ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ร้อยเอ็ด
Roi Et


คำขวัญ ร้อยเอ็ด : สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่8299.449 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 388224 ครัวเรือน
ประชากรชาย 648548
ประชากรหญิง 656663
ประชากรรวม 648548
Roi Et โบราณ เรียกว่า เมืองสาเกตนครแห่งอาณาจักรกุลุนทะ ต่อมาอาณาจักรกุลุนทะ ถึงคราวเสื่อม เมืองสาเกตร้างไป บริเวณรอบบึงสระมีต้นกุ่มขึ้นทั่วไป จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “บ้านกุ่ม”

2255
(จ.ศ.1037) เมืองร้อยเอ็ด ปรากฏชื่อเมืองตามพงศาวดารในสมัยอยุธยา
- เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร เจ้าผู้ครองจำปาศักดินัคบุรีศรี (เดิมชื่อ นครกาละจำบากนาคบุรีศรี) โปรดให้ “จารแก้ว” ปกครอง “บ้านทุ่ง” ขึ้นต่อนครจำปาศักดิ์ จนถึง พ.ศ. 2268

2268
(จ.ศ.1087) ท้าวมืด บุตรจารแก้ว สืบต่อ (จนถึง พ.ศ. 2306)
- เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร ยกฐานะบ้านทงขึ้นเป็น “เมืองทุ่ง” ตั้งให้ท้าวมืด เป็นเจ้าเมือง

2306
(จ.ศ.1125) ท้าวทน น้องท้าวมืด ปกครองแทน 4 ปี (จนถึง พ.ศ. 2310)
- ท้าวเชียง และท้าวสูน บุตรท้าวมืด บาดหมางกับท้าวทน จึงไปขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 ขอกองทัพมาปราบท้าวทน
- ท้าวทน หนีไปอยู่ ณ บ้านกุดจอก
- ท้าวเชียง เป็นเจ้าเมืองทง (ท้าวสูน เป็นอุปฮาด) ขาดจากการปกครองของนครจำปาศักดิมาขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา

2315
(จ.ศ.1134) พระยากรมท่า พระยาพรหม เห็นว่า “เมืองทุ่ง” มีชัยภูมิไม่เหมาะที่จะขยายเป็นเมืองใหญ่ (ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเซ) จึงหารือท้าวเซียง และท้าวสูน
- ย้ายเมืองทุ่ง ไปตั้งใหม่ที่ดงเท้าสาร (ที่ตั้งเมืองเก่าของตำบลภูมิ)
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ตั้ง “ดงเท้าสาร” เป็นเมือง ชื่อว่า “เมืองสุวรรณภูมิ”

2318
(จ.ศ.1137) ท้าวทน (เจ้าเมืองทุ่งคนเก่า) ขอตั้ง “บ้านกุ่ม” ซึ่งเป็นที่ตั้ง เมืองร้อยเอ็ดเก่าขึ้นเป็นเมือง
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ยก “บ้านกุ่ม” ขึ้นเป็น “เมืองร้อยเอ็ด” ตามนามเมืองเดิม ขึ้นต่อกรุงธนบุรี ตั้ง “ท้าวทน” เป็น “พระขัติยวงศา” เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก (ครองเมืองร้อยเอ็ด 8 ปี จนถึง พ.ศ. 2326 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช

2408
(จ.ศ.1227) พระขัติยวงศา (จันทร์) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด ขอตั้ง “บ้านลาดกุดยางใหญ่” เป็นเมือง
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลาด
กุดยางใหญ่ เป็น “เมืองมหาสารคาม” ขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ให้ท้าว มหาไชย (กวด) บุตรอุปฮาด (สิงห์) เป็น “พระเจริญราชเดช” เจ้าเมืองมหาสารคาม

2433
(ร.ศ. 109) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งหน้าที่ข้าหลวงเป็น 4 กอง
- เมืองร้อยเอ็ด อยู่ในบังคับของข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี เรียกว่า
“หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ”

2434
(ร.ศ. 110) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงพระราชปรารภว่า...
หัวเมืองในพระราชอาณาเขตที่ได้แบ่งปันไว้โดยกำหนดแต่ก่อนนั้น ยังหาสมควรแก่กาลสมัยไม่...) โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองใหม่ เป็น 4 กอง
- เมืองร้อยเอ็ดอยู่ในบังคับของข้าหลวงเมืองลาวกาว (พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่) ตั้งรักษาอยู่ ณ เมืองนคร
จำปาศักดิ
- พระขัติยวงษา (เภา) ผู้ว่าราชการเมืองร้อยเอ็ด ถึงแก่กรรม

2435
(ร.ศ. 111) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวมหัวเมืองเข้าเป็นมณฑล ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย
- เมืองร้อยเอ็ด ขึ้นกับมณฑลลาวกาว ตั้งที่บัญชาการมณฑลที่เมืองอุบลราชธานี (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มณฑลอีสาน)

