ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นนทบุรี
Nonthaburi


คำขวัญ นนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
ภาคกลาง
พื้นที่622.303 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 701932 ครัวเรือน
ประชากรชาย 589949
ประชากรหญิง 675438
ประชากรรวม 589949
Nonthaburi ความเป็นมาของเมืองนนทบุรี
ความเป็นมาของเมืองนนทบุรี นนทบุรี ก่อตั้งมากว่า 400 ปี เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น รู้จักกัน ในชื่อ “บ้านตลาดขวัญ” ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยายกบ้านตลาดขวัญ ขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี โดยตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสอในปัจจุบัน โดยมีวัดหัวเมือง (ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) เป็นเขตเหนือ และ มีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้

พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมือง ไปทะลุออกหน้าวัดเขมา ทั้งนี้ เพราะเดิมทีนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลวกวนโดยเข้าแม่น้ำอ้อมไหลมา ทางบางใหญ่แล้ววกเข้าคลองบางกรวยข้างซอยวัดชะลอมาออกหน้าวัดเขมา ดังนั้นเมื่อขุดคลองลัด แล้วกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทางเดินไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ นานเข้าก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ ในปัจจุบัน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก็ตื้นเขินกลายเป็นคลองไปในที่สุด และเมื่อคราวสมเด็จพระ นารายณ์มหาราชขึ้นครองราชย์

พ.ศ. 2208 พระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยน ทางเดินทำให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครได้ง่ายขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปาก แม่น้ำอ้อม และให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ำอ้อมในคราวเดียวกัน เมืองนนทบุรีจึงตั้งอยู่ บริเวณปากแม่น้ำอ้อมตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งถึงยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้รื้อป้อมและเมืองบางส่วนเพื่อนำอัฐ (เงิน) ไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนก็ถูกกระแสน้ำพัดเซาะพังทลายลงน้ำไป ปัจจุบันจึงเหลือ แต่ศาลหลักเมืองเท่านั้น
นนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489

จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็กเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม)
โดยแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร
ประกอบด้วยอำเภอทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย
มีองค์กรปกครอง ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 28 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนผลไม้ และทำไร่ ทำนา ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของจังหวัดในบางอำเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม
มีการจัดสรรที่ดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • ทองหล่อออร์คิด เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • วัดเสาธงทอง เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • วัดโชติการาม เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • วัดโพธิ์บางโอ เขต/อำเภอบางกรวย 
 • วัดไผ่ล้อม เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • สวนทิพย์ เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • เกาะเกร็ด เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • วัดสักน้อย เขต/อำเภอบางกรวย 
 • พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • ตลาดน้ำไทรน้อย เขต/อำเภอไทรน้อย 
 • วัดไทรใหญ่ เขต/อำเภอไทรน้อย 

