ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สงขลา
Songkhla


คำขวัญ สงขลา : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
ภาคใต้
พื้นที่7393.889 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 543879 ครัวเรือน
ประชากรชาย 700441
ประชากรหญิง 735527
ประชากรรวม 700441
Songkhla ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสงขลา เพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับ-เปอร์เซีย ระหว่าง ปี พ.ศ.1993-2093 ในนามของเมืองซิงกูร์ หรือซิงกอร่า แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักร สยามของนายกิโลลาส แซร์แวส เรียกชื่อเมืองสงขลา ว่า "เมืองสิงขร" จึงมีการสันนิษฐานว่า คำว่า สงขลา เพี้ยนมาจากชื่อ "สิงหลา" (อ่าน สิง-หะ-ลา) หรือสิงขรเหตุผลที่สงขลามีชื่อว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ ชื่อนี้มาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย แล่นเรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหนู เกาะแมว เมื่อมองแต่ไกล จะเห็นเป็นรูป สิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมืองสงขลา ชาวอินเดีย จึงเรียกเมืองนี้ว่า สิงหลา ส่วนไทยเรียกว่า เมืองสทิง เมื่อมลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองสทิง ก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพี้ยนเป็นสำเนียงฝรั่งคือ เป็น ซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียงมลายูและฝรั่งเสียง เพี้ยนเป็นสงขลา อีกเหตุผลหนึ่งอ้างว่า สงขลา เพี้ยนมา จาก "สิงขร" แปลว่า ภูเขา โดยอ้างว่าเมืองสงขลาตั้งอยู่ บริเวณเชิงเขาแดง ต่อมาได้มีการพระราชทานนาม เจ้าเมืองสงขลาว่า "วิเชียรคีรี" ซึ่งมีความหมายสอดคล้อง กับลักษณะภูมิประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมชื่อ สิงหนคร (อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) เสียงสระอะอยู่ท้าย มลายูไม่ชอบ จึงเปลี่ยนเป็นอา และชาวมลายูพูดลิ้นรัวเร็ว ตัดหะ และ นะ ออก คงเหลือ สิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา จนมีการเรียกเป็น ซิงกอรา

สงขลา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวสืบต่อกันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่อำเภอสทิงพระ ประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมสมัยที่ เมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของอาณาจักรเซี้ยะโท้หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่องรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองสทิงพระเป็น ศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วนอุทยานน้ำตกบริพัตร เขต/อำเภอรัตภูมิ 
 • วัดถ้ำตลอด เขต/อำเภอสะบ้าย้อย 
 • วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • วัดมัชฌิมาวาส เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • วัดจะทิ้งพระ เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • วัดมหัตตมังคลาราม เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • วัดเกาะถ้ำ เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • วัดเขาบ่อ เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • วัดเอกเชิงแส เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • ศูนย์วิจัยยางสงขลา เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • สถาบันทักษิณคดีศึกษา เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • สวนสัตว์สงขลา เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • สวนเสรี เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • สุสานสุลต่านสุลัยมานชาห์ เขต/อำเภอสิงหนคร 
 • สะพานติณสูลานนท์ เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • หาดทรายแก้ว เขต/อำเภอสิงหนคร 
 • หาดม่วงงาม เขต/อำเภอสิงหนคร 
 • หาดสร้อยสวรรค์ เขต/อำเภอเทพา 