2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้แยกมณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล
- มณฑลร้อยเอ็ด มี 3 เมือง คือเมืองร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์

2465 ให้รวบรวมมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล มณฑลอุดรขึ้นเป็นภาคอีสานตั้งที่บัญชาการภาคที่มณฑลอุดร

2468 ให้ยุบเลิกภาคอีสานแล้วเปลี่ยนเป็น มณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล มณฑลอุดร ตามเดิม โดยมณฑลร้อยเอ็ดมีพระยาแก้วโกรพ (ทองสุข ผลพันธ์ทิน) เป็นสมุหเทศาภิบาล

2469 ให้ยุบมณฑลร้อยเอ็ด มณทลอุบล มณฑลอุดร เป็นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดร ให้ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา
- จังหวัดร้อยเอ็ด มีมหาอำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

2475 เปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย

2476 รัฐบาลออกพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476
- จัดระเบียบบริราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ
- จังหวัดร้อยเอ็ด มี 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภออาจสามารถ อำเภอพนมไพร อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
- มหาอำมาตย์โท พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเณจร) ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • กู่พระโกนา เขต/อำเภอสุวรรณภูมิ 
 • บึงพลาญชัย เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • บึงเกลือ เขต/อำเภอเสลภูมิ 
 • กู่กาสิงห์ เขต/อำเภอเกษตรวิสัย 
 • วัดกลางมิ่งเมือง เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • วัดบูรพาภิราม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • วัดสระทอง เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • วัดประชาคมวนาราม เขต/อำเภอศรีสมเด็จ 
 • บ่อพันขันรัตนโสภณ เขต/อำเภอหนองฮี 
 • วัดป่าโนนสวรรค์ เขต/อำเภอทุ่งเขาหลวง 
 • บ้านหวายหลึม เขต/อำเภอทุ่งเขาหลวง 
 • ปรางค์กู่ เขต/อำเภอธวัชบุรี 
 • แหลมพยอม เขต/อำเภอโพนทอง 
 • วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม เขต/อำเภอหนองพอก 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ เขต/อำเภอหนองพอก 
 • วนอุทยานผาน้ำย้อย เขต/อำเภอหนองพอก 

 • อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ 
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าโนนสวรรค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทุ่งเขาหลวง 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ่อพันขันรัตนโสภณ  มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองฮี 
 • ทุ่งกุลาร้องไห้  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • กู่โพนระฆัง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • กู่กาสิงห์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ผาหมอกมิวาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • สวนสาธารณพระยาแถน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ อาจสามารถ 
 • วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อาจสามารถ 
 • สวนพฤษศาสตร์วรรณคดี* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองพอก 
 • ผาน้ำย้อย* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองพอก 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองพอก 
 • วนอุทยานผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองพอก 
 • พระมหาเจดีย์ชัยมงคล* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หนองพอก 
 • บึงเกลือ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เสลภูม 
 • ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้*** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ 
 • กู่พระโกนา* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บึงผลาญชัย** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสระทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดบูรพาภิราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดกลางมิ่งเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดบ้านเหล่าหาด เขต/ตำบล เหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านยางต่อ เขต/ตำบล เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านยางด่อ เขต/ตำบล เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าศรีโพธิ์ทอง เขต/ตำบล หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าหนองฮี เขต/ตำบล หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าม่วงหวาน เขต/ตำบล เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านโนนสะอาด เขต/ตำบล ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 
 • วัดศรีเจริญ เขต/ตำบล ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 
 • วัดโพธิ์ศรี เขต/ตำบล บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 
 • วัดวังปากยบุ่ง เขต/ตำบล พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าศรีเลิงชัย เขต/ตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านแจ้งข่า เขต/ตำบล ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านหนองแซง เขต/ตำบล ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านน้ำเค็ม เขต/ตำบล ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดเก่าบุบผาราม เขต/ตำบล ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าคางฮุง เขต/ตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดเทวาประสาท เขต/ตำบล ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดดงเครือวัลย์ เขต/ตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดอรุณธรรมรังษี เขต/ตำบล ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าจ่าเหลา เขต/ตำบล จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดสีมาราษฎร์วนาราม เขต/ตำบล จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดเหล่างิ้ว เขต/ตำบล จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านหาด เขต/ตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดบ้านขมิ้น เขต/ตำบล ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าบ้านดู่น้ำ (โนนสมอ) เขต/ตำบล ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด เขต/ตำบล จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดโนนสวาท เขต/ตำบล ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดดอนเกษม เขต/ตำบล ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 
 • วัดสุธรรมราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ร้อยเอ็ด

