ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ลพบุรี
Lop Buri


คำขวัญ ลพบุรี : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
ภาคกลาง
พื้นที่6199.753 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 295486 ครัวเรือน
ประชากรชาย 378813
ประชากรหญิง 376743
ประชากรรวม 378813
Lop Buri ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันนานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3,000-4,000 ปีมาแล้ว จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก และมีหลักฐานเอกสาร จารึกกล่าวถึงเมืองลพบุรี อยู่หลายประการเช่นในพุทธศตวรรษที่ 11-15 มีหลักฐานคือพงศาวดารเหนือกล่าวถึงพระยากาฬวรรรณดิศได้ให้พราหมณ์ยกพลมาสร้างเมืองละโว้ตั้งแต่ พ.ศ.1002 นอกจากนี้ยังมีตำนานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยใน พ.ศ.1204 ต่อมาอีก 2 ปี คือ พ.ศ.1206 ได้ส่งทูตล่องลำน้ำปิงไปเมืองลวปุระทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลวปุระให้ไปปกครอง กษัตริย์ลวปุระจึงได้พระราชทานพระนางจามเทวี พระราชธิดา ให้ไปครองเมืองหริภุญไชย ชื่อเมืองลวปุระในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์เป็นที่ยอมรับว่าคือเมืองลพบุรีในปัจจุบัน จึงสรุปได้ว่าลพบุรีคงเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง แว่นแคว้นอื่นจึงได้ยอมรับและขอเชื้อสายไปปกครอง

ในระยะราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ละโว้หรือลพบุรีตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการของอาณาจักรกัมพูชาเป็นครั้งคราวปลายพุทธศตวรรษที่18 เกิดความอ่อนแอในอาณาจักรกัมพูชาทำให้รัฐต่างๆ ที่เคยอยู่ใต้อำนาจปลีกตัวเป็นอิสระ รวมทั้งละโว้ด้วย ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปรากฏหลักฐานว่าเมืองลพบุรี น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชย์มาก่อนที่จะย้ายไปสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และในสมัย กรุงศรีอยุธยานี้เองที่ลพบุรีเจริญรุ่งเรืองที่สุด เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.2199-2231) ได้สถาปนาลพบุรีเป็นราชธานีที่สอง หลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วลพบุรีขาดความสำคัญลงมากจนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดสถาปนาเมืองลพบุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเมืองลพบุรีมีความสำคัญติดต่อกันมา ยาวนานนับพันปี

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ทุ่งทานตะวัน เขต/อำเภอพัฒนานิคม 
 • พิพิธภัณฑ์สถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว เขต/อำเภอพัฒนานิคม 
 • วัดตองปุ เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดถ้ำพระธาตุ เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดท้องคุ้ง เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • วัดคุ้งท่าเลา เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • วัดธรรมิการาม เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • วัดนครโกษา เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดมณีชลขัณฑ์ เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดยาง ณ รังสี เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดสันเปาโล เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดสุวรรณคีรีปิฎก เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดพาณิชธรรมมิการาม เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • วัดเขาวงกฎ เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • วัดเขาสมโภชน์ เขต/อำเภอชัยบาดาล 
 • วัดเวฬุวัน เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดเสาธงทอง เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • วัดไลย์ เขต/อำเภอท่าวุ้ง 

 • ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสุวรรณคีรีปิฎก (วัดเขาตะกร้า) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสันเปาโล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพาณิชธรรมมิการาม (วัดหนองเต่า) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านหมี่ 
 • วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ชัยบาดาล 
 • วัดธรรมมิการาม (วัดค้างคาว) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านหมี่ 
 • วัดถ้ำพระธาตุ (เขาเก้าชั้น) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเชิงท่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเขาสมโภชน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ชัยบาดาล 
 • วัดกวิศรารามราชวรวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง กิจกรรม เขต/อำเภอ พัฒนานิคม 
 • สวนสัตว์ลพบุรี กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนเหรียญทอง กิจกรรม เขต/อำเภอ พัฒนานิคม 
 • ชุมชนบ้านท่ากระยาง (หล่อโลหะทองเหลือง) กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ไร่ชัยนารายณ์ กิจกรรม เขต/อำเภอ ชัยบาดาล 
 • การอบสมุนไพร วัดชีป่า กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารค่าย A03 กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • โอเอซิสฟาร์ม กิจกรรม เขต/อำเภอ พัฒนานิคม 
 • แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่๑๓ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านน้ำคูน (ทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด) กิจกรรม เขต/อำเภอ พัฒนานิคม 
 • อ่างเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำประปา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองเกตุ เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองขุด เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองระเริง เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดเขาลำแพน เขต/ตำบล บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดเขาวงหนองม่วง เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดถ้ำเขากระเจียว เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองกะอ้น เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดโพธิ์เงิน เขต/ตำบล บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดถ้ำสันติสุข เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดใหม่เจริญ เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองบุ เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดสวนสวรรค์ เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองกลาง เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดใหม่ศรีอุดม เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดบ่อทอง เขต/ตำบล บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดชอนตะเคียน เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองพิกุลทอง เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดโคกกลาง เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองคันโซ้ เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองสำราญ เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองไก่ห้าว เขต/ตำบล ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดบ่อเสมา เขต/ตำบล ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองมะกรูด เขต/ตำบล ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดชอนเหล็กไฟ เขต/ตำบล ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดเขากระทิง เขต/ตำบล บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดบ่อดินสอพอง เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดบ่อยาง เขต/ตำบล หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดคุ้งลาน เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหนองไทร เขต/ตำบล ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 
 • วัดหน่วยประคอง เขต/ตำบล ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ลพบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 รพ.ลพบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี
 • ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 • รพ.ทั่วไปเบญจรมย์ ลพบุรี
 • รพ.อานันทมหิดล ลพบุรี
 • สสอ.เมืองลพบุรี
 • สสจ.ลพบุรี
 • รพ. อานันทมหิดล ลพบุรี
 • รพ. กองบิน 2
 • ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ลพบุรี
 • รพ.หนองม่วง
 • รพ.ลำสนธิ
 • รพ.โคกเจริญ
 • รพ.สระโบสถ์
 • รพ.ท่าหลวง
 • รพ.ท่าวุ้ง
 • รพ.ชัยบาดาล
 • รพ.โคกสำโรง
 • รพ.พัฒนานิคม

