ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat


คำขวัญ นครศรีธรรมราช : เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด, เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
ภาคใต้
พื้นที่9942.502 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 573215 ครัวเรือน
ประชากรชาย 771735
ประชากรหญิง 790192
ประชากรรวม 771735
Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลัก ฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ ว่านครศรีธรรมราช มีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช"ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอด กันมา และสําเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดินทางผ่าน ในระยะเวลาที่ต่างกันเช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงค์ มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโท้ว โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์(Ligor) ละคอน คิวตูตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) และเมือง นคร เป็นต้น

คำว่า"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ ผู้ครอง นครศรีธรรมราช คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คํานี้ แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชา แห่งนครนี้ก็คือ ธรรมแห่ง พระพุทธศาสนา

ถ้าจะลําดับความเป็นมาของนครศรีธรรมราช จากหลักฐาน โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ที่สืบค้น ได้ในขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแตยุคหินกลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปีที่ล่วงมา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหิน ที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน ) ที่อําเภอท่า ศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุ กาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง

นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดใน นครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูปสําริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าใน ช่วงนี้นครศรีธรรมราชได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร ภาษา ประเพณี และการปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึง ปัจจุบันนี้

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้าสําคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่าง ตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับบริเวณ หาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์ กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธองค์ความศรัทธาและ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักนําให้ผู้คน จากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถจัดการปกครอง หัวเมืองรายรอบ ได้สําเร็จถึง 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร คือ
1. เมืองสายบุรี ตราหนู
2. เมืองปัตตานี ตราวัว
3. เมืองกลันตัน ตราเสือ
4. เมืองปาหัง ตรากระต่าย
5. เมืองไทรบุรี ตรางูใหญ่
6. เมืองพัทลุง ตรางูเล็ก
7. เมืองตรัง ตราม้า
8. เมืองชุมพร ตราแพะ
9. เมืองปันทายสมอ(กระบี่) ตราลิง
10. เมืองสระอุเลา (สงขลา) ตราไก่
11. เมืองตะกั่วป่า ถลาง ตราหมา
12. เมืองกระบุรี ตราหมู

จากหลักฐานตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึงวรรณกรรมเรื่องพระนิพพานสูตรทุกสํานวน ต่างยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความ รุ่งเรืองไพศาลของนครศรีธรรมราช ในยุคดังกล่าวและสามารถควบคุมหัวเมือง อื่น ๆ ได้ทั่ว ถึงคาบสมุทร มีแสนยานุภาพเกรียงไกรถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกาถึงสองครั้ง

เหนือสิ่งอื่นใดราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ได้สถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลังกาวงศ์ ขึ้นอย่างมั่นคงในนครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดีย์เดิม ให้เป็นทรงระฆังคว่ำ อันเป็น ศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เป็นเมืองแม่แห่งวัฒนธรรม ที่ได้ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมไปยัง หัวเมืองอื่น ๆ รวมทั้งสุโขทัยซึ่งในเวลานั้นเพิ่งเริ่ม ก่อตัวขึ้นเป็นราช ธานีทาง ภาคเหนือตอนล่างใหม่ ๆ

ในช่วงแรกของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี คือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้แต่งตั้งอุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ขึ้นเป็น เจ้าพระยานครศรีธรรมราช " เจ้าพระยานครนครศรีธรรมราช (พัฒน์) รับราชการมาจนถึงปลาย รัชสมัยรัชกาลที่ 2 จึงได้กราบทูลลาออกจากตําแหน่งด้วย เห็นว่าชราภาพมากแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระบริรักษ์ ภูเบศรผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมา กระทํา ความดีความชอบในราชการ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช " คนทั่วไป รู้จักในนาม เจ้าพระยานครน้อย "

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ) ตามหลักฐานทางราชการ กล่าวว่าเป็นบุตรเจ้า พระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) แต่คนทั่วไปทราบกันว่า เป็นโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรี

