ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สมุทรปราการ
Samut Prakan


คำขวัญ สมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
ภาคกลาง
พื้นที่1004.092 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 693926 ครัวเรือน
ประชากรชาย 642774
ประชากรหญิง 702101
ประชากรรวม 642774
Samut Prakan “สมุทรปราการ” เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ เนื่องจากที่ตั้งเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางน้ำ คำว่า “สมุทรปราการ” มาจาก คำว่า “สมุทร” ซึ่งแปลว่าทะเล และ “ปราการ” ที่แปลว่า กำแพง จึงมีความหมายโดยรวมว่า “กำแพงริมน้ำ” และหากย้อนหลังไป 800 ปีเศษ ชนชาติขอมซึ่งมีความรุ่งเรืองอยู่ ในขณะนั้นได้สร้างเมืองพระประแดงบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งสันนิษฐานว่า ในปัจจุบันคือบริเวณท่าเรือคลองเตย และต่อมาแผ่นดินบริเวณรอบเมืองพระประแดงนั้นได้งอกออกไปในทะเลโดยทิศใต้แผ่นดินงอกถึงแถบตำบลปากคลองบางปลากดซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา และทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาแผ่นดินได้งอกถึงบริเวณตำบลบางด้วน บางหมู และบางนางเกรง ทำให้เมืองพระประแดงมีความสำคัญลดลง เนื่องจากอยู่ห่างจากบริเวณปากแม่น้ำ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2163 – 2171 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นใหม่ เพื่อเป็นเมืองปากน้ำหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา และใช้เป็นสถานที่ทำการค้าขายกับชาวฮอลันดาโดยทรงพระราชทานที่ดินบริเวณคลองบางปลากด ให้ชาวฮอลันดาไว้เป็นเมืองการค้าซึ่งเรียกว่า “นิวอัมสเตอร์ดัม”

ในปี พ.ศ. 2306 สมัยกรุงธนบุรี เป็นสมัยที่สร้างราชธานีใหม่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน โปรดเกล้าฯ ให้รื้อกำแพงเมืองพระประแดงเดิมที่ตำบลราษฎร์บูรณะ เพื่อไปสร้างกำแพงพระราชวังจึงทำให้กำแพงเมืองพระประแดงเดิมสูญหายสิ้นซากนับแต่นั้นมา

ในปี พ.ศ. 2352 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็นความสำคัญที่จะต้องสร้างเมืองทางชายฝั่ง เพื่อป้องกันศัตรูที่จะรุกล้ำมาจากทางทะเลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิมมีเมืองพระประแดงและเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก พระองค์จึงดำริที่จะบูรณะเมืองพระประแดง ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างเมืองสมุทรปราการและกรุงเทพฯโดยโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ลงสำรวจพื้นที่บริเวณปากน้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างเมืองขึ้นใหม่และสร้าง “ป้อมวิทยาคม” ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 รัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์ก เพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทย ระหว่าง กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แต่บริษัทยังขาดทุนทรัพย์ จึงมิได้ดำเนินการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยืมทุนทรัพย์ไปสมทบด้วยส่วนหนึ่ง และได้เสด็จพระราชดำเนินแซะดินเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2434 กับได้เปิดทางรถไฟ ณ สถานีสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2436 โดยใช้รถจักรไอน้ำลากจูง แต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนใช้รถไฟฟ้า ทางรถไฟสายนี้ได้ยุบเลิกกิจการไป เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2503
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์กลับเป็น “เมืองพระประแดง” ดังเดิม เพราะยังคงบริเวณเดิมของพระประแดง และในปี พ.ศ. 2459 ทรงเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด เมืองสมุทรปราการจึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรปราการ” ประกอบด้วยอำเภอสมุทรปราการ อำเภอบ่อ อำเภอบางพลี และอำเภอสีชัง และเมืองพระประแดงเป็น จังหวัดพระประแดง ประกอบด้วยอำเภอพระประแดง อำเภอพระโขนง และอำเภอราษฎร์บูรณะ

ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก รัฐบาลต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน จึงโปรดฯ ให้ยุบจังหวัดพระประแดงขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระโขนงขึ้นกับจังหวัดพระนคร และอำเภอราษฎร์บูรณะขึ้นกับจังหวัดธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชบัญญัติรวมจังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรีเข้าไว้ด้วยกัน รวมเรียกว่า นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี และในปี พ.ศ.2486 มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองใหม่ ยุบจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกับจังหวัดพระนคร และในปี พ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

พระเจดีย์ หมายถึง พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างอยู่กลางแม่น้ำ ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก

พระอุโบสถ หมายถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร

ชื่อพันธุ์ไม้ โพทะเล

ลักษณะทั่วไปและถิ่นกำเนิด

ต้นโพทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10–15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู ขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ ออกตามง่ามใบ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ผลโตขนาด 4 ซ.ม. มีถิ่นกำเนิดบริเวณป่าชายเลนทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกดาวเรือง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง เขต/อำเภอพระประแดง 
 • สถานตากอากาศบางปู เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • เมืองโบราณ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • พระสมุทรเจดีย์ เขต/อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • วัดกลางวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร เขต/อำเภอพระประแดง 
 • วัดอโศการาม เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า เขต/อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 • วัดโปรดเกศเชษฐาราม เขต/อำเภอพระประแดง 
 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร เขต/อำเภอพระประแดง 
 • ศาลพระเสื้อเมือง เขต/อำเภอพระประแดง 
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า เขต/อำเภอพระประแดง 
 • ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เขต/อำเภอพระประแดง 
 • พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เขต/อำเภอบางพลี 
 • สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ เขต/อำเภอพระประแดง 
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง เขต/อำเภอบางพลี 
 • วัดพิชัยสงคราม เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 • ฟาร์มหนองงูเห่า (ฟาร์มเสือ) กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางเสาธง 
 • เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • เลควู้ด คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • ธนา ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • ซัมมิท วินด์มิล ปาร์ค คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางพลี 
 • สุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • เดอะ วินเทจ คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • เกียรติธานี คันทรีคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดมงคลโคธาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • ตลาดคลองสวน 100 ปี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • บึงตะโก้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บางบ่อ 
 • พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางพลี 
 • สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พระปะแดง 
 • ศาลพระเสื้อเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระปะแดง 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระปะแดง 
 • มูลนิธิธรรมกตัญญู (เลียนหลอไต้เทียนกง) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดบางพลี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางพลี 
 • วัดป่าเกด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ 
 • ป้อมแผลงไฟฟ้า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ 
 • พระสมุทรเจดีย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดบัวโรย เขต/ตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดปากคลองมอญ เขต/ตำบล ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดหัวคู้ เขต/ตำบล ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดจรเข้ใหญ่ เขต/ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดมงคลนิมิตร เขต/ตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดศิริเสาธง เขต/ตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดเสาธงนอก เขต/ตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดเสาธงกลาง เขต/ตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดศรีวารีน้อย เขต/ตำบล ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 
 • วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม เขต/ตำบล บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดคลองมอญ เขต/ตำบล บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดภาวนาราม เขต/ตำบล นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดขุนสมุทราวาส เขต/ตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดทองรำไพ เขต/ตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดศรีคงคาราม เขต/ตำบล นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดเอี่ยมประชามิตร เขต/ตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดคลองสวน เขต/ตำบล นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดไตรมิตรวราราม เขต/ตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดพระสมุทรเจดีย์ เขต/ตำบล ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดคลองพระราม เขต/ตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดคู่สร้าง เขต/ตำบล ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดใหม่ เขต/ตำบล ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดแค เขต/ตำบล ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดสาขลา เขต/ตำบล นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดใหญ่ เขต/ตำบล ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
 • วัดชังเรือง เขต/ตำบล บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 
 • วัดราษฎร์รังสรรค์ เขต/ตำบล บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 
 • วัดชมนิมิตร เขต/ตำบล บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 
 • วัดบางขมิ้น เขต/ตำบล บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 
 • วัดบางกระสอบ เขต/ตำบล บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สมุทรปราการ

