ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ยะลา
Yala


คำขวัญ ยะลา : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ภาคใต้
พื้นที่4521.078 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 167137 ครัวเรือน
ประชากรชาย 266860
ประชากรหญิง 269470
ประชากรรวม 266860
Yala ประวัติความเป็นมา
ยะลา
ยะลาเดิมเป็นท้องที่หนึ่งของเมืองปัตตานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มีการปรับปรุงการปกครองใหม่เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลและได้ออกประกาศข้อบังคับสำหรับปกครอง 7 หัวเมือง รัตนโกสินทรศก 120 ซึ่งประกอบด้วยเมืองปัตตานี หนองจิกยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และรามัน ในแต่ละเมืองจะแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ประกาศจัดตั้งมณฑลปัตตานีขึ้นดูแลหัวเมืองทั้ง 7 แทนมณฑลนครศรีธรรมราช และยุบเมืองเหลือ 4 เมือง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สายบุรี และระแงะ ต่อมา พ.ศ. 2450 เมืองยะลาแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอยะหา ต่อมา พ.ศ. 2475 ได้มีการยกเลิกมณฑลปัตตานี และในปี พ.ศ. 2476เมืองยะลาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นจังหวัดยะลาตามพระราชบัญญัติราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 เรื่อง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค ออกเป็นจังหวัด เป็นอำเภอ และให้มีข้าหลวงประจำจังหวัด และกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการ

ความหมายของชื่อจังหวัด
เหตุที่เรียกชื่อว่ายะลานั้นเพราะพระยาเมืองคนแรกได้ตั้งที่ทำการขึ้นที่บ้านยะลา คำว่า ยะลา (มลายู: Jala, جالا) หรือสำเนียงภาษามลายูพื้นเมืองเรียกว่า ยาลอ (มลายู: Jalor, جالور) แปลว่า "แห" ซึ่งเป็นคำยืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤตว่า ชาละ หรือ ชาลี หมายถึง "แห" หรือ "ตาข่าย"[3] มีภูเขาลูกหนึ่งในเขตอำเภอเมืองยะลามีลักษณะเหมือนแหจับปลา โดยผูกจอมแหแล้วถ่างตีนแหไปโดยรอบ ผู้คนจึงเรียกภูเขานี้ว่า ยะลา หรือ ยาลอ แล้วนำมาตั้งนามเมือง[3]

แต่ตามประวัติศาสตร์ซึ่งได้เขียนไว้ในสมัยเจ็ดหัวเมือง โดยเจ้าผู้ครองเมืองเดิมได้เขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นภาษามลายูว่า “เมืองยะลา” เป็นสำเนียงภาษาอาหรับ โดยชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมืองซึ่งอยู่ในแหลมมลายูเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองไว้

เมืองยะลาเดิมตั้งอยู่ใกล้ภูเขายาลอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ต่อมาเมืองยะลาได้ยกฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่งของบริเวณเจ็ดหัวเมือง คำว่าเมืองยะลาหรือยาลอ ยังคงเรียกกันจนถึงปัจจุบันนี้

เมืองที่สวยงาม
ยะลาเป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดของประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อนระหว่าง พ.ศ. 2528-2530 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นเป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก เขต/อำเภอเบตง 
 • วัดคูหาภิมุข เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • น้ำตกธารโต เขต/อำเภอบันนังสตา 
 • ศาลหลักเมืองยะลา เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • สนามกีฬากลางหุบเขาและสวนสุดสยาม เขต/อำเภอเบตง 
 • หมู่บ้านซาไก เขต/อำเภอธารโต 
 • อุโมงค์ปิยะมิตร เขต/อำเภอเบตง 
 • เขื่อนบางลาง เขต/อำเภอบันนังสตา 
 • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เขต/อำเภอเบตง 
 • ถ้ำกระแชง เขต/อำเภอบันนังสตา 
 • ถ้ำทะลุ เขต/อำเภอบันนังสตา 
 • น้ำตกตะวันรัศมี เขต/อำเภอรามัน 
 • น้ำตกละอองรุ้ง เขต/อำเภอธารโต 
 • น้ำตกอินทสร เขต/อำเภอเบตง 
 • บ่อน้ำร้อนเบตง เขต/อำเภอเบตง 
 • อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala) เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • มัสยิดกลางจังหวัดยะลา เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • ถ้ำแม่นางมณโฑ เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • แหล่งโบราณสถานถ้ำศิลป์ เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • สวนขวัญเมือง เขต/อำเภอเมืองยะลา 

