ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สมุทรสาคร
Samut Sakhon


คำขวัญ สมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ภาคกลาง
พื้นที่872.347 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 290805 ครัวเรือน
ประชากรชาย 282258
ประชากรหญิง 302445
ประชากรรวม 282258
Samut Sakhon จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ซึ่งมีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามา จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" ในสมัย แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ "บ้านท่าจีน" ขึ้นเป็น "เมืองสาครบุรี"เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิด สงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานทางทะเล

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อ "เมืองสาครบุรี" เป็น "เมืองสมุทรสาคร" ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองแห่งทะเลและแม่น้ำ" ต่อมาในปีพ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ทางราชการ เปลี่ยนคำว่า "เมือง"เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร "เมืองสมุทรสาคร" จึงได้เปลี่ยน เป็น "จังหวัดสมุทรสาคร"ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนคำว่า "มหาชัย" ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ำเมืองสาครบุรี แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ขุดคลองยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9(ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า "มหาชัย" จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นม

อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ"ตำบลท่าฉลอม" เป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • เอกชัย กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • สะพานปลา เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ตลาดมหาชัย เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • นาเกลือ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • บ้านปากคลองประมง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ปล่องเหลี่ยม เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ป้อมวิเชียรโชฎก เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • วัดนางสาว เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • วัดบางปลา เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • วัดป่าชัยรังสี เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เขต/อำเภอบ้านแพ้ว 
 • ตลาดกลางกุ้ง เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • วัดใหญ่จอมปราสาท เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ถนนถวาย เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

 • สะพานปลา กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สนามกอล์ฟ (เอกชัยกอล์ฟ) กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดบางปลา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดโกรกกราก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านปากคลองประมง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดกลางค้ากุ้ง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ดอนหอยแครง หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าชัยรังษี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป้อมวิเชียร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดโคกขาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • องค์การสะพานปลา สมุทรสาคร กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • แหล่งดูนกชายเลนโคกขาม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์ประมง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดมหาชัย กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดทะเลไทย กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดใหญ่จอมปราสาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าว มหาชัย  หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • คลองโคกขาม  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • นากุ้ง นาเกลือ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลพันท้ายนรสิงห์และคลองโคกขาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเทพรัตนาราม เขต/ตำบล สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดโรงเข้วนาราม เขต/ตำบล โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดศรีสินมา เขต/ตำบล สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดวังชัยทรัพย์วิมล เขต/ตำบล หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดอุทยาราม เขต/ตำบล เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดฟุ้งประชาธรรมาราม เขต/ตำบล โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดปทุมทองรัตนาราม เขต/ตำบล หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดศรีเพชรพัฒนา เขต/ตำบล โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดธรรมโชติ เขต/ตำบล โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เขต/ตำบล ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดยกกระบัตร เขต/ตำบล ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดหนองสองห้อง เขต/ตำบล หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดหนองบัว เขต/ตำบล หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดรางต้นนิลประดิษฐ์ เขต/ตำบล หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดดอนโฆสิตาราม เขต/ตำบล หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดใหม่ราษฎร์นุกูล เขต/ตำบล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดโรงเข้ เขต/ตำบล โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดธรรมจริยาภิรมย์ เขต/ตำบล หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดกระโจมทอง เขต/ตำบล หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดคลองตันราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เขต/ตำบล หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดเจ็ดริ้ว เขต/ตำบล เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดสุนทรสถิตย์ เขต/ตำบล อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดหลักสองราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดสวนส้ม เขต/ตำบล สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 
 • วัดสุวรรณรัตนาราม เขต/ตำบล แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
 • วัดเกษตรพันธาราม เขต/ตำบล แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
 • วัดนางสาว เขต/ตำบล ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
 • วัดท่าไม้ เขต/ตำบล ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สมุทรสาคร

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
 • ราชวิถีคลินิกเวชกรรม สาขาสมุทรสาคร
 • วงศ์ษฏาคลินิกเวชกรรม สาขาสมุทรสาคร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสาคร
 • รพ.สมุทรสาคร
 • สสอ.เมืองสมุทรสาคร
 • สสจ.สมุทรสาคร
 • รพ.บ้านแพ้ว
 • รพ.กระทุ่มแบน
 • จ.สมุทรสาคร

