ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ปราจีนบุรี
Prachin Buri


คำขวัญ ปราจีนบุรี : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
ภาคตะวันออก
พื้นที่4762.362 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 214024 ครัวเรือน
ประชากรชาย 245180
ประชากรหญิง 249500
ประชากรรวม 245180
Prachin Buri ปราจีนบุรีก่อนอยุธยา
ปราจีนบุรี หรือ เมืองปราจีนบุรี ในสมัยก่อนอยุธยา เริ่มตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์ จนเข้าสู่สมัยสุโขทัย ซึ่งไม่ ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร แต่ได้พบเครื่องถ้วยจีนที่มีอายุตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้อง จึงเชื่อว่าในสมัยสุโขทัยบริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีผู้คนบางส่วนอาศัยอยู่สืบเนื่องกันมา

ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยโบราณเมื่อประมาณ 2,000 – 2,500 ปี มาแล้ว ซึ่งตรงกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (Proto-history) ที่แหล่งโบราณคดีบ้านกระทุ่มแพ้ว ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง บ้านหนองอ้อ ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง และบ้านดงชัยมัน ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม

โบราณคดีที่พบ ได้แก่ ลูกปัดแก้วแบบอินโด – แปซิฟิก สีต่าง ๆ ลูกปัดหินคาร์เนเลียน หินอะเกตและหินควอตซ์ เครื่องมือเหล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียงและอินเดีย โดยเฉพาะที่บ้านดงชัยมันได้พบชิ้นส่วนกลองมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมดงซอน เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมซึ่งพบทางตอนใต้ของจีน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย

บริเวณที่ตั้งเมืองโบราณศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุมชนมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 ในชุมชนบริเวณดังกล่าวรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มหมู่บ้านเกษตรกรรม มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมภายนอกแต่ยังไม่มีการสร้างเมืองที่มีคันดิน คูน้ำล้อมรอบชุมชน ในระยะนี้อาจมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรฟูนัน และมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับนักเดินเรือจากต่างประเทศ หลักฐานที่พบแสดงอิทธิพลวัฒนธรรมฟูมันและอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียแบบอมราวดี หลักฐานสำคัญที่พบ ได้แก่ ภาพสลักนูนต่ำและประติมากรรมบางชิ้นที่พบในบริเวณนี้คือภาพมกรหรือเหราบางตัวที่ขอบโบราณสถานสระแก้วมีลักษณะคล้ายมกรในศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ส่วนประติมากรรมบางชิ้น ได้แก่ พระพุทธรูปที่พบในบ่อน้ำหน้าอาคารรอยพระบาทคู่ และจากการค้นพบเครื่องมือหินขัดทำให้พออนุมานได้ว่าชุมชนดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่พบตามแนวชายฝั่งทะเลเดิม บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงแถบจังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มมีถิ่นฐานเมื่อประมาณ 5,000 – 1,400 ปี มาแล้ว

สรุปได้ว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เริ่มแรกในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในการดำรงชีวิตคือการรู้จักใช้เครื่องมือเหล็กและการรู้จักใช้วิธีกักเก็บน้ำ ต่อมาสภาพสังคมและเศรษฐกิจมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 6-10 ได้รับวัฒนธรรมภายนอกและเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ พัฒนาเป็นชุมชนหรือเมืองที่รู้จักกันในชื่อว่า กลุ่มวัฒนธรรมทวารวดี มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-19

การเกิดบ้านเมืองในสมัยประวัติศาสตร์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-19 แบ่งจังหวัดปราจีนบุรีออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรกมีความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาการเป็นบ้านเมืองร่วมสมัยกับกลุ่มบ้านเมืองทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 และช่วงที่ 2 เป็นการอยู่สืบเนื่องต่อจากช่วงแรกแต่สภาพสังคม การเมือง การปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชื่อว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้รับวัฒนธรรมเขมรโบราณเข้ามา มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน

ปราจีนบุรีสมัยอยุธยา – ธนบุรี
สมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยาปรากฏชื่อเมืองปราจีนบุรีเป็นครั้งแรก ซึ่งคำว่า “ปราจีนบุรี” เป็นคำสมาสเกิดจากคำว่า “ปราจีน” กับคำว่า “บุรี” คำว่า “ปราจีน” หรือ “ปาจีน” หมายความว่าทิศตะวันออก ส่วนคำว่า “บุรี” หมายความว่า “เมือง” รวมแล้วคำว่า “ปราจีนบุรี” หมายถึงเมืองตะวันออก การเขียนชื่อเมืองปราจีนบุรีแตกต่างกันไป เช่น ปราจินบุรี ปราจิณบุรี และปาจีนบุรี แต่ความหมายน่าจะหมายถึงเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทย

