ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สุโขทัย
Sukhothai


คำขวัญ สุโขทัย : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
ภาคกลาง
พื้นที่6596.092 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 217841 ครัวเรือน
ประชากรชาย 288842
ประชากรหญิง 306230
ประชากรรวม 288842
Sukhothai หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศประวัติสุโขทัยเริ่ม พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระยาศรีนาวนัมถมพระบิดาพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลญลำพงข้าหลวงจากราชอาณาจักรขอมได้เข้ายึดครองเมือง ขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองจ้าวเมืองราดได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบหมด บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาตร์ ยุทธศาสตร์ กฏหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึกไว้ในแผ่นศิลามากมาย ศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้นในศิลาจารึกบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่ามีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์ และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ "พ่อปกครองลูก" ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคำจารึกว่า "ไพร่ฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า"สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้ำที่มีอยู่บริบูรณ์ทำนา ทำสวน ทำไร่ มีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งเรียกว่า "ทำนบพระร่วง" ซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษาพบถึง ๗ แห่ง สุโขทัยเป็นศูนย์กลางค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่า "สังคโลก" ส่งขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้วยชามและผ้าไหม เพื่อขายในประเทศและส่งต่อต่างประเทศด้วย หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบันใน พ.ศ. ๑๘๙๐ กรุงศรีอยุธยา มีอำนาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจแทนสุโขทัย แต่สุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองกันติดต่อมาอีก ๒ พระองค์ จึงสิ้นพระราชวงศ์สุโขทัยและได้รวมเข้ากับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่เมืองพม่าครั้งที่ ๒ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้ตั้งเมืองสุโขทัยขึ้นที่บ้านธานี(ท่าหนี) ริมแม่น้ำยมซึ่งก็คือจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๕ ได้ยุบอำเภอธานี ตั้งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสุโขทัยธานีขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลก จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ยกอำเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่นั้นมาสุโขทัยในปัจจุบัน ตัวเมืองในปัจจุบันนี้มิใช่กรุงสุโขทัยอันเป็นราชธานีเดิมแต่เป็นเมืองสุโขทัย ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรีทรงย้ายผู้คนทั้งหมดจากสุโขทัย ตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำยมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยห่างจากตัวเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นราชธานี ๑๒ กิโลเมตร พระราชดำริในครั้งนั้นมีอยู่ว่า เมืองสุโขทัยเป็นเมืองใหม่ไม่มีผู้คนพอจะต่อสู้รักษาให้พ้นจากการรุกรานจากพม่าข้าศึกได้ เมืองสุโขทัยเคยถูกยุบเป็นอำเภอมีชื่อว่า "อำเภอธานี" ขึ้นอยู่กับอำเภอสวรรคโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๘๒ ทางการจึงได้ยกฐานะเป็นจังหวัดดังปรากฏอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของราชอาณาจักรไทย สิ่งสำคัญที่จะต้องระลึก ก็คือมหาราชพระองค์แรกของไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น ณ สุโขทัยแห่งนี้พระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขกับได้ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล และเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในช่วงเวลานั้น จากร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชีให้เห็นว่า ศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยได้เริ่มต้น ณ แห่งนี้ วิทยาการความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาษาและหนังสือของตนเองได้บ่งบอกถึงอารยธรรมอันสูงส่งของคนไทยได้เริ่มขึ้นและวิวัฒนาการเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยได้สืบทอดต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สุโขทัยจึงเป็นดินแดนแห่งความทรงจำ เป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะลืมเลือนเสียมิได้เป็นอันขาด สุโขทัยเป็นดินแดนแห่งความทรงจำถึงอดีตกาลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยในความสำคัญที่

* เป็นราชธานีแห่งแรกของไทยและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด

* เป็นดินแดนของมหาราชองค์แรกของไทย

* กษัตริย์พระองค์แรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา

* เป็นจุดกำเนิดลายสือไทย และวรรณคดีเล่มแรกของไทย "ไตรภูมิพระร่วง"

* เป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชิ้นแรก "ชามสังคโลก"

ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย , 2541


ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศาลพระแม่ย่า เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • หมู่บ้านหาดเสี้ยว เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เขต/อำเภอคีรีมาศ 
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • วัดพิพัฒน์มงคล เขต/อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
 • วัดทุ่งเสลี่ยม เขต/อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เขต/อำเภอสวรรคโลก 
 • พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • บ้านทองสมสมัย เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • วัดตระพังเงิน เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) เขต/อำเภอสวรรคโลก 
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • น้ำตกตาดดาว เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม เขต/อำเภอบ้านด่านลานหอย 
 • สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • สวนบุญชอบ เอมอิ่ม เขต/อำเภอสวรรคโลก 
 • วัดราชธานี เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 

 • วัดโคกสิงคาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดเจ้าจันทร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดถ้ำหีบ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • หลวงพ่อศิลา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 
 • วัดพิพัฒน์มงคล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 
 • สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • ยอดเขาพระแม่ย่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • ยอดเขาพระนารายณ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • ศาลพระแม่ย่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีสัชนาลัย 
 • วัดชมชื่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดเขาพนมเพลิง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีสัชนาลัย 
 • วัดเขาสุวรรณคีรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีสัชนาลัย 
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีสัชนาลัย 
 • วัดตระพังทองหลาง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • วัดเจดีย์สี่ห้อง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • วัดเชตุพน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • วัดช้างรอบ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดศรีชุม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • วัดพระพายหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • เขื่อนสรีดภงค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย 
 • ศาลตาผาแดง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดธารชะอม เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดเด่นดีหมี เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดแสงสว่าง เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดม่อนศรีสมบุรณาราม เขต/ตำบล เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดวังธาร เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดหนองหมื่นชัย เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดโค้งเจริญ เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดวิเศษสมบูรณ์ เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดท่าวิเศษ เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดสามหลัง เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดฝั่งหมิ่น เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดแม่ทุเลา เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดชัยอุดม เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดม่อนจำศีล เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดใหญ่ชัยมงคล เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดพิพัฒน์มงคล เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดเชิงผา เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดท่าต้นธงชัย เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดเทพนม เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดโป่งฝาง เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดคลองสำราญ เขต/ตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดแม่บ่อทอง เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดหัวฝาย เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดท่าชุม เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดหนองผักบุ้ง เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดบึงบอน เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดกลางดง เขต/ตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดเหมืองนา เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดทุ่งเสลี่ยม เขต/ตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
 • วัดเขาแก้วชัยมงคล เขต/ตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สุโขทัย