เจ้าพระยานครศรีธรรมราชผู้นี้มีความสามารถ ได้ปราบปรามหัวเมืองมลายู ได้สงบราบคาบเป็นนักการทูตที่สําคัญคนหนึ่ง โดยเฉพาะการเจรจากับอังกฤษในสมัย รัชกาลที่ 2-3 ได้ทําให้ เมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพลต่อหัวเมืองมลายู เป็นที่น่านับถือยําเกรงแก่บริษัทอังกฤษซึ่ง กําลังแผ่อิทธิพลทางการค้าขายและทางการเมือง ในภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจาก นี้ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ) ยังเป็นผู้มีฝีมือในทางช่างหลายอย่างเช่น ฝีมือในทาง การต่อเรือจนได้รับสมญาว่าเป็น "นาวีสถาปนิก" และใน สมัยรัชกาลที่ 4 เจ้าพระยา นครศรีธรรมราช (น้อย) ก็ได้ถวายพระแท่นถมตะทอง และ พระราชยานถมอีกด้วย

ภายหลังที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนถัดมา คือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู้บุตรไม่เข็มแข็งเท่าที่ควรเป็นเหตุให้หัวเมือง กระด่างกระเดื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไข จัดการปกครองหัว เมืองปักษ์ใต้ โดยให้มีการปกครองเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชจึง เป็นมณฑลหนึ่งของ ประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้นสุขุม ) เป็นข้าหลวง เทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลง การบริหาร ราชการแผ่นดินด้านการปกครองหัวเมืองอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลนี้ โปรดฯ ให้มีการแต่งตั้ง ตําแหน่งอุปราชปักษ์ใต้ขึ้น เพื่อปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ทั้งหมด ในการนี้ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี ราเมศวร์ดํารงตําแหน่ง อุปราชปักษ์ใต้

จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑล นครศรีธรรมราชลงเป็นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย และดํารงฐานะดังกล่าว เรื่อยมา จนปัจจุบัน

ด้วยเหตุที่นครศรีธรรมราชมีประวัติอันยาวนานมาก ก่อนกรุงสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็น ราชธานีแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์มาก่อน ศิลป วัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือพื้นบ้าน การละเล่น และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ่งชาวเมืองยังยึด ถือปฏิบัติกัน อยู่ในปัจจุบัน นครศรีธรรมราชจึงมีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ ของชาติ บ้านเมืองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • โบราณสถานวัดโมคลาน เขต/อำเภอท่าศาลา 
 • หอพระอิศวรและเสาชิงช้า เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก เขต/อำเภอปากพนัง 
 • เจดีย์ยักษ์ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • โบราณสถานเขาคา เขต/อำเภอสิชล 
 • น้ำตกโยง เขต/อำเภอทุ่งสง 
 • ถ้ำแก้วสุรกานต์ เขต/อำเภอลานสกา 
 • น้ำตกกรุงชิง เขต/อำเภอนบพิตำ 
 • น้ำตกสี่ขีด เขต/อำเภอสิชล 
 • หอพระพุทธสิหิงค์ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • สำนักศิลปและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • พระตำหนักเมืองนคร เขต/อำเภอพรหมคีรี 
 • เก๋งจีนวัดแจ้ง เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • เก๋งจีนวัดประดู่ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • พุทธภูมิ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • สำนักวิปัสสนากรรมฐานสวนพุทธธรรมวัดชายนา เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เขต/อำเภอปากพนัง 
 • หาดคอเขา เขต/อำเภอขนอม 
 • หาดสิชล เขต/อำเภอสิชล 

