ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สตูล
Satun


คำขวัญ สตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
ภาคใต้
พื้นที่2478.977 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 104281 ครัวเรือน
ประชากรชาย 160926
ประชากรหญิง 162660
ประชากรรวม 160926
Satun ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล

ใน สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สตูลเป็นเพียงตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมือง ไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูล จึงเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฎในหนังสือพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า "ตาม เนื้อความที่ปรากฏดังกล่าว มาแล้ว ทำให้เห็นว่าในเวลานั้น พวกเมืองไทรเห็นจะแตกแยกกันเป็น สองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่ง และพวก พระยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะมาฟัง บังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่า เมืองไทร แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง ๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล ต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่ แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับ บัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช อย่างครั้งพระยาอภัยนุราช หรือยิ่งกว่านั้น"

เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้ว ได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวา รวมอยู่ในมณฑลภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓)

ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมา จนถึง กระทั่งทุกวันนี้

คำว่า "สตูล" มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็น ภาษามาลายูว่า "นครสโตยมำบังสการา (Negeri Setoi Mumbang Segara)" หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

จังหวัด สตูล แม้จะอยู่รวมกับไทรบุรีในระยะเริ่มแรกก็ตาม แต่จังหวัดสตูลก็เป็นจังหวัดที่มีดินแดนรวมอยู่ในประเทศไทยตลอดมา ระยะแรก ๆ จังหวัดสตูล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ อำเภอ กับ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอมำบัง อำเภอทุ่งหว้า และกิ่งอำเภอละงู ซึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอทุ่งหว้า ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมำบังเป็นอำเภอเมืองสตูล สำหรับอำเภอทุ่งหว้า ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก มีเรือกลไฟจากต่างประเทศติดต่อ ไปมาค้าขายและรับส่งสินค้าเป็นประจำ สินค้าสำคัญของอำเภอทุ่งหว้า คือ "พริกไทย" เป็นที่รู้จักเรียกตามกันในหมู่ชาวต่างประเทศว่า "อำเภอสุไหวอุเป" ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗ การปลูกพริกไทยของอำเภอทุ่งหว้าได้ลดปริมาณลง ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าขายต่างพากันอพยพกลับไปยังต่างประเทศ ราษฎรในท้องที่ก็พากันอพยพไปหาทำเลทำมาหากินในท้องที่อื่นกันมาก โดยเฉพาะได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งที่กิ่งอำเภอละงูมากขึ้น ทำให้ท้องที่กิ่งอำเภอละงูเจริญขึ้น อย่างรวมเร็ว และในทางกลับกัน ทำให้อำเภอทุ่งหว้าซบเซาลง

ครั้ง ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นว่ากิ่งอำเภอละงูเจริญขึ้น มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า อำเภอทุ่งหว้า จึงได้ประกาศยกฐานกิ่งอำเภอละงูเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอละงู และยุบอำเภอทุ่งหว้าเดิมเป็นกิ่ง อำเภอทุ่งหว้า เรียกว่า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอละงู ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กิ่งอำเภอทุ่งหว้าจึงได้รับสถานะเดิมกลับคืนมาเป็นอำเภอทุ่งหว้า

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ ๑. อำเภอเมืองสตูล ๒. อำเภอละงู ๓. อำเภอควนกาหลง ๔. อำเภอทุ่งหว้า ๕. อำเภอควนโดน ๖. อำเภอท่าแพ ๗. อำเภอมะนัง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกโจนลงเล เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • น้ำตกโตนปลิว เขต/อำเภอควนโดน 
 • จุดชมวิวผาชะโด เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เกาะสาหร่าย เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • อ่าวเมาะและ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • หาดแหลมสน เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • หาดราไว เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • ถ้ำจระเข้ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • อ่าวตะโล๊ะอุดัง เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เกาะจาบัง เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เกาะตะรุเตา เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เกาะบุโหลน เขต/อำเภอละงู 
 • เกาะลิดี เขต/อำเภอละงู 
 • เกาะเขาใหญ่ เขต/อำเภอละงู 
 • แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • น้ำตกลูดู เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • หาดทุ่งสะโบ๊ะ เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • อ่าวจาก เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • อ่าวตะโล๊ะวาว เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เกาะตะเกียง เขต/อำเภอละงู 