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 
 • โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านคลองแค 
 • โรงเรียนวัดหนองบัว 
 • โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 
 • โรงเรียนบ้านโรงเข้ 
 • โรงเรียนวัดธรรมโชติ 
 • โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 • โรงเรียนวัดโรงเข้ 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 
 • โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 
 • โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 
 • โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 
 • โรงเรียนจงรักษ์พิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 
 • โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) 
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนทํานบแพ้ว 
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร 
 • โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 
 • โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 
 • โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 
 • โรงเรียนวัดชัยมงคล 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) 
 • โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 63 
 • โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน 
 • โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนวัดกระโจมทอง 
 • โรงเรียนบ้านรางสายบัว 
 • โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง 
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนวัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม) 
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข 
 • โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 
 • โรงเรียนบ้านแคราย เกษตรพันธุ์พิทยาคาร 
 • โรงเรียนกุศลวิทยา 
 • โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 
 • โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 
 • โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 
 • โรงเรียนบ้านสวนหลวง 
 • โรงเรียนวังนกไข่ 
 • โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 
 • โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 
 • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 
 • โรงเรียนประชินนุสรณ์ 
 • โรงเรียนปัญจพรพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
 • โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 
 • โรงเรียนวัดนาขวาง 
 • โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) 
 • โรงเรียนบ้านโคก 
 • โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 
 • โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 
 • โรงเรียนวัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บํารุง) 
 • โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 
 • โรงเรียนเทพนรรัตน์ 
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 
 • โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 
 • โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 
 • โรงเรียนเอกชัย 
 • โรงเรียนวัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดบางขุด 
 • โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 
 • โรงเรียนวัดเกาะ (สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล 
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านอุไรเบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • หนูเล็กเบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มสตรีบางโทรัด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • บริษัทจิรภาเซรามิคส์ จำกัด เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มคลองมะเดื่อ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ร้านสุพงษ์ เบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มเบญจรงค์ท่าเสา (ลัดดาเบญจรงค์) เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์กระทุ่มแบน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • หจก.ประกอบทรัพย์ทวีเซรามิคส์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มเบญจรงค์ตำบลท่าเสา (ร้านดวงพรเบญจรงค์) เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มเบญจรงค์ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ร้านนุชบุษบา เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • วันเพ็ญเบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ร้านขุมทองเซรามิคส์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ชฎาพรเบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • รักต์กันท์เบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ร้านนรินทร์เบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ศรีวรรณ เบญจรงค์ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • วันเพ็ญ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • ข้าวแตนน้ำแตงโม เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • น้ำพริกแกงเขียวหวาน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มของจิ๋ว เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มรูปหล่อปฎิมากรรม เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มกล้วยไม้ต้น กล้วยไม้ดอก เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • เรือฉลองชายฝั่ง (เรือจำลอง) เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มงานกะลาเอก เขต/อำเภอบ้านแพ้ว 
 • กลุ่มชมรมคนตาบอดผู้รักงานฝีมือ เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มเบญจรงค์ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มมีดสวยงาม เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดกระทุ่มแบน เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเคหะมหาชัย เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตำบลนาดี เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง เขต/อำเภอกระทุ่มแบน 
 • กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ชุมชนคลองกระโจน เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา เขต/อำเภอบ้านแพ้ว 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ทอดมันปลาแม่ทองอยู่ เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 • ศรีจันทร์พานิช เขต/อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท พันยวีร์ การชุบ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิล์ม แอนด์ เฟรนด์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งทรัพย์ ค้าวัสดุ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรศักดิ์ แบคโฮ
 • บริษัท สารพัดช่าง เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ที.ซี.ดริงส์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ดิจิไดร์ฟ จำกัด
 • บริษัท อีแซด เวย์ จำกัด
 • บริษัท อุดมทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท กิกัง จำกัด
 • บริษัท พีที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท สิงห์เทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น แอนด์ เอ็น รีไซเคิล
 • บริษัท เท็กซ์ไทล์ เซ็นทรัล จำกัด
 • บริษัท บุญสิริ บิวดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เจ.วาย. อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ที เค เอส เทเลคอม จำกัด
 • บริษัท วิชัย เมทัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง คอนกรีต จำกัด
 • บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นิว สุขสวัสดิ์ จำกัด
 • บริษัท ซีที รีไซเคิล จำกัด
 • บริษัท เซียล พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัท อ้อมน้อย เซอร์วิส การ์ด จำกัด
 • บริษัท พี.เอส.ออโต้ เวย์ จำกัด
 • บริษัท ครีเอเบิ้ล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี เอส วาย พริ้นติ้ง จำกัด
 • บริษัท ซัคเซส รับเบอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณิตแก๊ส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.รุ่งเรือง แบตเตอรี่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ดี. ออโต้ดีไซน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรศิริเลิศ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์
 • บริษัท เบญจรงค์ สตีล จำกัด
 • บริษัท ชนันท์ชัย (2005) จำกัด
 • บริษัท ไอแอมเทรดดิ้ง (2014) จำกัด
 • บริษัท เอ.เค.เจ.เจเนอร์รัลซีล จำกัด
 • บริษัท ล้อมเดช จำกัด
 • บริษัท กองทอง ทรานสปอร์ต จำกัด
 • บริษัท คูล เฮ้าส์ อินซูเลชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 • More..
  สมุทรสาคร


  ไปหน้าที่ | 1