 • อ่าวทุ่งไส อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • น้ำตกภูริน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • ถ้ำโครำ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • ถ้ำสวนปราง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • ถ้ำเขาพับผ้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • น้ำตกหน่อตง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • น้ำตกสี่ขีด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สิชล 
 • ถ้ำแก้วสุรกานต์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสกา 
 • น้ำตกกระโรม** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสกา 
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ลานสกา 
 • น้ำตกเศรษฐี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์ 
 • น้ำตกท่าแพ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกกระแนะ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พิปูน 
 • ป่าเฟิร์นโบราณ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พิปูน 
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลวง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พิปูน 
 • น้ำตกอ้ายเขียว** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พรหมคีรี 
 • น้ำตกพรหมโลก** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พรหมคีรี 
 • แหลมตะลุมพุก** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากพนัง 
 • อุทยานบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บางขัน 
 • น้ำตกคลองจัง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นาบอน 
 • ล่องแก่งคลองกลาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นบพิตำ 
 • อุทยานแห่งชาติเขามัน** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นบพิตำ 
 • เขาถ้ำเพดาน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่ 
 • จุดชมวิวยอดเขาคูหา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ทุ่งสง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดใต้หล้าพนาราม เขต/ตำบล ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 
 • วัดมะนาวหวาน เขต/ตำบล ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 
 • วัดท่าพูด เขต/ตำบล นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 
 • วัดท่าพุด เขต/ตำบล นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 
 • วัดสวนกลาง เขต/ตำบล นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 
 • วัดเขาเหล็ก เขต/ตำบล นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 
 • วัดโพเตมีย์ เขต/ตำบล กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 
 • วัดพรุ เขต/ตำบล นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
 • วัดไสมะนาว เขต/ตำบล ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช 
 • วัดป่าห้วยพระ เขต/ตำบล นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 
 • วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ เขต/ตำบล ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
 • วัดวังฆ้อง เขต/ตำบล สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 
 • วัดเศียรดุสิต เขต/ตำบล ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 
 • วัดมุขธาราม เขต/ตำบล ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 
 • วัดถ้ำทองพรรณรา เขต/ตำบล ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 
 • วัดควนกอ เขต/ตำบล ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 
 • วัดบ่อน้ำร้อน เขต/ตำบล วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดหนองเจ เขต/ตำบล วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดควนหัวไทร เขต/ตำบล วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดต้นไทร เขต/ตำบล บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดลำนาว เขต/ตำบล บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดวังหิน เขต/ตำบล วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช 
 • วัดหัวช้าง เขต/ตำบล ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดคีรีน้อย เขต/ตำบล ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดนพคุณ เขต/ตำบล บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดศิลาล้อน เขต/ตำบล แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดอมรานุยุตต์ เขต/ตำบล หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดอู่แก้ว เขต/ตำบล ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 
 • วัดโคกสูง เขต/ตำบล แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นครศรีธรรมราช