 • วัดชนาธิปเฉลิม  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • เกาะตะเกียง หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • เกาะยาง (เกาะกาต๊ะ) หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • เกาะยาว หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • ถ้ำดงที่อ่าวฤาษี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ถ้ำเขาทะนาน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • ผาชะโด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ผาโต๊ะปู (จุดชมวิว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกโจรสลัด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกโละโป๊ะ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกลูดู อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกโจนลงเล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกทะเลมอญ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกดาเระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกรัตนา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกรานี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • เกาะเขาใหญ่ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • หาดกาสิงห์ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • อ่าวตะโล๊ะวาว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • หาดทุ่งสะโบ๊ะ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • หาดทรายอ่าวตะโละรีปา หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • หาดทรายแหลนสน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • หมู่เกาะสาหร่าย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ  
 • อ่าวตะโละคาบู อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดผังปาล์ม 3 เขต/ตำบล ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 
 • วัดปาล์มพัฒนาราม เขต/ตำบล ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 
 • วัดปัณณรสาราม เขต/ตำบล นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 
 • วัดนิคมพัฒนา เขต/ตำบล ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 
 • วัดทุ่งขมิ้น เขต/ตำบล ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 
 • วัดทุ่งทะนาน เขต/ตำบล ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 
 • วัดชมภูนิมิตร เขต/ตำบล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 
 • วัดป่าประทีปรัศมี เขต/ตำบล กำแพง ละงู สตูล 
 • วัดปากบารา เขต/ตำบล ปากน้ำ ละงู สตูล 
 • วัดห้วยไทร เขต/ตำบล ละงู ละงู สตูล 
 • วัดทุ่งนางแก้ว เขต/ตำบล น้ำผุด ละงู สตูล 
 • วัดท่าชะมวง เขต/ตำบล ละงู ละงู สตูล 
 • วัดอาทรรังสฤษฏิ์ เขต/ตำบล กำแพง ละงู สตูล 
 • วัดทุ่งริ้น เขต/ตำบล สาคร ท่าแพ สตูล 
 • วัดสวนเทศ เขต/ตำบล แป-ระ ท่าแพ สตูล 
 • วัดนิคมประชาราม เขต/ตำบล อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 
 • วัดวังผาสามัคคี เขต/ตำบล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 
 • วัดราษฎร์ประชา เขต/ตำบล อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 
 • วัดนิคมพัฒนาราม เขต/ตำบล นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 
 • วัดอุไดเจริญ เขต/ตำบล อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 
 • วัดอุไดพัฒนาวาส เขต/ตำบล อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 
 • วัดราษฎร์ประดิษฐาราม เขต/ตำบล ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 
 • วัดกุมภีลบรรพต เขต/ตำบล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 
 • วัดควนกาหลง เขต/ตำบล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 
 • วัดพัฒนาราม เขต/ตำบล ควนโดน ควนโดน สตูล 
 • วัดเขาน้อย เขต/ตำบล ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 
 • วัดโพธิ์เจริญธรรม เขต/ตำบล ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 
 • วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ เขต/ตำบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล 
 • วัดพิทักษ์คลองขุด เขต/ตำบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล 
 • วัดท่าจีน เขต/ตำบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สตูล

