ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

บุรีรัมย์
Buri Ram


คำขวัญ บุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่10322.885 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 468483 ครัวเรือน
ประชากรชาย 793262
ประชากรหญิง 802485
ประชากรรวม 793262
Buri Ram บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร ์สมัยทราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ.2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรองเมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา มีใบยอกเข้ามาว่า พระยานางรองคบคิดเป็น กบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดำรงคำแหน่ง เจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จำปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตปือ ได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาด เมืองจำปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง ตะลุบ สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตขอมร้า เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง)ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือต้นราชการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์ด้วยปรากฎว่า ได้มีการแต่งตั้ง พระสำแดงฤทธิรงค์เป็นพระนครภักดีศรีนครา ผู้สำเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ. 2411 เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความสำคัญเรื่อยมา พ.ศ. 2433 เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรอง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440-2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า"บริเวณนางรอง" ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ. 2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ มณฑลลาวเฉียงเป็น มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลลาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเขมร เป็นมณฑลตะวันออกและในคราวนี้

เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรองเป็น "เมืองนางรอง"มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตราตำแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "บุรีรัมย์" และเปลี่ยนตราตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ. 2444 เป็นต้นมา พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 เมือง 17 อำเภอ คือเมืองนครราชสีมา 10 อำเภอ เมืองชัยภูมิ 3 อำเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อำเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอำเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น "จังหวัดบุรีรัมย์" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในเป็นท้องพระโรง มีเทวสถานและรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ด้วยภาพเทวดาร่ายรำหมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข
ท่าร่ายรำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับการออกเสียงพยางค์สุดท้ายของเชื่อจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ ดอกสุพรรณิการ์ หรือ ดอกฝ้ายคำ

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • อนุสาวรีย์เราสู้ เขต/อำเภอโนนดินแดง 
 • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • อ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เขต/อำเภอโนนดินแดง 
 • ปราสาทหนองหงส์ เขต/อำเภอโนนดินแดง 
 • ปราสาทเมืองต่ำ เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมุนินทร์ (พระพุทธรูปใหญ่) เขต/อำเภอสตึก 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • วัดเขาอังคาร เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • ปราสาทวัดโคกงิ้ว เขต/อำเภอปะคำ 
 • ปรางค์กู่สวนแตง เขต/อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
 • แหล่งเตาโบราณ เขต/อำเภอบ้านกรวด 
 • แหล่งหินตัด เขต/อำเภอบ้านกรวด 
 • พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจนคุณานุสรณ์ เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม เขต/อำเภอนางรอง 
 • วัดขุนก้อง เขต/อำเภอนางรอง 
 • วัดร่องมันเทศ เขต/อำเภอนางรอง 

 • อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและสวนนกบุรีรัมย์  มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ  
 • พระพุทธรูปใหญ่(พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน)  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ปราสาทหนองหงส์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ปราสาทบ้านบุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ปราสาทฤาษีหรือกุฏิฤาษี หนองบัวลาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ประโคนชัย 
 • วัดเขาอังคาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นางรอง 
 • หมู่บ้านหัตถกรรมโคกเมือง มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ นางรอง 
 • สวนนก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเทพนิมิตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขื่อนห้วยเมฆา มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ  
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ ร1* มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขากระโดง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานเขากระโดง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วย ตลาด* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วย จรเข้มาก* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานเขากระโดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนนกบุรีรัมย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดหงษ์* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พุทธไธสง 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ประโคนชัย 
 • วัดไพศาลพัฒนา(โครงการศูนย์แสงเทียนส่องทาง) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ประโคนชัย 
 • ปราสาทหินเมืองต่ำ*** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ประโคนชัย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดโคกกระเบา เขต/ตำบล สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดอโศกนิมิตตาราม เขต/ตำบล ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดราษฏร์รังสรรค์ เขต/ตำบล ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดป่าเลไลย์ เขต/ตำบล สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดปราสาทสูง เขต/ตำบล ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดบ้านถนน-กระสัง เขต/ตำบล สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดบ้านตาเสา เขต/ตำบล สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 
 • วัดใหม่ยายแย้ม เขต/ตำบล ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
 • วัดบัวตะเคียน เขต/ตำบล ตาเป็ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
 • วัดบ้านน้อย เขต/ตำบล ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
 • วัดโคกตะแบก เขต/ตำบล อีสาณเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
 • วัดโนนดินแดงใต้ เขต/ตำบล โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
 • วัดส้มป่อย เขต/ตำบล ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
 • วัดระหาน เขต/ตำบล บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
 • วัดป่าหนองภูเวียง เขต/ตำบล โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
 • วัดปอแดง เขต/ตำบล โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
 • วัดดงเย็น เขต/ตำบล โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
 • วัดยางน้อย เขต/ตำบล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดสระบัว เขต/ตำบล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดยางทะเล เขต/ตำบล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดราษฎร์สามัคคี เขต/ตำบล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดป่ามัน เขต/ตำบล หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดบ้านงิ้ว เขต/ตำบล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดวารีมุขาราม เขต/ตำบล หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 
 • วัดป่าโพธิ์แก้ว เขต/ตำบล ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 
 • วัดโคกยาง เขต/ตำบล ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 
 • วัดหัวสะพาน เขต/ตำบล ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 
 • วัดโคกสนวน เขต/ตำบล โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 
 • วัดหนองพะอง เขต/ตำบล ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 
 • วัดละลวด เขต/ตำบล ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ บุรีรัมย์