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
 • รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
 • สสอ.เมืองนครศรีธรรมราช
 • สสจ.นครศรีธรรมราช
 • รพ.จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
 • รพ.ถ้ำพรรณรา
 • รพ.บางขัน
 • รพ.หัวไทร
 • รพ.ขนอม
 • รพ.สิชล
 • รพ.ร่อนพิบูลย์
 • รพ.ปากพนัง
 • รพ.ทุ่งใหญ่
 • รพ.นาบอน
 • รพ.ทุ่งสง
 • รพ.ท่าศาลา
 • รพ.ชะอวด
 • รพ.เชียรใหญ่
 • รพ.พิปูน
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชฉวาง
 • รพ.ลานสะกา
 • รพ.พรหมคีรี
 • รพ. ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • รพ. ค่ายวชิราวุธ
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหัวลำพู 
 • โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 
 • โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านควนประ 
 • โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก 
 • โรงเรียนวัดลำนาว 
 • โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 
 • โรงเรียนบ้านไร่ยาว 
 • โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุ 
 • โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 7 
 • โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 
 • โรงเรียนบางขันวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเขาวง 
 • โรงเรียนสมสรร 
 • โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านนาตำเสา 
 • โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) 
 • โรงเรียนบ้านหนองเจ 
 • โรงเรียนวัดวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านสวน 
 • โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร 
 • โรงเรียนวัดธาราวง 
 • โรงเรียนวัดสามัคยาราม 
 • โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหาร 
 • โรงเรียนบ้านปลายราง 
 • โรงเรียนวัดถลุงทอง 
 • โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเขาวัง 
 • โรงเรียนโคกครามพิชากร 
 • โรงเรียนเสาธงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านควนรุย 
 • โรงเรียนวัดธงทอง 
 • โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านป่าแชง 
 • โรงเรียนวัดโคกคราม 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 
 • โรงเรียนวัดหนา 
 • โรงเรียนวัดพระอานนท์ 
 • โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 
 • โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านน้ำฉา 
 • โรงเรียนบ้านเผียน 
 • โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
 • โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 
 • โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 
 • โรงเรียนวัดคงคาวดี 
 • โรงเรียนวัดปากด่าน 
 • โรงเรียนวัดขรัวช่วย 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 
 • โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 
 • โรงเรียนสหมิตรวิทยา 
 • โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 • โรงเรียนวัดเกาะจาก 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 
 • โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 
 • โรงเรียนวัดบางมะขาม 
 • โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 
 • โรงเรียนบ้านบางเนียน 
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 
 • โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 
 • โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 
 • โรงเรียนวัดปากเนตร 
 • โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนบ้านบางลึก 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 
 • โรงเรียนวัดคลองน้อย 
 • โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน 
 • โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 
 • โรงเรียนวัดปิยาราม 
 • โรงเรียนบ้านเขาน้อย 
 • โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 
 • โรงเรียนวัดบางตะพาน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 
 • โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว 
 • โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 
 • โรงเรียนวัดตรีเอการาม 
 • โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 
 • โรงเรียนวัดบางใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านเนิน 
 • โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • น้อยร้อยถัก เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านศรีสมบูรณ์ (หอยราก) เขต/อำเภอปากพนัง 
 • 12 นักษัตร เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • บ้านนกเขงติน เขต/อำเภอปากพนัง 
 • กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง เขต/อำเภอลานสกา 
 • เชน ทา มังคุดคัด เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุงรักษ์คอน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาและผลิตภัณฑ์ประดับมุข เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มนครหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • สุธรรมเปี๊ยะชาววังอบเทียน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลท่าเสม็ด เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มจักสานกระจูด เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนยาว เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านกุมแป เขต/อำเภอชะอวด 
 • นิมา เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • แสงทองสุข Silver เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • วิจิตร เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • เอกพันธ์ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • เครื่องถมศรีวิชัย เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ปรีชาเครื่องถม เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ทรัพย์สิทธิ์เครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • พิมพา ซิลเวอร์ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • คลังเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • สวัสดิภาพ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ศูนย์เครื่องถมพิมพ์นคร เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • บ้านนาบีน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ฉวี เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ไลล่า เครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • มนัส พิศสุพรรณ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • อาภัสรา พิศสุพรรณ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ถมลายไทย เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • นครเครื่องเงิน เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ศรีนครจิวเวลรี่ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กระจูดราตรี เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง เขต/อำเภอชะอวด 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม เขต/อำเภอชะอวด 
 • เครื่องหนังไม้หลาคลาสสิค เขต/อำเภอร่อนพิบูลย์ 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้(แฮนด์เมด)บ้านทางพูน เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • กลุ่มสหกรณ์แกะหนังตะลุงชุมชนโรงเจ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มทอหางอวน เขต/อำเภอท่าศาลา 
 • กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก เขต/อำเภอร่อนพิบูลย์ 
 • กลุ่มจักสานพัดใบกะพ้อ เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • กลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้านบางดุก เขต/อำเภอปากพนัง 
 • กลุมสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตร เขต/อำเภอชะอวด 
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านบางน้อย เขต/อำเภอชะอวด 
 • บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • นครหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 • ผ้ามัดยอมสีธรรมชาติ กลุ่มใบไม้ เขต/อำเภอลานสกา 
 • ลิเภาครูมณฑา เขต/อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฆนสร 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เพาเวอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรกรยิ่งเจริญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนกะรัตทีม
 • บริษัท สิทธิภัทรนครก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท เศรษฐินี เรียลเอสเตท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมชาติและบุตร
 • บริษัท ณัฐวัชต์ 928 จำกัด
 • บริษัท วี.บี. แมน ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์ทวีเซ็นเตอร์เคลม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิลล่าเขาปรีดีทุ่งสง
 • บริษัท บูรพานครศรีฯ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี แอนด์ ดี คอฟฟี่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์โยธา แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทณัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประดับเพชรรีไซเคิล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็กมากการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแตงโม เทรดดิ้ง
 • บริษัท เอเค อะโกร จำกัด
 • บริษัท ท๊อป เมเจอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์(2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลีนนาร์ทเจแปน (ประเทศไทย)
 • บริษัท อินไลน์ดีไซน์ จำกัด
 • บริษัท เสมา เรียลเอสเตท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขนอม เซอร์เวย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพอิทธิพล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลทรัพย์(๙๙)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาโยธากิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแลคอน นอนบาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านเหนือ เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท ที.เลิร์นนิ่ง 2014 จำกัด
 • บริษัท นครศรี เคมีคอล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรักเขาหลวง
 • บริษัท ศรแดง 1954 จำกัด
 • บริษัท 168 โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เค พี บี โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท นาบุญ การโยธา จำกัด
 • บริษัท 294 โฮมโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เพชรรัตน์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ส.เภสัช จำกัด

 • More..
  นครศรีธรรมราช


  ไปหน้าที่ | 1