  สถานพยาบาล
 • ศสช.โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ
 • ศสช.2 รพ.สมุทรปราการ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ
 • รพ.เปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ
 • รพ.สมุทรปราการ
 • สสอ.เมืองสมุทรปราการ
 • สสจ.สมุทรปราการ
 • สถาบันราชประชาสมาสัย
 • รพ. ศรีธัญญา
 • รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • รพ. โรงเรียนนายเรือ
 • รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพ
 • รพ.พระสมุทรเจดีย์
 • รพ.บางจาก
 • รพ.บางพลี
 • รพ.บางบ่อ

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนคลองกระแซงเตย 
 • โรงเรียนตลาดคลองสวน 
 • โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
 • โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดกาหลง 
 • โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
 • โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 
 • โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 
 • โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 
 • โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 
 • โรงเรียนวัดนาคราช 
 • โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 
 • โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 
 • โรงเรียนคลองพระยานาคราช 
 • โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 
 • โรงเรียนวัดลาดหวาย 
 • โรงเรียนวัดโคธาราม 
 • โรงเรียนคลองกันยา 
 • โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดบางบ่อ 
 • โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 
 • โรงเรียนคลองสะบัดจาก 
 • โรงเรียนคลองหลุมลึก 
 • โรงเรียนวัดคอลาด 
 • โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 • โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดบางเพรียง 
 • โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 
 • โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 
 • โรงเรียนวัดสีล้ง 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนวัดสร่างโศก 
 • โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 
 • โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 
 • โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 
 • โรงเรียนสุดใจวิทยา 
 • โรงเรียนเกวลินวิทยา 
 • โรงเรียนยินดีวิทย์ 
 • โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
 • โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 
 • โรงเรียนปากคลองมอญ 
 • โรงเรียนวัดหัวคู้ 
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
 • โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 
 • โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 
 • โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 
 • โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 
 • โรงเรียนวัดเสาธงนอก 
 • โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
 • โรงเรียนวัดบัวโรย 
 • โรงเรียนละมูลรอดศิริ 
 • โรงเรียนประภามนตรี 3 
 • โรงเรียนสาธิตบางนา 
 • โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 
 • โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 
 • โรงเรียนศรีดรุณ 
 • โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 
 • โรงเรียนไพรีขยาด 
 • โรงเรียนนันทวรรณทวิภาษ 
 • โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
 • โรงเรียนเทวะคลองตรง 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 
 • โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 
 • โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
 • โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 
 • โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 
 • โรงเรียนคลองบางกะสี 
 • โรงเรียนคลองบางกะอี่ 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 
 • โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 
 • โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 
 • โรงเรียนคลองบางกระบือ 
 • โรงเรียนคลองบางแก้ว 
 • โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
 • โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 
 • โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 
 • โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
 • โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 
 • โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 
 • โรงเรียนคลองลาดกระบัง 
 • โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 
 • โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรตราโพธิ์ทอง เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มแสงตะวัน เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • บจก. พี.วาย.ฟู้ด เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม เขต/อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบางเสาธง ญาณิศา เขต/อำเภอบางเสาธง 
 • กลุ่มบางปูใหม่เครื่องประดับตกแต่งเครื่องหนังปลากระเบน เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มอาชีพสตรีเทพารักษ์ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังปลากระเบน (โอเคเลเธอร์) เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบางปูใหม่ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • (ไฮกรีน) นันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์ เขต/อำเภอบางบ่อ 
 • กลุ่มแปรรูปปลาสลิดหอมเพลินตาบางบ่อ เขต/อำเภอบางบ่อ 
