ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

น่าน
Nan


คำขวัญ พิษณุโลก : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
ภาคเหนือ
พื้นที่11472.072 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 168476 ครัวเรือน
ประชากรชาย 239661
ประชากรหญิง 238566
ประชากรรวม 239661
Nan พงศาวดารเมืองน่านเล่าว่า ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พญาพูคาได้ครอบครองพื้นที่ราบตอนบนอยู่ที่เมืองย่าง (ปัจจุบันคือพื้นที่ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน) วันหนึ่งพญาพูคาได้รับไข่นกสองฟองขนาดเท่าผลมะพร้าวจากพรานป่า จึงทรงเก็บรักษาไว้โดยแยกใส่กะทอ (ก๋วย) นุ่นและกะทอฝ้าย จากนั้นไข่ทั้งสองฟองก็ฟักออกมาเป็นทารก พญาพูคาจึงทรงรับเลี้ยงไว้เป็นโอรสบุญธรรม ให้นามโอรสจากกะทอนุ่นว่า “ขุนนุ่น” และโอรสจากกะทอฝ้ายว่า “ขุนฟอง” เมื่อโอรสทั้งสองเจริญพระชันษาเป็นบุรุษจึงมีพระประสงค์จะครองบ้านเมือง พญาพูคาจึงโปรดให้ไปหาพญาเถรแต๋ง เจ้าฤๅษีที่ดอยติ้ว ดอยวาว (ปัจจุบันอยู่ในเขต อ.สองแคว จ.น่าน) เพื่อขอพระกรุณาโปรดสร้างเมืองให้ พญาเถรแต๋งพาไปสถานที่แห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกของแม่น้ำโขง ใช้ไม้เท้าแบ่งเขตแดนแล้วให้ชื่อเมืองว่า “จันทบุรี” โปรดให้ขุนนุ่นเป็นกษัตริย์ปกครอง (ปัจจุบันคือเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ส่วนทางทิศตะวันออกฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง พญาเถรแต๋งใช้ไม้เท้า

แบ่งเขตแดนและให้ชื่อเมืองว่า “วรนคร (เมืองปัว)”แล้วโปรดให้ขุนฟองเป็นกษัตริย์ปกครอง (สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณที่ราบแถบ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน) ขุนฟองจึงถือเป็นกษัตริย์น่านองค์ที่ 1

หลังจากนั้นราวพ.ศ.1896 สมัยของพญาครานเมืองกษัตริย์น่านองค์ที่ 5 ได้สร้างพระธาตุแช่แห้งณดอยภูเพียงแช่แห้งเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทองที่ได้รับพระราชทานมาจากเจ้าเมืองสุโขทัยแล้วย้ายราชธานีมาสร้างเวียงใหม่ทางทิศใต้ของวรนครใกล้กับพระธาตุแช่แห้งเรียกว่า “เวียงพูเพียงแช่แห้ง”

พ.ศ. 1906 สมัยของพญาผากองกษัตริย์น่านองค์ที่ 6 โอรสในพญาครานเมืองเวียงพูเพียงแช่แห้งประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนักพญาผากองทรงพระสุบินว่ามีโคอุศุภราชวิ่งข้ามแม่น้ำน่านมายังฝั่งตะวันตก

ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ แล้วถ่ายมูลไว้เป็นแนวหลักหมายเขตกำแพงเมือง เมื่อพระองค์เสด็จ ณ ที่แห่งนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นจริงตามพระสุบินทุกประการ จึงทรงอพยพพลเมืองข้ามฝั่งแม่น้ำน่านมาสร้างราชธานีใหม่ที่ห้วยไคร้ (เขตเวียงใต้ของตัวเมืองน่านในปัจจุบัน)

ใน พ.ศ. 1911 และตั้งชื่อเมืองว่า “นันทบุรี” เพราะมีชีปะขาวชื่อ “นันทะ” อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาชาวบ้านเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองน่าน” ตราบจนปัจจุบัน เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่าน ขึ้นต่ออาณาจักรล้านนาและพม่า