 • เซาเทิร์น ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • หาดใหญ่ คันทรี คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • หาดใหญ่รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • ตลาดสันติสุข กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • เมืองหาดใหญ่ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • สวนนกเทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • ศูนย์วิจัยการยาง กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • น้ำตกผาดำ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • โตนงาช้าง แคมปิ้ง กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • ตลาดกิมหยง* กิจกรรม เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • วนอุทยานน้ำตกบริพัตร* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • น้ำตกบริพัตร* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • วัดมหัตถมงคลราม (วัดหาดใหญ่ใน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • น้ำตกโตนงาช้าง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หาดใหญ่ 
 • เกาะแมว* หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ สิงหนคร 
 • วัดดีหลวงใน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สิงหนคร 
 • หาดทรายแก้ว* หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ สิงหนคร 
 • ที่ฝังศพสุลต่านสุไลมาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สิงหนคร 
 • หาดม่วงงาม หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ สิงหนคร 
 • ถ้ำครก-ถ้ำน้ำใส อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สะบ้าย้อย 
 • ถ้ารูนกสัก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สะบ้าย้อย 
 • น้ำตกพรุบอน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สะบ้าย้อย 
 • น้ำตกพระไม้ไผ่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สะบ้าย้อย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดชูนวลรัตนาราม เขต/ตำบล โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดโคกเหรียง เขต/ตำบล โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดเลียบ เขต/ตำบล คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดปลักคล้า เขต/ตำบล โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดปรางแก้ว เขต/ตำบล ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดโคกม่วง เขต/ตำบล โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดบางศาลา เขต/ตำบล ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดโพธิ์ เขต/ตำบล คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดโคกกอ เขต/ตำบล คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
 • วัดเจ้านคร เขต/ตำบล หัวเขา สิงหนคร สงขลา 
 • วัดเปรมศรัทธา เขต/ตำบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา 
 • วัดโสภณคุณาราม เขต/ตำบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา 
 • วัดบ่อปาบ เขต/ตำบล สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดบ่อทราย เขต/ตำบล ปากรอ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดภูตบรรพต เขต/ตำบล ชะแล้ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดอรุณดาราราม(ชายทะเล) เขต/ตำบล ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 
 • วัดวาส เขต/ตำบล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 
 • วัดห้วยพุด เขต/ตำบล รำแดง สิงหนคร สงขลา 
 • วัดไทรทอง เขต/ตำบล ทำนบ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดดีหลวงนอก เขต/ตำบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา 
 • วัดบ่อทอง เขต/ตำบล ชิงโค สิงหนคร สงขลา 
 • วัดป่าขวาง เขต/ตำบล รำแดง สิงหนคร สงขลา 
 • วัดสถิตย์ชลธาร เขต/ตำบล สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดหนองหอย เขต/ตำบล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 
 • วัดทำนบ เขต/ตำบล ทำนบ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดแหลมจาก เขต/ตำบล ปากรอ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดประตูเขียน เขต/ตำบล ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 
 • วัดตางหน เขต/ตำบล ทำนบ สิงหนคร สงขลา 
 • วัดแม่ลาด เขต/ตำบล ทำนบ สิงหนคร สงขลา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สงขลา

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์สุขภสพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา)
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงสงขลา
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสงขลา
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา
 • แพนคลินิกเวชกรรมสงขลา
 • ศิครินทร์คลินิกเวชการ(สงขลา)
 • สอ.เมืองสงขลา
 • ศูนย์วิชาการศูนยผ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
 • รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รพ.ทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา
 • รพ.ฐานทัพทหารเรือสงขลา
 • รพ.สงขลา
 • สสอ.เมืองสงขลา
 • สสจ.สงขลา
 • รพ. สงขลาราชนครินทร์
 • รพ.คลองหอยโข่ง
 • รพ.สิงหนคร
 • รพ.บางกล่ำ
 • รพ.ปาดังเบซาร์
 • รพ.ควนเนียง
 • รพ.นาหม่อม
 • รพ.สะเดา
 • รพ.รัตภูมิ
 • รพ.กระแสสินธุ์
 • รพ.ระโนด
 • รพ.สะบ้าย้อย
 • รพ.เทพา
 • รพ.สมเด็จพระราชินีนาถ
 • รพ.จะนะ
 • รพ.สทิงพระ
 • รพ. กองบิน 56
 • รพ. ค่ายเสนาณรงค์
 • รพ. ฐานทัพทหารเรือสงขลา
 • รพ.สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
 • รพ.หาดใหญ่

