ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet


คำขวัญ กำแพงเพชร : กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
ภาคกลาง
พื้นที่8607.49 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 274543 ครัวเรือน
ประชากรชาย 359205
ประชากรหญิง 366662
ประชากรรวม 359205
Kamphaeng Phet จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑีนอกจากนี้เมืองกำแพงเพชร ยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2449ได้เปลี่ยนเมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร

ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า "เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมากเช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯการที่ กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอจึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดง ให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงพระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1890ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิง คือ “เมืองนครชุม”

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า "เป็นกำแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่า สวยงามที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน"อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร"ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2534

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • สิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เขต/อำเภอโกสัมพีนคร 
 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน เขต/อำเภอคลองลาน 
 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขต/อำเภอปางศิลาทอง 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เขต/อำเภอโกสัมพีนคร 
 • ชุมชนท่องเที่ยวนครชุม เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ป้อมทุ่งเศรษฐี เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • วัดบาง เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง เขต/อำเภอคลองลาน 
 • บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกาะเสือ เขต/อำเภอโกสัมพีนคร 
 • แก่งเกาะใหญ่ เขต/อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
 • แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • บ้านโละโคะ เขต/อำเภอโกสัมพีนคร 
 • วัดไตรตรึงษาราม เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา เขต/อำเภอคลองลาน 
 • บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2) เขต/อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

 • แพรพิมพาลัย ไทยสปาร์ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มเขียวหวานและสวนองุ่นบ้านดงเย็น  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • การผลิตสารสกัดชีวภาพ “กลุ่มเกษตรพัฒนาปี ๔๓” กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านไม้ประดับวังน้ำแดงใต้  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนสนฟาร์ม  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มโอปลอดสารพิษ  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนมะปรางพันธุ์ดีศรีกฤตยา  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มเขียวหวาน  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ฟาร์มปลาบึกในสวนเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ฟาร์มกล้วยไม้ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนองุ่นปลอดสารพิษ  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ฟาร์มเกษตรผสมผสาน  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มเขียวหวาน “ไร่เพชรสยาม”  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • แปลงข้าวแบบเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มเขียวหวานโชกุน  กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สวนส้มโอ “โตทองหล่อ” กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านเกษตรกรรมในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าเขาเขียว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปางศิลาทอง 
 • เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พรานกระต่าย 
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คลองลาน 
 • บ้านปางมะนาว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี 
 • อ่างเก็บน้ำคลองน้ำแดงเพื่อการเกษตร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พรานกระต่าย 
 • บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองขลุง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดม่วงทอง เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดธรรมาวาส เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดรัตภูมิธรรมาวาส เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดเขารักเกียรติ เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดใหม่ทุ่งคา เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดเขาตกน้ำ เขต/ตำบล กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 
 • วัดท่าพุทรา เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดวังชมภู เขต/ตำบล เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดใหม่พัฒนา เขต/ตำบล เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดเทพมุนีโสภณ เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดไร่ลำปาง เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดโนนสมบูรณ์ เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดดงซ่อมสามัคคี เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดเกาะตำแย เขต/ตำบล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดเกาะรากเสียดนอก เขต/ตำบล เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 
 • วัดสามจบสามัคคี เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดโนนจั่นโสภาราม เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดทรายทองวัฒนา เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดโนนสวรรค์ เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดคลองต้นไทร เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดคลองสุขใจ เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดดงเจริญ เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดเนินสง่า เขต/ตำบล ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดหนองไผ่เหนือ เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดร่มเย็น เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดโพธิ์ประสิทธิธรรม เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดทุ่งทอง เขต/ตำบล ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 
 • วัดวังผึ้ง เขต/ตำบล วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 
 • วัดป่าวังชะโอน เขต/ตำบล วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 
 • วัดก้องประชาราษฎร์ เขต/ตำบล เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ กำแพงเพชร

