ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ลำปาง
Lampang


คำขวัญ ลำปาง : ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ภาคเหนือ
พื้นที่12533.961 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 292423 ครัวเรือน
ประชากรชาย 360324
ประชากรหญิง 377992
ประชากรรวม 360324
Lampang ประวัติศาสตร์นครลำปาง
จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นต้นมา คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุคแรก ๆ และเมืองนครลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ทั้งจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากคำที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย ได้แก่ตำนานจามเทวี ชินกาลบาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเจ้าเจ็ดตน พงศาวดารโยนก
คำว่า '"ละกอน" หรือ "ละคร" (นคร) เป็นชื่อสามัญของเมืองเขลางค์ที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในตำนานและภาษาพูดโดยทั่วไป แม้แต่จังหวัดใกล้เคียงเช่น แพร่ น่าน เชียงราย ลำพูน เชียงใหม่ มักจะเรียกชาวลำปางว่า "จาวละกอน" ซึ่งหมายถึง ชาวนคร คำว่าละกอนมีชื่อทางภาษาบาลีว่า เรียกว่า "เขลางค์ "เช่นเดียวกับ ละพูรหรือลำพูน ซึ่งทางภาษาบาลีเรียกว่า "หริภุญชัย"และเรียกลำปางว่า "ลัมภกัปปะ" ดังนั้น เมืองละกอนจึงหมายถึง บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองเขลางค์ คือเมืองโบราณรูปหอยสังข์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง อยู่ในตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ส่วนคำว่า"ลำปาง" เป็นชื่อที่ปรากฎหลักฐานอย่างชัดแจ้งในตำนานพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีว่า "ลัมภกัปปนคร" ตั้งอยู่บริเวณลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำวังประมาณ 16 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบัน ตัวเมืองลัมภกัปปนครมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่
ลักษณะของเมือง ศึกษาดูจากภาพถ่ายทางอากาศและการเดินสำรวจทางภาคพื้นดิน พบว่ามีคันคูล้อมรอบ 3 ชั้น (แต่ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น) นอกจากนี้พบเศษกระเบื้อง ภาชนะดินเผา เศียรพระพุทธรูปดินเผาสมัยหริภุญชัยและสถูปแบบสมัยหริภุญชัย สันนิษบานว่าเมืองลัมภกัปปะนี้น่าจะเป็นเมืองกัลปนาสงฆ์ (เมืองทางศาสนา) มากกว่าจะเป็นเมืองทางอาณาจักรที่มีอำนาจทางการปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นระเบียบแบบแผน
ตามตำนาน วัดพระธาตุลำปางหลาง (ฉบับสาขาสมาคม เพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปาง) ได้กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองลำปางไว้ว่า
"พระพุทธเจ้าได้เสด็จด้วยลำดับบ้านใหญ่เมืองน้อย ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าไปรอดบ้านอันหนึ่งชื่อ ลัมพการีวัน พระพุทธเจ้านั่งอยู่เหนือดอยม่อนน้อย สูงสะหน่อย ยังมีลัวะ ชื่ออ้ายคอน มันหันพระพุทธเจ้า เอาน้ำผึ้งใส่กระบอกไม้ป้างมาหื้อทานแก่พระพุทธเจ้า กับหมากพ้าว 4 ลูก พระพุทธเจ้ายื่นบอกน้ำเผิ้งหื้อแก่มหาอานนท์ถอกตกปากบาตร พระพุทธเจ้าฉันแล้ว ชัดบอกไม้ไปตกหนเหนือ แล้วพระพุทธเจ้าทำนายว่า สถานที่นี้จักเป็นเมืองอันหนึ่งชื่อ "ลัมภางค์"
ดังนั้นนามเมืองลำปาง จึงหมายถึงชื่อของเมืองอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบัน
จังหวัดลำปางเดิมชื่อ "เมืองนครลำปาง" จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ศิลาจารึก เลขทะเบียน ลป.1 จารึกเจ้าหมื่นคำเพชรเมื่อ พ.ศ.2019 และศิลาจารึกเลขทะเบียน ลป.2 จารึกเจ้าหาญสีทัต ได้จารึกชื่อเมืองนี้ว่า "ลคอร" ส่วนตำนานชินกาลมารีปกรณ์ ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเชียงแสน ตลอดจนพงศาวดารของทางฝ่ายเหนือ ก็ล้วนแล้วแต่เรียกชื่อว่า เมืองนครลำปาง แม้แต่เอกสารทางราชการสมัยรัตนโกสินตอนต้น ก็เรียกเจ้าเมืองว่า พระยานครลำปาง นอกจากนี้จารึกประตูพระอุโบสถวัดบุญวาทย์วิหาร ก็ยังมีข้อความตอนหนึ่งจารึกว่า เมืองนครลำปาง แต่เมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมืองจาก มณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 ปรากฏว่า ชื่อของเมืองนครลำปาง ได้กลายมาเป็นจังหวัดลำปาง มาจนกระทั่งทุกวันนี้

