ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ตรัง
Trang


คำขวัญ ตรัง : ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี, เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
ภาคใต้
พื้นที่4917.519 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 231924 ครัวเรือน
ประชากรชาย 314793
ประชากรหญิง 328371
ประชากรรวม 314793
Trang 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์
มีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏอยู่ตามถ้ำเขาต่าง ๆ เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา หม้อสามขา เครื่องมือเหล็ก ภาพเขียนสี ที่ถ้ำเขาสามบาตร ถ้ำเขาสาย ถ้ำเขาคุรำ ถ้ำเขาปินะ ฯลฯ ซึ่งเป็นเขาลูกโดดริมแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาไม้แก้ว ถ้ำเขาเทียมป่า เป็นถ้ำเขาลูกโดดกลางทุ่ง ถ้ำเขาเจ้าไหม ถ้ำเขาแบนะ อยู่ริมทะเล โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำวัดภูเขาทอง ถ้ำซาไก ที่ริมเขาบรรทัด เป็นต้น แสดงถึงการอยู่อาศัยของบรรพชนชาวตรังมาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ปี
2. สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์
เมื่อบรรพชนชาวตรังเริ่มรู้จักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ออกจากถ้ำมาสร้างที่อยู่อาศัยตามริมเขา ริมสายน้ำ และกลางทุ่ง จนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำตรังที่เขาคุรำ อำเภอห้วยยอด พบหลักฐานต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงวัตถุที่แสดงความสัมพันธ์กับต่างแดน เช่น ลูกปัดแก้ว พระพิมพ์ดินดิบ ชิ้นส่วนสถูป เฉพาะพระพิมพ์ดินดิบนั้นพบในหลายถ้ำ เช่น ถ้ำเขาสาย ถ้ำคีรีวิหาร ถ้ำเขานุ้ย ซึ่งล้วนอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำตรังไม่ไกลจากเขาคุรำ นักโบราณคดีได้คำนวณอายุพระพิมพ์ดินดิบไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ ที่สำคัญคือการพบแหล่งโบราณคดีสมัยเดียวกันที่ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง บริเวณลุ่มน้ำคลองนางน้อย สาขาของแม่น้ำตรังที่ใช้เป็นเส้นทางไปยังริมเขาบรรทัด เพื่อข้ามไปยังเมืองพัทลุง ประกอบด้วยฐานอาคารศาสนสถาน ชิ้นส่วนสถูป พระอวโลกิเตศวรสำริด ฯลฯ หาค่าอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ เช่นกัน โบราณวัตถุที่พบเหล่านี้แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานและศิลปะร่วมสมัยศรีวิชัย อาณาจักรโบราณทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์เริ่มเข้ามาในภาคใต้ เห็นได้จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวถึงพระธนกุมารและนางเหมชาลาจากอินเดีย อัญเชิญพระบรมธาตุหนีศึกเพื่อจะไปลังกา ได้ขึ้นบกที่หาดทรายแก้วและฝังพระบรมธาตุไว้ ครั้นพระยาศรีธรรมาโศกราชมาพบเข้า จึงสร้างบ้านเมืองขึ้น ณ หาดทรายแก้ว พร้อมทั้งสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้ และได้ครอบครองเมืองต่าง ๆ ในแหลมมลายู เรียกว่าเมือง ๑๒ นักษัตร ตรังเป็นหนึ่งในเมือง ๑๒ นักษัตร มีตราม้าเป็นตราประจำเมือง แสดงว่าในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ตรังเป็นเมืองในกำกับของนครศรีธรรมราชและสืบเนื่องต่อมาอีกยาวนาน
3. สมัยประวัติศาสตร์
การกำหนดสมัยประวัติศาสตร์ของตรังอิงตามประวัติศาสตร์ไทย คือเริ่มจากสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตามลำดับ ในช่วงหลังได้แบ่งย่อยเพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์สำคัญของเมือง ดังนี้
4. สมัยสุโขทัย
