ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ระนอง
Ranong


คำขวัญ ระนอง : คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
ภาคใต้
พื้นที่3298.045 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 91119 ครัวเรือน
ประชากรชาย 97756
ประชากรหญิง 95614
ประชากรรวม 97756
Ranong ระนอง หรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็กๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งอยู่ในการปกครองของเมืองชุมพร เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกชื่อตามนามเมืองว่า "หลวงระนอง" ครั้นต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวจีนฮกเกี้ยน ชื่อ " คอซู้เจียง " ได้ยื่นขอประมูลอากรดีบุกในเขตเมืองระนองและเมืองตระ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดอนุญาตพร้อมกับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้คอซู้เจียงเป็น หลวงรัตนเศรษฐี ดำรงตำแหน่งนายอากรเมืองตระ และ เมืองระนอง ในปี 2397 ตำแหน่งเจ้าเมืองระนองว่างลง เนื่องจากหลวงระนองป่วยถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวงรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นพระรัตนเศรษฐี เป็นเจ้าเมืองระนอง เมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และรัฐบาลอังกฤษได้จัดการปกครองหัวเมือง ที่ได้ไปจากพม่าเข้มงวดกวดขันขึ้น โดยลำดับมาถึงเขตต่อแดนพระราชอาณาเขตทางทะเลตะวันตก
ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าเมืองระนองและเมืองตระ เป็นเมืองขึ้นอยู่ในเมืองชุมพรจะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวก จึงโปรดฯ ให้ยกเมืองตระและเมืองระนอง เป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนบรรดาศักดิ์พระรัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) ขึ้นเป็นพระยารัตนเศรษฐี เป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง เมื่อ พ.ศ. 2405 และ ในปี พ.ศ. 2420 สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัดและได้มีการยุบเมืองตระเป็นอำเภอ เรียกว่าอำเภอกระบุรี โดยให้ขึ้นกับจังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา ระนองในอดีตนั้นมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม ดังนี้

1. เมืองดีบุก
ระนองมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อเรียกกันในสมัยโบราณว่าตะกั่วดำหรือดีบุกอยู่ใต้แผ่นดินเป็นจำนวนมาก จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองดีบุกมีแร่ดีบุกมีค่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองแรกที่มีเจ้าของเหมืองแร่ (นายนอง) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงระนอง เจ้าเมืองคนแรก ซึ่งเป็นนายอากรแต่โบราณ ในการผูกขาดส่งอากรดีบุกให้รัฐบาล นับว่าได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความจริญทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

2. เมืองชายแดน
การที่ไทยต้องเสียดินแดนเมืองมะริดรวมทั้งเมืองมะลิวัลย์แก่อังกฤษและได้มีการปักปันเขตแดนไทย โดยใช้แม่น้ำกระบุรีเป็นเส้นกั้นพรมแดนในปี พ.ศ. 2442 มีผลให้เมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งมีฐานะเป็นอำเภอในปกครองของจังหวัดระนอง มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองขึ้นของอังกฤษทางด้านทะเลตะวันตก และมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมของการไปมาหาสู่และซื้อขายสินค้าระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อพม่าได้รับเอกราชพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษการไปมาหาสู่และการซื้อขายสินค้าระหว่างคนไทยและพม่าทางชายแดนจังหวัดระนองนำความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ให้จังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศจนถึงปัจจุบัน

3. เมืองคอคอดกระ
พื้นที่บริเวณคอคอดกระ เป็นผืนแผ่นดินที่กิ่วหรือแคบที่สุดในแหลมมลายู ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร พื้นที่ด้านตะวันตกของบริเวณคอคอดกระ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระ มาแต่เดิม ผืนแผ่นดินส่วนที่แคบที่สุดระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกแห่งนี้ มีภูเขาสลับซับซ้อนมีทางลัดผ่านช่องเขาเพียงสายเดียว ในสมัยโบราณคอคอดกระ มีความสำคัญเป็นเส้นทางที่สำคัญทางเดียวที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพ ยกมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันออก เมื่อฝรั่งเศสคิดจะขุดคลองกระจากเมืองตระไปออกเมืองชุมพร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินเรือจากยุโรปไปเมืองจีนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคอคอดกระจึงมีความสำคัญมากขึ้น หากสามารถขุดคลองได้สำเร็จ เรือเดินทะเลจากยุโรป จะผ่านคลองไปเมืองจีนได้ โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู ผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษทางเมือง ปีนังและสิงคโปร์ และความจำเป็นทางด้านการทหารของอังกฤษ คงมีผลให้ไทยต้องเสียดินแดนทางแหลมมลายู ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบกับการขุดคลองกระ
จึงจำเป็นต้องขุดแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยกับพม่าของอังกฤษให้กว้างลึกเข้าไปในดินแดนอันอยู่ในอำนาจของอังกฤษด้วย เมื่ออังกฤษไม่ยอม จึงขุดคลองคอคอดกระไม่ได้ ความคิดที่จะขุดคลองกระ จึง ล้มเลิกไป อังกฤษจึงได้กำหนดเป็นข้อผูกพันไว้ในสนธิสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษมิให้ไทยขุดคลองดังกล่าวโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากของอังกฤษก่อน การขุดคลอง ณ บริเวณคอคอดกระ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง แต่กระทบต่อความมั่นคง ของชาติทางด้านการทหาร บริเวณคอคอดกระเหมาะสมแก่การขุดคลองเพียงไร คุ้มค่าในการลงทุน แค่ไหนเป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษา คอคอดกระจึงยังอยู่ในความสนใจทั้งทางราชการและประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน

4.เมืองเสด็จประทับแรม
พระมหากษัตริย์ไทยในอดีต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ จังหวัดระนอง ตามลำดับดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ผ่านเมืองตระไปประทับแรม ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ บนเขานิเวศน์คีรี เมืองระนอง 3 ราตรี ในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง และประทับแรม ณ จังหวัดระนอง 3 ราตรี

ในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดระนอง ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2502 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรท้องที่จังหวัดระนอง เป็นการส่วนพระองค์ และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา ที่อำเภอกระบุรี รวมทั้งประทับแรม เป็นเวลา 2 ราตรี เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จนำคณะ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาทัศนศึกษาประกอบหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดระนอง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • หาดชาญดำริ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • หาดบางเบน เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • หาดประพาส เขต/อำเภอสุขสำราญ 
 • หาดแหลมสน เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • ถ้ำพระขยางค์ เขต/อำเภอกระบุรี 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • เกาะค้างคาว เขต/อำเภอสุขสำราญ 
 • เกาะช้าง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • เขาฝาชี เขต/อำเภอละอุ่น 
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • น้ำตกเขาพระนารายณ์ เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • หาดอ่าวเคย เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • น้ำตกบกกราย เขต/อำเภอกระบุรี 
 • น้ำตกปุญญบาล เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • น้ำตกโตนทอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • น้ำตกโตนเพชร เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ภูเขาหญ้า เขต/อำเภอเมืองระนอง 

 • บ้านบางแก้ว มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ละอุ่น 
 • ซากเรือรบญี่ปุ่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ละอุ่น 
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สยาม ฮอท สปา กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านหาดทรายดำ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะสน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • จวนเจ้าเมืองระนอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนเกษตรเชิงสุขภาพ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าชัยมงคล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วิคตอเรียพอยท์ หรือ เกาะสอง หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนรุกขชาติป่าชายเลน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตำหนักเขาน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกโตนทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • สุสานเจ้าเมืองระนอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะกำตก หรือ อ่าวเกาะเขาควาย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอสุขสำราญ 
 • น้ำตกพันเมตร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กะเปอร์ 
 • หาดอ่าวเตย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กะเปอร์ 
 • หาดแหลมสน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กะเปอร์ 
 • อุทยานมัจฉา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ กะเปอร์ 
 • ล่องเรือแม่น้ำกระบุรี กิจกรรม เขต/อำเภอ กระบุรี 
 • ศิลปสลักพระปรมาภิไธย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กระบุรี 
 • เขาฝาชี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ละอุ่น 
 • น้ำตกสุวรรณศิริ (ไทรย้อย)* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ละอุ่น 
 • น้ำตกโตนตู* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ละอุ่น 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดสถิตย์ธรรมาราม เขต/ตำบล กำพวน สุขสำราญ ระนอง 
 • วัดควนไทรงาม เขต/ตำบล นาคา สุขสำราญ ระนอง 
 • วัดเวฬุวัน เขต/ตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 
 • วัดลำเลียง เขต/ตำบล ลำเลียง กระบุรี ระนอง 
 • วัดนิคมปากจั่น เขต/ตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 
 • วัดทับหลี เขต/ตำบล มะมุ กระบุรี ระนอง 
 • วัดตรอกปรือ เขต/ตำบล น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 
 • วัดจันทาราม เขต/ตำบล น้ำจืด กระบุรี ระนอง 
 • วัดมัชฌิมเขต เขต/ตำบล มะมุ กระบุรี ระนอง 
 • วัดสุวรรณคีรี เขต/ตำบล ปากจั่น กระบุรี ระนอง 
 • วัดป่าสะเดา เขต/ตำบล บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดป่าตะเคียนงาม เขต/ตำบล บางหิน กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดธรรมาวุธาราม เขต/ตำบล กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดชนาราม เขต/ตำบล บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดคงคารี เขต/ตำบล เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดปทุมธาราราม เขต/ตำบล กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 
 • วัดเวฬุวนาราม เขต/ตำบล ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง 
 • วัดบางขุนแพ่ง เขต/ตำบล บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 
 • วัดปุญญาราม เขต/ตำบล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 
 • วัดโพธาราม เขต/ตำบล ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 
 • วัดประทุมสาคร เขต/ตำบล ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 
 • วัดโพธิ์ทอง เขต/ตำบล บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง 
 • วัดอัมพวันม่วงกลาง เขต/ตำบล ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดราชกรูดล่าง เขต/ตำบล ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดป่าเกาะช้าง เขต/ตำบล เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดใหม่ราชกรูด เขต/ตำบล ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดเกาะพยาม เขต/ตำบล เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดป่าชัยมงคล เขต/ตำบล บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดบ้านหงาว เขต/ตำบล หงาว เมืองระนอง ระนอง 
 • วัดวารีบรรพต เขต/ตำบล บางนอน เมืองระนอง ระนอง 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ระนอง