ปราจีนบุรีในฐานะหัวเมืองชั้นใน ต้นทิศตะวันออกสันนิษฐานพบว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) เมืองปราจีนมีฐานะเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ราชธานีคือกรุงศรีอยุธยา โดยทางกรุงศรีอยุธยาจะส่งขุนนางมาปกครองโดยให้ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง และหลังจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้ว การปกครองหัวเมืองก็เปลี่ยนไปจากเดิมคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอนก และหัวเมืองประเทศราชและแบ่งหัวเมืองออกเป็นชั้น เอก โท ตรี และจัตวา ทรงลดฐานะหัวเมืองชั้นในคือเมืองลูกหลวงและเมืองหลานหลวงลงมาเป็นเมืองจัตวาภายใต้การปกครองของราชธานี โดยทางราชธานีจะส่งขุนนางมาปกครองและขึ้นตรงต่อเมืองหลวง และขุนนางที่ปกครองหัวเมืองชั้นในเรียกว่า “ผู้รั้ง” เขตที่จัดเป็นหัวเมืองชั้นในมีอาณาบริเวณดังนี้ ทิศเหนือจดเมืองชัยนาท ทิศตะวันออกจดเมืองปราจีน ทิศตะวันตกจดสุพรรณบุรี ทิศใต้จดเมืองกุยบุรี
เมืองปราจีนบุรีหลังการปฏิรูปในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นกับราชธานี ตำแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้รั้งมีบรรดาศักดิ์และราชทินนามที่ ออกพระอุไทยธานี

เมืองผ่านของเส้นทางเดินทัพไทย – กัมพูชา
จากลักษณะทำเลที่ตั้งของเมืองปราจีน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชา เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยอยุธยาจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างสองราชอาณาจักร โดยฝ่ายกัมพูชามักจะเป็นต้นเหตุซึ่งอาจเนื่องมาจากกัมพูชาเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักใหม่จึงไม่ยอมรับอำนาจมากนัก ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและขณะเดียวกันราชอาณาจักกัมพูชากลับเสื่อมโทรมภายในมากขึ้น กัมพูชาจึงยอมรับราชอาณาจักรอยุธยาในฐานเจ้าประเทศราช กษัตริย์ กัมพูชาต้องมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลายครั้ง

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกติดพันกับพม่าหรือมีความอ่อนแอภายใน กัมพูชาก็ถือโอกาสมากวาดต้อนผู้คนตามแนวชายแดนของราชอาณาจักรอยุธยาอย่างเมืองปราจีน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงยกทัพไปตีกัมพูชาโดยใช้เส้นทางบก โดยยกทัพหลวงออกจากกรุงศรีอยุธยามาทางตะวันออก ผ่านพิหานแดง (วิหารแดง) บ้านนา เมืองนครนายก ด่านกบแจะ (ประจันตคาม) ด่านหนุมาน (กบินทร์บุรี) ด่านพระปรง (อ.เมืองสระแก้ว) ช่องตะโก ด่านพระจารึกหรือพระจฤต (อรัญประเทศ – ตาพระยา) ตำบลทำนบ อยู่ระหว่างเมืองอรัญประเทศและเมืองพระตะบอง ตำบลเพนียด เมืองประตะบอง เมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวก

สมัยธนบุรี
ในสมัยธนบุรีได้กล่าวถึงเมืองปราจีนเพียงว่าเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ยกทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปยังเมืองจันทบุรี กล่าวคือเมื่อ พ.ศ. 2309 ขณะที่กองทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งเป็นพระยากำแพงเพชรทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาจะเป็นอันตราย จึงรวบรวมทหารไทย จีน ประมาณ 1,000 คนเศษ พร้อมด้วยอายุธออกไปตั้ง ณ วัดพิชัย พอฝนตกพระยากำแพงเพชรจึงนำกองทัพฝั่งกองทัพพม่าออกมาจากวัดพิชัยเดินทัพต่อไป โดยมีจุดหมายอยู่ที่เมืองจันทบุรี โดยเมืองปราจีนบุรีอยู่ในเส้นทางเดินทัพ ซึ่งตามพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับจันทนุมาศ (เจิม) ได้กล่าวไว้ว่า…เมื่อวันพุธขึ้นแปดค่ำ เดือนยี่ ยกกองทัพมาประทับที่ตำบลหนองไม้ซุงตามทางหลวงนครนายก ประทับรอนแรม 2 วันถึงบ้านนาเริ่ง ออกจากบ้านนาเริ่งวันหนึ่งถึงเมืองปราจีน ข้ามด่านกบและหยุดพักพลหุงอาหาร ณ ฟากตะวันออกแล้วยกข้ามไปจนถึงบ่าย 5 โมง…

ปราจีนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองปราจีนยังคงเป็นเมืองผ่านของเส้นทางเดินทัพระหว่างไทยกับกัมพูชา มีผู้คนอยู่อาศัยมากขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองกบินทร์บุรี เมืองอรัญประเทศ เมืองวัฒนานคร เป็นต้น ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองบางขนากขึ้นส่งผลให้การติดต่อระหว่างเมืองปราจีนบุรีและเมืองพระนครสะดวกรวดเร็วขึ้น

ต่อมาในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้มีพระราชดำริที่จะสร้างป้อมเมืองปราจีน แต่ได้ลงมือสร้างและแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปราจีนเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ เพราะมีการค้นพบแหล่งทองคำที่เมืองกบินทร์บุรี มีการทำเหมืองทองคำ ต่อมาเมื่อปฏิรูปการปกครองจากระบบกินเมืองเป็นระบบเทศาภิบาล ได้ใช้เมืองปราจีนเป็นที่ว่าการมณฑลปราจีน ส่งผลให้เมืองปราจีนกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคตะวันออก ครั้นเมื่อได้ย้ายที่ว่าการมณฑลปราจีนไปอยู่ที่เมืองฉะเชิงเทรา ทำให้เมืองปราจีนลดความสำคัญลง ประกอบกับเส้นทางคมนาคมเปลี่ยนไป คือมีการตัดเส้นทางรถไฟจากรุงเทพฯ ถึงเมืองฉะเชิงเทรามีคนจีนไปสร้างหลักแหล่งในฉะเชิงเทรามากขึ้น มีโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว อันส่งผลให้เมืองฉะเชิงเทรากลายเป็นศูนย์กลางความเจริญแทนเมืองปราจีนบุรี

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ให้มีตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดแบบผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรมการจังหวัด และสภาจังหวัด ส่งผลให้มณฑลเทศาภิบาลปราจีนบุรีถูกยกเลิกไป เมืองปราจีนบุรีมีฐานะเป็นจังหวัดปราจีนบุรี

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ออก “พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครอง บางจังหวัด พุทธศักราช 2485” ให้ยุบและรวมการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี ในส่วนของจังหวัดนครนายกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดปราจีนบุรีโดยกำหนดไว้ดังนี้

…มาตรา 4 ให้ยุบจังหวัดนครนายกและให้รวมท้องที่ของจังหวัดที่ยุบเข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี เว้นแต่ท้องที่อำเภอบ้านนาให้รวมเข้าไว้ในการปกครองของจังหวัดสระบุรี…

การรวมท้องที่บางส่วนของจังหวัดนครนายกไว้ในเขตการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีที่เดิมมีท้องที่กว้างขวางอยู่แล้ว ให้มีท้องที่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นเกินกำลังจังหวัดจะรับผิดชอบ ทำให้การติดต่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนและการปกครองของราษฎรไม่เป็นผลดีเหมือนเมื่อนครนายกเป็นจังหวัดอยู่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอร่างหลักการ “พระราชบัญญัติสถาปนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2489” โดยได้สอบถามจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระบุรี และในที่สุดรัฐบาลได้ออก “พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2489” โดยระบุในพระราชบัญญัติว่า

…มาตรา 6 ให้แยกอำเภอนครนายก อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลีออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอำเภอบ้านนาออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นเรียกว่าจังหวัดนครนายก…