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดพระธาตุลำปางหลวง เขต/อำเภอเกาะคา 
 • วัดพระธาตุเสด็จ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วัดศรีชุม เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วัดศรีรองเมือง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วัดอักโขชัยคีรี เขต/อำเภอแจ้ห่ม 
 • วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วัดไชยมงคล เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ศาลเจ้าพ่อประตูผา เขต/อำเภองาว 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • สวนสาธารณะหนองกระทิง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เขต/อำเภอเมืองปาน 
 • อ่างเก็บน้ำวังเฮือ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • เขื่อนกิ่วลม เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • เหมืองแม่เมาะ เขต/อำเภอแม่เมาะ 
 • น้ำตกแจ้ซ้อน เขต/อำเภอเมืองปาน 
 • บ่อน้ำแร่บ่อน้ำร้อน เขต/อำเภอเกาะคา 
 • ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว เขต/อำเภองาว 

 • จุดยุธศาสตร์ที่ 4 (ย.4) อช.ดอยขุนตาล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • จุดยุธศาสตร์ที่ 3 (ย.3) อช.ดอยขุนตาล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • จุดยุธศาสตร์ที่ 2 (ย.2) อช.ดอยขุนตาล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • จุดยุธศาสตร์ที่ 1 (ย.1) อช.ดอยขุนตาล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย*** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • สวนป่าทุ่งเกวียน* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ห้างฉัตร 
 • ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านแม่ต่ำ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เสริมงาม 
 • อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • ผาข้าง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • ผากาน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • น้ำตกแม่งาช้าง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • น้ำตกตาดปู่หล้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • จุดชมทิวทัศน์ป่าแม่อาบ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • อ่างเก็บน้ำแม่กัวะ* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สบปราบ 
 • ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • ถ้ำน้ำ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • น้ำตกวังทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • ถ้ำผางาม* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • น้ำตกวังแก้ว* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • น้ำตกธารทอง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ วังเหนือ 
 • อ่างเก็บน้ำวังเฮือ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ แม่เมาะ 
 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา* (เหมืองแม่เมาะ/เหมืองลิกไนต์) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ แม่เมาะ 
 • ภูเขาไฟดอยผาคอกจำปาแดด* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่เมาะ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดน้ำโจ้ เขต/ตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดปลายนาเฮี้ย เขต/ตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ เขต/ตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งบอมใต้ เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดจงพัฒนา เขต/ตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดบ้านต๋อม เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดแพะก้อม เขต/ตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดบ้านทุ่ง เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดป่าเหมี้ยง เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดต้นงุ้น เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งกว๋าว เขต/ตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดศรีดอนมูล เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดท่าเดื่อ เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดสบปาน เขต/ตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดสบลี เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งปิ้ง เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดดอยเต่าคำ เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดแม่กองปิน เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดบ้านกลาง เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดบ้านหนอง เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งสะแกงดอนชัย เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งปงชัย เขต/ตำบล ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดข่วงกอม เขต/ตำบล แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดดอนแก้ว เขต/ตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดม่วงหลวง เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดขอหัวช้าง เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งบอน เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดบ้านขาม เขต/ตำบล หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดขอใต้ เขต/ตำบล บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 
 • วัดทุ่งโป่ง เขต/ตำบล เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ลำปาง