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางบ่อพัฒนา เขต/อำเภอบางบ่อ 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ชาลี วรรณ ชุมชนพัฒนา เขต/อำเภอบางพลี 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการแปรรูปเกษตรบางพลี เขต/อำเภอบางพลี 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธนิดาลอดช่องสิงคโปร์ เขต/อำเภอพระประแดง 
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบางกะเจ้า เขต/อำเภอพระประแดง 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองยายหลี เขต/อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะเมืองใหม่บางพลี เขต/อำเภอบางเสาธง 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยใบตอง เขต/อำเภอบางเสาธง 
 • วิสาหกิจชุมชนนำพริกสำเร็จรูปบางเสาธง เขต/อำเภอบางเสาธง 
 • กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มบาติกเฮ้าส์ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กระเป๋าผ้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มสานเงิน สานทอง เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • ร้านศิริภพไหมไทย เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • เพ็ญอัญมณี เขต/อำเภอบางบ่อ 
 • จตุพรไหมไทย เขต/อำเภอบางบ่อ 
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมคิดดี เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มหมอนหนุนจากใยสังเคราะห์ เขต/อำเภอพระประแดง 
 • เดชาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เขต/อำเภอพระประแดง 
 • ห.จ.ก.พี.พี.ดี.เฮ้าส์ P.P.D. HOUSE เขต/อำเภอพระประแดง 
 • กลุ่มสตรีบุณศิริเปรมฤทัยแหลมทอง เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มอุษาสมุนไพร เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • สุกัญญาสบู่เหลวสมุนไพร เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • PS สมุนไพร เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มสมุนไพรแปรรูปศศิกุลภัทร เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • บ้านสมุนไพร เขต/อำเภอบางพลี 
 • กลุ่มน้ำยาเคมีพรมวัตร เขต/อำเภอบางพลี 
 • บริษัท ไทยบิชอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เขต/อำเภอบางพลี 
 • กลุ่มไอบาร่าเฮิร์บ เขต/อำเภอบางพลี 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบางพึ่ง เขต/อำเภอพระประแดง 
 • สมุนไพรจันทร์โก้ เขต/อำเภอพระประแดง 
 • กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7 เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • พืชผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ เขต/อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
 • กลุ่มสตรีคลอง 4 เขต/อำเภอบางพลี 
 • กลุ่มสตรีเพชรบางแก้ว เขต/อำเภอบางพลี 
 • รสสุคนธ์ขนมไทย เขต/อำเภอพระประแดง 
 • ขนมบ้านครูอ๋อย เขต/อำเภอพระประแดง 
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพเสาธงนอก เขต/อำเภอบางเสาธง 
 • กลุ่มวิสากิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม เขต/อำเภอบางเสาธง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท ผิวคราม กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เคเค การบัญชีและบริการ จำกัด
 • บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ยีราฟ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญรัศม์ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันยาประสิทธิ์ยอดบุญเพชร การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามพัฒน์ 2014
 • บริษัท ซุปเปอร์ไวส์เซอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจเมค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นทู อินเตอร์กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์กลางการศึกษา เป็นภาษานานาชาติ
 • บริษัท จักรวาล ออโต้ การาจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอส.เค. (2014) เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กซ์มาร์ท เทรดดิ้ง กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุชา ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นซีวาย แอสเสท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ็ม. ธนวรรธน์
 • บริษัท เดนุม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ปาณิสรา เฟมัซ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญสมทวีทรัพย์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชมพูนุช มาร์เก็ตติ้ง
 • บริษัท โบนิฟู๊ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำเพชรทราน 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรูสตรองค์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาโอภา แมชชีนเนอรี่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิวซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี แอร์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.ซี.เซอร์วิสเซ็นเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์เจริญ ค้าปลีก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.พี. เอ็นจิเนียริ่ง ( 2014 )
 • บริษัท ไทยทำวิศวกรรม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอบีซีเอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 • บริษัท สตาร์ มัลติ พริ้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณิฐชานันท์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.เค.เอ็น พรีซิชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วแสง มารีน
 • บริษัท เดอะสตูดิโอลิค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมกัน ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนบุรี เนอร์สซิ่งโฮม
 • บริษัท ใหม่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • More..
  สมุทรปราการ


  ไปหน้าที่ | 1