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนขุนรามวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 
 • โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 
 • โรงเรียนบ้านซับโศก 
 • โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 
 • โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 
 • โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 
 • โรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทอง 
 • โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 
 • โรงเรียนบ้านยางราก 
 • โรงเรียนบ้านสระเพลง 
 • โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านเขาราบ 
 • โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 
 • โรงเรียนยางรากวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 
 • โรงเรียนบ้านพุกะชัด 
 • โรงเรียนบ้านดินแดง 
 • โรงเรียนบ้านทะเลทอง 
 • โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 
 • โรงเรียนสร้างพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 
 • โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 
 • โรงเรียนบ้านวังแขม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 
 • โรงเรียนบ้านดงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 
 • โรงเรียนบ้านดงหลุ่ม 
 • โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 
 • โรงเรียนวัดซับตะกั่ว 
 • โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
 • โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง 
 • โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านซับจำปา 
 • โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 • โรงเรียนบ้านหัวลำ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 
 • โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 
 • โรงเรียนบ้านท่าหลวง 
 • โรงเรียนบ้านท่าตะโก 
 • โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 
 • โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 
 • โรงเรียนบ้านเนินทอง 
 • โรงเรียนบ้านท่ากรวด 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยนา 
 • โรงเรียนบ้านเนินสวอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 
 • โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 
 • โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 
 • โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 
 • โรงเรียนวัดดำรงบุล 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
 • โรงเรียนช่องสาริกา 
 • โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 
 • โรงเรียนพรหมรังษี 
 • โรงเรียนบ้านดีลัง 
 • โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
 • โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 
 • โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 
 • โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 
 • โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 
 • โรงเรียนบ้านนาโสม 
 • โรงเรียนบ้านศรีเมือง 
 • โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 
 • โรงเรียนหนองรีวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 
 • โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 
 • โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 
 • โรงเรียนบ้านเขาดินทอง 
 • โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 
 • โรงเรียนบ้านลำสนธิ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มทอผ้าบ้านหมี่ เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • หมู่บ้านดินสอพอง เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • ไข่เค็มดินสอพอง เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • การหล่อโลหะ (ทองเหลือง) เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • โรงงานน้ำทิพย์วุ้นมะพร้าว เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • ศูนย์รวมผ้ามัดหมี่ "บ้านพวน" เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • ไทยพวนคลาสิค เขต/อำเภอเมืองลพบุรี 
 • ประกอบจิตร์ เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • ร้านคุณพรพุธ เขต/อำเภอโคกสำโรง 
 • สหฟาร์มสเตชั่น เขต/อำเภอชัยบาดาล 
 • บาติกน้ำเต้าหู้ ดินสอพอง เขต/อำเภอบ้านหมี่ 
 • ชลอ ทนทองคำ เขต/อำเภอบ้านหมี่ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลพบุรี คอนกรีต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสนันตน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคยั่งยืนแอดเวอร์ไทซิ่ง
 • บริษัท เค.พี. อะกริเทค จำกัด
 • บริษัท ประทีป สยามเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยมงคล เคมีภัณฑ์
 • บริษัท น้ำดื่มออคิท 2014 จำกัด
 • บริษัท ดีเดย์ ออโต้ ไทร์ จำกัด
 • บริษัท สุนันท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนัณพาวเวอร์สโตนแอนด์พูล
 • บริษัท ตั้งใจ โชคดี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรปกรณ์กูล
 • บริษัท กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จำกัด
 • บริษัท ลีฟ เลิฟ รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเธียรวิทย์ การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาเม่ ออนไลน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชยชัยก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิร์ล รีอะไลเซชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.เอ็น.บรอดแคสท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.พี.ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมสุข กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชลสิทธิ์ เมทัลชีท
 • บริษัท ทีเค รีไซเคิล จำกัด
 • บริษัท โกลด์เด้น โกลล์ เอสเตท จำกัด
 • บริษัท น้ำดื่มทิพย์ออร่า จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลพบุรีสีสัน
 • บริษัท นาน สต็อป เคอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท มาสเตอร์บีส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลดา ทรานส์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสุข สเตชั่น ลพบุรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์ ชัช เซอร์วิส
 • บริษัท วัน สตาร์ เอ็มเมอรัลด์ จำกัด
 • บริษัท ชลสิทธิ์ กรีน พลัส จำกัด
 • บริษัท เค.เค. อินโนเวชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลลิตายิ่งเจริญ
 • บริษัท ดีเดช คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
 • บริษัท เวอร์คชอป เซอร์วิส 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเทพคอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโน่

 • More..
  ลพบุรี


  ไปหน้าที่ | 1