  สถานพยาบาล
 • ลำปางคลินิกแล็บ
 • ราชวิถีคลินิกเวชกรรม สาขาลำปาง
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางลำปาง
 • ราชเทวีคลินิกเวชกรรม สาขาลำปาง
 • คลินิกลำปางแล็บ
 • เอ็ม-เทคแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ ลำปาง
 • ลำปางทันตกรรมคลินิก
 • คลินิกศูนย์เอกซเรย์ลำปาง
 • ลำปางโพลีคลินิก
 • กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง
 • ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
 • รพ.ลำปาง
 • สอ.บ้านลำปางหลวง
 • สสอ.เมืองลำปาง
 • สสจ.ลำปาง
 • รพ.เมืองปาน
 • รพ.ห้างฉัตร
 • รพ.สบปราบ
 • รพ.แม่ทะ
 • รพ.แม่พริก
 • รพ.เถิน
 • รพ.วังเหนือ
 • รพ.แจ้ห่ม
 • รพ.งาว
 • รพ.เสริมงาม
 • รพ.เกาะคา
 • รพ.แม่เมาะ
 • รพ. ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ลำปาง
 • รพ.ลำปาง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 
 • โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 
 • โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 
 • โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสบลี 
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 
 • โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านม่วง 
 • โรงเรียนบ้านปางดะ 
 • โรงเรียนบ้านป่าเหว 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 
 • โรงเรียนบ้านขอวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 
 • โรงเรียนบ้านหนอง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 
 • โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านแพะ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำจำ 
 • โรงเรียนบ้านดอนไชย 
 • โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
 • โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านไร่ 
 • โรงเรียนบ้านหัวเมือง 
 • โรงเรียนบ้านกล้วย 
 • โรงเรียนบ้านขาม 
 • โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 
 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 
 • โรงเรียนบ้านจ๋ง 
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำ 
 • โรงเรียนปลายนาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเฮี้ย 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งปง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 
 • โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 
 • โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
 • โรงเรียนวัดห้วยคิง 
 • โรงเรียนบ้านปงชัย 
 • โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 
 • โรงเรียนวัดบ้านแขม 
 • โรงเรียนบ้านหางฮุง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 
 • โรงเรียนสบเมาะวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 
 • โรงเรียนบ้านสบป้าด 
 • โรงเรียนบ้านปงแท่น 
 • โรงเรียนบ้านนาแช่ 
 • โรงเรียนบ้านวังตม 
 • โรงเรียนบ้านทาน 
 • โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนสบจางวิทยา 
 • โรงเรียนวัดสบจาง 
 • โรงเรียนบ้านแม่จาง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 
 • โรงเรียนบ้านนาสัก 
 • โรงเรียนวัดท่าสี 
 • โรงเรียนวัดหัวฝาย 
 • โรงเรียนบ้านนาจะลา 
 • โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) 
 • โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 
 • โรงเรียนนาไผ่วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 
 • โรงเรียนสันโป่งวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 
 • โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 
 • โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 
 • โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 
 • โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 
 • โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 
 • โรงเรียนวัดสาแล 
 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านแม่เลียง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 
 • โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 
 • โรงเรียนบ้านปงหลวง 
 • โรงเรียนบ้านจำปุย 
 • โรงเรียนวอแก้ววิทยา 
 • โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กิตติโรจน์ เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • เค เค เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • พืชผล เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ศรีสวัสดิ์ เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แสงอรุณ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • อินทรา เอาท์เลท เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แสงชัย เอาท์เลท เซรามิค เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บริษัทประติมา แอนด์ บราลี จำกัด เซรามิค เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บริษัท เซรามิคแลนด์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัทไทยเซรามิค ลำปาง จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัทมีสิน เซรามิค จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัทไทยสิลา เซรามิค จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัทชวาลทิพย์ แอนด์ แฮนดิคราฟท์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ควอลิตี้ เซรามิค เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บ้านฝ้าย เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ซอมพอ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น ตังเฮียงหลี เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง เขต/อำเภองาว 
 • กาดทุ่งเกวียน เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • กิตติโรจน์ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • เค เค เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • พืชผลเซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ศรีสวัสดิ์ เซรามิค เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แสงอรุณ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • อินทรา เอาท์เลท เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แสงชัย เอาท์เลท เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บริษัท ประติมา แอนด์ บราลี จำกัด เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บริษัท เซรามิคแลนด์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัท ไทยเซรามิคลำปาง จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัท ไทยเซรามิค จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • บริษัท ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ควอลิตี้เซรามิค เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แหนมเขลางค์ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แหนมสมศรี เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • หมูยอป้าปี๋ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ตั้งเฮียงหลี เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ท่งเฮงกี่ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • เล่าฮั่วกี่ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • กลุ่มจำนงค์ศรีเครื่องหนัง เขต/อำเภองาว 
 • กาดทุ่งเกวียน เขต/อำเภอห้างฉัตร 
 • บริษัท พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จำกัด เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ข้าวแต๋นอำพัน เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • ไอ้อั่วสุภัทรา เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง เขต/อำเภอเมืองลำปาง 
 • แม่คำพรรณ เขต/อำเภอเมืองลำปาง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณวิสา คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนันท์ทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟรช ฟิตเนส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณานนต์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.รุ่งเสริมกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสริมงามน้ำแข็ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธิดาพาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปันเงิน การโยธา
 • บริษัท พงษ์ศักดิ์ ดีลอปเมนท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีจีเอ กอล์ฟ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟู้ดคอลเลคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.พี.พาณิชย์
 • บริษัท เค เจ ทเวนตี้ไนน์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจการร่วมค้า โอโอโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตพอเพียง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคซีซี ธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวิตต์ งานสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์
 • บริษัท ลำปาง ลมจอย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดระบายเพชร (อาร์.บี.พี.) คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท โรงสีข้าวโชคพนะการเจริญทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท ทริปเปิ้ล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เอกออโต้ลิสซิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทองแดง
 • บริษัท ซีวันเค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัล การค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์ริสต้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรันนิ่ง ไลน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินีรักษ์ (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหนึ่ง โฮม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวเงิน (2284)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพรรณ แอร์ดักท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางเกียรติศักดิ์พานิช
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณรัญชน์ภัค เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคำเจริญรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจาริณี เทรดดิ้ง
 • บริษัท รีสอร์ทที่ลำปาง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนาภาเทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซีย วอเตอร์โปร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางสุพันธ์อุปกรณ์

 • More..
  ลำปาง


  ไปหน้าที่ | 1