เมืองตรังเป็นเส้นทางผ่านของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ภาคใต้ ตามตำนานพระพุทธสิหิงค์ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่าพระเจ้าร่วงแห่งกรุงสุโขทัยร่วมกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งสิริธรรมนครส่งทูตไปขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกา ส่วนในตำนานเมืองพัทลุงกล่าวถึงนางเลือดขาวอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และสร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิหิงค์ไว้ที่ตรังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น และในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ที่กล่าวว่า "สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา" แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับอินเดียและลังกา ซึ่งผ่านท่าเรือเมืองตรัง
5. สมัยอยุธยา
เมืองตรังเป็นประตูแรกรับฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาในไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๔ โปรตุเกสตีมะละกาได้ จึงส่งทูตไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โดยผ่านท่าเรือเมืองตรัง เข้าใจว่าสมัยนั้นที่ตั้งเมืองอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำตรังแถบอำเภอห้วยยอด
ต่อมามีประกาศกัลปนาวัดใน พ.ศ. ๒๑๕๒ – ๒๑๕๓ กล่าวว่า วัดพระพุทธสิหิงค์และวัดพระงามที่ตรัง ขึ้นกับวัดสทังและวัดเขียนบางแก้ว เมืองพัทลุง ทั้งมีหลักฐานความเป็นเมืองปรากฏชัดเจนที่ถ้ำเขาสามบาตร หรือเขาสะบาป ตรงเพดานปากถ้ำมีอักษรเขียนสีสมัยอยุธยา ความตอนหนึ่งกล่าวว่า "…ขุนนางกรมการทัง…เมืองแลสัปรุศชายญ.ให้เลิกสาศนาพระพุท่เจากํบริบูนแล้วแลสัปรุศ…..ชวนกันฉลองกุสลบุญ…หาสุ่กกรุราชได้สองพันร้อยหาสิบเจดปีเจดวันนันแล.." ข้อความนี้แสดงว่าใน พ.ศ. ๒๑๕๗ ตรังมีชุมชนใหญ่ระดับเมืองอยู่แล้วที่เขาสามบาตร เพราะมีทั้งขุนนางและกรมการเมือง ทั้งยังมีคำบอกเล่าและการสำรวจพบร่องรอยคูเมืองและวัดคูเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ กัน
พ.ศ. ๒๑๘๕ เอกสารฮอลันดากล่าวถึงเจ้าเมืองตรังได้ชักชวนชาวฮอลันดาที่เมืองถลางให้ย้ายโรงงานมาตั้งที่ตรัง ซึ่งสามารถส่งออกดีบุกและข้าวได้มาก แสดงถึงความมีตัวตนชัดเจนของเจ้าเมืองตรัง สถานะของตรังในช่วงนั้นยังขึ้นตรงต่อนครศรีธรรมราชจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา
6. สมัยกรุงธนบุรี
ตรังเป็นเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันตกของนครศรีธรรมราช คู่กับเมืองท่าทองทางฝั่งทะเลตะวันออก
7. สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๑ พระยาตรังที่เป็นกวี ทำความผิดต้องโทษถูกเรียกตัวเข้ารับราชการในกรุงเทพฯ พระภักดีบริรักษ์ได้เป็นเจ้าเมือง ในช่วงนั้นเมืองตรังแยกเป็น ๒ เมือง ตามฝั่งแม่น้ำตรัง ฝั่งตะวันตกชื่อเมืองตรัง อยู่ที่บ้านควน ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด ฝั่งตะวันออกชื่อเมืองภูรา อยู่ที่บ้านนาทองหลาง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง พระภักดีบริรักษ์ ซึ่งพบว่าอยู่ในตำแหน่งราว ๆ พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นต้นมา ได้ขอรวมเมืองทั้งสองเป็นเมืองตรังภูรา
สิ้นสมัยพระภักดีบริรักษ์ ประมาณก่อน พ.ศ. ๒๓๔๗ โต๊ะปังกะหวา หรือพระเพชภักดีศรีสมุทรสงคราม ปลัดเมืองซึ่งประจำอยู่ที่เกาะลิบงได้เป็นเจ้าเมือง ศูนย์อำนาจของเมืองตรังจึงอยู่ที่เกาะลิบง เมื่อสิ้นโต๊ะปังกะหวา หลวงฤทธิสงครามบุตรเขยได้สืบทอดตำแหน่ง ในช่วงนี้มีเหตุการณ์สำคัญคือ พม่ายกมาตีเมืองถลางใน พ.ศ. ๒๓๕๒ เกาะลิบงเป็นที่ชุมนุมทัพเรือของหัวเมืองทางใต้เพื่อยกไปช่วยถลางรบพม่า
