ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

พะเยา
Phayao


คำขวัญ พะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
ภาคเหนือ
พื้นที่6355.06 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 192755 ครัวเรือน
ประชากรชาย 230476
ประชากรหญิง 241880
ประชากรรวม 230476
Phayao สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2520 ภายหลังจากจังหวัดพะเยาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ
จังหวัดเชียงรายในฐานะอําเภอพะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520
โดยสํานักงานคลังจังหวัดพะเยา มีคลังจังหวัดคนแรกชื่อนายประยิน ยุวานนท์และคลังจังหวัดคน
ปัจจุบันได้แก่ นางสาว สุรัสวดีเตชะพันธุ์
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาไทย เป็นเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัดเชียงราย
เดิมเป็นเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอ ของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันก่อตั้งเป็นจังหวัดพะเยา
เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้จากซากของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏตามโบราณสถานต่าง ๆ
ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี
หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า เมืองพะเยาเดิมชื่อว่า “ภูกามยาว” หรือ “พยาว”ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปีพ.ศ. 1638 โดย
พ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700 - 1799) และใน
ยุคสมัยพ่อขุนงําเมืองเป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีฐานะเป็นเมืองเอกเรียกว่า “อาณาจักรพยาว”
ต่อมาในปีพ.ศ. 1881 เจ้าผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ได้สมคบกับเจ้าผู้ครองเมืองนันทบุรี (น่าน) ยก
ทัพเข้าตีอาณาจักรพยาว เป็นเหตุให้อาณาจักรพยาวถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ในปีพ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเป็น มณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมือง
พะเยาจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการ
ต่อต้านโดยขบถ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ทําให้เมืองพะเยาได้รับผลกระทบไปด้วยในเหตุการณ์ขบถพวกเงี้ยวก่อความ
วุ่นวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์สงบลงเมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมือง เป็น จังหวัด เรียกว่า จังหวัด
บริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณ
พะเยาเสีย ให้มีฐานะเป็นอําเภอเมืองพะเยา ต่อมาภายหลัง ปีพ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพ พิจารณาระบอบ
การปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือ จึงสั่งให้ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อย แล้วให้ไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทําให้อําเภอ
เมืองพะเยา เป็น อําเภอพะเยา อยู่ในอํานาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดพะเยาขึ้น ในปีพ.ศ. 2520 ทําให้อําเภอพะเยามีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็น
จังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดนันตาราม เขต/อำเภอเชียงคำ 
 • วัดบุญนาค เขต/อำเภอเชียงคำ 
 • วัดป่าแดงบุญนาค เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดพระธาตุขิงแกง เขต/อำเภอจุน 
 • ตลาดชายแดนไทย ลาว เขต/อำเภอภูซาง 
 • วัดพระธาตุจอมทอง เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดพระธาตุภูปอ เขต/อำเภอภูกามยาว 
 • วัดพระธาตุสบแวน เขต/อำเภอเชียงคำ 
 • วัดพระธาตุดอยคำ เขต/อำเภอเชียงคำ 
 • วัดพระนั่งดิน เขต/อำเภอเชียงคำ 
 • วัดรัตนวราราม เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ถ้ำผาตั้ง เขต/อำเภอปง 
 • วัดราชคฤห์วรวิหาร เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดลี เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดศรีจอมเมือง เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดศรีปิงเมือง เขต/อำเภอจุน 
 • วัดศรีอุโมงค์คำ เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดศรีโคมคำ เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดอนาลโยทิพยาราม เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • วัดแสนเมืองมา เขต/อำเภอเชียงคำ 

 • วัดศรีสุพรรณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ใจ 
 • พระเจ้าทองทิพย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ใจ 
 • หนองเลงทราย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่ใจ 
 • หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่ใจ 
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ แม่ใจ 
 • ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดหลวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดรัตนวราราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าแดงบุนนาค วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสมเด็จ 90 มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ดอยหนอก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทำปลาส้ม สันเวียงใหม่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • โบราณสถานบ้านร่องไฮ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านปางปูเล๊าะ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอนาลโยทิพยาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หอวัฒนธรรมนิทัศน์* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระตำหนักกว๊านพะเยา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานีประมงน้ำจืดพะเยา* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านทำครกและโม่หิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วิหารพระมานุษนาค วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เจดีย์พุทธคยา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองลาว เขต/ตำบล ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 
 • วัดแกใหม่ธรรมนิมิตร เขต/ตำบล ป่าสัก ภูซาง พะเยา 
 • วัดหล่าย เขต/ตำบล สบบง ภูซาง พะเยา 
 • วัดป่าสัก เขต/ตำบล ป่าสัก ภูซาง พะเยา 
 • วัดหัวนา เขต/ตำบล ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 
 • วัดพระธาตุจอมก้อ เขต/ตำบล เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดสันดอนแก้ว เขต/ตำบล เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดพระธาตุจำม่วง เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดพระธาตุมุงเมือง เขต/ตำบล เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดหนองสระ เขต/ตำบล ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดดงบุญนาค เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดป่าแฝกกลาง เขต/ตำบล ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดสันสลี เขต/ตำบล เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดปทุมทอง เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดแม่สุกธาตุ เขต/ตำบล แม่สุก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดสันกำแพง เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดเหล่าธาตุ เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดแม่เย็นใต้ เขต/ตำบล ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดศรีบังวัน เขต/ตำบล แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดดงอินตา เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดศรีบุญชุม เขต/ตำบล ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 
 • วัดศรีดอนมูล เขต/ตำบล บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 
 • วัดป่าแฝกเหนือ เขต/ตำบล ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดสีมา เขต/ตำบล แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดป่าแฝกใต้ เขต/ตำบล ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดศรีดอนแก้ว เขต/ตำบล แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 
 • วัดปันเจิง เขต/ตำบล แม่สุก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดแม่สุก เขต/ตำบล แม่สุก แม่ใจ พะเยา 
 • วัดป่าม่วง เขต/ตำบล เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ พะเยา

