ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นครนายก
Nakhon Nayok


คำขวัญ นครนายก : นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ภาคกลาง
พื้นที่2122 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 99423 ครัวเรือน
ประชากรชาย 129046
ประชากรหญิง 131705
ประชากรรวม 129046
Nakhon Nayok จังหวัดนครนายก
นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พื้นที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้น เช่น ขวานหินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว หินดุ แท่นหินเขียว แวดินเผา ขวานสำริด สันนิษฐานว่านครนายกเคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทราวดี จากแหล่งโบราณ "บ้านดงละคร" ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง ๘ กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินดินสูงคล้ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ำล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง มีประตูเข้าออก ๔ ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น

ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยากำหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศเหนือ เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันตก ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง ๒ วัน) ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ตัดเขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๔๕ ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ให้ยุบรวมอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี และให้ยุบรวมอำเภอเมืองนครนายก อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติของชื่อ "นครนายก"เป็นราชธานี มีข้อสันนิษฐาน ๒ ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของนครนายกเป็น ป่ารกชัฏมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้เข้ามา หักร้างถางพงทำมาหากินอยู่อาศัยในบริเวณนี้จึงให้ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า "เมืองนา–ยก"

และเป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ในหัวเมืองด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ในสังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัดสมุหนายก พื้นที่นี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดถ้ำสาริกา เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ศาลหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ศูนย์ไม้ดอก ไม้ประดับคลอง 15 เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • วัดบุญนาคริกขิตาราม เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • วัดพราหมณี เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • อ่างเก็บน้ำทรายทอง เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • น้ำตกกองแก้ว เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • เมืองโบราณดงละคร เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • วัดป่าศรีถาวรนิมิต เขต/อำเภอปากพลี 
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง เขต/อำเภอปากพลี 
 • วัดใหญ่ทักขิณาราม เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • น้ำตกกะอาง เขต/อำเภอบ้านนา 
 • น้ำตกนางรอง เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • อุทยานวังตะไคร้ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • น้ำตกวังม่วง เขต/อำเภอปากพลี 

 • อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • อ่างเก็บน้ำวังบอน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกกะอาง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ้านนา 
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกวังม่วง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากพลี 
 • น้ำตกลานรัก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง, บ้านนา, ปาก 
 • น้ำตกสาริกา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกวังตะไคร้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกนางรอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกเหวนรก(มรดกโลก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากพลี 
 • ถ้ำสาริกา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกกองแก้ว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดบางปลากด เขต/ตำบล บางปลากด องครักษ์ นครนายก 
 • วัดธรรมสโรชวนาราม เขต/ตำบล บึงศาล องครักษ์ นครนายก 
 • วัดคลอง 14 เขต/ตำบล คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดกลางคลอง 30 เขต/ตำบล บางปลากด องครักษ์ นครนายก 
 • วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขต/ตำบล ชุมพล องครักษ์ นครนายก 
 • วัดคลอง 24 (สามัคคีธรรม) เขต/ตำบล ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เขต/ตำบล ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดอารีราษฎร์ เขต/ตำบล ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดสุนทรพิชิตาราม เขต/ตำบล พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดเข็มทอง เขต/ตำบล บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดจันทร์เรือง เขต/ตำบล บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดปากคลองพระอาจารย์ เขต/ตำบล บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดพลอยกระจ่างศรี เขต/ตำบล บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดเตยน้อย เขต/ตำบล บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดโพธิ์แทน เขต/ตำบล โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก 
 • วัดอรุณฉายาราม เขต/ตำบล บางปลากด องครักษ์ นครนายก 
 • วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล บางปลากด องครักษ์ นครนายก 
 • วัดประสิทธิเวช เขต/ตำบล บางปลากด องครักษ์ นครนายก 
 • วัดคลองเทพโลก เขต/ตำบล บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดอรุณรังษี เขต/ตำบล บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดใหม่พงษ์โสภณ เขต/ตำบล บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดบุญเขตร์ เขต/ตำบล บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดเชี่ยวโอสถ เขต/ตำบล องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดอำภาศิริวงศ์ เขต/ตำบล องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 
 • วัดทวีพูลรังสรรค์ เขต/ตำบล ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 
 • วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม เขต/ตำบล ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 
 • วัดห้วยสงคราม เขต/ตำบล เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 
 • วัดเขาสามหลั่น เขต/ตำบล ป่าขะ บ้านนา นครนายก 
 • วัดดอนเปร็ง เขต/ตำบล พิกุลออก บ้านนา นครนายก 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นครนายก