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๕๔ รัชกาลที่ ๒ หลวงอุไทยราชธานี (บางแห่งว่า อุไภย) เป็นผู้พยาบาลเมืองตรัง สถานที่ตั้งเมืองอยู่ที่ควนธานี ในระยะนี้เองที่เจ้าพระยานครฯ (น้อย) ปรับปรุงเมืองตรังให้เป็นฐานทัพเรือที่เข้มแข็งเพื่อรับศึกพม่า คุมหัวเมืองมลายูและปราบปรามโจรสลัด เมืองตรังช่วงนี้เจริญมาก เป็นทั้งที่ต่อเรือและส่งสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าสำคัญคือ ช้าง ดีบุก เมืองตรังจึงเป็นทั้งท่าเรือค้าและท่าเรือรบ การเจรจาความเมืองสำคัญก็เกิดขึ้นที่ตรัง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ ผู้สำเร็จราชการของอังกฤษซึ่งประจำอยู่ที่เกาะปีนังได้ส่งร้อยโท เจมส์ โลว์ มาเจรจากับเจ้าพระยานครฯ (น้อย) แต่การเจรจาไม่สำเร็จ อังกฤษจึงได้ส่งร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์นี ซึ่งสามารถเข้าไปถึงกรุงเทพฯ และทำสัญญาได้ คือสัญญาเบอร์นีย์ ซึ่งต้องกลับมาแลกเปลี่ยนหนังสือสัญญาที่ตรังเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙
พ.ศ. ๒๓๘๑ รัชกาลที่ ๓ เกิดกบฎทางไทรบุรี หวันหมาดหลีแขกสลัดจากเกาะยาวเป็นพวกเดียวกับกบฎเข้าตีเมืองตรัง พระสงครามวิชิต(ม่วง) เจ้าเมืองตรังต้านทานไม่ได้ ถอยไปแจ้งข่าวแก่เมืองนคร พวกข้าศึกเข้าตีเมืองพัทลุงและสงขลาต่อ ทางไทยได้ส่งทัพมาต้านไว้จนข้าศึกหนีกลับไป ต่อมาเจ้าเมืองคนใหม่ไปตั้งที่ว่าราชการอยู่ที่บ้านนาแขก ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง ปัจจุบันยังมีลูกหลานสืบทอดเชื้อสายอยู่ ณ ที่ตั้งบ้านนั้น แต่ที่ตั้งเมืองยังอยู่ที่ควนธานี จนถึงรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๖ พระยาตรังนาแขกถึงแก่กรรม เจ้าเมืองตรังคนใหม่ชื่อพระตรังควิษยานุรักษ์พิทักษ์รัฐสีมา
8. สมัยการปกครองหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตกจนถึงปัจจุบัน
ต้นรัชกาลที่ ๕ พวกกรรมกรจีนก่อความไม่สงบในหัวเมืองฝั่งตะวันตกอยู่เนือง ๆ จึงมีการแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่จากกรุงเทพฯ มาประจำที่ภูเก็ตเพื่อดูแลหัวเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมด ข้าหลวงใหญ่มาตั้งศูนย์บัญชาการที่เมืองตรังอยู่ระยะหนึ่งแล้วกลับภูเก็ต
เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งของตรังได้แก่ปะเหลียน เป็นเมืองที่ขึ้นกับพัทลุงมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อถึง พ.ศ. ๒๔๓๔ ถูกยุบเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองตรัง
เมืองตรังตั้งอยู่ที่ควนธานีจนถึงสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมือง พระยารัษฎาฯ ได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปกันตังใน พ.ศ. ๒๔๓๖ และพัฒนากันตังให้เป็นเมืองท่าสำคัญที่ติดต่อกับต่างประเทศ ส่งเสริมการเกษตรเพื่อส่งออกโดยเฉพาะการนำยางพาราเข้ามาปลูกจนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
ต่อมาเมื่อทางส่วนกลางเริ่มจัดการปกครองระบบมณฑล ตรังถูกจัดให้เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลภูเก็ต ที่ตั้งเมืองอยู่ที่กันตังจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาตั้งที่ตำบลทับเที่ยง ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (สิน เทพหัสดินฯ) เป็นผู้ว่าราชการเมือง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลยุบเลิกระบบมณฑล ตรังจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่นั้นมา
ที่มาของคำว่า "ตรัง"
คำว่า "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได้ ๒ ทาง คือ
๑. มาจากคำภาษามลายูว่า Terang แปลว่า สว่าง หรือแจ่มแจ้ง จึงตีความว่า เมืองตรังเป็นเมืองแห่งรุ่งอรุณ
๒. มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า ตรงฺค หรือ ตรังคะ แยกศัพท์เป็น ตร + องฺค แปลตรงตามคำ ตร จาก ตร ธาตุ ว่า ข้าม เดิน หรือเคลื่อนที่ไป องฺค แปลว่า อวัยวะ แปลรวมว่า อวัยวะที่เคลื่อนที่ไปได้ในทะเล กล่าวคือ คลื่นหรือระลอก จึงตีความว่า เมืองตรังเป็นเมืองแห่งคลื่น ซึ่งหมายถึงคลื่นลมในทะเลหน้าเมืองตรัง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • หาดยาว เขต/อำเภอกันตัง 