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์2โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • สถานพยาบาลคลินิกร้อยเอ็ดเวชกรรม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 เมืองร้อยเอ็ด
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 เมืองร้อยเอ็ด
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 • รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
 • รพ.ร้อยเอ็ด
 • สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
 • สสจ.ร้อยเอ็ด
 • รพ.จังหาร
 • รพ.เมยวดี
 • รพ.อาจสามารถ
 • รพ.โพนทราย
 • รพ.เมืองสรวง
 • รพ.สุวรรณภูมิ
 • รพ.เสลภูมิ
 • รพ.หนองพอก
 • รพ.โพธิ์ชัย
 • รพ.โพนทอง
 • รพ.พนมไพร
 • รพ.ธวัชบุรี
 • รพ.จตุรพักตรพิมาน
 • รพ.ปทุมรัตต์
 • รพ.เกษตรวิสัย
 • รพ. ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเรือ 
 • โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านปากช่อง 
 • โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 
 • โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 
 • โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 
 • โรงเรียนบ้านสวนจิก 
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 
 • โรงเรียนบ้านโสกเชือก คุรุราษฎร์อำนวย 
 • โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง 
 • โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 
 • โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 
 • โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 
 • โรงเรียนไตรคามวิทยา 
 • โรงเรียนหัวนางามวิทยา 
 • โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 
 • โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ (ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 
 • โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 
 • โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) 
 • โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านเลิงคา 
 • โรงเรียนเมืองจังหาร  
 • โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 
 • โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 
 • โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านแพง (จัตุคามสำราญวิทยา) 
 • โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 
 • โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 
 • โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 
 • โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 
 • โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 • โรงเรียนบ้านโคกสี 
 • โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 
 • โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเมย 
 • โรงเรียนบ้านหนองโน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 
 • โรงเรียนทรายทองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูง 
 • โรงเรียนบ้านหนองพลับ 
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง 
 • โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ 
 • โรงเรียนบ้านหัวดง 
 • โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 
 • โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 
 • โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 
 • โรงเรียนบ้านดอนขาม 
 • โรงเรียนบ้านสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 
 • โรงเรียนยางคำวิทยา 
 • โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 
 • โรงเรียนสามขาพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 
 • โรงเรียนบ้านหนองยาง 
 • โรงเรียนบ้านหนองสรวง 
 • โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านโพนทราย 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 
 • โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 
 • โรงเรียนบ้านนาเลา 
 • โรงเรียนบ้านอัคคะ (อัคควิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 
 • โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองอิโล 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 
 • โรงเรียนบ้านนางาม 
 • โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 
 • โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านจัมปา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • จันทร์เพ็ญ เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • จรินทร์ เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • แหนมนกน้อย เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • ยวนจิต เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • ร้อยเอ็ดไหมไทย เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (ร้านไทยพัฒนา โอทอป) เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • ศูนย์ผ้าไหมและหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
 • เนยสด ปาร์ค เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนชาติธุรกิจบันเทิง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซุปเปอร์ริชวันโอวัน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซัพคอนส์ รวมช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนเทอดไทย
 • บริษัท ตะวันแดง สาดแสงเดือน 101 จำกัด
 • บริษัท ดิ เฮ้าส์เมคกิ้ง จำกัด
 • บริษัท ร้อยเอ็ดเมล็ดทอง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ้อก้อฟาร์มร้อยเอ็ดทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศสวัสดิ์ธุรกิจ
 • บริษัท ทราฟฟิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญทวีทรัพย์ รถบ้านร้อยเอ็ด
 • บริษัท เพิ่มพูนไรซ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรายุทธร้อยเอ็ด
 • บริษัท ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด
 • บริษัท ระเบียบ-สุรางค์และลูก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก้าเฮิร์บอินเตอร์เน็ตเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรมณ ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัสวงศ์สวัสดิ์
 • บริษัท แสงฟ้า จำกัด
 • บริษัท โชคเจริญเพิ่มพูนทรัพย์ (ภัทรภร) จำกัด
 • บริษัท สารเศวต แคปปิตอล แอสเสท จำกัด
 • บริษัท ศรีวิเศษ รุ่งเรือง กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เวลเวิร์ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอฟเอ็มดี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
 • บริษัท วี.เพาเวอร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ร้อยเอ็ด เจริญยนต์ 2014 จำกัด
 • บริษัท หยินหยางร้อยเอ็ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรุงฆ้อง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีที จ๊อบอินเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าม่วง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเชีย อินโนเวชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบูชาเกียรติ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหการบุญโฮม 2499
 • บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด
 • บริษัท ซีพีเอกรุ๊ป ร้อยเอ็ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเจ เซอร์วิสซิ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบสุข คอนสตรัคชัน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.รุ่งเรืองค้าสี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจารุมาศก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุจรวีภูมิวิภาค

 • More..
  ร้อยเอ็ด


  ไปหน้าที่ | 1