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครนายก
 • รพ.นครนายก
 • สสอ.เมืองนครนายก
 • สสจ.นครนายก
 • รพ. กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร
 • รพ. รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • รพ.องค์รักษ์
 • รพ.บ้านนา
 • รพ.ปากพลี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดนาหินลาด 
 • โรงเรียนวัดท่ามะปราง 
 • โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
 • โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวา 
 • โรงเรียนบ้านดงแขวน 
 • โรงเรียนวัดพรหมเพชร 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 
 • โรงเรียนวัดเนินหินแร่ 
 • โรงเรียนวัดแขมโค้ง 
 • โรงเรียนวัดลำบัวลอย 
 • โรงเรียนวัดเกาะกา 
 • โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ 
 • โรงเรียนวันครู 2504 
 • โรงเรียนถาวรนิมิต 
 • โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 
 • โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนผดุงอิสลาม 
 • โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 
 • โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 
 • โรงเรียนบ้านคลองหกวา 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 
 • โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 
 • โรงเรียนองครักษ์ 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) 
 • โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) 
 • โรงเรียนวัดอรุณรังษี 
 • โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ 
 • โรงเรียนวัดบางนางเล็ก 
 • โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 14 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
 • โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) 
 • โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
 • โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 23 
 • โรงเรียนบ้านหนองขุม (พูนแถมอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 24 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 1 
 • โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 
 • โรงเรียนวัดเข็มทอง 
 • โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 
 • โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 
 • โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 
 • โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 
 • โรงเรียนบ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา) 
 • โรงเรียนบ้านหัวหมอน 
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 
 • โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
 • โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 
 • โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา 
 • โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 
 • โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ หนองรี 
 • โรงเรียนวัดหนองรี 
 • โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 
 • โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) 
 • โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 30 
 • โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 
 • โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 
 • โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 
 • โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย 
 • โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) 
 • โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 
 • โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) 
 • โรงเรียนวัดทองจรรยา 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 
 • โรงเรียนวัดเนินสะอาด 
 • โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 
 • โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 31 
 • โรงเรียนบ้านชะวากยาว 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 33 
 • โรงเรียนวัดหนองคันจาม 
 • โรงเรียนวัดบ้านพริก 
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • บริษัท ครีเอทีฟเวิลด์วายวู้ด จำกัด (ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง) เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • ผลิตภัณฑ์ไวน์ เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • กลุ่มแหนมปลาแม่มาลัยองครักษ์ เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • ร้านศรีสุนีย์ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงฮั้ว เขต/อำเภอบ้านนา 
 • แหนมดอนเมืองเจริญศรี เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • ร้านแปลก เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • กลุ่มแม่บ้านหนองมะกอก เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • บ้านนาขนมเปี๊ยะ เขต/อำเภอบ้านนา 
 • กลุ่มทำขนมโมจิสูตรสงครามโลกครั้งที่ 2 เขต/อำเภอบ้านนา 
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว เขต/อำเภอบ้านนา 
 • กลุ่มกลึงไม้บ้านวังไทร เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • วัดฝั่งคลอง เขต/อำเภอปากพลี 
 • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอองครักษ์ เขต/อำเภอองครักษ์ 
 • กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า) เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • บริษัท อาร์ เอ็ม ซี โกลบอล กรุ๊ป จำกัด เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • บ้านนางรอง เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ลายไม้เก่า เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • พิชชาภัทร์ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ร้านสวนศรีทอง เขต/อำเภอเมืองนครนายก 
 • ลูกชิ้นหมูอนามัย นายจือ เขต/อำเภอเมืองนครนายก 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครนายก สไมล์ เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทัศน์ องครักษ์ ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีสินอุดม
 • บริษัท วรรนรงค์ เอ็มที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อนันต์ศิริกมล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทอง การ์เด้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรทัยการบัญชี
 • บริษัท เอสดับบลิว ซันไชน์ เซเว่น จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะโม พุทโธ คอนสตรัคชั่น (2555)
 • บริษัท แก้วกาญจน์(2014) จำกัด
 • หส.มัลติ วัน เทรนนิ่ง
 • บริษัท รากลึก จำกัด
 • บริษัท โกลเด้น ดรากอน บัส (ไทย) จำกัด
 • บริษัท มิตรเจริญ แอร์ดักท์ จำกัด
 • บริษัท ดิ แอ็ด แอ็กกริ จำกัด
 • บริษัท สยาม ลันตาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เค.ที. เทค อินดัสทรี้ จำกัด
 • บริษัท ธนารัตน์ โปร จำกัด
 • บริษัท หุยฮาทีวี จำกัด
 • บริษัท เอส พี พี ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท พีพีเอส พลัส (2552) จำกัด
 • บริษัท ณัฐพิมล คอนกรีต จำกัด
 • บริษัท โปรทีม บิลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท โคตรแป จำกัด
 • บริษัท ปยุตคอลเลคชั่น และ กฎหมาย จำกัด
 • บริษัท เอสเคอีซีซี จำกัด
 • บริษัท โกธ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เจวายดีดี จำกัด
 • บริษัท เอสเอ็มพี โรยัล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท เกษตร รวย รวย (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี เอ็น อาร์ โปรโมชั่น
 • บริษัท ธนะทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู.ซี.ที.แลนด์สเคปแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แม็กซ์ ที โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท ชัยนันท์ หิรัญถาวร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทรรีเทล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี วี เทคนิคอล เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชศรีนครชัย
 • บริษัท ทรัพย์อนันต์เคมีคอล จำกัด
 • บริษัท พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • More..
  นครนายก


  ไปหน้าที่ | 1