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดห้วยพุด 
 • โรงเรียนวัดป่าขวาง 
 • โรงเรียนวัดวาส 
 • โรงเรียนบ้านขนุน 
 • โรงเรียนวัดขนุน 
 • โรงเรียนวัดหนองหอย 
 • โรงเรียนวัดประตูเขียน 
 • โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 
 • โรงเรียนวัดปะโอ 
 • โรงเรียนวัดมะขามคลาน 
 • โรงเรียนบ้านม่วงงาม 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนวัดป่าขาด 
 • โรงเรียนบ้านบางไหน 
 • โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 
 • โรงเรียนบ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) 
 • โรงเรียนวัดชะแล้ 
 • โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
 • โรงเรียนวัดบางเขียด 
 • โรงเรียนบ้านท่าแคง 
 • โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสํานักขาม 
 • โรงเรียนบ้านพรุเตียว 
 • โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
 • โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 
 • โรงเรียนบ้านต้นปริง 
 • โรงเรียนวัดแม่เปียะ 
 • โรงเรียนธรรมโฆสิต 
 • โรงเรียนวัดนาหม่อม 
 • โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 
 • โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 
 • โรงเรียนบ้านควนจง 
 • โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 
 • โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนวัดโพธาราม 
 • โรงเรียนบ้านนาทองสุก 
 • โรงเรียนวัดม่วงค่อม 
 • โรงเรียนบ้านหัวเขา 
 • โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 
 • โรงเรียนบ้านเขาแดง 
 • โรงเรียนวัดบ่อปาบ 
 • โรงเรียนวัดโลกา 
 • โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 
 • โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 
 • โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 
 • โรงเรียนวัดทํานบตางหน 
 • โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 
 • โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดประตูไชย 
 • โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 
 • โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 
 • โรงเรียนวัดเลียบ 
 • โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 
 • โรงเรียนวัดตาหลวงคง 
 • โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ(สิงหนคร) 
 • โรงเรียนศาสนศึกษามูลนิธิ 
 • โรงเรียนศอลาหุดดีน 
 • โรงเรียนบัวหลวง 
 • โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านรัดปูน 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 
 • โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแหลมหาด 
 • โรงเรียนวัดอ่าวบัว 
 • โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 
 • โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนวัดกาหรํา 
 • โรงเรียนบ้านโคกแห้ว 
 • โรงเรียนวัดทุ่งบัว 
 • โรงเรียนวัดโตนดด้วน 
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 
 • โรงเรียนวัดคลองยอ 
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านควนหมาก 
 • โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
 • โรงเรียนวัดปริก 
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านลำเปา 
 • โรงเรียนบ้านลำไพล 
 • โรงเรียนบ้านแม่ที 
 • โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 
 • โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ 
 • โรงเรียนนูรุลตียะห์ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านพรุชิง 
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 
 • โรงเรียนบ้านกระอาน 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกพิกุล เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • สุราแช่พื้นเมืองตราตะโหนด เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • กลุ่มสตรีบ้านชะแม เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ผ้าทอบ้านสวน เขต/อำเภอควนเนียง 
 • กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ ผ้า ทอ 2 ตะกอ ลายสายฝน ผ้าทอพื้นเมือง เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • กลุ่มกะปิแท้นาทับ เขต/อำเภอจะนะ 
 • กลุ่มผักปลอดสารพิษ เขต/อำเภอควนเนียง 
 • ผ้าทอ 8 ตะกอ ลายผกากรอง กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • กลุ่มน้ำส้มตาลโตนด เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารวัดประเจียก เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • กลุ่มทำน้ำผึ้งรวง เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • กลุ่มเลี้ยงผึ้งหมู่ 8 เขต/อำเภอเทพา 
 • กลุ่มน้ำผลไม้ตำบลเกาะแต้ว เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • กลุ่มน้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป เขต/อำเภอจะนะ 
 • กลุ่มทำถั่วเคลือบ เขต/อำเภอคลองหอยโข่ง 