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพะเยา
 • คลินิกไตรรัตน์ทันตแพทย์สาขาพะเยา
 • พะเยาคลินิกเวชกรรม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • รพ.พะเยาราม
 • รพ.พะเยา
 • สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจ.พะเยา
 • สสอ.เมืองพะเยา
 • สสจ.พะเยา
 • รพ.แม่ใจ
 • รพ.ปง
 • รพ.ดอกคำใต้
 • รพ.เชียงม่วน
 • รพ.จุน
 • รพ. ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 
 • โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 
 • โรงเรียนบ้านป่าแขม 
 • โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 
 • โรงเรียนบ้านสระ 
 • โรงเรียนบ้านนาบัว 
 • โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 
 • โรงเรียนป่าแขมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
 • โรงเรียนบ้านท่าม่าน 
 • โรงเรียนบ้านไชยสถาน 
 • โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 
 • โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 
 • โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
 • โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 
 • โรงเรียนบ้านหัวขัว 
 • โรงเรียนบ้านยางขาม 
 • โรงเรียนบ้านปงสนุก 
 • โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านสักลอ 
 • โรงเรียนบ้านพวงพยอม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 
 • โรงเรียนบ้านจุน 
 • โรงเรียนบ้านดอนมูล 
 • โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 
 • โรงเรียนบ้านปางป้อม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำจุน 
 • โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 
 • โรงเรียนบ้านเวียงลอ 
 • โรงเรียนบ้านร่องย้าง 
 • โรงเรียนจุนวิทยา 
 • โรงเรียนจุนวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 
 • โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านสันหลวง 
 • โรงเรียนบ้านร่องแมด 
 • โรงเรียนบ้านควรดง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านป่าคา 
 • โรงเรียนบ้านสีพรม 
 • โรงเรียนบ้านวังบง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำปุก 
 • โรงเรียนบ้านผาตั้ง 
 • โรงเรียนบ้านสบขาม 
 • โรงเรียนบ้านนาอ้อม 
 • โรงเรียนบ้านสันติสุข 
 • โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 
 • โรงเรียนบ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น 
 • โรงเรียนบ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง 
 • โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา 
 • โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 
 • โรงเรียนบ้านบุญเรือง 
 • โรงเรียนบ้านม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหนุน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 
 • โรงเรียนบ้านดู่ 
 • โรงเรียนบ้านหมุ้น 
 • โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 
 • โรงเรียนบ้านบุญยืน 
 • โรงเรียนอนุบาลปง 
 • โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 
 • โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดอนเงิน 
 • โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านปางผักหม 
 • โรงเรียนบ้านปัว 
 • โรงเรียนบ้านแบ่ง 
 • โรงเรียนบ้านเลี้ยว 
 • โรงเรียนบ้านควร 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 
 • โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 
 • โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอสาขาบ้านตุ่นราษฎร์อุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านแม่ทาย 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกานุสรณ์) 
 • โรงเรียนราชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งแต 
 • โรงเรียนบ้านแฮะ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 
 • โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพะเยา เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ร้านพะเยาศิลา เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • กลุ่มตีมีดบ้านร่องไฮ เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • กลุ่มตีมีดบ้านดงเจน เขต/อำเภอภูกามยาว 
 • เขียงไม้และมะพร้าวเผา เขต/อำเภอแม่ใจ 
 • ปลาส้มทองปอน เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ปลาส้มศรีทน เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • บู๊ทแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สถานีขนส่งพะเยา) เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ร้านค่า OTOP ประชารัฐสุขใจ เขต/อำเภอเมืองพะเยา 
 • ร้านค้า OTOP ประชารัฐสุขใจ เขต/อำเภอเมืองพะเยา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนัญญาบุญมั่งมี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมศักดิ์ ซีเคียวริตี้ การ์ด
 • บริษัท ชานส์ 2014 จำกัด
 • บริษัท วิศวกรรมแผ่นดินไหว จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรยัล บี ทัวร์
 • บริษัท อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ พะเยา อาร์โต้ เซอร์วิส
 • บริษัท ฤกษ์มงคล มาเก็ตติ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรัตนมณี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนกอ้อยปั้นจั่นไทย
 • บริษัท แฮปปี้ไลฟ์น่าน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาแลงเรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติพัฒนา999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรัชกร ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุกัญญา ยางพารา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนานาศิริ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิราไทยเอ็ดดูเคท
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู.บี.เอช. แม่กา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุจิรา เอ็นเตอร์ไพรส์ 2009
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคจี กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท เอ็มทูโฮเทล จำกัด
 • บริษัท แซ่ซ้อง กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยธนาวัฒณ์
 • บริษัท นภากิจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส ดับเบิลยู เค วิศวกรการช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.เอ.เวลตี้ เซอร์วิซ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.พี. จุน คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีคัลเลอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ทวีคูณ โยธาการ (พะเยา)
 • บริษัท พะเยา แอนด์ เชียงของ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เจอาร์บี มัลติ คอน จำกัด
 • บริษัท เดอะโคซีเนสท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีเบสคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเจ เจริญทอยส์
 • บริษัท ภูเขียวแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ขึ้นชื่อ ลือชา จำกัด
 • บริษัท ตรรกบุตร กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนพัฒนาทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัทธดา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกว๊านพะเยา 2014 ทรานสปอร์ต

 • More..
  พะเยา


  ไปหน้าที่ | 1