 • หาดไตรตรัง เขต/อำเภอกะทู้ 
 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เขต/อำเภอสิเกา 
 • หาดปากเมง เขต/อำเภอสิเกา 
 • หาดสำราญ เขต/อำเภอหาดสำราญ 
 • หาดหยงหลิง หาดสั้น เขต/อำเภอกันตัง 
 • เกาะกระดาน เขต/อำเภอกันตัง 
 • เกาะมุก เขต/อำเภอกันตัง 
 • เกาะลิบง เขต/อำเภอกันตัง 
 • เกาะสุกร เขต/อำเภอปะเหลียน 
 • เกาะเหลาเหลียง เขต/อำเภอปะเหลียน 
 • ชุมชนบ้านน้ำราบ เขต/อำเภอกันตัง 
 • ชุมชนบ้านเขาหลัก เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ เขต/อำเภอสิเกา 
 • ชุมชนนาหมื่นศรี เขต/อำเภอนาโยง 
 • ถ้ำเลเขากอบ เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ถ้ำเขาช้างหาย เขต/อำเภอนาโยง 
 • ถ้ำมรกต เขต/อำเภอกันตัง 
 • วังเทพทาโร เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • เขาไม้แก้วพิสดาร เขต/อำเภอสิเกา 

 • ถ้ำอิโส  เขต/อำเภอ  
 • ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง  เขต/อำเภอ  
 • ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม  เขต/อำเภอ  
 • เกาะตะเกียง  เขต/อำเภอ  
 • กิจกรรมเดินป่าเทือกเขาบรรทัด  เขต/อำเภอ  
 • เกาะหลาวเหลียง  เขต/อำเภอ  
 • ถ้ำเขาช้างหาย  เขต/อำเภอ  
 • ถ้ำเจ้าไหม  เขต/อำเภอ  
 • ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย  เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกหนานไม้ไผ่  เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกหนานควายพลัด  เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกน้ำพ่าน  เขต/อำเภอ  
 • สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์'95 (ทุ่งน้ำผิดหรือเขาแปะช้อย)  เขต/อำเภอ  
 • สระกระพังสุรินทร์  เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกเจ้าพะ  เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกช่องบรรพต  เขต/อำเภอ  
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน  เขต/อำเภอ  
 • อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี*  เขต/อำเภอ เมือง 
 • หนองทะเลสองห้อง*  เขต/อำเภอ รัษฎา 
 • สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์  เขต/อำเภอ กันตัง 
 • สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ทุ่งค่าย*  เขต/อำเภอ ย่านตาขาว 
 • สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง  เขต/อำเภอ นาโยง 
 • ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากเมง  เขต/อำเภอ สิเกา 
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล**  เขต/อำเภอ สิเกา 
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เขต/อำเภอ กันตัง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดประเวศน์ภูผา เขต/ตำบล ตรัง มายอ ปัตตานี 
 • วัดปากปรน เขต/ตำบล หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 
 • วัดล่องน้ำ เขต/ตำบล หนองบัว รัษฎา ตรัง 
 • วัดควนซาง เขต/ตำบล หนองบัว รัษฎา ตรัง 
 • วัดวังหมู เขต/ตำบล หนองบัว รัษฎา ตรัง 
 • วัดคลองเขาจันทร์ เขต/ตำบล หนองปรือ รัษฎา ตรัง 
 • วัดกะปางเหนือ เขต/ตำบล หนองบัว รัษฎา ตรัง 
 • วัดไร่ใหญ่ เขต/ตำบล ควนเมา รัษฎา ตรัง 
 • วัดคีรีรัตนาราม เขต/ตำบล ควนเมา รัษฎา ตรัง 
 • วัดถ้ำพระพุทธ เขต/ตำบล หนองบัว รัษฎา ตรัง 
 • วัดคลองมวน เขต/ตำบล หนองปรือ รัษฎา ตรัง 
 • วัดควนเมา เขต/ตำบล ควนเมา รัษฎา ตรัง 
 • วัดคลองปาง เขต/ตำบล คลองปาง รัษฎา ตรัง 
 • วัดเขาพระ เขต/ตำบล คลองปาง รัษฎา ตรัง 
 • วัดโพธิ์น้อย เขต/ตำบล คลองปาง รัษฎา ตรัง 