  สถานพยาบาล
 • ศสช.โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • ศูนย์ไตเทียม บุรีรัมย์(สปสช)
 • ศูนย์ทันตกรรมลี้ลอยสสจ.บุรีรัมย์
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 • รพ.เอกชนบุรีรัมย์
 • รพ.บุรีรัมย์
 • สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี จ.บุรีรัมย์
 • สสอ.เมืองบุรีรัมย์
 • สสจ.บุรีรัมย์
 • รพ.บุรีรัมย์
 • รพ. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ
 • รพ.โนนดินแดง
 • รพ.ชำนิ
 • รพ.โนนสุวรรณ
 • รพ.ห้วยราช
 • รพ.พลับพลาชัย
 • รพ.หนองหงส์
 • รพ.นาโพธิ์
 • รพ.ปะคำ
 • รพ.สตึก
 • รพ.ลำปลายมาศ
 • รพ.พุทไธสง
 • รพ.บ้านกรวด
 • รพ.ประโคนชัย
 • รพ.ละหานทราย
 • รพ.หนองกี่
 • รพ.นางรอง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านปราสาท 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 
 • โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 
 • โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 
 • โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
 • โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 
 • โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 
 • โรงเรียนบ้านลำนางรอง 
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบอน 
 • โรงเรียนบ้านคลองหิน 
 • โรงเรียนบ้านซับคะนิง 
 • โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
 • โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 
 • โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านโคกชุม 
 • โรงเรียนบ้านแพงพวย 
 • โรงเรียนบ้านตะแบก 
 • โรงเรียนบ้านปลัด 
 • โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสร 
 • โรงเรียนพุทธบารมี 
 • โรงเรียนบ้านประดู่ 
 • โรงเรียนบ้านเสม็ด 
 • โรงเรียนบ้านตะโกรี 
 • โรงเรียนวัดสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 
 • โรงเรียนวัดพลับพลา 
 • โรงเรียนบ้านบุญช่วย 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 
 • โรงเรียนบ้านมะมัง 
 • โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านป่าชัน 
 • โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านตาแก 
 • โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 
 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
 • โรงเรียนอนุบาลชนิดา 
 • โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 
 • โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองเพชร 
 • โรงเรียนวัดห้วยหิน 
 • โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 
 • โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านชุมแสง 
 • โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 
 • โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 
 • โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านฝ้าย 
 • โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 
 • โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 
 • โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 
 • โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 
 • โรงเรียนบ้านหนองโคลน 
 • โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 
 • โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 
 • โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 
 • โรงเรียนบ้านไทรออ 
 • โรงเรียนบ้านหนองกก 
 • โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
 • โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 
 • โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 
 • โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 
 • โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดชัยสมพร 
 • โรงเรียนวัดท่าเรียบ 
 • โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 
 • โรงเรียนวัดบุปผาราม 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 
 • โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 
 • โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 
 • โรงเรียนวัดธาตุ 
 • โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ลายไหม เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • เลี่ยงฮวด เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • อึงเลียงฮะ เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • บ้านขนม สาขา1 เขต/อำเภอนางรอง 
 • บ้านขนม สาขา2 เขต/อำเภอนางรอง 
 • แม่พนอ เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • บ้านขนมเทียนแก้ว เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • ครัวผักกาด เขต/อำเภอนางรอง 
 • วาสนากุ้งจ่อม 3รส เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ เขต/อำเภอนาโพธิ์ 
 • ผ้าตุ้มทอง เขต/อำเภอนาโพธิ์ 
 • กุ้งจ่อมแม่เนย เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • อารีย์ไหมไทย เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • ปลาจ่อมแม่สมบูรณ์ เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • กลุ่มหัตถกรรมไม้บ้านหนองโจรง เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • พรทิพย์กระยาสารท เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • ศูนย์ OTOP นางรอง เขต/อำเภอนางรอง 
 • ขาหมูตุ๋นยาจีน สูตรต้นตำหรับ เขต/อำเภอนางรอง 
 • กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย เขต/อำเภอสตึก 
 • สุชาติกระเช้ากะลามะพร้าว เขต/อำเภอนางรอง 
 • กลุ่มกระเป๋าผูกเบคาเม่ เขต/อำเภอนางรอง 
 • เดอกาเซีย เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านหนองครอบ เขต/อำเภอกระสัง 
 • ผ้าตุ้มทอง เขต/อำเภอนาโพธิ์ 
 • สหกรณ์สตรีกระสัง จำกัด (กลุ่มแปรรูปสมุนไพร) เขต/อำเภอกระสัง 
 • สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเทศบาลตำบลกระสัง เขต/อำเภอกระสัง 
 • ศิลาทรายพนมรุ้ง เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • บุหงากระยาสารท เขต/อำเภอประโคนชัย 
 • ศูนย์เมืองแปะ โอทอป เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 • มุมไหม เขต/อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยองรัมย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค มอเตอร์ 9
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีเรดิโอ มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวหอมการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอารยาเจริญทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ แอร์ดักท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์หิรัญ ปิโตรเลียม
 • บริษัท สายตะกูการเกษตร จำกัด
 • บริษัท ท่าทรายมณทิชา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตึกวราพงศ์
 • บริษัท เอสพีเค เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท บุรีรัมย์ภูมิภัทรคอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ภูวธัช จำกัด
 • บริษัท เอส อาร์ วาย อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไทย วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท วันสต็อปโซลูชั่นพลัส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้าวหน้า เจนเนอร์เรชั่น กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหงส์หยกดีไซน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีบี เพชรบูรพา ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮง เฮงดี พืชผล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐกิตติ์แท็กซี่
 • บริษัท หลังคาเหล็กไทเก้อ จำกัด
 • บริษัท ก้าวภพ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัด ดำ บุรีรัมย์ พาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิคอนกรีต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สีว
 • บริษัท ทรัพย์นคร เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีจัง ธุรกิจ
 • บริษัท ไทย เฟรช โทเวล จำกัด
 • บริษัท อู่ ต.เสริมชัย จำกัด
 • บริษัท บอสสตาร์ 99 ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ศิลากุล (2014) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ ไชยบุญเลิศ
 • บริษัท รัชฤทธิ์ เมดิคอล จำกัด
 • บริษัท ทองธรรมสิริ จำกัด
 • บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แลนด์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโนนพลอยก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริภัทรรุ่งเรืองทรัพย์
 • บริษัท ฟาร์มพรประเสริฐ จำกัด

 • More..
  บุรีรัมย์


  ไปหน้าที่ | 1