ต่อมา พ.ศ. 2536 ได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองจังหวัดปราจีนบุรี โดยแยกพื้นที่อำเภอบางอำเภอไปอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดบางกระเบา เขต/อำเภอบ้านสร้าง 
 • วัดโบสถ์ เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • วัดสันทรีย์ เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • สวนพันธุ์ไผ่ เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ เขต/อำเภอศรีมหาโพธิ 
 • อุทยานแห่งชาติทับลาน เขต/อำเภอนาดี 
 • อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • อ่างเก็บน้ำทับลาน เขต/อำเภอนาดี 
 • โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เขต/อำเภอศรีมโหสถ 
 • ล่องแก่งหินเพิง เขต/อำเภอนาดี 
 • วัดแก้วพิจิตร เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • น้ำตกทับลาน เขต/อำเภอนาดี 
 • น้ำตกธารทิพย์ เขต/อำเภอประจันตคาม 
 • น้ำตกธารรัตนา เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • น้ำตกส้มป่อย เขต/อำเภอประจันตคาม 
 • น้ำตกห้วยเกษียร เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • น้ำตกห้วยใหญ่ เขต/อำเภอนาดี 

 • ฮิลล์ไซด์ คันทรี โฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • หลวงพ่อทวารวดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ใสใหญ่ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนฮวดจึง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนเหรียญทอง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสานิต กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนศุนาลัย กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนศักดิ์สุภา รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนวนารมย์ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนรัศมี รีสอร์ท แอนด์ สปา กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนโยธี กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนปัญญา กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนนิรมล กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนนงนุช แค้มป์ปิ้ง รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนนกวัดสันทรีย์ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนธิดารัตน์ กิจกรรม เขต/อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ 
 • สวนเทียบกลาง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนทรัพย์ประเสริฐ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนจิตร์นิยม กิจกรรม เขต/อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ 
 • ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าช่องกล่ำบน (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ 
 • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปราจีนบุรี กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอนุบรรพต (เขาน้อย) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ 
 • วังตะพาบ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดแสงสว่าง เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดสระมรกต เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดโคกพนมดี เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดสามัคคีสุขาราม เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดราษฎร์รังสฤษฎิ์ เขต/ตำบล คู้ลำพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดพรหมเสนาราม เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดโคกปีบ เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดหนองเกตุ เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดสระมะเขือ เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดไผ่งาม เขต/ตำบล ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดสนามพลี เขต/ตำบล ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดหนองสะแก เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดคู้ลำพัน เขต/ตำบล คู้ลำพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดสระข่อย เขต/ตำบล โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดม่วงขาว(ม่วงขาวแก้วพิกุล) เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ เขต/ตำบล โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
 • วัดแสงจันทร์ เขต/ตำบล กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดมะขามทอง เขต/ตำบล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดหนองหอย เขต/ตำบล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดหว้าเอน เขต/ตำบล ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดเขาดิน เขต/ตำบล ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดปรือวายใหญ่ เขต/ตำบล หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดโป่งไผ่ เขต/ตำบล ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เขต/ตำบล กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดคลองสมบูรณ์ เขต/ตำบล หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดโคกอุดมดี เขต/ตำบล หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดใหม่ประชุมชน เขต/ตำบล หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดทุ่งประพาส เขต/ตำบล กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดมาบเหียง เขต/ตำบล หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
 • วัดสุทธิธรรม(คลองรั้ง) เขต/ตำบล กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ปราจีนบุรี