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตูล
 • รพ.สตูล
 • สสอ.เมืองสตูล
 • สสจ.สตูล
 • รพ.ปะเหลียน
 • รพ.ทุ่งหว้า
 • รพ.ละงู
 • รพ.ท่าแพ
 • รพ.ควนกาหลง
 • รพ.ควนโคน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 
 • โรงเรียนบ้านวังประจัน 
 • โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ 
 • โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 
 • โรงเรียนบ้านดูสน 
 • โรงเรียนอนุบาลควนโดน 
 • โรงเรียนบ้านทางงอ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 
 • โรงเรียนบ้านควนสตอ 
 • โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 
 • โรงเรียนบ้านปันจอร์ 
 • โรงเรียนดารุลอูลูม 
 • โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร 
 • โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 
 • โรงเรียนอิสลามวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปลักหว้า 
 • โรงเรียนบ้านนาแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 
 • โรงเรียนบ้านสายควน 
 • โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
 • โรงเรียนบ้านท่าแพ 
 • โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ 
 • โรงเรียนบ้านไร่ 
 • โรงเรียนบ้านวังปริง 
 • โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 
 • โรงเรียนสาครพิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 
 • โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 
 • โรงเรียนบ้านทางยาง 
 • โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านสาคร 
 • โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านควนเก 
 • โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านสวนเทศ 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
 • โรงเรียนบ้านกาเนะ 
 • โรงเรียนบ้านกาลูบี 
 • โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 
 • โรงเรียนบ้านเกตรี 
 • โรงเรียนบ้านควน 
 • โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 
 • โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
 • โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา 
 • โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 
 • โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ 
 • โรงเรียนแสงธรรม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40(บ้านควนโพธิ์) 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ 
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
 • โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 
 • โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่ง 
 • โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 
 • โรงเรียนผังปาล์ม 3 
 • โรงเรียนบ้านป่าพน 
 • โรงเรียนบ้านมะนัง 
 • โรงเรียนผังปาล์ม 7 
 • โรงเรียนผังปาล์ม 4 
 • โรงเรียนผังปาล์ม 2 
 • โรงเรียนผังปาล์ม 1 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 • โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 
 • โรงเรียนอนุบาลมะนัง 
 • โรงเรียนเพชรชูศึกษา 
 • โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
 • โรงเรียนบ้านอุได 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 
 • โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 
 • โรงเรียนบ้านควนล่อน 
 • โรงเรียนบ้านเขาใคร 
 • โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
 • โรงเรียนนิคมซอย 10 
 • โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
 • โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 
 • โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • เครื่องถมคุณชาย เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ไข่มุกอันดามัน เขต/อำเภอละงู 
 • ปาเต๊ะนกน้ำ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • มายด์ &ลีน่า เครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • กมลพานิชย์ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ขนมผูกรัก JBL สตูล เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เนอฆารา เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • เฌอฟ้า เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ร้านผ้าปาเต๊ะนกน้ำ เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • อาซัน อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล เขต/อำเภอละงู 
 • ขนมบุหงาบุดะ กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ตุ๊กตาเซมัง กลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ เขต/อำเภอมะนัง 
 • โกปี้โบราณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณควนโดนใน เขต/อำเภอควนโดน 
 • กะปิ ก๊ะตม ตันหยงโป เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ขนมบุหงาบุดะ กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อยทุ่งหว้า เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • ขนมบุหงาบุดะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง เขต/อำเภอละงู 
 • ขนมปะการัง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง เขต/อำเภอละงู 
 • ขนมผูกรัก กลุ่มของฝากจุดชมวิวท่าอ้อย ทุ่งหว้า เขต/อำเภอละงู 
 • ขนมผูกรัก กลุ่มอาชีพมุสลีมะฮ์ ชุมชนบ่อหลวง เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • โรตีกาปาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง เขต/อำเภอละงู 
 • โรตีกาปาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพะเนียด เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ฉิมเมล่อน เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • แวะก่อนกลับ ของฝากสตูล เขต/อำเภอละงู 
 • กะปิ ตรากุ้งฝอยสตูล เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • ปันหยาบาติก เขต/อำเภอละงู 
 • เค้กจำปาดะสตูล สโตยโดยเซน เขต/อำเภอละงู 
 • ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติทุ่งหว้า เขต/อำเภอทุ่งหว้า 
 • ร้านคนจับปลาสตูล เขต/อำเภอละงู 
 • รากันลากู เขต/อำเภอละงู 
 • กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลหาดทรายยาว เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • กลุ่มกะปิก๊ะอา เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ก๊ะเอียดน้ำจิ้มเคี่ยว เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • บังเทศ เขต/อำเภอละงู 
 • ก๊ะนีของฝาก เขต/อำเภอเมืองสตูล 
 • ดาหลาปาเต๊ะ เขต/อำเภอควนโดน 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาร์เนีย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
 • บริษัท ลัลลดา จำกัด
 • บริษัท นกไทย ทราเวล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี แมรี่ พอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซี่เรดิโอ แอนด์ มีเดีย
 • บริษัท พาราสัมพันธ์ จำกัด
 • บริษัท ชลกรรีสอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนพล เทเลโฟน
 • บริษัท โปร พร็อพเพอร์ตี้ ไทย จำกัด
 • บริษัท สตูล สกายเน็ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกตรี เอ็นเตอร์ไพรส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ตบิลดิ้ง 2520
 • บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มคิวเอช
 • บริษัท หลีเป๊ะ แซนด์วิช จำกัด
 • บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท คลีน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี เอ็น สตูล
 • บริษัท ปากบารา อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท หลีเป๊ะ บิกคลีนนิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุสลิมเทรดดิ้งสตูล
 • บริษัท โชคสามารถ ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอฟโฟร์ ทราเวลแอนด์เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญเจริญ เอ็นเตอร์ไพรส์
 • บริษัท แอดไวซ์ ละงู จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตันติอาภรณ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริปเปิ้ล เอ็น แทรเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริปเปิ้ล เอ็น แทรเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอล.ที.มินิแอนด์โมตาร์ดไบค์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาดัง ซี ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีเอช เวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขศาลา เฮลท์แคร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูลสวัสดิ์(2013) คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมะนัง คูลลิ่ง
 • บริษัท เหล็กดี(2555) จำกัด
 • บริษัท สิตา คอสมาซูติคอลส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนันทวรรณเซอร์วิสแอนด์เมนเทนแน้นซ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตูลธนาพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท อันดามัน สตาร์ จำกัด

 • More..
  สตูล


  ไปหน้าที่ | 1