พระเจ้าติโลกราชยกทัพจากเชียงใหม่มาตีเมืองน่านในพ.ศ. 1993 สมัยของพญาอินต๊ะแก่นท้าวกษัตริย์น่านองค์ที่ 15 เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นเพียงหัวเมืองหนึ่งโดยมีเจ้าเมืองที่ได้รับแต่งตั้งผลัดเปลี่ยนกันปกครองเมืองเรื่อยมา

จนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดี (พม่า) ตีเมืองเชียงใหม่ได้เมืองน่านจึงตกเป็นเมืองประเทศราชของพม่าร่วม 200 ปี

ราวพ.ศ. 2232 เมืองน่านถูกทิ้งร้างนาน 5 ปีเนื่องจากพระเมืองราชาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 47 ได้คิดคบกับลาวแสนแก้วแข็งเมืองต่อพม่าพระเจ้ากรุงอังวะจึงได้ยกทัพมาปราบและเผาบ้านเมืองจนเสียหายอย่างหนักผู้คนล้มตายบางส่วนหลบหนีเข้าป่าจากนั้นอีก 1 ปีพวกลาวและแกว (ญวน) ก็เข้ามารุกรานเมืองน่านกวาดต้อนเอาชาวเมืองที่เหลือไปไว้เมืองลาวเมืองน่านจึงถูกทิ้งร้างเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2314 พญามโนเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 54 ได้ส่งเจ้าน้อยวิทูรเข้าช่วยราชการศึกร่วมกับกองทัพหัวเมืองล้านนานำโดยพญาจ่าบ้านและเจ้ากาวิละเข้าสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนสามารถขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้และเมืองน่านก็ถูกทิ้งร้างอีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2321 ในสมัยของพญาวิทูรเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 55 เนื่องจากถูกจับตัวไปยังกรุงศรีอยุธยาเพราะไม่จงรักภักดีน่านจึงขาดผู้นำกองทัพพม่าซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสนจึงเข้ามารุกรานเมืองน่านและกวาดต้อนเอาชาวเมืองน่านไปไว้ที่เชียงแสนเมืองน่านจึงถูกทิ้งร้างนาน 23 ปี สวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จักรี

ครั้นเมื่อพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีเจ้าฟ้าอัทธวรปัญโญ (ขณะนั้นรั้งเมืองอยู่ที่เมืองเทิงปัจจุบันคืออ.เทิงจ.เชียงราย) จึงเข้าเฝ้าฯเพื่อทูลสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขัณฑสีมาในพ.ศ. 2331 รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าฟ้าอัทธวรปัญโญเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 57 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ซ่อมสร้างเมืองน่านหลังจากที่ถูกทิ้งร้างนาน 23 ปีนับแต่นั้นมาเมืองน่านจึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์

จากนั้นเมืองน่านก็มีการย้ายเมืองอีก 2 ครั้งเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งแรกในพ.ศ. 2360สมัยของเจ้าสุมนเทวราชได้ย้ายเมืองไปอยู่บริเวณดงพระเนตรช้างมีวัดสถารศเป็นวัดหลวงประจำเวียงเหนือ

พ.ศ. 2398 เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อย้ายเมืองจากดงพระเนตรช้างกลับมาอยู่ที่เวียงเก่า (ตัวเมืองน่านปัจจุบัน) แล้วโปรดให้ซ่อมสร้างเวียงเก่า โดยให้สร้างคุ้มแก้ว 7 หลัง เป็นที่ประทับ และสร้าง “หอคำ” เป็นท้องพระโรงออกว่าราชการเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯสถาปนาพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯขึ้นเป็นพระเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 นับเป็นเจ้านครน่านองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาเป็น “พระเจ้า” เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายได้แก่มหาอำมาตย์โทเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 ถึงแก่พิราลัยในพ.ศ. 2474 นับเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านคนสุดท้ายและในพ.ศ. 2433 ได้มีพระยาพิชัยชาญฤทธิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำออกรู เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • บ่อน้ำร้อนโป่งกิ เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • วัดดอนมูล เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • วัดพระธาตุเขาน้อย เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง เขต/อำเภอปัว 
 • แก่งสะม้า 9 บั้ง เขต/อำเภอเชียงกลาง 
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม เขต/อำเภอแม่จริม 
 • ถ้ำเวียงแก เขต/อำเภอสองแคว 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์ดอนไชย ไร่อ้อย เขต/อำเภอปัว 
 • กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหล่ายทุ่ง เขต/อำเภอทุ่งช้าง 
 • ถ้ำผาหลัก เขต/อำเภอสองแคว 
 • น้ำตกตาดม่าน เขต/อำเภอเชียงกลาง 
 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เขต/อำเภอนาน้อย 
 • ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ เขต/อำเภอปัว 
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เขต/อำเภอท่าปลา 
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • วัดภูมินทร์ เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เขต/อำเภอเมืองน่าน 