 • ถ้ำแรด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บันนังสตา 
 • ถ้ำทะลุ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บันนังสตา 
 • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9 มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ธารโต 
 • น้ำตกกาลอ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ รามัน 
 • สวนสุดสยาม* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เบตง 
 • หมู่บ้านซาไก* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ธารโต 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธรรมประกาศ* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เบตง 
 • เขื่อนบางลาง*** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ธารโต 
 • ถ้ำศิลป์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำแม่นางมณโฑ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำกระแชง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บันนังสตา 
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนบางลาง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ธารโต 
 • วนอุทยานน้ำตกธารโต* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บันนังสตา 
 • ป่าฮาลา-บาลา** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 
 • น้ำตกอินทศร* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 
 • น้ำตกสุขธาลัย* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ รามัน 
 • น้ำตกสองขา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ธารโต 
 • น้ำตกวันวิสาข์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 
 • น้ำตกละอองรุ้ง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 
 • น้ำตกผาแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ธารโต 
 • น้ำตกบูเก๊ะปิโล (น้ำตะวันรัศมี)* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกธารโต* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บันนังสตา 
 • น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เบตง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดคชศิลาวนาราม เขต/ตำบล บาละ กาบัง ยะลา 
 • วัดบาละ เขต/ตำบล บาละ กาบัง ยะลา 
 • วัดสุนทรประชาราม เขต/ตำบล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 
 • วัดรังสิตาวาส เขต/ตำบล ท่าธง รามัน ยะลา 
 • วัดสารพฤกษาวาส เขต/ตำบล เนินงาม รามัน ยะลา 
 • วัดวชิรปราการ เขต/ตำบล โกตาบารู รามัน ยะลา 
 • วัดปูแหล เขต/ตำบล บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 
 • วัดยะหาประชาราม เขต/ตำบล ยะหา ยะหา ยะลา 
 • วัดวงกตบรรพต เขต/ตำบล ตาชี ยะหา ยะลา 
 • วัดบ่อหิน เขต/ตำบล บ้านแหร ธารโต ยะลา 
 • วัดคอกช้าง เขต/ตำบล แม่หวาด ธารโต ยะลา 
 • วัดศรีนคร เขต/ตำบล คีรีเขต ธารโต ยะลา 
 • วัดตาพะเยา เขต/ตำบล แม่หวาด ธารโต ยะลา 
 • วัดเขาบันนังกระแจะ เขต/ตำบล ธารโต ธารโต ยะลา 
 • วัดธารโต เขต/ตำบล ธารโต ธารโต ยะลา 
 • วัดคงคานิมิตร เขต/ตำบล แม่หวาด ธารโต ยะลา 
 • วัดบ้านฉลองชัย เขต/ตำบล เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 
 • วัดตลิ่งงาม เขต/ตำบล ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 
 • วัดเขาน้ำตก เขต/ตำบล ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 
 • วัดจินดาพลาราม เขต/ตำบล เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 
 • วัดถ้ำทะลุ เขต/ตำบล ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 
 • วัดเจริญธรรม เขต/ตำบล ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 
 • วัดเนรัญชราวาส เขต/ตำบล บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 
 • วัดมาลาประชาสรรค์ เขต/ตำบล ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 
 • วัดพุทธมงคล เขต/ตำบล อันเยอร์เวง เบตง ยะลา 
 • วัดจันทร์ธาดาประชาราม เขต/ตำบล ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 
 • วัดพุทธาธิวาส เขต/ตำบล เบตง เบตง ยะลา 
 • วัดดิตถมงคล เขต/ตำบล ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 
 • วัดพรุทุ่งคอก เขต/ตำบล ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 
 • วัดนิโรธสังฆาราม เขต/ตำบล สะเตง เมืองยะลา ยะลา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ยะลา

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข4 เทศบาลนครยะลา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข3 เทศบาลนครยะลา
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • รพ.ยะลา
 • สอ.บ้านยะลา
 • สสอ.เมืองยะลา
 • สสจ.ยะลา
 • รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12
 • รพ.กาบัง
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชยะหา
 • รพ.รามัน
 • รพ.ธารโต
 • รพ.บันนังสตา
 • รพ.ยะลา