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
 • คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • สสอ.เมืองปราจีนบุรี
 • สสจ.ปราจีนบุรี
 • รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 • รพ. ค่ายจักรพงษ์
 • รพ.ศรีมโหสถ
 • รพ.ศรีมหาโพธิ์
 • รพ.ประจันตคาม
 • รพ.บ้านสร้าง
 • รพ.นาดี
 • รพ.กบินทร์บุรี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านโคกหอม 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 
 • โรงเรียนบ้านไผ่ 
 • โรงเรียนบรรหารวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 
 • โรงเรียนกบินทร์บุรี 
 • โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
 • โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 
 • โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
 • โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านแหลมหิน 
 • โรงเรียนวัดบ้านยาง 
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 
 • โรงเรียนบ้านหัวเขา 
 • โรงเรียนวัดบ้านพระ 
 • โรงเรียนบ้านหนองชะอม 
 • โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
 • โรงเรียนวัดเนินสูง 
 • โรงเรียนบ้านเนินหอม 
 • โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 
 • โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
 • โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 
 • โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูง 
 • โรงเรียนบ้านบุสูง 
 • โรงเรียนอนุบาลนาดี 
 • โรงเรียนบ้านกระเดียง 
 • โรงเรียนวัดสารวนาราม 
 • โรงเรียนบ้านโคกกระจง 
 • โรงเรียนบ้านหนองแหน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 
 • โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 
 • โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี 
 • โรงเรียนบ้านทับลาน 
 • โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 
 • โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 
 • โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านขุนศรี 
 • โรงเรียนบ้านหินเทิน 
 • โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 
 • โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 
 • โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 
 • โรงเรียนบ้านวังรี 
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 
 • โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 
 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 
 • โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
 • โรงเรียนวัดไผ่งาม 
 • โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 
 • โรงเรียนวัดแสงสว่าง 
 • โรงเรียนวัดสระข่อย 
 • โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 
 • โรงเรียนวัดหนองเกตุ 
 • โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 
 • โรงเรียนศรีมโหสถ 
 • โรงเรียนวัดสระมะเขือ 
 • โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 
 • โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 
 • โรงเรียนเทวรักษ์ 
 • โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 
 • โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนชิตใจชื่น 
 • โรงเรียนบ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 
 • โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 
 • โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 
 • โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 
 • โรงเรียนวัดบางเตย 
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านบางปลาร้า กมลราษฎร์นุกูล 
 • โรงเรียนบ้านบางขาม 
 • โรงเรียนบ้านคลองสารภี 
 • โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 
 • โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 
 • โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 
 • โรงเรียนวัดหัวไผ่ 
 • โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
 • โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ศูนย์ OTOP พลาซ่า เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • ตลาดผลไม้สามแยกหนองชะอม เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ เขต/อำเภอประจันตคาม 
 • เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ บ้านโง้งและบ้านโพธิ์ เขต/อำเภอประจันตคาม 
 • หัตถกรรมจากใบลาน เขต/อำเภอนาดี 
 • เส้นสายลายศิลป์ เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • ผักกะเฉดชะลูดน้ำ เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • ร้านน้ำพริกคุณสำรวย เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • ร้านค้าทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี เขต/อำเภอบ้านสร้าง 
 • บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี เขต/อำเภอนาดี 
 • กระยาสารทบ้านสร้าง เขต/อำเภอบ้านสร้าง 
 • ร้านนันทวันไหมไทย เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • Outlet กบินทร์ เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชีย ฟุตแอร์ จำกัด (สาขา 3) เขต/อำเภอกบินทร์บุรี 
 • ร้านบ้านสุขภาพดี เขต/อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
 • ขนมเขียวแม่ปุก เขต/อำเภอนาดี 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง เขต/อำเภอบ้านสร้าง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กไคเซ็น
 • บริษัท กบิล กฎหมาย จำกัด
 • บริษัท บ่อทอง โซล่าร์ จำกัด
 • บริษัท เอส.เอ็ม.โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ส.ยศพนธ์ เจริญทรัพย์ (2014) จำกัด
 • บริษัท แฟคทอรี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท เอ็นเจ เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แพท แอนด์ โทนี่ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ณธีร์กิจ จำกัด
 • บริษัท 304วิศวกรรมความปลอดภัย จำกัด
 • บริษัท เอสดับบลิว ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท 304 เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ณัฏฐ์สินี บิสซิเนส จำกัด
 • บริษัท นวคุณ ซิสเท็ม (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรินทร์ รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส ที 12
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับเบิ้ลยู.พี.เอส. เมคคานิคอล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาติชนะ ทรัพย์มงคล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนภัค เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เทรด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมทชิ่ง แคร์
 • บริษัท อรุณโซเรียลวิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท เนาวรัตน์ ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท เคยู 59 พลัส จำกัด
 • บริษัท เสรีภาพ 304 จำกัด
 • บริษัท ชลนิชชา จำกัด
 • บริษัท เมกกะเรสซิเดนซ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒน์พิมาย ซัพพลาย
 • บริษัท เล็บพยัคฆ์ คิว ซี ดี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอ็นพี 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สุภกิจ ค้าส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิระชาโลจิสติกส์
 • บริษัท บีที-ไลน์ แคร์ริเออร์ จำกัด
 • บริษัท บุญรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท เจเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี.ดี. แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท เวลรีเลท อินเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นบีอี โคทติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นิวรทวีรัชต์ธนเศรษฐ จำกัด
 • บริษัท เท็ซท์ เดอะ คาร์ จำกัด
 • บริษัท รุ่งเรือง (2014) จำกัด

 • More..
  ปราจีนบุรี


  ไปหน้าที่ | 1