 • อุทยานวังมัจฉา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมทุ่งช้าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านประมงปากนาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นาหมื่น 
 • หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังผา 
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปัว 
 • วัดปราง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดต้นแหลง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • บ้านกิตินันท์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงบ้านมณีพฤกษ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ทุ่งช้าง 
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ทุ่งช้าง 
 • หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดดอนมูล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังผา 
 • หอศิลป์ริมน่าน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุเขาน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แม่จริม 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 
 • บ่อเกลือสินเธาว์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ่อเกลือ 
 • วัดหนองแดง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดหนองบัว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังผา 
 • วัดพญาวัด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ลำน้ำน่านจากปากน้ำสู่เขื่อนสิริกิติ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ยอดดอยภูแว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหาดผาคำ เขต/ตำบล เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 
 • วัดหาดเค็ดล่าง เขต/ตำบล เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 
 • วัดหาดเค็ดบน เขต/ตำบล เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 
 • วัดเมืองจังใต้ เขต/ตำบล เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 
 • วัดทุ่งเม็ง เขต/ตำบล เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 
 • วัดผาสิงห์ เขต/ตำบล ยอด สองแคว น่าน 
 • วัดปางปุก เขต/ตำบล นาไร่หลวง สองแคว น่าน 
 • วัดหางทุ่ง เขต/ตำบล นาไร่หลวง สองแคว น่าน 
 • วัดปางส้าน เขต/ตำบล ยอด สองแคว น่าน 
 • วัดสองแคว เขต/ตำบล นาไร่หลวง สองแคว น่าน 
 • วัดผาหลัก เขต/ตำบล ยอด สองแคว น่าน 
 • วัดสะเกิน เขต/ตำบล ยอด สองแคว น่าน 
 • วัดยอด เขต/ตำบล ยอด สองแคว น่าน 
 • วัดนากลุ่ม เขต/ตำบล บ่อเกลือใต้ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดนาเปลื่อง(นาเปลื้อง) เขต/ตำบล บ่อเกลือใต้ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดนาคอก เขต/ตำบล บ่อเกลือใต้ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดบ่อหยวก เขต/ตำบล บ่อเกลือเหนือ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดสะปัน เขต/ตำบล บ่อเกลือเหนือ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดบ่อหลวง เขต/ตำบล บ่อเกลือใต้ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดสะว้า เขต/ตำบล บ่อเกลือเหนือ กิ่งอ.บ่อเกลือ น่าน 
 • วัดดอนใหม่ เขต/ตำบล พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดพงษ์ เขต/ตำบล พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดธาตุ (พระธาตุป่าแดด) เขต/ตำบล พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดดอนมงคล เขต/ตำบล ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดน้ำโซ้ง เขต/ตำบล ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดดอนไชย(ดอนชัย) เขต/ตำบล ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 
 • วัดป่าอ้อย เขต/ตำบล ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 
 • วัดดู่พงษ์ เขต/ตำบล ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 
 • วัดโป่งคำ เขต/ตำบล ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ น่าน