 • วัดทอนเหรียญ เขต/ตำบล เขาไพร รัษฎา ตรัง 
 • วัดนางหลาด(นางประหลาด) เขต/ตำบล โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 
 • วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) เขต/ตำบล ช่อง นาโยง ตรัง 
 • วัดควนสีนวล เขต/ตำบล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 
 • วัดไทรทอง เขต/ตำบล โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 
 • วัดควนสวรรค์ เขต/ตำบล นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 
 • วัดมงคลสถาน (ละมอ) เขต/ตำบล ละมอ นาโยง ตรัง 
 • วัดจอมไตร เขต/ตำบล นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 
 • วัดหัวเขา เขต/ตำบล นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 
 • วัดธรรมาราม (นาปด) เขต/ตำบล นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 
 • วัดรัตนาภิมุข เขต/ตำบล นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 
 • วัดพระพุทธสิหิงค์ เขต/ตำบล นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 
 • วัดหนองชุมแสง เขต/ตำบล อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 
 • วัดบ้านบางคราม เขต/ตำบล อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 
 • วัดทุ่งหลวง เขต/ตำบล วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ตรัง

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลตรัง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง 3
 • คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ตรังชาตะ
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดตรัง
 • ราชเทวีคลินิกเวชกรรม(สาขาตรัง)
 • คลินิกตรังการแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและผิวหนัง
 • ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศาสคร์การแพทย์ ตรัง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง1
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง2
 • ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • รพ.ตรังรวมแพทย์
 • รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง
 • รพ.ตรัง
 • สสอ.เมืองตรัง
 • สสจ.ตรัง
 • รพ.รัษฏา
 • รพ.นาโยง
 • รพ.วังวิเศษ
 • รพ.ห้วยยอด
 • รพ.สิเกา
 • รพ.ปะเหลียน
 • รพ.ย่านตาขาว
 • รพ.กันตัง
 • รพ.ทุ่งหว้า
 • รพ.ละงู
 • ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
 • รพ.ตรัง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวังวิเศษ 
 • โรงเรียนบ้านหลังเขา 
 • โรงเรียนบ้านหน้าเขา 
 • โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
 • โรงเรียนบ้านคลองโตน 
 • โรงเรียนบ้านเขาโอน 
 • โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 • โรงเรียนบ้านช่องลม 
 • โรงเรียนบ้านบางพระ 
 • โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 
 • โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
 • โรงเรียนบ้านในปง 
 • โรงเรียนบ้านบางคราม 
 • โรงเรียนบ้านไชยภักดี 
 • โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านต้นปรง 
 • โรงเรียนบ้านช่องหาร 
 • โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 
 • โรงเรียนบ้านวังลำ 
 • โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 
 • โรงเรียนวัดนาวง 
 • โรงเรียนบ้านควนพญา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
 • โรงเรียนบ้านไสบ่อ 
 • โรงเรียนบ้านป่ากอ 
 • โรงเรียนบ้านหนองหมอ 
 • โรงเรียนบางดีวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านซา 
 • โรงเรียนวัดบางดี 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 
 • โรงเรียนบ้านควนอารี 
 • โรงเรียนสามัคคีศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านเกาะปราง 
 • โรงเรียนวัดสันติวัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 
 • โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 
 • โรงเรียนบ้านบางยาง 
 • โรงเรียนวัดนานอน 
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 
 • โรงเรียนบ้านลำแพะ 
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 
 • โรงเรียนวัดปากแจ่ม 
 • โรงเรียนวัดสิทธิโชค 
 • โรงเรียนบ้านลำภูรา 
 • โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 
 • โรงเรียนบ้านโคกแต้ว 
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
 • โรงเรียนบ้านหินจอก 
 • โรงเรียนสันติราษฎร์ประชาบำรุง 
 • โรงเรียนทุ่งยาววิทยา 
 • โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 
 • โรงเรียนบ้านลำแคลง 
 • โรงเรียนบ้านปะเหลียน 
 • โรงเรียนบ้านหาดเลา 
 • โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านวังเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 
 • โรงเรียนคันธพิทยาคาร 
 • โรงเรียนหนองผักฉีด 
 • โรงเรียนบ้านแหลมสอม 
 • โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 
 • โรงเรียนบ้านลิพัง 
 • โรงเรียนบ้านเขาติง 
 • โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 • โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 
 • โรงเรียนบ้านช่อง 
 • โรงเรียนเพาะปัญญา 
 • โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 
 • โรงเรียนไทรงาม 
 • โรงเรียนวัดควนสีนวล 
 • โรงเรียนบ้านเกาะปุด 
 • โรงเรียนวัดธรรมาราม 
 • โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 
 • โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 • โรงเรียนวัดมงคลสถาน 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 
 • โรงเรียนบ้านหนองยวน 
 • โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 
 • โรงเรียนวัดจอมไตร 
 • โรงเรียนบ้านหนองไทร 
 • โรงเรียนบ้านไร่หลวง 
 • โรงเรียนวัดนางประหลาด 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพทาโรถ้ำเล เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านขนมเปี๊ยะซอย 9 เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กกนิษฐา เขต/อำเภอนาโยง 
 • ร้านเค้กปวีณา (เค้กใบเฟิร์น) เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กโกป๊อก เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กโกวิทย์ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กขุกมิ่ง ลำภูรา เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กเจ๊ดา สี่แยกอันดามัน เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กธรรมรินทร์ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กนำเก่ง ลำภูรา เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กเบญจวรรณ ลำภูรา เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กรสเลิศ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กรสเลิศ สาขา 2 เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านริชชี่ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กศิริวรรณ ลำภูรา เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กศุภวัลย์ เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กสองพี่น้อง เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านซินหยูเฮียง (เค้กกุหลาบ) เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เขต/อำเภอย่านตาขาว 
