ เขต/ตำบล ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดบุ่งอ้ายเจียม เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดบึงเจริญ เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดป่าศรัทธาธรรม เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดนิคมสามัคคี เขต/ตำบล ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดห้วยรัง เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดห้วยรัง เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดห้วยเปล้า เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดคีรีวงศ์ เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดเขาธรรมมงคล เขต/ตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดอุดมพร เขต/ตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 
 • วัดหาดทรายงาม เขต/ตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ อุทัยธานี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอุทัยธานี
 • รพ.อุทัยธานี
 • สสอ.เมืองอุทัยธานี
 • สสจ.อุทัยธานี
 • รพ.ห้วยคต
 • รพ.ลานสัก
 • รพ.บ้านไร่
 • รพ.หนองขาหย่าง
 • รพ.หนองฉาง
 • รพ.สว่างอารมณ์
 • รพ.ทัพทัน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 
 • โรงเรียนบ้านลานคา 
 • โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 
 • โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 
 • โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 
 • โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 
 • โรงเรียนบ้านหนองจอก 
 • โรงเรียนบ้านจัน 
 • โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 
 • โรงเรียนบ้านตะกรุด 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 
 • โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองอาสา 
 • โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 
 • โรงเรียนบ้านหูช้าง 
 • โรงเรียนบ้านหนองฝาง 
 • โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 
 • โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านวังพง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 
 • โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 
 • โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 
 • โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านกลาง 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านหินโหง่น 
 • โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 
 • โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 
 • โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสมอทอง 
 • โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 
 • โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านป่าเลา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 
 • โรงเรียนวัดเทพนิมิต 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 
 • โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 
 • โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 
 • โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 
 • โรงเรียนลานสักวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเขาวง 
 • โรงเรียนบ้านคลองชะนี 
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 
 • โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 
 • โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 
 • โรงเรียนอนุบาลลานสัก 
 • โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านร่องตาที 
 • โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 
 • โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 
 • โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 • โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย 
 • โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 
 • โรงเรียนวัดเขาผาแรต 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 
 • โรงเรียนบ้านโกรกลึก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
 • โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 
 • โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแว่น(สาขาวัดหนองหลวง) 
 • โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแว่นสาขาวัดหนองหลวง 
 • โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแว่น 
 • โรงเรียนบ้านสระนารายณ์สาขาบ้านหนองตะคลอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 
 • โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 
 • โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มสตรีเขาปฐวี เขต/อำเภอทัพทัน 
 • ร้านแม่ป่วยลั้ง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มแปรรูป แม่บ้านถนนใหม่ เขต/อำเภอทัพทัน 
 • หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หมู่ 6 เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มสตรีทำขนมกงหนองแก หมู่ 6 เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้ เขต/อำเภอลานสัก 
 • เล็ก โบวี่ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ช่างฑูรย์ โบวี่ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • มีดช่างแขก เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยโบราณ เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • กลุ่มไพจิตต์ทอผ้า เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • กลุ่มวิสาหกิจตัดเย็บผ้าสำเร็จรูปบ้านล่อมฟัก เขต/อำเภอทัพทัน 
 • มีดช่างทิน เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มทอผ้าไหมลายโบราณ เขต/อำเภอทัพทัน 
 • สวนบานเย็น เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ช่างอ้วนซามูไร เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • โรงงานเฮงเครื่องเงิน เขต/อำเภอหนองฉาง 
 • ตั้งซ่งเซียง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติ เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านทัพหลวง เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • ไพพรรณ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ขนมกงโบราณบ้านฟากคลอง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ผ้าทอมือ กลุ่มอาชีพบ้านห้วยพลู เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • เปี๊ยกโบวี่ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ขนมกงโบราณสูตร แม่อรุณ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ลืออุทัย เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มทำมีดโบราณ (จากเหล็กกล้า) เขต/อำเภอลานสัก 
 • กลุ่มหัตถศิลป์ถิ่นบ้านไร่ เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • กลุ่มผลิตรองเท้าแตะหนัง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง เขต/อำเภอหนองฉาง 
 • สิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านแสงจันทร์ เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • ไพศาล หมูทุบ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ซามิ้นโอสถ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • C.T. โต้ง เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • บ้านชะเอม สปา/นวดไทย เขต/อำเภอหนองขาหย่าง 
 • กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง เขต/อำเภอบ้านไร่ 
 • ทั่งหนังแท้ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
 • ดิอมร The Amor เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรวนภาการเกษตรรุ่งโรจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเอส ชาร์มมิ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกุหลาบหวาน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตะวันดารา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.พี.เม็ททอลชีท(หนองฉาง)
 • บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชายกลาง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันย์ชลี รุ่งเรืองการค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอคทีฟ จี
 • บริษัท วอเตอร์ เมาน์เทน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธานีท๊อปเซลล์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีไลท์อุทัยธานี 999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรดี ดิสทริบิวเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองการยางการุ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก่งรุ่งเรือง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรรคพลแอร์เซอร์วิส
 • บริษัท รวมเจริญ จำกัด
 • บริษัท ส.ทวีทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
 • บริษัท รวมเจริญ จำกัด
 • บริษัท ส.ทวีทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพพร เรดิโอ พลัส 16
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพพร เรดิโอ พลัส 13
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพพร เรดิโอ พลัส 5
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพพร เรดิโอ พลัส 4
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรณิการ์ มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องกานต์มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอมฤตพานิชเจริญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงกงประดู่ยืน
 • บริษัท แอดไวซ์ บ้านไร่ จำกัด
 • บริษัท ไนซ์ เรดิโอ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงเดช ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปั้นงาม การโยธา
 • บริษัท พืชสุวรรณอุทัย ไรซ์มิล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไนน์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น แมนเนจเม้นท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนต์ฑิตามีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาวิณี มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชลิตมีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต้มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลานสักแกรนด์มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทัยแกรนด์มีเดีย

 • More..
  อุทัยธานี


  ไปหน้าที่ | 1