  สถานพยาบาล
 • คลินิกไตเทียมต้นน้ำน่านเวชกรรมเฉพาะทาง
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดน่าน
 • ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน
 • คลินิกน่านรวมแล็ปเทคนิคการแพทย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองน่าน
 • รพ.น่าน
 • สอ.ต.ไหล่น่าน
 • สสอ.เมืองน่าน
 • สสจ.น่าน
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชปัว
 • รพ.สองแคว
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ
 • รพ.บ่อเกลือ
 • รพ.สันติสุข
 • รพ.นาหมื่น
 • รพ.เชียงกลาง
 • รพ.ทุ่งช้าง
 • รพ.เวียงสา
 • รพ.ท่าวังผา
 • รพ.นาน้อย
 • รพ.บ้านหลวง
 • รพ.แม่จริม
 • รพ. ค่ายสุริยพงษ์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านคัวะ 
 • โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 
 • โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม 
 • โรงเรียนบ้านสว้า 
 • โรงเรียนบ้านสะปัน 
 • โรงเรียนบ่อเกลือ 
 • โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านนาคอกสาขานาบง 
 • โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาบ้านน้ำหมาว 
 • โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านผักเฮือก 
 • โรงเรียนบ้านนาคอก 
 • โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
 • โรงเรียนบ้านนาขวาง 
 • โรงเรียนบ้านนากอก 
 • โรงเรียนบ้านสบมาง 
 • โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 
 • โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 
 • โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 
 • โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 
 • โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 
 • โรงเรียนบ้านป่าแดด 
 • โรงเรียนบ้านป่าแลว 
 • โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 
 • โรงเรียนบ้านสบยาง 
 • โรงเรียนบ้านปางช้าง 
 • โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 
 • โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งคำ 
 • โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 
 • โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 
 • โรงเรียนบ้านดอย 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
 • โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 
 • โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์ วัดฟ้าสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านฟ้า 
 • โรงเรียนบ้านดู่ 
 • โรงเรียนบ้านนาวี 
 • โรงเรียนบ้านเป้า 
 • โรงเรียนบ้านวังยาว 
 • โรงเรียนบ้านหลวง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเลา 
 • โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำลี 
 • โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 
 • โรงเรียนบ้านปิงหลวง 
 • โรงเรียนบ้านปิงใน 
 • โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านน้ำอูน 
 • โรงเรียนบ้านนาคา 
 • โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านนายาง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านนาบอน 
 • โรงเรียนบ้านคำเรือง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 
 • โรงเรียนบ้านพรหม 
 • โรงเรียนบ้านป่าสัก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำปาย 
 • โรงเรียนแม่จริม 
 • โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 
 • โรงเรียนพีระยานุเคราะห์ฯ 3 
 • โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำสาขาน้ำตวง 
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 
 • โรงเรียนมิตรมวลชน 3 
 • โรงเรียนบ้านน้ำพาง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยบง 
 • โรงเรียนบ้านบวกแรด 
 • โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 
 • โรงเรียนบ้านแคว้ง 
 • โรงเรียนบ้านก้อ 
 • โรงเรียนบ้านตอง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ 
 • โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 
 • โรงเรียนบ้านปางกอม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำโมง 
 • โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 
 • โรงเรียนบ้านปางปุก 
 • โรงเรียนบ้านสองแคว 
 • โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก 
 • โรงเรียนบ้านปางส้าน 
 • โรงเรียนบ้านผาหลัก 
 • โรงเรียนบ้านสะเกิน 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านสุมิตร จันทะเนตร เขต/อำเภอภูเพียง 
 • จางตระกูล เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • แม่บุญ เขต/อำเภอภูเพียง 
 • ปิ๊ปซิลเวอร์ เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • เครื่องเงินชมพูภูคา เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เเห่งที่ 1 เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เเห่งที่ 2 เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • เงินน่าน เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • จรัญเครื่องเงินน่าน เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • บ้านเงินนันทบุรี เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • ฝ้ายเงิน เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • บ้านทนันไชย เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • พิมผ้าไทย เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • สมาคมพัฒนาไทยพายัพ เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • บ้านเครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • เสน่ห์ล้านนา เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • กลุ่มเเม่บ้านเกษตรบ้านกอก เขต/อำเภอภูเพียง 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดอนไชย ไร่อ้อย เขต/อำเภอปัว 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย เขต/อำเภอปัว 