  สถานพยาบาล
 • หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสุโขทัย
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุโขทัย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุโขทัย
 • รพ.รวมแพทย์สุโขทัย
 • รพ.พัฒนเวชสุโขทัย
 • รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
 • รพ.สุโขทัย
 • สสอ.เมืองสุโขทัย
 • สสจ.สุโขทัย
 • รพ.ทุ่งเสลี่ยม
 • รพ.ศรีนคร
 • รพ.สวรรคโลก
 • รพ.ศรีสัชนาลัย
 • รพ.กงไกรลาศ
 • รพ.คีรีมาศ
 • รพ.บ้านด่านลานหอย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ (ชัชวาลย์อนุสรณ์) 
 • โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 
 • โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 
 • โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 
 • โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 
 • โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 
 • โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) 
 • โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 
 • โรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง) 
 • โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านคลองด่าน 
 • โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
 • โรงเรียนวัดยางเอน 
 • โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 
 • โรงเรียนบ้านวังวน 
 • โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพฯ 5) 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 
 • โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 
 • โรงเรียนวัดเชตุพน 
 • โรงเรียนลิไทพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
 • โรงเรียนบ้านราวรังงาม 
 • โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 • โรงเรียนบ้านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) 
 • โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 
 • โรงเรียนหนองช้าง 
 • โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 
 • โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 
 • โรงเรียนบ้านวังยายมาก 
 • โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนท่าชัยวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 
 • โรงเรียนไชยะวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 
 • โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 
 • โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 
 • โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านบึงสวย 
 • โรงเรียนบ้านบึงงาม 
 • โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแหน 
 • โรงเรียนวัดบ้านคลอง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำขุม 
 • โรงเรียนบ้านตาลพร้า 
 • โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 
 • โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 
 • โรงเรียนศรีนคร 
 • โรงเรียนหนองตูมวิทยา 
 • โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านหนองตูม 
 • โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 
 • โรงเรียนวัดหางตลาด 
 • โรงเรียนวัดท่าฉนวน 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 
 • โรงเรียนบ้านป่าสัก 
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 
 • โรงเรียนบ้านบางสนิม 
 • โรงเรียนวัดสงฆาราม 
 • โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) 
 • โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 
 • โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 
 • โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านยางแดน 
 • โรงเรียนวัดดงยาง 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 
 • โรงเรียนบ้านดงเดือย 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
 • โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 
 • โรงเรียนวัดกกแรต 
 • โรงเรียนวัดปรักรัก 
 • โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 • โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ครูแอ๊วขนมเกลียว เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • บ้านหัตถกรรมปั้นหล่อพระพุทธรูป เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • สุเทพสังคโลก เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • อุษาสังคโลก เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • ปั้นสิบแม่สมบูรณ์ เขต/อำเภอสวรรคโลก 
 • สาธรผ้าทองคำ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • พัณนิดา ผ้าทอ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ผ้าทอง เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ลำตัดเงินโบราณ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • สมศักดิ์ วงศ์ใหญ่ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • บ้านทองสมสมัย เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • สุนทรีผ้าไทย เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ทองอรอนงค์ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ลูกเจิมพวงแก้ว เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ไหมเงิน เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ทองนันทนา เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • อัญชัญผ้าโบราณ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • อรพิณทองโบราณ เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ถั่วทอดลอนศิลป์ เขต/อำเภอศรีสำโรง 
 • ทองม้วนแม่กุหลาบ เขต/อำเภอกงไกรลาศ 
 • ผ้าทอง เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • บ้านข้าวตอกพระร่วง เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • ศูนย์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เขต/อำเภอคีรีมาศ 
 • ขวัญเงิน เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • ตำนานสังคโลก เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • บ้านขนมแบ่งปัน เขต/อำเภอกงไกรลาศ 
 • ร้านขนมผิงแม่ติ๋ม (แง้มประตูขาย) เขต/อำเภอกงไกรลาศ 
 • ศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • สังคโลก อาร์ต Sangkhalok Art เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 
 • กล้วยอบเนยสีนวล เขต/อำเภอศรีสัชนาลัย 
 • แม่ปราณี เขต/อำเภอเมืองสุโขทัย 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมชนบ้านตึกการสุรา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอแอมติวเตอร์คอปอเรชัน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวิจิตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปกป้องทรัพย์ทวีผล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เค. กรุ๊ป 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไกรในก่อสร้าง
 • บริษัท วีพี พืชผล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอมรวมช่าง
 • บริษัท มณีการเกษตร โบนัสเกษตรพันธ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนระฆัง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรักขิโต ก่อสร้าง
 • บริษัท รากฐานไทย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบารมี ทองสงค์เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท หนึ่ง บิสิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด
 • บริษัท ส.ธารา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟร์ริชกรุ๊ป
 • บริษัท ซี เอ็น เอ็น ปิโตรเลียม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุโขทัยเมืองใหม่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ฟ ที กรุ๊ป ปิโตรเลียม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทองดีสุโขทัย
 • บริษัท บางยัน เทคโนโลยี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวรรคโลกเซอร์เวย์
 • บริษัท อะบิลิตี้ ซอฟท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรรัฐก่อสร้าง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคมาลี ค้าไม้สุโขทัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเกียรติสุนันท์
 • บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองอนันต์ จำกัด
 • บริษัท ซุปเปอร์โฟน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพบันเทิงสุโขทัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่สินรับเบอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีรพงษ์ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เค. เม็ททอล ชีท (ศรีสัชนาลัย)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยนตรกิจแก๊ส
 • บริษัท ศรีวิไล โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอ็ทตี้โฟร์ ออนไลน์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีอาร์.คอนสตรัคชั่น(1992)
 • บริษัท เอสวี ลูบริแคนท์ จำกัด
 • บริษัท สินวนา ทราเวล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวารีนินทร์ การประปา

 • More..
  สุโขทัย


  ไปหน้าที่ | 1