 • ร้านเค้กเบญจมิตร เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านบ้านขนมป้าพิณ ลำภูรา ตรัง เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • ร้านเค้กท่าปาบ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • กลุ่มจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุน เขต/อำเภอสิเกา 
 • ร้านสุภัสสรณ์โอชา เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านตรังหมูย่าง เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านหมูย่างบ้านบัวบก เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เขต/อำเภอนาโยง 
 • วังเทพทาโร เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • กลุ่มกะปิท่าข้าม เขต/อำเภอปะเหลียน 
 • ร้าน Kipbox Farm เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านศูนย์จำหน่ายผ้าทอนาหมื่นศรี ไม้แกะสลักเทพทาโร เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านเค้กเลิศรสกันตัง เขต/อำเภอกันตัง 
 • ร้านเค้กสายใจ เขต/อำเภอนาโยง 
 • ร้านกวนนิโต้ เขต/อำเภอเมืองตรัง 
 • ร้านศิริวรรณ ปลาเค็มกางมุ้ง เขต/อำเภอสิเกา 
 • ร้านซีนฮับโฮ่จั่น เขต/อำเภอกันตัง 
 • กลุ่มเกษตรกรทุ่งรวงทอง เขต/อำเภอปะเหลียน 
 • ร้านแม่จินต์ ปลาเค็มกางมุ้ง เขต/อำเภอสิเกา 
 • ร้านพญาบาติก วังเทพทาโร เขต/อำเภอห้วยยอด 
 • วิสาหกิจชุมชนก้านจาก นายอดทอง เขต/อำเภอกันตัง 
 • ร้านครามคูน เขต/อำเภอเมืองตรัง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรรย์อมล กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินสว่างซัพพลาย (ไทยแลนด์)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกอวรรณออยล์
 • บริษัท ท.ศศิมณฑล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุหมุยการค้า
 • บริษัท เจพี คอนเนค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนาธุรกิจ2014
 • บริษัท ทิพย์ไทร์ รับเบอร์ จำกัด
 • บริษัท บุญลือการก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท ตรังรวมช่าง จำกัด
 • บริษัท เคอีดับเบิ้ลยู ไวร์เลส จำกัด
 • บริษัท พีวี ลอว์แอนด์ลิสซิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเจ อิเล็คตริค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนากรการโยธา กรุ๊ป
 • บริษัท เค.เอส.ลีฟวิ่ง โฮม จำกัด
 • บริษัท อ่าวทอง กรุ๊ป (1991) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายฤทธิรัตน์
 • บริษัท โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท แลนด์ ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังเออีซี
 • บริษัท บี-เบสท์ กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์อุดมขนส่ง
 • บริษัท พาร์ทแฟคทอรี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูเลียนย่านตาขาวเอเยนซี่
 • บริษัท ออมนิทรอนิกซ์ จำกัด
 • บริษัท ออน ไทม์ เทอร์มินอล จำกัด
 • บริษัท ออน ไทม์ เรล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อันดามัน สเตชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เข่งฮวด ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ที.เทค2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ.แคช เอ็กซ์เชนจ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรัง ซีที วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทศราชแอพพลิเคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ้งซัพพลายแทรกเตอร์
 • บริษัท เจทีเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แอร์บอร์น เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท สำนักกฎหมายนิติชน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโยงซัพพลาย
 • บริษัท เบญจญาณ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเครือละอองศรี

 • More..
  ตรัง


  ไปหน้าที่ | 1