 • ชำนาญเครื่องเงิน เขต/อำเภอปัว 
 • หมู่บ้านพัฒนาพัฒนาเเละสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง เขต/อำเภอปัว 
 • เรือนริพล เขต/อำเภอปัว 
 • กลุ่มจักสานหญ้าสามเหลี่ยม เขต/อำเภอบ่อเกลือ 
 • ภูเกลือ เขต/อำเภอบ่อเกลือ 
 • กลุ่มเเปรรูปอาหารไก เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • จันทร์สมการทอ เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสน เขต/อำเภอทุ่งช้าง 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านดอนชัย เขต/อำเภอเวียงสา 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม เขต/อำเภอเวียงสา 
 • ร้านวราภรณ์ผ้าทอ เขต/อำเภอเวียงสา 
 • น่านคอฟฟี่ เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • พลอยเงินงาม เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • ร้านเครื่องเงินดอยซิลเวอร์ เขต/อำเภอปัว 
 • กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม เขต/อำเภอเชียงกลาง 
 • ขวัญเมืองน่าน เขต/อำเภอเวียงสา 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้า เขต/อำเภอทุ่งช้าง 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง เขต/อำเภอทุ่งช้าง 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • เดชาผ้าทอ เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน เขต/อำเภอทุ่งช้าง 
 • จุฑามณี ศรีเทพ เขต/อำเภอเวียงสา 
 • กลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติบ้านดอนมูล เขต/อำเภอท่าวังผา 
 • รัตนพรผ้าเขียนเที่ยน เขต/อำเภอปัว 
 • แพวผ้าฝ้าย เขต/อำเภอปัว 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านนามน เขต/อำเภอเมืองน่าน 
 • กลุ่มผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาทะนุง เขต/อำเภอนาหมื่น 
 • ปัวนพเก้า เขต/อำเภอปัว 
 • บ้านตะวันเย็น เขต/อำเภอภูเพียง 
 • กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านน้ำปัว เขต/อำเภอเวียงสา 
 • กลุ่มนารีผ้าทอไทยผวน เขต/อำเภอท่าวังผา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฐวี 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทรัพย์สารจันทร์
 • บริษัท วี.เอส.แอล.ซีเมนต์เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท ภูดอย อินดัสเตรียล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมคเกอร์ โซลูชั่น กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทัยรัตน์การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด2014 น้ำน่านการไฟฟ้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่าน เทเลคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรถตู้บ้านเอกสาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ เอ็ม เอ็กซ์ปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคำหวาน อินเตอร์ฟู้ด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปวรรณรัตน์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริชัยชนะ การช่าง
 • บริษัท ปัวนครพาณิชย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.เค. ส่งออก
 • บริษัท แอท อีส บูทีค จำกัด
 • บริษัท ภูไฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท แฮปปี้ไลฟ์น่าน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉัตรนิพิฐ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิงพาณิชย์ยิ่งเจริญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ภูฟ้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคพชร คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนัญญา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนัญญา เทรดดิ้ง
 • บริษัท วายุสุริยะ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านเคมีภัณฑ์
 • บริษัท พูคาฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวัฒน์ออโต้แม็ก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่าน ออโตเทค
 • บริษัท น่านเจ้า ธัญะกิจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินต๊ะกุล ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองผ่องอมร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงอุทัย รับทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องก้อง บริการ 99
 • บริษัท คลอโรฟิล เคมีคอล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ กิจก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดิจิตอล การท่องเที่ยว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรัชญา (1983) คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องใหม่ 6689
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหวัฒนกิจ

 • More..
  น่าน


  ไปหน้าที่ | 1