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์ส่งเสริมสุชภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลกำแพงเพชร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 เมืองกำแพงเพชร
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางกำแพงเพชร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 • รพ.กำแพงเพชร
 • สสอ.เมืองกำแพงเพชร
 • สสจ.กำแพงเพชร
 • รพ.รัตภูมิ
 • รพ.บางระกำ
 • รพ.ปางศิลาทอง
 • รพ.ทรายทองวัฒนา
 • รพ.ลานกระบือ
 • รพ.พรานกระต่าย
 • รพ.คลองขลุง
 • รพ.คลองลาน
 • รพ.ไทรงาม
 • รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล
 • รพ.บึงสามัคคี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนการศึกษาโดยครอบครัวกำแพงเพชร เขต 1 
 • โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านไผ่งาม 
 • โรงเรียนบ้านวังชะโอน 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 
 • โรงเรียนบ้านวังเจ้า 
 • โรงเรียนบ้านโนนพลวง 
 • โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 
 • โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 
 • โรงเรียนบ้านคอปล้อง 
 • โรงเรียนบ้านชายเคือง 
 • โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 
 • โรงเรียนบ้านสามขา 
 • โรงเรียนระหานวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านดงเย็น 
 • โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี (บ้านทุ่งสนุ่น) 
 • โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองนกชุม 
 • โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 
 • โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านดงเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 
 • โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
 • โรงเรียนบ้านชุมนาก 
 • โรงเรียนบ้านถนนน้อย 
 • โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 
 • โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 
 • โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 
 • โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองไพร 
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 
 • โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
 • โรงเรียนบ้านท่าช้าง 
 • โรงเรียนบ้านมอแดง (สิงห์ทองประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
 • โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
 • โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนรอดนิลวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 
 • โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
 • โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 
 • โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 
 • โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองเตย 
 • โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 
 • โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 
 • โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 
 • โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 
 • โรงเรียนสักงามวิทยา 
 • โรงเรียนคลองลานวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปางลับแล 
 • โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 
 • โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 
 • โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหลวง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 
 • โรงเรียนบ้านหนองปากดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 
 • โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
 • โรงเรียนบ้านเด่นพระ 
 • โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 
 • โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 
 • โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 
 • โรงเรียนบ้านลานตาบัว 
 • โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 
 • โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 
 • โรงเรียนบ้านเกศกาสร 
 • โรงเรียนบ้านช่องลม 
 • โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านจันทิมา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากไม้ เขต/อำเภอโกสัมพีนคร 
 • ร้านเมี่ยงชากังราว เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ศูนย์บริรักษ์ไทย เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน เขต/อำเภอพรานกระต่าย 
 • เฉาก๊วยชากังราว เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • กระยาสารทแม่ทองพิณ เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ศูนย์หัตถกรรมเป่าแก้ว เขต/อำเภอทรายทองวัฒนา 
 • ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา เขต/อำเภอคลองลาน 
 • กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโซฟามังกร เขต/อำเภอคลองลาน 
 • ผลิตภัณฑ์จากแป้งบ้านครูดรุณ เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
 • ขนมบ้านคุณแม่ เขต/อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท พรมเทพ อะโกร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.ปริชเอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนชาติ ทัวร์ (1)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันต์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์พีพี ระพีภัทร์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที. เอ็ม. ที. เกษตรมอลล์
 • บริษัท ผู้จัดการมัน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำเจริญสุข
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวุฒิเวชนันท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขุมทรัพย์ 2014
 • บริษัท รามสูตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.วี.เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น
 • บริษัท อัครไอเดีย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เจ. โกลบอล
 • บริษัท ไทยอินเตอร์ ซีเคียวริตี้ สปาย แอนด์ บอร์ดี้การ์ด จำกัด
 • บริษัท รุ่งเรืองกิจไพศาลศิลป์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสไมล์ไดมอนด์
 • บริษัท ฮาฟซา อินเตอร์ เทรด จำกัด
 • บริษัท อาร์ต ฟอร์เวิร์ด ฟอรัม แอสเสท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรวรรณ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
 • บริษัท จิรกุล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาระบบบัญชี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำแพงเพชร ไฮ คาร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประถมชัยมอเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสดีดารุณีก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรน้ำหนึ่ง ทรัพย์ทองไทร
 • บริษัท บีเคเคโกลด์ จำกัด
 • บริษัท ภาศิวัฒน์ จำกัด
 • บริษัท ภาภา โกรท โปรเกรส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีรพงศ์ รับเหมา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพกร คอนสตรัคชั่น 24
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริวรรณ คาร์ เซอร์วิส
 • บริษัท สบาย 99 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์รี่ ช็อป
 • บริษัท ซุปเปอร์ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท พิรญาณี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหมิตรกำแพงเพชร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสไปโน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ชื่นศิริก่อสร้าง2014
 • บริษัท กำแพงเพชร การยาง จำกัด

 • More..
  กำแพงเพชร


  ไปหน้าที่ | 1