 • ตลาดน้ำบางคูเวียง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางกรวย 
 • สวนผลไม้เกาะเกร็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดสะพานสูง (วัดสว่างอารมณ์) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • ตำหนักประถม - นนทบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ทองหล่อออร์คิด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • บ้านครูมนตรี ตราโมทดุริยางค์ศิลปิน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บ้านใหม่ 
 • โรงละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดชลอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางกรวย 
 • วัดไทรใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไทรน้อย 
 • วัดปรมัยยิกาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดไผ่ล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดฉิมพลีสุทธาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดเพลง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางกรวย 
 • วัดโพธิ์บางโอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางกรวย 
 • วัดสักน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางกรวย 
 • วัดสุทธาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดเสนีวงศ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไทรน้อย 
 • วัดเสาธงทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด 
 • วัดต้นเชือก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางใหญ่ 
 • วัดยุคันธราวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางใหญ่ 
 • วัดเสาธงหิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางใหญ่ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดฉิมพลี เขต/ตำบล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดป่าเลไลยก์ เขต/ตำบล บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดเรืองเวชมงคล เขต/ตำบล บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดผาสุกมณีจักร เขต/ตำบล บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เขต/ตำบล บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดเชิงเลน เขต/ตำบล ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดศรีเขตนันทาราม เขต/ตำบล คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดธาราธรรมาราม เขต/ตำบล คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดท่าเกวียน เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดอินทาราม เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดปากคลองพระอุดม เขต/ตำบล บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดปรมัยยิกาวาส เขต/ตำบล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดสิงห์ทอง เขต/ตำบล อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดสาลีโขภิตาราม เขต/ตำบล บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดสะพานสูง เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดศาลากุล เขต/ตำบล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดหงษ์ทอง เขต/ตำบล บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดเตย เขต/ตำบล บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดสนามเหนือ เขต/ตำบล ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดบางพูดใน เขต/ตำบล ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดบางจาก เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดบางบัวทอง เขต/ตำบล ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดแสงสิริธรรม เขต/ตำบล ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดท้องคุ้ง เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดตาล เขต/ตำบล บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดเกาะพญาเจ่ง เขต/ตำบล ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดโปรดเกษ เขต/ตำบล คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดท่าอิฐ เขต/ตำบล ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดบ่อ เขต/ตำบล ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 
 • วัดไผ่ล้อม เขต/ตำบล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นนทบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
 • พี.พอล่า คลินิกเวชกรรม เมเจอร์ นนทบุรี
 • คลินิกเวชกรรม ดร.ซีเคร็ท นนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
 • สสอ.เมืองนนทบุรี
 • สสจ.นนทบุรี
 • สถาบันบำราศนราดูร
 • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • โรคทรวงอก
 • รพ.ปากเกร็ด
 • รพ.ไทรน้อย
 • รพ.บางบัวทอง
 • รพ.บางใหญ่
 • รพ.บางกรวย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนไทรน้อย 
 • โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ 
 • โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 
 • โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 
 • โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 
 • โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 
 • โรงเรียนวัดเพรางาย 
 • โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 
 • โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 
 • โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 
 • โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
 • โรงเรียนราษฎร์นิยม 
 • โรงเรียนวัดลากค้อน 
 • โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
 • โรงเรียนวัดคลองเจ้า 
 • โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 
 • โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 
 • โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 
 • โรงเรียนวัดสโมสร 
 • โรงเรียนญาโนทัย (พิศาลธรรมพาทีอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 
 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 
 • โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม 
 • โรงเรียนตลาดบางคูลัด 
 • โรงเรียนวัดเสาธงหิน 
 • โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ (ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) 
 • โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 
 • โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 
 • โรงเรียนวัดอินทร์ 
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 
 • โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทยา) 
 • โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) 
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 
 • โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 
 • โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) 
 • โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดลุ่ม 
 • โรงเรียนศึกษาบัณฑิต 
 • โรงเรียนวัดอุบลวนาราม 
 • โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม 
 • โรงเรียนวัดบางขนุน (ทัดสุวรรณกลึงประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา 
 • โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
 • โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดสนามนอก 
 • โรงเรียนวัดสัก 
 • โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง 
 • โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 
 • โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา 
 • โรงเรียนสุรีย์ลักษณ์ 2 
 • โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
 • โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 
 • โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 
 • โรงเรียนวัดชลอ 
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 • โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 
 • โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
 • โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 
 • โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) 
 • โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
 • โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 • โรงเรียนคลองเกลือ 
 • โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 
 • โรงเรียนบี เอฟ เอส 
 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
 • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
 • โรงเรียนจิตร์จำรูญวิทยา 
 • โรงเรียนวัดสลักเหนือ 
 • โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 
 • โรงเรียนวัฒนพฤกษา 
 • โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มมุสลีมะห์โต๊ะนุ้ย เขต/อำเภอไทรน้อย 
 •  เขต/อำเภอไทรน้อย 
 • ผักปลอดภัย คะน้าลุงเครา เขต/อำเภอไทรน้อย 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • บ. แม่เกตุอุตสาหกรรมอาหารไทย เขต/อำเภอบางกรวย 
 •  เขต/อำเภอบางกรวย 
 • นายกล์อฟปลาท่องโก๋เกลียวปักษ์ใต้ เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 • บ.โพลีพลัสฟูดส์ จำกัด เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนนท์ เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 •  เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 • กลุ่มอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพทิมแลนด์ เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • SMEs (หจก.สุนันทาฟู๊ดโปรดักส์) เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 • บ.แม่เกตุอุตสาหกรรมอาหารไทย จก. SMEs เขต/อำเภอบางกรวย 
 •  เขต/อำเภอบางกรวย 
 • กลุ่มทองพับสมุนไพร เขต/อำเภอบางกรวย 
 •  เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 • SMEs บ.โพลีพลัสฟู๊ด จำกัด เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนนท์ เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 •  เขต/อำเภอบางใหญ่ 
 •  เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 • กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร บางรักใหญ่ เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 •  เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 • กลุ่มแม่บ้านคลองบางพลู เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 •  เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 •  เขต/อำเภอบางบัวทอง 
 •  เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 •  เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 •  เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • กลุ่มอาชีพสหกรณ์สุเหร่าแดง เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 • กลุ่มขนมมงคลเกาะเกร็ด เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 •  เขต/อำเภอปากเกร็ด 
 •  เขต/อำเภอไทรน้อย 
 • กลุ่มมุสลีมะห์โต๊ะนุ้ย เขต/อำเภอไทรน้อย 
 •  เขต/อำเภอไทรน้อย 
 • เฟมิลี่อาหารและเครื่องดื่ม เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองนนทบุรี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายพันธ์ ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสากลนิติธรรม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีวาย-ไทย เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิทพาวเวอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมื่นเท่าพันทวี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบับ เวิลด์
 • บริษัท ดับเบิ้ล สแควร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบทเทอร์แดน
 • บริษัท ซี ทู ซีน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาร์ม บีอิ้ง
 • บริษัท ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
 • บริษัท ไรท์วิว ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรดิโอไนน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเอฟเอ็ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคูล พ้อยท์ 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญมาร์เก็ตติ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลเทอร์เนทีฟ เพสท์ คอนโทรล
 • บริษัท เคพีพี เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภาวีร์ คอสเมติก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดรีม เมคเกอร์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอญ่า แอนด์ เอเจ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอ็มที ออโทดอนติกส์ แลบ
 • บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสไมล์ ซินเซริตี้ ซิสเต็มส์ เน็ตเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตน์ฐาภัทร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจมุ่ง กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินรินทร์ เทรนนิ่ง
 • บริษัท เมค ทู มอร์ อลูมิเนียม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีดีเอ็นเอส เทคโนโลยี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด665 คอนตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนสิทธิ์ แอร์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลีเจนดารี่วอร์เกม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปาณิกาผ้าม่าน
 • บริษัท วีไฮ โปรเฟสชั่นแนล สกิน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เดวา วอเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.อาร์. การาจ
 • บริษัท ไอลิช่า จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตูดิโอ บรอดคาสท์ ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคทีพี ไทย-เวียดนาม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีอาร์ทวัน คอนสตรัคชั่น

 • More..
  นนทบุรี


  ไปหน้าที่ | 1