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง
 • ระนองโพลีคลินิกเวชกรรม
 • ระนองโพลิกคลินิกเวชกรรม
 • รพ.อันดามันระนองการแพทย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง
 • รพ.ระนอง
 • สสอ.เมืองระนอง
 • สสจ.ระนอง
 • รพ.ทุ่งตะโก
 • รพ.สุขสำราญ
 • รพ.กระบุรี
 • รพ.กะเปอร์
 • รพ.ละอุ่น
 • รพ. ค่ายรัตนรังสรรค์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 
 • โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 
 • โรงเรียนวัดช่องลม 
 • โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก 
 • โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านบางนา 
 • โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 
 • โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านคอกช้าง 
 • โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 
 • โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 
 • โรงเรียนบ้านทรายแดง 
 • โรงเรียนบ้านหินดาด 
 • โรงเรียนบ้านน้ำตก 
 • โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสำนัก 
 • โรงเรียนบ้านบางเบน 
 • โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านด่าน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 
 • โรงเรียนบ้านบางปรุ 
 • โรงเรียนชนม์พัฒนา 
 • โรงเรียนประชาอุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 
 • โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 
 • โรงเรียนบ้านนา 
 • โรงเรียนบ้านทองหลาง 
 • โรงเรียนบ้านชาคลี 
 • โรงเรียนบ้านบางหิน 
 • โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านกำพวน 
 • โรงเรียนบ้านทะเลนอก 
 • โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 
 • โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 
 • โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ) 
 • โรงเรียนบ้านแหลมนาว 
 • โรงเรียนบ้านบางมัน 
 • โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 
 • โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 
 • โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ 
 • โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 
 • โรงเรียนบ้านรังแตน 
 • โรงเรียนบ้านน้ำขาว 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 
 • โรงเรียนบ้านหินวัว 
 • โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. 
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนกระบุรีวิทยา 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 
 • โรงเรียนบ้านสองแพรก 
 • โรงเรียนบ้านลำเลียง 
 • โรงเรียนกระบุรี 
 • โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
 • โรงเรียนบ้านบกกราย 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 • โรงเรียนบ้านทับจาก 
 • โรงเรียนบ้านบางสองรา 
 • โรงเรียนปากจั่นวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองเงิน 
 • โรงเรียนบ้านหาดจิก 
 • โรงเรียนบ้านหนองจิก 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 
 • โรงเรียนบ้านน้ำแดง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดตโปทาราม 
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 
 • โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 
 • โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 
 • โรงเรียนบ้านหินช้าง 
 • โรงเรียนบ้านปากน้ำ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 
 • โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 
 • โรงเรียนนูโรลฮูดาห์ 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์38 
 • โรงเรียนบ้านละออง 
 • โรงเรียนบ้านคลองของ 
 • โรงเรียนบ้านขจัดภัย 
 • โรงเรียนบ้านราชกรูด 
 • โรงเรียนบ้านนกงาง 
 • โรงเรียนสตรีระนอง 
 • โรงเรียนชาติเฉลิม 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มส่งเสริมอาชีพไม้กวาดดอกอ้อตำบลหงาว เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ลูกประคบสมุนไพรรัชดา เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • กะปิตุ้งหนิง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วเกลือ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ข่าเหลืองทรงเครื่อง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ชมรมซาลาเปาทับหลี เขต/อำเภอกระบุรี 
 • กลุ่มสตรีผูกไม้กวาดดอกอ้อบ้านหินใหญ่ เขต/อำเภอกระบุรี 
 • เรือสุพรรณหงส์จากเปลือกหอย เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • บริษัท เฮลทีดริ้งค์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ระนองกาแฟ (โครงการพัฒนากาแฟตำบลลำเลียง) เขต/อำเภอกระบุรี 
 • กลุมพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์ เขต/อำเภอกระบุรี 
 • เครื่องประดับมุกคุณสังวาล เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • เครื่องประดับมุกสุทิศา เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ผลิตภัณฑ์หนังปลากระเบน เขต/อำเภอสุขสำราญ 
 • สร้อยไข่มุกอันดามัน เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • กางเกงป้าย เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • สร้อยมุก เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ร้านกัลยาสร้อยไข่มุกอันดามัน ไข่มุก เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลและขนมไทย เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ร้านนารีรัตน์ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • หมูสวรรค์พวงพยอม เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • กลุ่มกะปิกุ้งเคยเสริมไอโอดีน เขต/อำเภอกะเปอร์ 
 • สร้อยมุก เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ขนมเต้าส้อ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • โรตีอนามัยแช่แข็ง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • กลุ่มสตรีบ้านบางขุนแพ่ง เขต/อำเภอละอุ่น 
 • กลุ่มสตรีบ้านบางกุ้ง เขต/อำเภอกระบุรี 
 • กลุ่มส่งเสริมอาชีพไม้กวาดดอกอ้อบ้านหินใหญ่ เขต/อำเภอกระบุรี 
 • ร้านระนองบาติก ผ้าบาติก เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ไข่มุกรักษาวาริน เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • วัชรี เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ก.ไก่ ของฝาก ระนอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • วิมลรัตน์ของฝากระนอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • ตลาดศาลเจ้าไหหลำ เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • BEBO Shop และร้านของฝากจากเมืองระนอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 
 • เมษา ของฝากระนอง เขต/อำเภอเมืองระนอง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรปิยะ (2014)
 • บริษัท วารินเน่ จำกัด
 • บริษัท กิจไพศาลซีฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ธเดชแปรรูปอาหารและอาหารแช่แข็ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลด์อันดามันการโยธา
 • หส.เอ็มแอนด์เอ็มสกินเลเซอร์แอนด์เซอร์เจอรี่คลินิก
 • บริษัท พีแอนด์เออาหารทะเล จำกัด
 • บริษัท วินัย กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ระนอง เวลธ์ มินเนอรัล จำกัด
 • บริษัท โอโจ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท กิจไพศาล คอนกรีต จำกัด
 • บริษัท พี แอนด์ พี โฮเทล ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท วารินทร์ พรอปเพอร์ตีส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนนต์ คาร์เซ็นเตอร์
 • บริษัท ที.เค.วาย. ทราเวล จำกัด
 • บริษัท ฮาบุยพลัส จำกัด
 • บริษัท ไถ่เชียงระนอง เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เซอร์คอนอินโนเวชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนองรุ่งเรืองทัวร์
 • บริษัท ระนอง เอส.เอ.พี คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เค.วาย.เอ็ม. ลิงค์ จำกัด
 • บริษัท หรรษา อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท เบญจะ เบญจรงค์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุคนธ์ ชาร์โคล
 • บริษัท เพชรปิยะ (2557) จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ โมบาย เทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซตี้ คอมพิวเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดารานี ระนอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซียง เซง หวก
 • บริษัท เกษสาคร ซีฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ระนอง ฟิตเนส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสซีเค. ระนอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมษา การโยธา
 • บริษัท ทีเอสพี99 ปิโตรเลียม จำกัด
 • บริษัท สามเอ ซัพพลาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งอรุณเมืองระนอง คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประภาทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 • บริษัท ก้าวมังกร พาราวู้ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดระนองมินิมาร์ท
 • บริษัท กู๊ด มารีน โปรดักส์ จำกัด

 • More..
  ระนอง


  ไปหน้าที่ | 1