 • กลุ่มทำไตปลาคั่วกลิ้ง เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะทิ้งพระ เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • กลุ่มอาชีพไม้ผล เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • กลุ่มเส้นใยพืชธรรมชาติเชือกกล้วย เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยพืช และหนัง เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • กลุ่มทำกะปิบ้านปากบาง เขต/อำเภอจะนะ 
 • กลุ่มทำกะปิตำบลนาทับ เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • งาขาวแผ่น กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ขนมงาดำ กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • กลุ่มขนมทองม้วน ทองพับ เขต/อำเภอสะเดา 
 • ขนมทองม้วน ทองพับ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ขนมนางเล็ดเลิศรส กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารวัดประเจียก เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ข้าวซ้อมมือ กลุ่มทำข้าวซ้อมมือ เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • ข้าวซ้อมมือ เกษตรกลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือแม่บ้านกรผักกูดรุ่งเรือง เขต/อำเภอระโนด 
 • กลุ่มไข่เค็ม เขต/อำเภอกระแสสินธุ์ 
 • ไข่เค็ม กลุ่มไข่เค็มบ้านปะโอ เขต/อำเภอสิงหนคร 
 • เครื่องปั้นดินเผาใบบัว กลุ่มบางกล่ำดินเผา เขต/อำเภอบางกล่ำ 
 • แชมพูสมุนไพร กลุ่มทำแชมพูสมุนไพร เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • เต้าเจี้ยว กลุ่มอาชีพสตรีบ้านด่านนอก เขต/อำเภอสะเดา 
 • เต้าเจี้ยวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะทิ้งพระ เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • Hatyai Canning Co., Ltd.ผลไม้กระป๋อง เขต/อำเภอคลองหอยโข่ง 
 • น้ำส้มสายชูหมัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำแดง เขต/อำเภอสิงหนคร 
 • กะละแมสามรส เขต/อำเภอรัตภูมิ 
 • ขนมข้าวม่าวกรอบ กลุ่มสตรีบ้านชะแม เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ขนมถั่ว งา กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอและอาหารขนม เขต/อำเภอควนเนียง 
 • กลุ่มทำขนมไทย เขต/อำเภอจะนะ 
 • โนราห์ พลาซ่า เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • บงกชรวี นวดแผนไทย เขต/อำเภอหาดใหญ่ 
 • กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่1 เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • เรินผ้าลีมาแล เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • The Apothecary of Singora เขต/อำเภอเมืองสงขลา 
 • โหนดทิ้ง เขต/อำเภอสทิงพระ 
 • ร้านเกสร เขต/อำเภอหาดใหญ่ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทไวไลท์ วิคตอรี่ ทรานสปอร์ต
 • บริษัท แฟบูลัส เฟส แลบอราทอรี จำกัด
 • บริษัท ไอที วัน เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจือ เซอร์เวย์อิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ธนพร ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส
 • บริษัท ภูสลองกรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเจริญ นำโชค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิงแส รถยก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาฮาบัต กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งเรือง รัตภูมิ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ เมคาทรอนิกส์
 • บริษัท พจมิน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายน์ ทู เท็น เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท ซีทรานส์ มัลติโมดัล ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ ท๊อป เซฟตี้การ์ด
 • บริษัท พี.เค. อิเล็คทริก เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท แบงค์กิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส่าเร๊าะ รุ่งเรือง
 • บริษัท วินน์ เอสเทติก คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ธนวัฒน์ กิจรุ่งเรือง จำกัด
 • บริษัท ฮักเกอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอซีอี เคมิคอล จำกัด
 • บริษัท ซี เอ็ม เอ็ม เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท กันรดาทัศน์ จำกัด
 • บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์ เซฟตี้การ์ด จำกัด
 • บริษัท บำรุงทรัพย์ รักษาความปลอดภัย จำกัด
 • บริษัท พินนาเคิล บิซ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • บริษัท ซี.วี. ธุรกิจ และกฏหมาย จำกัด
 • บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู ทู บิสเนส จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ด ไฟว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ลี้เหรียญชัยเจริญหาดใหญ่ จำกัด
 • บริษัท นภัส ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท กรีนเนเจอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณน ธีรศานต์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูนทวีทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกภิวัฒน์พรีเมียร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอฟฟี่เฮ้าส์81
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนนทกิจ เอ็นจิเนีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรัสยารุ่งทรัพย์ก่อสร้าง

 • More..
  สงขลา


  ไปหน้าที่ | 1