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านปาโจเมเราะ 
 • โรงเรียนบ้านปะเด็ง 
 • โรงเรียนบ้านจุโป 
 • โรงเรียนบ้านโต 
 • โรงเรียนลำพระยาประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 
 • โรงเรียนวัดลำใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านปอเยาะ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
 • โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 
 • โรงเรียนมุสลิมศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 
 • โรงเรียนบ้านต้นหยี 
 • โรงเรียนวัดลำพะยา 
 • โรงเรียนบ้านจาหนัน 
 • โรงเรียนบ้านตาสา 
 • โรงเรียนบ้านพร่อน 
 • โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 
 • โรงเรียนประทีปวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเยาะ 
 • โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 
 • โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 
 • โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านศรีนคร 
 • โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
 • โรงเรียนบ้านบัวทอง 
 • โรงเรียนบ้านวังศิลา 
 • โรงเรียนบ้านแหร 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 
 • โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 
 • โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 
 • โรงเรียนบ้านวังพญา 
 • โรงเรียนบือดองพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านกือแล 
 • โรงเรียนบ้านเกียรติ 
 • โรงเรียนบ้านไม้แก่น 
 • โรงเรียนบ้านต้นแซะ 
 • โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 
 • โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 
 • โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
 • โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา 
 • โรงเรียนพัฒนาวิทยากร 
 • โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 
 • โรงเรียนบ้านบือเล็ง 
 • โรงเรียนบ้านพอแม็ง 
 • โรงเรียนบ้านบือยอง 
 • โรงเรียนบ้านรามัน 
 • โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา 
 • โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ 
 • โรงเรียนบ้านบาโงย 
 • โรงเรียนบ้านยือโระ 
 • โรงเรียนบ้านกาลูปัง 
 • โรงเรียนบ้านละแอ 
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ 
 • โรงเรียนบ้านปูลัย 
 • โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู 
 • โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านสะโต 
 • โรงเรียนบ้านกาเม็ง 
 • โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 
 • โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 
 • โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 
 • โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 
 • โรงเรียนบ้านพรุ 
 • โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 
 • โรงเรียนบ้านจำปูน 
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
 • โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
 • โรงเรียนบ้านนาเตย 
 • โรงเรียนบ้านเกะรอ 
 • โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 
 • โรงเรียนบ้านแหลมทราย 
 • โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 
 • โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 
 • โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านกาดือแป 
 • โรงเรียนบ้านคูวอ 
 • โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 
 • โรงเรียนบ้านปงตา 
 • โรงเรียนบ้านมาแฮ 
 • โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • อิบรอเฮงบาติก เขต/อำเภอกรงปินัง 
 • กลุ่มปักผ้าคลุมสตรี/หมวกกะปิเยาะห์ เขต/อำเภอกรงปินัง 
 • เครื่องหนังสันกาลาคีรี เขต/อำเภอเมืองยะลา 
 • บ้านใบไม้ เขต/อำเภอรามัน 
 • OTOP SHOP เขต/อำเภอเมืองยะลา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.บี.เซอร์วิส กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปาดีมัส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัคพงศา
 • บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
 • บริษัท ชลลดา โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท อ. เทคนิควิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท เอ็ม เอ เอส เจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุรซี อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท อดัมลีเวิลด์กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอ.พี.ตะกาฟุล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์ทรัพย์ (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาอสังหา57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาก่อสร้าง
 • บริษัท ไอ ที ซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบตง กิจไพบูลย์ การก่อสร้าง
 • บริษัท อาเชอร์ สปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์กิจรุ่งเรือง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี แอนด์ แอม 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม แอล พาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอโรแมนติก เดอ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุสลิมเกรทฟู้ดส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาฮัดโมษณายะลา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบากา ฟาร์ม คอนสทรัคชัน
 • บริษัท เจริญวงศ์ คอนกรีต มิกซ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิมาเราะห์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮอร์ไรซอน โฮลดิ้ง (ไทย)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที อิเล็กทริก แอนด์ เคเบิล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลา เอส.บี. คอมเมอร์เชียล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สุไหง
 • บริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เอเชี่ยนออยทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันทมาศ
 • บริษัท ทีเอ็นแอล ยะลาคอมเมิร์ส (2014) จำกัด
 • บริษัท ทีวีสลาตัน จำกัด
 • บริษัท มัสลัน การบัญชีและการท่องเที่ยว จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซาม เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท เอ็นเบสท์ 2014 จำกัด
 • บริษัท ยะลา เพาเว่อร์ ทีเอสเอ็ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดริ้งค์ เฮลท์ตี้ เอนเตอร์ไพร้ส์

 • More..
  ยะลา


  ไปหน้าที่ | 1